ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simule

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simule-, *simule*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise   FR: cacher ; dissimuler
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: pretend ; feign ; affect ; sham ; humbug   FR: feindre ; faire semblant (de) ; simuler
แกล้งป่วย[v. exp.] (klaēng pūay) EN: pretend to be sick ; sham sickness ; play possum   FR: simuler une maladie
แกล้งทำ[adj.] (klaēng tham) EN: fake   FR: feindre ; dissimuler
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate   FR: feindre ; simuler
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of   FR: imiter ; copier ; simuler ; singer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top