Search result for

skip

(87 entries)
(0.0065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skip-, *skip*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skip    [VI] กระโดด, Syn. jump, gambol, leap, hop
skip    [VT] กระโดด, Syn. jump, gambol, leap, hop
skip    [VI] ข้ามไป, See also: ละไป
skip    [VT] ข้ามไป, See also: ละไป
skip    [VT] ขาด, See also: ไม่เข้าร่วม
skip it    [PHRV] ลืมเสีย, See also: ไม่ต้องสนใจ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สำคัญ
skipper    [N] ผู้นำทีม, Syn. leader, commander
Skip it!    [IDM] ลืมมันไปซะ
skip off    [PHRV] หลบหนี, See also: ไม่เข้าร่วม, Syn. skip out
skip out    [PHRV] หลบหนี, See also: ไม่เข้าร่วม, Syn. skip off

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skipข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
skip sequence; skip welding; wandering sequenceการเชื่อมก้าวกระโดด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
skip welding; skip sequence; wandering sequenceการเชื่อมก้าวกระโดด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skip ถังขยะ
ภาชนะสำหรับเก็บกักและเคลื่อนย้ายขยะ มีทั้งแบบมีฝาและไม่มีฝา [สิ่งแวดล้อม]
Skip Lift การยกถังขยะ
กระบวนการยกหรือเคลื่อนย้ายถังขยะเข้าไปบรรจุ ในรถขนขยะ โดยอาศัยเครื่องมือกล [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skip"Oh let's!" said the little black rabbit and with a hop, skip, and a jump, he sailed right over the little white rabbit's back.
skipIn the United States it is popular for girls to learn to skip rope.
skipYes. And its only a hop, skip and a jump to the nearest mall.
skipJane skipped the questions she couldn't answer.
skipThen with a hop, skip, and a jump, the little white rabbit jumped right over the little black rabbit's back.
skipIt's no crime to skip breakfast once in a while.
skipTom talked too much and let the secret skip.
skipDon't forget that, if you are on a diet, skipping breakfast will not help you.
skipIn order to lose weight some people skip meals.
skipOnce you skip a lesson, it's hard to catch up with your classmates.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skip(สคิพ) vi.,vt.,n. (การ) กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดเชือก,เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,หนีอย่างลับ ๆ ,ข้าม,ข้ามไป,สิ่งที่มองผ่านไป,สิ่งที่ตกหล่น,สิ่งที่กระโดดข้าม., Syn. jump,hop
skipper(สคีพ'เพอะ) n.,vt. (เป็น) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ,ผู้นำทีม
skippet(สคิพ'พีท) n. กล่องกลมขนาดเล็กสำหรับเก็บตราประทับราชการหรือส่วนตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
skip(n) การกระโจน,การกระโดด,การหนี,การข้าม
skip(vi) กระโจน,กระโดด,หนี,ข้าม
skip(vt) หนี,กระโดดข้าม,เผ่นหนี,หลบหนี
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ,กัปตันเรือ,ผู้นำทาง,กัปตันทีม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกระโดดเชือก    [N] skipping, See also: jumping rope
หนีโรงเรียน    [V] skip class, See also: wag, Syn. หนีเรียน, โดดร่ม, โดดเรียน, Example: เขาเบื่อเรียนหนังสือ จึงหนีโรงเรียนไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า, Thai definition: หลีกเลี่ยงไม่ยอมเรียน
ข้าม    [V] skip, See also: leave out, pass over, overlook, Syn. ผ่าน, Example: ฉันข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลยจะได้ไม่เสียเวลา, Thai definition: เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ
กระโดด    [V] skip, See also: pass over, leave out, omit, Syn. ข้าม, โดดข้าม, Example: ในคู่มือเล่มนี้เปิดโอกาสให้ผู้อ่านเลือกคำตอบแล้วกระโดดไปอ่านคำเฉลยที่หน้าอื่นๆ ว่าคำตอบของตนถูกหรือไม่, Thai definition: ผ่านเลยไป, ข้ามขั้นตอนไป
ข้าม    [V] skip, See also: jump over, Syn. ผ่าน, ข้ามๆ, Example: ผมจะข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลย จะได้ไม่เสียเวลา, Thai definition: เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงกล้วย[n.] (duang klūay) EN: Skipper   
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive   FR: bondir ; sauter ; plonger
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome   FR: franchir ; surmonter
เขย่งเก็งกอย[v.] (khayengkengkøi) EN: hop-skip-and-jump ; tiptoe   
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip   FR: sauter ; bondir
กระโดดข้าม[v. exp.] (kradōt khām) EN: skip over   FR: sauter par dessus; franchir ; passer
กระโดดข้าม ... หน้า[v. exp.] (kradōt khām ... nā) EN: skip over ... (+ nb) pages   FR: passer ... (+ nb) pages ; sauter ... (+ nb) pages
โลดโผน[v.] (lōtphōn) EN: skip ; dance ; perform acrobatics   

CMU English Pronouncing Dictionary
SKIP    S K IH1 P
SKIPS    S K IH1 P S
SKIPP    S K IH1 P
SKIPPY    S K IH1 P IY0
SKIPPA    S K IH1 P AH0
SKIPTON    S K IH1 P T AH0 N
SKIPPER    S K IH1 P ER0
SKIPPED    S K IH1 P T
SKIPPA'S    S K IH1 P AH0 Z
SKIPPERS    S K IH1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skip    (v) (s k i1 p)
skips    (v) (s k i1 p s)
Skipton    (n) (s k i1 p t @ n)
skipped    (v) (s k i1 p t)
skipper    (v) (s k i1 p @ r)
skippers    (v) (s k i1 p @ z)
skipping    (v) (s k i1 p i ng)
skippered    (v) (s k i1 p @ d)
skippering    (v) (s k i1 p @ r i ng)
skipping-rope    (n) - (s k i1 p i ng - r ou p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papiervorschub vor dem Drucken [comp.]skip before [Add to Longdo]
Papiervorschub nach dem Drucken [comp.]skip after [Add to Longdo]
Fehlstelle {f}; Ausriss {m} (im Holz) | Fehlstellen {pl}; Ausrisse {pl}skip | skips [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly [Add to Longdo]
ひかり[, hikari] (n) skips-most-stations Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
ぴょんぴょん[, pyonpyon] (adv) hopping; skipping; (P) [Add to Longdo]
ほっぽかす[, hoppokasu] (v5s) (obsc) (col) to leave; to skip out [Add to Longdo]
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
やまびこ[, yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
ら抜き[らぬき, ranuki] (n) (abbr) (See ら抜き言葉) 'ra'-removed; the practice of skipping the 'ra' from the 'rareru' verb conjugation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] paper skip, paper throw, paper slew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skip \Skip\, n. [See {Skep}.]
   1. A basket. See {Skep}. [Obs. or Prov. Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]
 
   2. A basket on wheels, used in cotton factories.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) An iron bucket, which slides between guides, for
    hoisting mineral and rock.
    [1913 Webster]
 
   4. (Sugar Manuf.) A charge of sirup in the pans.
    [1913 Webster]
 
   5. A beehive; a skep.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skip \Skip\, v. i. [imp. & p. p. {Skipped}; p. pr. & vb. n.
   {Skipping}.] [OE. skippen, of uncertain origin; cf. Icel.
   skopa run, skoppa to spin like a top, OSw. & dial. Sw.
   skimmpa to run, skimpa, skompa, to hop, skip; or Ir. sgiob to
   snatch, Gael. sgiab to start or move suddenly, to snatch, W.
   ysgipio to snatch.]
   1. To leap lightly; to move in leaps and hounds; -- commonly
    implying a sportive spirit.
    [1913 Webster]
 
       The lamb thy riot dooms to bleed to-day,
       Had he thy reason, would he skip and play? --Pope.
    [1913 Webster]
 
       So she drew her mother away skipping, dancing, and
       frisking fantastically.        --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To leave matters unnoticed, as in reading, speaking,
    or writing; to pass by, or overlook, portions of a thing;
    -- often followed by over.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skip \Skip\, v. t.
   1. To leap lightly over; as, to skip the rope.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass over or by without notice; to omit; to miss; as,
    to skip a line in reading; to skip a lesson.
    [1913 Webster]
 
       They who have a mind to see the issue may skip these
       two chapters.             --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to skip; as, to skip a stone. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skip \Skip\, n.
   1. A light leap or bound.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of passing over an interval from one thing to
    another; an omission of a part.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A passage from one sound to another by more than a
    degree at once. --Busby.
    [1913 Webster]
 
   {Skip kennel}, a lackey; a footboy. [Slang.] --Swift.
 
   {Skip mackerel}. (Zool.) See {Bluefish}, 1.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skip
   n 1: a gait in which steps and hops alternate
   2: a mistake resulting from neglect [syn: {omission}, {skip}]
   v 1: bypass; "He skipped a row in the text and so the sentence
      was incomprehensible" [syn: {jump}, {pass over}, {skip},
      {skip over}]
   2: intentionally fail to attend; "cut class" [syn: {cut},
     {skip}]
   3: jump lightly [syn: {hop}, {skip}, {hop-skip}]
   4: leave suddenly; "She persuaded him to decamp"; "skip town"
     [syn: {decamp}, {skip}, {vamoose}]
   5: bound off one point after another [syn: {skip}, {bound off}]
   6: cause to skip over a surface; "Skip a stone across the pond"
     [syn: {skim}, {skip}, {skitter}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SKIP
     Simple Key-management for Internet Protocols (Internet,
 cryptography, Sun)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top