Search result for

skifs

(71 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skifs-, *skifs*, skif
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา skifs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *skifs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skiff[N] เรือพายเล็กๆ, Syn. dinghy, rowboat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skiff(สคิฟ) n. เรือขนาดเล็กที่แล่นหรือแจวได้และนั่งคนเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
skiff(n) เรือกรรเชียงเล็กๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Skiff!Skiff! Planet 51 (2009)
It's a skiffle band. You don't have to know.วงสกิฟเฟิ้ล ไม่เป็นก็เล่นได้ Nowhere Boy (2009)
Skiff, I'm not a zombie.สคีบฟ ฉันไมไดเปนซอมบี Planet 51 (2009)
Well, I know, Skiff is the only nutcase who thinks the government is hiding a whole alien evidence in Base 9.ได ชันรูวา สคีฟ เปนคนบา ทีคิดวารัฐบาลซอนหลักฐาน เกียวกับมนัษยตางดาวไวทีฐานทัพ 9 Planet 51 (2009)
Skiff!สคีฟ! Planet 51 (2009)
Skiff!สคีฟ! Planet 51 (2009)
Skiff, stop!หยุดไดแลวนะ สคิฟ! Planet 51 (2009)
Skiff, the comic bookstore, let's go there.สคิป รานหนังสือการตูนไง เราไปทีนันกัน Planet 51 (2009)
Skiff, you were right about Base 9.Skiff, you were right about Base 9. Planet 51 (2009)
Skiff, what are you doing?Skiff, what are you doing? Planet 51 (2009)
Making use of a thunderstorm, on fragile skiffs started to the coast, involuntary travelers they divide to the oceans, to the adventure.ขอบคุณพายุ ที่พัดผ่าน บนเรือสวะ ที่ลอยล่องพ้นจากชายฝั่ง นักเดินทางต้องออกท่องสมุทร แล้วแต่โชคชะตา Oceans (2009)
Two sailors capsized a recreational skiff one summer's eve.กะลาสีสองคนทำเรือกรรเชียงล่ม ก่อนวันหยุดหน้าร้อน Spider and the Fly (2010)
Summers for me as a young boy, we would take a skiff out into the bay.ตอนผมเด็กๆ ในช่วงฤดูร้อน เราจะออกไปที่อ่าวด้วยกัน Sparks and Recreation (2011)
Two skiffs.สอง skiffs. Captain Phillips (2013)
We got two skiffs approaching.เรามีสอง skiffs ใกล้. Captain Phillips (2013)
We have two skiffs approaching at a distance of 1.5 miles with a possible mothership following.เรามีสอง skiffs ใกล ในระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ที่มีความเป็นไปได ต่อไปนี้แม่. Captain Phillips (2013)
Both skiffs carrying armed men.ทั้ง skiffs แบกชายติดอาวุธ. Captain Phillips (2013)
We are being approached by two pirate skiffs with a possible mothership following.เรากำลังเดินเข้ามาใกล สอง skiffs โจรสลัด ที่มีความเป็นไปได ต่อไปนี้แม่. Captain Phillips (2013)
Two skiffs, both with armed intruders.สอง skiffs ทั้งด้วย ผู้บุกรุกติดอาวุธ. Captain Phillips (2013)
We got the speed, we got the height, we got hoses that can sink those skiffs.เราได้รับความเร็วในการที่เราได้ความสูงที่เรา ได้ท่อที่สามารถจม skiffs เหล่า. Captain Phillips (2013)
Skiff coming in. I'm on it.Skiff เข้ามาฉันมัน. Captain Phillips (2013)
Captain, you know, if you wanna get off this ship, you don't have a skiff anymore, but you could get into our lifeboat.คุณไม่ได้มีเรือกรรเชียงเล็ก ๆ อีกต่อไป แต คุณจะได้รับเข้ามาในชีวิตของเรา. Captain Phillips (2013)
Lower the skiff, and don't daily.เอาเรือเล็กลง อย่ามัวชักช้า The Legend of Tarzan (2016)
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream... ... and he had gone 84 days now without taking a fish.เขาเป็นชายชราคนหนึ่งที่ตก ปลาเพียงอย่างเดียว ในเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ใน กระแสอ่าว และเขาได้หายไป 84 วัน ในขณะนี้ The Old Man and the Sea (1958)
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty.มันทำให้เด็กเศร้าที่เห็นชายชรา มาในแต่ละวันด้วยเรือกรรเชียง เล็ก ๆ ของเขาว่างเปล่า เขามักจะเดินลงไปช่วยเขา The Old Man and the Sea (1958)
He had a bottle of water in the bow of the skiff... ... and that was all he needed for the day.ในคันธนูของเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ที่ และนั่นคือทั้งหมดที่เขา ต้องการสำหรับวันที่ The Old Man and the Sea (1958)
But four hours later, the fish was still swimming steadily out to sea... ... towing the skiff, and the old man was still braced solidly.แต่สี่ชั่วโมงต่อมาปลาก็ยังคง การว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องออกไป ในทะเล ลากเรือกรรเชียงเล็กและคนชรา The Old Man and the Sea (1958)
Certainly his back cannot feel as badly as mine does... ... and he cannot pull this skiff forever... ... no matter how strong he is. "แน่นอนว่าเขากลับไม่สามารถ รู้สึกมากเท่ากับ เหมืองไม่และเขาไม่สามารถดึง เรือกรรเชียงเล็ก ๆ นี้ ตลอดไปไม่ว่าวิธีการที่ แข็งแกร่งเขาเป็น The Old Man and the Sea (1958)
A small bird came toward the skiff from the north.นกตัวเล็ก ๆ มาหาเรือกรรเชียง เล็ก จากทิศเหนือ The Old Man and the Sea (1958)
He's longer than the skiff.เขาเป็นเวลานานกว่าเรือ กรรเชียงเล็ก The Old Man and the Sea (1958)
It was getting late in the day now, and the skiff still moved slowly and steadily.มันได้รับสายในวันนี้และ เรือกรรเชียงเล็ก ๆ ยังคงเดินช้า ๆ และมั่นคง The Old Man and the Sea (1958)
Just before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed... ... that heaved and swung as though the ocean were making love... ... with something under a yellow blanket... ... his small line had been taken by a dolphin... ... and he had brought it into the skiff.ก่อนที่มันจะมืดขณะที่พวกเขา ผ่าน เกาะที่ดีของวัชพืชสาหร่าย ที่ยกและยิงในทะเลแสง The Old Man and the Sea (1958)
Many fishermen were around the skiff, looking at what was beside it.ชาวประมงหลายคนรอบ ๆ เรือ กรรเชียงเล็ก ๆ ที่ มองหาสิ่งที่เป็นด้านข้าง และอีกคนหนึ่งอยู่ในน้ำ The Old Man and the Sea (1958)
Skiffington, go home. Go.ซกิฟอิงทน กลับบ้าน ไป. Mad Max (1979)
For anyone who could play guitars, they all played skiffle.ใครก็ตามที่เล่นกีตาร์ได้ จะต้องเล่นแนว "สกิฟเฟิล" กันทั้งนั้น It Might Get Loud (2008)
Do you play anything except skiffle?เธอเล่นอย่างอื่นนอกจาก "สกิฟเฟิล" ได้รึเปล่า? It Might Get Loud (2008)
Take up skiffle?เล่นสกิฟเฟิลต่อมั้ย? It Might Get Loud (2008)
It seems to me that the skiing up here would be fantastic.Scheint mir als könne man hier fantastisch Skifahren. The Shining (1980)
We're trying to get over there, do some skiing.Wir wollen da zum Skifahren hin. Stripes (1981)
Look, if we'd gone skiing... I would've been sleeping on a cold floor somewhere.Wären wir Skifahren gegangen, hätte ich eh irgendwo auf dem kalten Boden gepennt. The Last American Virgin (1982)
Unfortunately the skiing was very disappointing this year, was it not?Leider war das Skifahren dieses Jahr sehr enttäuschend, oder? Service Above and Beyond (1983)
Like skiing, except for booby traps.Wie Skifahren, abgesehen von den Sprengladungen. The Survivors (1983)
Since our teacher's been living with the sheikh, his daughter... doesn't go to the gate any more!Seit der Lehrer beim Scheich wohnt, darf dessen Tochter nicht mehr in die Skiffa. Wanderers of the Desert (1984)
Before that I was in a group called The Creatures-a skiffle group.Vorher war ich in einer anderen Band, Die Kreaturen - eine Skiffle-Band. This Is Spinal Tap (1984)
Schussing, hot buttered rum... après-ski?Skifahren, heißer Butterrum? Après-Ski? Eine Minute. Illustrated Steele (1985)
Show him how a skier really skis.Zeige ihm, was ein echter Skifahrer ist! Better Off Dead... (1985)
She went skiing.Sie ist Skifahren gegangen. St. Elmo's Fire (1985)
Now you're getting it, that's right!Sehr gut. (Skiffle-Country-Musik) The Big Easy (1986)
Well, are you willing to admit now that skiing is dangerous?Gibst du jetzt zu, dass Skifahren gefährlich ist? Skifahren? Out in the Cold (1987)
Never took me skiing.Du hast mich nie zum Skifahren mitgenommen. Promises to Keep (1987)

CMU English Pronouncing Dictionary
SKIFF    S K IH1 F
SKIFFS    S K IH1 F S
SKIFFINGTON    S K IH1 F IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skiff    (n) (s k i1 f)
skiffs    (n) (s k i1 f s)
skiffle    (n) (s k i1 f l)
skiffle-group    (n) - (s k i1 f l - g r uu p)
skiffle-groups    (n) - (s k i1 f l - g r uu p s)

German-Thai: Longdo Dictionary
skifahren(vi) |fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี
skifahren(vi) |fährt ski, fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skiff {m}skiff [Add to Longdo]
Skifliegen {n}; Skiflug {m} [sport]ski flying [Add to Longdo]
Skiläufer {m}; Skiläuferin {f}; Schiläufer {m}; Skifahrer {m}; Skifahrerin {f} | Skiläufer {pl}; Skifahrer {pl}skier | skiers [Add to Longdo]
queren (Hang; Bergsteigen; Skifahren)to traverse [Add to Longdo]
wedeln (Skifahren)to wedel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽舟[けいしゅう, keishuu] (n) light boat; skiff [Add to Longdo]
扁舟[へんしゅう, henshuu] (n) skiff; little boat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, ] skiff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top