Search result for

simas

(154 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simas-, *simas*, sima
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา simas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *simas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vigesimal[ADJ] เกี่ยวกับยี่สิบ, See also: ลำดับยี่สิบ, โดยฐานยี่สิบ
centesimal[ADJ] ที่แบ่งเป็นหนึ่งร้อยส่วน
centesimal[ADJ] ที่อยู่ในลำดับที่หนึ่งร้อย, Syn. hundredth, 100th
millesimal[ADJ] ซึ่งเป็นลำดับที่หนึ่งพัน
Sexagesima[N] วันอาทิตย์ที่สองของเดือนก่อนเทศกาลถือบวช (Lent)
Quadragesima[N] วันอาทิตย์แรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์
Quadragesima[ADJ] ซึ่งเป็นวันอาทิตย์แรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์
infinitesimal[N] ปริมาณน้อยมาก, See also: จำนวนน้อยมาก
infinitesimal[ADJ] เล็กน้อยมาก, See also: เล็กน้อยจนวัดไม่ได้, Syn. spacious, tiny, microscopic, Ant. huge, vast
Quinquagesima[N] วันอาทิตย์ก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์
Nakhon Ratchasima[N] นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima[N] จังหวัดนครราชสีมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
millesimal(มิเลส'ซะเมิล) adj. หนึ่งในพัน n. ที่พัน, See also: millesimally,adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
infinitesimal(adj) เล็ก,กระจิริด,เท่าขี้ผง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sexagesimal๑. สัฐินิยม๒. ฐานหกสิบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sexagesimal methodวิธีสัฐินิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sexagesimal systemระบบฐานหกสิบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simaไซมา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centesimal๑. ศตนิยม๒. ฐานร้อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centesimal methodวิธีศตนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centesimal systemระบบฐานร้อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
infinitesimalน้อยยิ่ง, กณิกนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
infinitesimal calculusแคลคูลัสกณิกนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nakhon Ratchasimaนครราชสีมา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Nakhon Ratchasima (n ) นครราชสีมา, โคราช

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I pleaded on my knees with S-7 to investigate it but they said the readings were infantesimal.ชั้นลงทุนคุกเข่า ขอให้เซ็คเอตร์เซเว่นตามเรื่อง แต่เค้าบอกว่าที่ชั้นเจอ เป็นแค่เรื่องเล็กน้อย ไม่สำคัญl. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
While I am infinitesimally small.แต่เราก็ยังตัวเล็กนิดเดียว Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Tell Ivan Simanov that Frank Moses is...บอกอีวาน ซิมานอฟว่าแฟรงค์ โมเซสมา... RED (2010)
Or..or Lysimachos..- Or... or Lysimachos... Whore (2010)
Ah, bellissima.อ่า เบลลิสสิม่า The Kids Stay in the Picture (2011)
Muchisimas gracias. D-don't you want to make a statement about your organization?เพื่อไปสร้างท่อส่งน้ำมัน คุณไม่อยากออกแถลงการณ์ Welcome to the Occupation (2011)
Bravisima!บราวิสิมา! Dream High (2011)
♪ Que buenisima la noche ya te enseñe como salga ♪ค่ำคืนอันยอดเยี่ยมและฉันจะสอนคุณว่าจะเลิกได้อย่างไร The Spanish Teacher (2012)
Ave María purísima.Eye to Eye (2013)
And then I'll show you the northern lights in the springtime, the simatai gorge from atop the great wall of China, every inch of the Louvre.และหลังจากนั้นฉันจะพาเธอไปดูแสงสว่างทางเหนือ ในช่วงใบไม้ร่วง ขึ้นเขา Simatai ไปดูกำแพงเมืองจีน ทุกตารางนิ้วของลูฟ Graduation (2013)
We're about to begin a journey that will take us from the infinitesimal to the infinite from the dawn of time to the distant future.เรากำลังจะเริ่มต้น การเดินทางที่จะพาเรา จากเล็กไปไม่มีที่สิ้นสุด, ตั้งแต่เช้าของเวลาที่ จะอนาคตไกล Standing Up in the Milky Way (2014)
Like infinitesimally small, and not a lot happens here.เเละไม่ค่อยมีเรื่องตื่นเต้น Fallen (2016)
-TheoddsthatImisdiagnosed yourcondition areinfinitesimallythin.-TheoddsthatImisdiagnosed yourcondition areinfinitesimallythin. Outlaw Country (2016)
With only an infinitesimal chance of permanent spinal paralysis.มีโอกาสเพียงขี้ผงที่จะเท่านั้นที่จะเป็นอัมพาต eXistenZ (1999)
Cusimano, the dentist, has gone crazy for her.หมอฟันคูซิมาโน่คลั่งไคล้เธอน่าดู Malèna (2000)
Some say Cusimano, the dentist.บ้างก็ว่าเป็นคูซิมาโน่หมอฟันนะ Malèna (2000)
You're accused of involving Dr Gaspare Cusimano in a secret and amorous relationship aimed at the breaking up of his family.คุณถูกกล่าวหาว่ายุ่งเกี่ยวกับดร.คูซิมาโน่ โดยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างลับๆ... เพื่อทำลายครอบครัวเขาให้แตกแยก Malèna (2000)
Do you know Dr Cusimano?คุณรู้จักดร.คูซิมาโน่มั้ย Malèna (2000)
Why was Cusimano, at that unusual hour on his way to your house?ทำไมคูซิมาโน่ในยามวิกาล... จึงเดินทางไปบ้านของคุณ Malèna (2000)
Then why has Cusimano, a reputable professional, who, five years ago, had the honor of extracting one of II Duce's teeth publicly declare that he is your fiancé?งั้นทำไมคูซิมาโน่หมอที่มีชื่อเสียง... ผู้ซึ่งเมื่อห้าปีที่แล้ว... ได้รับเกียรติให้ถอนฝันท่านอิลดูซ... Malèna (2000)
But unlike the married Cusimano who was, let's face it, guilty of a pre-senile dimming of the senses of an intoxicating kaleidoscope of desires...ไม่เหมือนกับคูซิมาโน่ผู้แต่งงานแล้ว... ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเขามีความผิด ข้อหาแก่จนเลอะเลือน... Malèna (2000)
Unlike the family man Cusimano,เขาพูดอะไรน่ะ ไม่เหมือนชายผู้มีครอบครัวแล้วคูซิมาโน่ Malèna (2000)
Will Cusimano leave me alone now?คูซิมาโน่คงไม่ยุ่งกับฉันอีกแล้วนะคะ Malèna (2000)
But let's forget Cusimano and the fickle Lieutenant Cadei.แต่ลืมเรื่องคูซิมาโน่ซะ แล้วก็หมวดคาเดหลายใจนั่นด้วย Malèna (2000)
Simatiga He actually reads this stuff?ซิมากิตะ เขาอ่านอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย Art of Seduction (2005)
È bellissima! it's beautiful!มันเป็นเรื่องที่สวยงาม! Cars (2006)
Continue tried, Simas. Right, it is your time now.จอร์จ ตานายแล้ว Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Bellissima without those ugly grays.- Bellissima ohne dieses hässliche Grau. Moonstruck (1987)
- Momento, carissima.- Momento, carissimaA Fish Called Wanda (1988)
Carissima.CarissimaA Fish Called Wanda (1988)
My husband did not want our daughter Cosima to see what he had found, so he motioned to his stepson Alex.Unsere Tochter Cosima sollte nicht sehen, was er gefunden hatte, also gab er seinem Stiefsohn Alex ein Zeichen. Reversal of Fortune (1990)
My daughter Cosima.Meine Tochter CosimaReversal of Fortune (1990)
You are great.Absolut wunderschön, BellissimaTokyo Decadence (1992)
No tricks!Und keine Fisimatenten, ich bin bewaffnet. The Visitors (1993)
My angle, "Great Minds Sink Alike."Ich würde das so darstellen: - "Fisimatenten der Prominenten". Illusions of Grandeur (1994)
Bellissima!BellissimaShe's the One (1996)
The image you saw, what you described sounds like a black hole, a tear in the space...Das Bild, das du auf dem Bildschirm sahst... ... hörtsichan wieein schwarzesLoch . EinRissimAll. Sphere (1998)
Well, in the calculus of personal injury law, a dead child is worth least of all.Nach der Infinitesimalrechnung des Personenschadenrechtes ist ein totes Kind am wenigsten wert. A Civil Action (1998)
Si, bellisimo! Si, bellisimo!Belissima, belissimaHilary and Jackie (1998)
Ah, Capri bellisimo.BelissimaHilary and Jackie (1998)
Love."Liebe"! - "Sima"! Kuch Kuch Hota Hai (1998)
Give up already, Abdul Hakim!Und keine Fisimatenten, sonst setzt's was, Abdul Hakim. Stray Dog Strut (1998)
Now he's an existentialist, is he?- [Stasimann lacht] Ein Existentialist. Sun Alley (1999)
I asked Suso Cecchi D'Amico: : :Fragen wir nun Suso Cecchi d'Amico, seit "BeIIissima" eine unermüdliche Luchino Visconti (1999)
Bellissima went over quite nicely with the audience: : :"BeIIissima" wurde vom publikum recht freundlich aufgenommen. Luchino Visconti (1999)
It's SI MA.Die SIMAMission to Mars (2000)
What about SI MA?Was ist mit der SIMAMission to Mars (2000)
What about SI MA? The Saturn imaging probe.Was ist mit der SIMA, der Saturn-Sonde? Mission to Mars (2000)
- When does SI MA do her flyby?Wann soll SIMA den Mars passieren? Mission to Mars (2000)
Good morning, Signora Malena, are you well? How is your father?Guten Tag, Doktor Cusimano. Malèna (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
simaThey dropped an atomic bomb on Hirosima.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮ่างหลวง[N] Ficus altissima Bl., Syn. กร่าง, ไทรทอง, ลุง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Ficus altissima Bl. ในวงศ์ Moraceae เปลือกเรียบสีเทา ใบกว้างหนารูปไข่ ปลายมน ไม่มีขน ผลกลม เมื่อสุกสีส้มออกแดง, ลุง ฮ่างหลวง หรือ ไทรทอง ก็เรียก
นครราชสีมา[N] Nakhon Ratchasima, Syn. จังหวัดนครราชสีมา, Count unit: จังหวัด, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดนครราชสีมา[n. prop.] (Jangwat Nakhøn Rātchasīmā) EN: Nakhon Ratchasima province   FR: province de Nakhon Ratchasima [f]
กะจิริด[adj.] (kajirit) FR: infime ; infinitésimal ; minime ; minuscule ; négligeable
ลิปดา[n.] (lipdā) EN: minute   FR: minute (sexagésimale) [f]
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles   FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]
นครราชสีมา[n. prop.] (Nakhøn Rātchasīmā) EN: Nakhon Ratchasima (Northeast)   FR: Nakhon Ratchasima (Nord-Est)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMA    S IY1 M AH0
SIMAS    S AY1 M AH0 Z
COSIMA    K OW0 S IY1 M AH0
SIMARD    S IH1 M ER0 D
MOSIMAN    M OW1 S IY0 M AH0 N
CUSIMANO    K UW0 S IY0 M AA1 N OW0
TRANSIMAGE    T R AE2 N Z IH1 M IH0 JH
INFINITESIMAL    IH2 N F IH2 N AH0 T EH1 S AH0 M AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Quinquagesima    (n) (k w i2 ng k w @ jh e1 s i m @)
infinitesimal    (j) (i2 n f i n i t e1 s i m l)
Quinquagesimas    (n) (k w i2 ng k w @ jh e1 s i m @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
取締役[とりしまりやく, torishimariyaku] (n ) ผู้บริหาร, บอร์ดผู้บริหารบริษัท
勉強します[べんきぃうします, benkyoushimasu, benkiiushimasu , benkyoushimasu] (vi vt ) เรียน
します[します, shimasu, shimasu , shimasu] (vt ) ทำ, ดำเนินการ, กระทำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gon {n}; Neugrad {n} (Vermessung)gradian; centesimal degree [Add to Longdo]
infinitesimal {adj} [math.]infinitesimal [Add to Longdo]
verschwindend; winzig; äußerst gering {adj}infinitesimal [Add to Longdo]
winzig {adv}infinitesimally [Add to Longdo]
Eiderente {f} [ornith.]Common Eider (Somateria mollissima) [Add to Longdo]
Simalureule {f} [ornith.]Simular Scops Owl [Add to Longdo]
Zitronen-Zwergkaiserfisch {m}; Zitronen-Herzogfisch {m} (Centropyge flavissima) [zool.]lemon peel (dwarf) angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポッテッドシャープノーズパファー[, supotteddosha-puno-zupafa-] (n) spotted sharpnosed puffer (Canthigaster punctatissima) [Add to Longdo]
岡虎の尾;岡虎尾[おかとらのお;オカトラノオ, okatoranoo ; okatoranoo] (n) (uk) gooseneck loosestrife (Lysimachia clethroides) [Add to Longdo]
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] (n) {comp} machine infinitesimal [Add to Longdo]
極微[きょくび;ごくび, kyokubi ; gokubi] (adj-na,n,adj-no) microscopic; infinitesimal [Add to Longdo]
玉虫;吉丁虫[たまむし, tamamushi] (n) jewel beetle; Chrysochroa fulgidissima; insect with iridescent wings [Add to Longdo]
虎の尾[とらのお, toranoo] (n) (1) tiger's tail; (2) (uk) (See 岡虎の尾) gooseneck loosestrife (species of flowering plant, Lysimachia clethroides); (3) (uk) (See 虎の尾羊歯) Asplenium incisum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
小茄子[こなすび, konasubi] (n) (1) (See 茄子) small eggplant; (2) (uk) Japanese yellow loosestrife (Lysimachia japonica) [Add to Longdo]
沼虎の尾[ぬまとらのお;ヌマトラノオ, numatoranoo ; numatoranoo] (n) (uk) Lysimachia fortunei (species of loosestrife) [Add to Longdo]
沼萩[ぬまはぎ, numahagi] (n) (obsc) (See 沼虎の尾) Lysimachia fortunei (species of loosestrife) [Add to Longdo]
辛夷[こぶし, kobushi] (n) kobus magnolia; Magnolia praecocissima; Magnolia kobus [Add to Longdo]
長昆布[ながこんぶ;ナガコンブ, nagakonbu ; nagakonbu] (n) (uk) Laminaria longissima (species of kelp) [Add to Longdo]
庭漆[にわうるし, niwaurushi] (n) tree of heaven (Ailanthus altissima) [Add to Longdo]
白萩[しらはぎ, shirahagi] (n) (1) white bush clover; (2) (See 沼虎の尾) Lysimachia fortunei (species of loosestrife) [Add to Longdo]
微少[びしょう, bishou] (adj-na,n,adj-no) infinitesimal [Add to Longdo]
幣辛夷[しでこぶし, shidekobushi] (n) Magnolia praecocissima; shidekobushi Magnolia kobus [Add to Longdo]
墨流蝶[すみながし;スミナガシ, suminagashi ; suminagashi] (n) (uk) Asian constable (species of butterfly, Dichorragia nesimachus) [Add to Longdo]
無限小[むげんしょう, mugenshou] (adj-na,n) {math} infinitesimal [Add to Longdo]
椚;櫟;橡;櫪[くぬぎ;くのぎ;クヌギ, kunugi ; kunogi ; kunugi] (n) (uk) sawtooth oak (Quercus acutissima) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六家[liù jiā, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄚ, ] Six schools of pre-Han philosophy (as analyzed by Sima Tan 司馬談|司马谈), namely Confucians 儒家, Mohists 墨家, Yin-Yang 陰陽|阴阳, Logicians 名家, Legalists 法家, Daoists 道家 [Add to Longdo]
史记[Shǐ jì, ㄕˇ ㄐㄧˋ, / ] Record of the Grand Historian by Sima Qian 司馬遷|司马迁, first of the 24 dynastic histories 二十四史, composed in 91 BC during Western Han (former Han), 130 scrolls [Add to Longdo]
司马[Sī mǎ, ㄙ ㄇㄚˇ, / ] official post of minister of war in pre-han Chinese states; two-character surname Sima [Add to Longdo]
司马光[Sī mǎ Guāng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄤ, / ] Sima Guang (1019-1086), politician and historian of Northern Song, author of Comprehensive Mirror for aid in Government 資治通鑒|资治通鉴 [Add to Longdo]
司马懿[Sī mǎ Yì, ㄙ ㄇㄚˇ ㄧˋ, / ] Sima Yi (179-251), warlord under Cao Cao and subsequently founder of the Jin dynasty [Add to Longdo]
司马承帧[Sī mǎ Chéng zhèng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄔㄥˊ ㄓㄥˋ, / ] Sima Chengzheng (655-735), Daoist priest in Tang dynasty [Add to Longdo]
司马昭之心路人所知[Sī mǎ Zhāo zhī xīn lù rén suǒ zhī, ㄙ ㄇㄚˇ ㄓㄠ ㄓ ㄒㄧㄣ ㄌㄨˋ ㄖㄣˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, / ] Sima Zhao's stratagem is obvious to everyone; fig. an open secret [Add to Longdo]
司马法[Sī mǎ fǎ, ㄙ ㄇㄚˇ ㄈㄚˇ, / ] The Sima method by Sīmǎ Rángjū of Qí; also called Sīmǎ Rángjū's Art of war [Add to Longdo]
司马炎[Sī mǎ Yán, ㄙ ㄇㄚˇ ㄧㄢˊ, / ] Sima Yan (236-290), founding emperor of Jin dynasty 晋 after the Three Kingdoms period, reigned 265-290 as Emperor Wu of Jin 晉武帝 [Add to Longdo]
司马穰苴[Sī mǎ Ráng jū, ㄙ ㄇㄚˇ ㄖㄤˊ ㄐㄩ, / ] Sīmǎ Rángjū, strategist of Qí 齊國|齐国, dates unknown (c. 800 BC), author of Sīmǎ's Art of war 司馬法|司马法 [Add to Longdo]
司马谈[Sī mǎ tán, ㄙ ㄇㄚˇ ㄊㄢˊ, / ] Sima Tan (-110 BC), Han dynasty scholar and historian, and father of Sima Qian 司馬遷|司马迁 [Add to Longdo]
司马迁[Sī mǎ Qiān, ㄙ ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢ, / ] Sima Qian (145-c. 86 BC), historian, author of Records of the Grand Historian 史記|史记, known as the father of Chinese historiography [Add to Longdo]
太史公[tài shǐ gōng, ㄊㄞˋ ㄕˇ ㄍㄨㄥ, ] Grand Scribe, the title by which Sima Qian 司馬遷|司马迁 refers to himself in Records of the Historian 史记 [Add to Longdo]
微分[wēi fēn, ㄨㄟ ㄈㄣ, ] an infinitesimal; differentiation; differential calculus [Add to Longdo]
微商[wēi shāng, ㄨㄟ ㄕㄤ, ] quotient of infinitesimals (in calculus) [Add to Longdo]
微积分[wēi jī fēn, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ, / ] calculus; differentiation and integration; calculus of infinitesimals 微 and integrals 積|积 [Add to Longdo]
微积分学[wēi jī fēn xué, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄒㄩㄝˊ, / ] infinitesimal calculus; calculus [Add to Longdo]
思茅[Sī máo, ㄙ ㄇㄠˊ, ] Simao city in Yunnan, renamed Pu'er city 普洱市 in 2007 [Add to Longdo]
思茅地区[Sī máo dì qū, ㄙ ㄇㄠˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Simao district (district in Yunnan) [Add to Longdo]
思茅市[Sī máo shì, ㄙ ㄇㄠˊ ㄕˋ, ] Simao city in Yunnan, renamed Pu'er city 普洱市 in 2007 [Add to Longdo]
戴盆望天[dài pén wàng tiān, ㄉㄞˋ ㄆㄣˊ ㄨㄤˋ ㄊㄧㄢ, ] lit. viewing the sky with a basin on one's head (成语 saw, from Sima Qian's letter to Ren An 司馬遷|司马迁, 報任少卿書|报任少卿书); it is hard to get a clear view of the sky while carrying a platter on one's head; fig. it is hard to get on in one's career while encumbered [Add to Longdo]
极细小[jí xì xiǎo, ㄐㄧˊ ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] extremely small; infinitesimal [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] simarubaceae [Add to Longdo]
无穷小[wú qióng xiǎo, ˊ ㄑㄩㄥˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] infinitesimal (in calculus); infinitely small [Add to Longdo]
无限小[wú xiàn xiǎo, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] infinitesimal; infinitely small [Add to Longdo]
矽镁层[xī měi céng, ㄒㄧ ㄇㄟˇ ㄘㄥˊ, / ] sima (geol.); silicon and magnesium layer in earth's crust [Add to Longdo]
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff [Add to Longdo]
纪传体[jì zhuàn tǐ, ㄐㄧˋ ㄓㄨㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] history genre based on biography, such as Sima Qian's Record of the Historian [Add to Longdo]
资治通鉴[Zī zhì tōng jiàn, ㄗ ㄓˋ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] A mirror for the wise ruler (or Comprehensive Mirror for aid in Government), a vast chronological general history, written by 司馬光|司马光 Sima Guang (1019-1089) and collaborators during the Northern Song in 1084, covering the period 403 BC-959 AD, 294 scrolls [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top