ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smugness

S M AH1 G N AH0 S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smugness-, *smugness*, smugnes
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought you were annoying when you were cheerful, but this smugness is much worse.ผมคิดว่าคุณน่ารำคาญเวลาคุณระริกระรี้ แต่เห็นสบายใจแบบนี้แล้วน่าหมั่นไส้กว่า Suspicion Song (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SMUGNESS S M AH1 G N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smugness (n) smˈʌgnəs (s m uh1 g n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Smugness \Smug"ness\, n.
     The quality or state of being smug.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  smugness
      n 1: an excessive feeling of self-satisfaction

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top