Search result for

six

(120 entries)
(0.0951 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -six-, *six*.
English-Thai: Longdo Dictionary
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
six[ซิคซฺ] (n ) หก
six[ซิคซฺ] (n ) หก
sixce[ซิคซฺ'ซฺ] (adv ) หกครั้ง
sixlif[ซิคซฺ'ลิฟ] (n ) สิบหก
sixlifce[ซิคซฺ'ลิฟซฺ] (adv ) สิบหกครั้ง
sixlifth[ซิคซฺ'ลิฟ] (adj ) ที่สิบหก
sixlifth[ซิคซฺ'ลิฟ] (adj ) ที่สิบหก
sixlifth[ซิคซฺ'ลิฟธฺ] (adj ) ที่สิบหก
sixteen[ซิคซฺ'ทีน] (n ) สิบหก
sixteence[ซิคซฺ'ทีนซฺ] (adv ) สิบหกครั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
six    [N] จำนวนหก, See also: เลขหก, สิ่งที่มีค่าเท่ากับหก, กลุ่มที่มีจำนวนหก, Syn. half-a-dozen, sextet
six    [PRON] จำนวนหก
six    [ADJ] ซึ่งมีจำนวนหก
sixth    [N] ลำดับที่หก
sixty    [N] เลขหกสิบ, See also: เลขหกสิบ, สิ่งที่มีค่าเท่ากับหกสิบ, กลุ่มที่มีจำนวนหกสิบ
sixteen    [N] จำนวนสิบหก, See also: เลขสิบหก, สิ่งที่มีค่าเท่ากับสิบหก, กลุ่มที่มีจำนวนสิบหก
sixteen    [ADJ] ซึ่งมีจำนวนสิบหก
sixpence    [N] เหรียญหกเพนนีของอังกฤษ
sixpenny    [ADJ] ซึ่งเป็นเหรียญหกเพนนีของอังกฤษ
sixtieth    [N] ลำดับที่หกสิบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sixth sense; sense, body; somatognosisความรู้สึกทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Six sigma (Quality control standard)ซิกซ์ ซิกม่า (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ) [TU Subject Heading]
Six's thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ ซิกส์ [อุตุนิยมวิทยา]
Sixteen Personality Factor Questionnaireแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 พีเอฟ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sixCan you subtract six from ten?
sixIt's open ten to six daily throughout the year.
sixWhen I was sixteen, I played tennis for the first time.
sixChildren of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.
sixI'd like two singles for three nights from the 21st for about sixty dollars a night.
sixIt's only six pence per second.
sixTwo, four, six, etc. are even numbers.
sixBy 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.
sixI'd like three twenties, six fives, and the rest in ones.
sixTwo is the fourth root of sixteen.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
six(ซิคซฺ) n.,adj. หก
six scoren., adj. 120 (six times twenty)
six-footern. คนที่สูงประมาณ 6 ฟุต
sixfold(ซิคซฺ'โฟลดฺ) adj.,adv. หกเท่า
sixpence(ซิคซฺ'เพินซฺ) n. จำนวน6เพนนี,
sixpenny(ซิคซฺ'เพนนี) adj. 6เพนนี,มีค่าเล็กน้อย,ถูก,
sixteen(ซิคซฺ'ทีน) n.,adj. สิบหก
sixteenth(ซิคซฺ'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 16,หนึ่งใน 16 ส่วนเท่า ๆ กัน.
sixth(ซิคซฺธฺ) adj.,n. ที่ 6, ส่วนที่หก
sixth sensen. การหยั่งรู้,ความสามารถในการหยั่งรู้, Syn. intuition

English-Thai: Nontri Dictionary
six(adj) เป็นจำนวนหก
six(n) จำนวนหก
sixfold(adj) หกชั้น,หกเท่า
sixpence(n) เหรียญหกเพนนี
sixteen(adj) อายุสิบหก,สิบหก
sixteen(n) จำนวนสิบหก
sixteenth(adj) ที่สิบหก
sixteenth(n) อันดับที่สิบหก
sixth(adj) ที่หก
sixth(n) อันดับที่หก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปหกเหลี่ยม    [N] hexagon, See also: six-sided polygon
ย่ำค่ำ    [N] dusk, See also: six o'clock in the evening, nightfall, toward evening, Syn. พลบค่ำ, ยามค่ำ, เวลาเย็น, สนธนา, Ant. เช้าตรู่, เช้ามืด, ย่ำรุ่ง, Example: สหรัฐทิ้งระเบิดที่เมืองใกล้พรมแดนอิรักเมื่อย่ำค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
พฤหัสบดีจักร    [N] sixty years, Example: นักดาราศาสตร์กำลังค้นคว้าว่าทุกๆ 1 พฤหัสบดีจักร ระบบสุริยะจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง, Thai definition: ระยะเวลา 60 ปี คือ เวลาที่ดาวพฤหัสบดีเดินรอบดวงอาทิตย์ 5 รอบ, Notes: (สันสกฤต)
อุปกิเลส    [N] sixteen causes of sorrow, Thai definition: เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง มี 16 อย่าง
มหาจักร    [N] sixty-year circle, Thai definition: รอบแห่งโลกพฤหัสบดี คือ รอบ 60 ปี
ที่หก    [N] sixth, Syn. ลำดับที่หก
หก    [N] six, Thai definition: จำนวนนับ, ตัวเลข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖[xp] (chan matthayomseuksā pī thī hok) FR: sixième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de sixième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖[xp] (chan prathomseuksā pī thī hok) FR: sixième année de l'enseignement primaire [f] ; classe de sixième année de l'enseignement primaire [f]
หก[num.] (hok) EN: six ; 6   FR: six ; 6
หกโมงเช้า[n. exp.] (hok mōng chāo) EN: six o'clock   FR: six heures (du matin)
หกโมงเย็น[n. exp.] (hok mōng yen) FR: dix-huit heures ; six heures du soir
หกสิบ[num.] (hoksip) EN: sixty ; 60   FR: soixante ; 60
การเจรจาหกฝ่าย[X] (kān jēnrajā hok fāi) EN: six-party talks   
ลำดับที่ 6 = ลำดับที่หก[adj.] (lamdap thī hok) EN: sixth   
แม่กม[n. exp.] (maē kom) EN: [the sixth of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]   
ม.๖ = ม.6[n. exp.] (mø. hok) EN: M6   FR: M6 (sixième année d'enseignement secondaire)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIX    S IH1 K S
SIX'S    S IH1 K S AH0 Z
SIXED    S IH1 K S T
SIXES    S IH1 K S AH0 Z
SIXTY    S IH1 K S T IY0
SIXTH    S IH1 K S TH
SIXTHS    S IH1 K S TH S
SIXTY'S    S IH1 K S T IY0 Z
SIXTEEN    S IH0 K S T IY1 N
SIXFOLD    S IH1 K S F OW2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
six    (n) (s i1 k s)
sixes    (n) (s i1 k s i z)
sixth    (n) (s i1 k s th)
sixty    (n) (s i1 k s t ii)
sixths    (n) (s i1 k s th s)
sixfold    (j) (s i1 k s f ou l d)
sixteen    (n) (s i1 k s t ii1 n)
sixthly    (a) (s i1 k s th l ii)
sixties    (n) (s i1 k s t i z)
sixpence    (n) (s i1 k s p @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sechsjährigsix year old [Add to Longdo]
Sechstagerennen {n}six day race [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
six(numéro) หก, 6

Japanese-English: EDICT Dictionary
カグラザメ属[カグラザメぞく, kagurazame zoku] (n) Hexanchus (genus of sixgill sharks in the family Hexanchidae comprised of 2 extant species) [Add to Longdo]
シックス[, shikkusu] (n) six [Add to Longdo]
シックスシグマ[, shikkusushiguma] (n) {comp} six sigma [Add to Longdo]
シックスシグマDMAICサイクル[シックスシグマディーエムエーアイシーサイクル, shikkusushigumadei-emue-aishi-saikuru] (n) six sigma DMAIC cycle [Add to Longdo]
シックスティー;シックスティ[, shikkusutei-; shikkusutei] (n) sixty [Add to Longdo]
シックスナイン[, shikkusunain] (n) (1) six nines; 99.9999%; (2) (X) soixante-neuf; 69; (P) [Add to Longdo]
シックスプレートソウテール[, shikkusupure-tosoute-ru] (n) sixplate sawtail (Prionurus microlepidotus, species of western Pacific tang) [Add to Longdo]
シロカグラ[, shirokagura] (n) bigeyed sixgill shark (Hexanchus nakamurai, species of cow shark) [Add to Longdo]
セナスジベラ[, senasujibera] (n) sixbar wrasse (Thalassoma hardwicke) [Add to Longdo]
テンツキチョウチョウウオ[, tentsukichouchouuo] (n) sixspine butterflyfish (Parachaetodon ocellatus); ocellate coralfish; eye-spot butterflyfish; ocellate butterflyfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五胡十六国[wǔ hú shí liù guó, ˇ ㄏㄨˊ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Sixteen Kingdoms of five non-Han people (ruling most of China 304-439) [Add to Longdo]
[liù, ㄌㄧㄡˋ, ] six; 6 [Add to Longdo]
六十[liù shí, ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ, ] sixty; 60 [Add to Longdo]
六十五[liù shí wǔ, ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ˇ, ] sixty-five [Add to Longdo]
六十五岁[liù shí wǔ suì, ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ˇ ㄙㄨㄟˋ, / ] sixty-five years old [Add to Longdo]
六家[liù jiā, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄚ, ] Six schools of pre-Han philosophy (as analyzed by Sima Tan 司馬談|司马谈), namely Confucians 儒家, Mohists 墨家, Yin-Yang 陰陽|阴阳, Logicians 名家, Legalists 法家, Daoists 道家 [Add to Longdo]
六方会谈[liù fāng huì tán, ㄌㄧㄡˋ ㄈㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ, / ] six-sided talks (on North Korea) [Add to Longdo]
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, / ] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借 [Add to Longdo]
六环路[liù huán lù, ㄌㄧㄡˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Sixth ring road (Beijing), opened in 2008 [Add to Longdo]
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, ] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポジックス[ぽじっくす, pojikkusu] POSIX [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Six \Six\, n.
   1. The number greater by a unit than five; the sum of three
    and three; six units or objects.
    [1913 Webster]
 
   2. A symbol representing six units, as 6, vi., or VI.
    [1913 Webster]
 
   {To be at six and seven} or {To be at sixes and sevens},
    (a) to be in disorder. --Bacon. --Shak. --Swift.
    (b) to be in a dispute or disagreement; -- often used with
      with.
      [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Six \Six\, a. [AS. six, seox, siex; akin to OFries. sex, D. zes,
   OS. & OHG. sehs, G. sechs, Icel., Sw., & Dan. sex, Goth.
   sa['i]hs, Lith. szeszi, Russ. sheste, Gael. & Ir. se, W.
   chwech, L. sex, Gr. ??, Per. shesh, Skr. shash. [root]304.
   Cf. {Hexagon}, {Hexameter}, {Samite}, {Senary}, {Sextant},
   {Sice}.]
   One more than five; twice three; as, six yards.
   [1913 Webster]
 
   {Six Nations} (Ethnol.), a confederation of North American
    Indians formed by the union of the Tuscaroras and the Five
    Nations.
 
   {Six points circle}. (Geom.) See {Nine points circle}, under
    {Nine}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 six
   adj 1: denoting a quantity consisting of six items or units
       [syn: {six}, {6}, {vi}, {half dozen}, {half-dozen}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of five and one [syn:
      {six}, {6}, {VI}, {sixer}, {sise}, {Captain Hicks}, {half a
      dozen}, {sextet}, {sestet}, {sextuplet}, {hexad}]
   2: a playing card or domino or die whose upward face shows six
     pips [syn: {six-spot}, {six}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 six [sis]
   six
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top