Search result for

smelling

(43 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smelling-, *smelling*, smell
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smelling salts[N] ยาแก้เวียนศีรษะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I been smelling something in this department.ฉันรู้สึกได้เลยว่าในกรมตำรวจ มีเรื่องไม่ชอบมาพากล Pineapple Express (2008)
You can't go home smelling like a meth lab.นายกลับไปบ้าน ในสภาพมีกลิ่นยาติดตัวได้หรอก Pilot (2008)
This is good news. I mean, Brandon fell head-first into the doo-doo pile and came up smelling like Paco Rabanne.นี่เป็นข่าวดี ผมหมายถึงคงแบรนดอน ถูกใช้เป็นางนกต่อ Better Call Saul (2009)
And smelling the roses, soaking in nature.และสูดกลิ่นดอกไม้ ดื่มด่ำธรรมชาติ Home Is the Place (2009)
If you have a shower at the office,how come you come home smelling so bad?ถ้าคุณมีห้องอาบน้ำที่ทำงาน ทำไมคุณถึงกลับบ้านมาแบบตัวเหม็นล่ะ Rose's Turn (2009)
You were very bored on that fish-like smelling boat.เธอนี่น่าเบื่อชะมัด กับไอ้กลิ่นปลาบนเรื่อนั่นอีก. Episode #1.2 (2009)
I know that this place must be really expensive just by smelling.จากกลิ่นแล้ว ที่นี่ต้องเป็นห้องหรูราคาแพงแน่ Episode #1.3 (2009)
I remember our lovely neighbor, John Casey, carrying you home at 4:00 in the morning, smelling like booze and cheap hairspray.- ฉันจำได้ว่า เพื่อนบ้านที่น่ารักของเรา, จอห์น เคสซี่ แบกคุณมาส่งตอนตี 4 Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Then you want to live in this town selling fish and smelling like fish?ถ้าอย่างนั้น ลูกต้องการอยู่ที่เมืองนี้เพื่อขายปลาแล้วมีกลิ่นคาวปลาติดตัวแบบนี้น่ะเหรอ Episode #1.24 (2009)
I'll be smelling them for a week.ได้เหม็นไปทั้งอาทิตย์แน่ Frenzy (2009)
♪ lookin' hot, smelling' good ♪# # ดูร้อนแรง กลิ่นตัวหอม # Hairography (2009)
He says it's smelling like the vacation murders' m.o.เค้าบอก ได้กลิ่้นคล้าย - ฆาตกรวันหยุด Dirty Harry (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smellingHe is smelling the soup.
smellingI just couldn't put up with the man smelling of whisky sitting next to me.
smellingThe girl is smelling the flowers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาดม[N] smelling salt, See also: inhalant, Example: ยาดมก็เป็นยาประจำตัวของคนแก่
การดม[N] smelling, See also: sniffing, Syn. การสูด, การดมกลิ่น, Example: สิ่งนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะไม่รู้ว่าเป็นอะไร จะต้องใช้การดมจึงจะรู้, Thai definition: การใช้จมูกสูดกลิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented   FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome   FR: malodorant ; puant
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale   FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นหืน[adj.] (men-heūn) EN: rancid ; foul ; strong-smelling   FR: rance
ยาดม[n.] (yādom) EN: smelling salt ; inhalant   FR: sels [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SMELLING    S M EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smelling    (v) (s m e1 l i ng)
smelling-salts    (n) - (s m e1 l i ng - s o l t s)
smelling-bottle    (n) - (s m e1 l i ng - b o t l)
smelling-bottles    (n) - (s m e1 l i ng - b o t l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riechsalz {n}smelling salts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink [Add to Longdo]
悪気[わるぎ, warugi] (n) (1) (obsc) (See 邪気・じゃき・2) nasty smelling air; noxious gas; (2) (obsc) evil 'ki' [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
気付け薬;気つけ薬[きつけぐすり, kitsukegusuri] (n) restorative; smelling salts [Add to Longdo]
[くん, kun] (n) (1) pleasant smell; aroma; fragrance; scent; (2) pleasant-smelling vegetation [Add to Longdo]
香しい;馨しい;芳しい[かぐわしい, kaguwashii] (adj-i) (uk) sweet-smelling; scentful; fragrant [Add to Longdo]
香ばしい(P);芳ばしい[こうばしい, koubashii] (adj-i) (1) (See 芳しい) fragrant; aromatic; sweet-smelling; (2) savory (smelling); savoury; (P) [Add to Longdo]
香合わせ[こうあわせ, kouawase] (n) incense-smelling game [Add to Longdo]
香材[こうぼく, kouboku] (n) sweet-smelling wood [Add to Longdo]
香道[こうどう, koudou] (n) traditional incense-smelling ceremony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smell \Smell\ (sm[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Smelled}, {Smelt};
   p. pr. & vb. n. {Smelling}.] [OE. smellen, smillen, smullen;
   cf. LG. smellen, smelen, sm["o]len, schmelen, to smoke, to
   reek, D. smeulen to smolder, and E. smolder. Cf. {Smell}, n.]
   1. To perceive by the olfactory nerves, or organs of smell;
    to have a sensation of, excited through the nasal organs
    when affected by the appropriate materials or qualities;
    to obtain the scent of; as, to smell a rose; to smell
    perfumes.
    [1913 Webster]
 
   2. To detect or perceive, as if by the sense of smell; to
    scent out; -- often with out. "I smell a device." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Can you smell him out by that?    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To give heed to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       From that time forward I began to smellthe Word of
       God, and forsook the school doctors. --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   {To smell a rat}, to have a sense of something wrong, not
    clearly evident; to have reason for suspicion. [Colloq.]
    
 
   {To smell out}, to find out by sagacity. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smelling \Smell"ing\, n.
   1. The act of one who smells.
    [1913 Webster]
 
   2. The sense by which odors are perceived; the sense of
    smell. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   {Smelling bottle}, a small bottle filled with something
    suited to stimulate the sense of smell, or to remove
    faintness, as spirits of ammonia.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smelling
   adj 1: (used with `of' or `with') noticeably odorous; "the hall
       was redolent of floor wax"; "air redolent with the fumes
       of beer and whiskey" [syn: {redolent(p)}, {smelling(p)}]
   n 1: the act of perceiving the odor of something [syn: {smell},
      {smelling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top