Search result for

sil

(177 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sil-, *sil*
English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
sweet basil(n) โหระพา, S. basil,
sacred basil(n) กะเพรา, S. holy basil,
hairy basil(n) แมงลัก
holy basil(n) กะเพรา, S. sacred basil
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, S. expandable,
hot basil(n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)
tie-dyed silk(n) ไหมมัดหมี่ เช่น The tie-dyed silk fabrics worn by the Khatri Muslims are completely different from the Hindus.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silk[N] เส้นไหม, See also: ใยไหม, ด้ายไหม
silk[N] ผ้าไหม, See also: เสื้อผ้าไหม, เสื้อของนักกฎหมาย
silk[N] ซังข้าวโพด
silk[ADJ] เกี่ยวกับผ้าไหม, See also: คล้ายไหม, ซึ่งทำด้วยใยไหม
sill[N] ฐานกำแพง, See also: ฐาน, ฐานหิน, Syn. beam, threshold
sill[N] ธรณีประตูหรือหน้าต่าง, Syn. bottom of the frame
silo[N] ฉาง, See also: ไซโล, Syn. granary, pit
silo[N] ห้องใต้ดินเก็บอาวุธ, See also: หลุมใต้ดิน, Syn. rocket launcher, pit
silo[VT] เก็บในฉาง, See also: เก็บในห้องใต้ดิน
silt[N] ี้โคลน, See also: เลน, ขี้เลน, Syn. deposit, sediment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silage(ไซ'ลิจฺ) n. อาหารสัตว์ที่ไว้ในฉาง
silence(ไซ'เลินซฺ) n. ความเงียบ,การไม่พูด,การเก็บไว้ในใจ,การลืมเลือน,การปิดบัง,การเก็บไว้เป็นความลับ,การไร้ข่าวคราว. vt. ทำให้เงียบ,ทำให้หยุดนิ่ง interj. เงียบ!
silencer(ไซ'เลินเซอะ) n. ผู้ทำให้เงียบ,ผู้ทำให้นิ่งเงียบ,เครื่องทำให้เงียบ,เครื่องกำจัดเสียง
silent(ไซ'เลินทฺ) adj. เงียบ,นิ่งเงียบ,เงียบสงบ,ไม่พูด,ไม่ค่อยพูด,พูดน้อย,ไม่ได้กล่าวถึง,ถูกลืม,ลืมเลือน, (ภูเขาไฟ) สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง. n.. หนังเงียบ., See also: silently adv. silentness n.
silhouette(ซิลอูเอท') n. ภาพคนตัวดำพื้นขาว,ภาพเงา,ร่าง,โครงร่างสีดำ,เค้าโครง vt. ทำให้ปรากฎภาพคนตัวดำพื้นดาว,วาดภาพโครงร่างสีดำ
silica(ซิล'ละคะ) n. สารประกอบซิลิกอนไดออกไซด์ (เช่นที่เป็นทราย,หินควอร์ตซ
silicon(ซิล'ละคอน) n. ธาตุอโลหะชนิดหนึ่ง,หมายถึง สารชนิดหนึ่ง (มีลักษณะเหมือนทรายที่ใช้ทำแก้ว) ใช้ทำวงจรรวมหรือชิป (chip) ถือเป็นสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ที่ดีมากตัวหนึ่ง นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันดู semiconductor ประกอบ
silk(ซิลคฺ) n. เส้นไหม,ด้ายไหม,ผ้าไหม,ผ้าแพร,เสื้อแพร,หนวดข้าวโพด adj. ทำด้วยไหม,เกี่ยวกับไหม
silken(ซิล'เคิน) adj. ทำด้วยไหม,คล้ายไหม,หุ้มด้วยไหม,เป็นวาวมัน,อ่อนนิ่ม,สุภาพ,ละมุนละไม,โอ่อ่า,หรูหรา., Syn. suave
silkworm(ซิลคฺ'เวิร์ม) n. ตัวไหม

English-Thai: Nontri Dictionary
silence(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความนิ่ง,การไม่พูด
silence(vt) ไม่พูดไม่จา,ทำให้เงียบ,ไม่ออกเสียง
silent(adj) นิ่งเงียบ,เงียบ,สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง
silhouette(n) ภาพเงา,เค้าโครง,โครงร่าง
silk(n) ไหม,แพร
silken(adj) เหมือนไหม,ทำด้วยแพร,เป็นมัน,อ่อนนุ่ม,ละมุนละไม,หรูหรา
silkworm(n) ตัวไหม
silky(adj) นิ่ม,เหมือนไหม,มันวาว,ลื่น
sill(n) คาน,ธรณีประตู,ฐาน,รากฐาน
silliness(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเหลวไหล,ความบ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
silcreteซิลครีต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
silenceการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silence, estoppel byการถูกกฎหมายปิดปากเพราะการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silence, right of accused toสิทธิของผู้ต้องหาที่จะไม่ให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silencerหม้อลดเสียง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
silentเงียบ, ไร้อาการ, ซุ่มอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
silent majorityเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่แสดงออก, พลังเงียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
silent partnerผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีส่วนจัดการ [ดู sleeping partner] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silent periodระยะพักอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
silent riskภัยสงบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Silage fermentationการทำอาหารสัตว์หมัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silan คราบซิลิกา
คราบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของซิลิกา ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดทรายแป้งและดินเหนียว ไปเคลือบตามผิว ของเม็ดแร่รอบหน่วยโครงสร้างดินและผนังช่องว่างในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Silenceความเงียบ [TU Subject Heading]
Silent film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ [TU Subject Heading]
Silent filmsภาพยนตร์เงียบ [TU Subject Heading]
Silent periodช่วงเวลาห้ามขายหุ้น
ช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดห้ามผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนใหม่ ในการนำหุ้นบริษัทดังกล่าวที่ตนถือครองอยู่ออกขาย โดยทั่วไปช่วงเวลาห้ามขาย หุ้นจะประมาณ 6 เดือนนับแต่วันแรกที่ให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่ในบางกรณีอาจจะกำหนดให้นานกว่า 6 เดือนก็ได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี [ตลาดทุน]
Silicaซิลิกา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silicaซิลิกา [TU Subject Heading]
Silicaซิลิกาเป็นสารตัวเติมเสริมแรงอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมากใน อุตสาหกรรมยางนอกเหนือจากเขม่าดำ มีสีขาวและมีขนาดอนุภาคเล็กมาก เมื่อเติมลงไปในยางจะทำให้ยางมีสมบัติเชิงกลต่าง ๆ ดีขึ้น แต่เนื่องจากซิลิกามีราคาแพงกว่าเขม่าดำ จึงมักใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีสี เช่น พื้นรองเท้ากีฬา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
silicaซิลิกา, สารประกอบชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ SiO2  จุดหลอมเหลว 1,700°C  จุดเดือด 2,230°C เป็นของแข็งไม่มีสี ในธรรมชาติอยู่ในรูปของทราย ควอตซ์ และหินบางชนิด ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว เครื่องดินเผา และทำผงขัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
silk clothผ้าไหม
silverfish (n ) ตัวสามง่าม (เป็นแมลงชนิดหนึ่ง)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Silas?ไซลัส Graduation (2013)
This is so silly. what does it matter who says it first?มันงี่เง่ามาก มันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะพูดก่อน Pret-a-Poor-J (2008)
Silent and unhappy is better than vocal and unhelpful.เงียบและไม่มีความสุขดีกว่า\ ออกเสียงมาให้รำคาญและช่วยอะไรไม่ได้ Emancipation (2008)
Silence!หุบปาก! Downfall of a Droid (2008)
Don't be silly.-อย่ามาอำน่า Lancelot (2008)
He just stands there in complete silence.ได้แต่ยืนนิ่งเป็นก้อนหินอยู่นั่น Excalibur (2008)
Silence!หุบปาก! Bombad Jedi (2008)
My best agent, Asajj Ventress, will infiltrate the Jedi ship and either free Gunray or silence himสายลับที่ดีที่สุดของข้า อาซาจ เวนเทรส จะแฝงตัวเข้าไปในยานของเจได แล้วช่วยกันเรย์ออกมา หรือไม่ก็ปิดปากเขา Cloak of Darkness (2008)
It's the musk from silver deerมันคือแป้งป่นจากเขากวางสีเงิน Portrait of a Beauty (2008)
I get more than ten rolls of silk as gift every monthข้าได้รับผ้าไหมจากแขก เดือนๆนึงทั้งหลายพับ Portrait of a Beauty (2008)
To silence us, you have done the un-imaginable...ความลับของพวกเรา,เจ้าคงไม่ลืม Iljimae (2008)
Don't be so silly, darling.เหลวไหลนา ลูกรัก The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
silShe was dressed in rich silks.
silThis silverware set has been in my family for generations.
silExcept for Tom, the family were all watching TV in silence.
silI can no longer remain silent.
silHe had a lot of straight, silvery hair.
silShe got all the more angry because I kept silent.
silNot knowing what to answer, I kept silent.
silThey went out of the room very silently.
silHer sorrow found expression in silent tears.
silIt was silly of you to trust them.
silAll I can do is to work silently.
silI cannot silently overlook this problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างเงิน[N] silversmith
คนงี่เง่า[N] fool, See also: silly person, Example: เพราะเธอเป็นคนงี่เง่าแบบนี้ ผมจึงไม่อยากสุงสิงกับเธอ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่พูดไม่รู้เรื่อง
เหรียญเงิน[N] silver coin, Example: นักกีฬาของเราได้เหรียญเงิน หรือรองชนะเลิศทั้งสองทีม, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เหรียญรางวัลที่ให้สำหรับรองชนะเลิศ
อย่างสงบ[ADV] calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
ช้อนส้อม[N] silverware, See also: spoon and fork, Syn. ช้อนส้อม, Example: การรับประทานอาหารคนไทยแต่ก่อนรับประทานด้วยมือแต่เดี๋ยวนี้รับประทานด้วยช้อนซ่อม
ใบ้[ADV] dumbly, See also: silently, mutely, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, นิ่งเฉย, Ant. ช่างพูด, Example: เขานั่งเป็นใบ้โดยไม่พูดกับใครสักคำ, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า นิ่งไม่พูด
ผ้าแพร[N] silk fabric, See also: silk cloth, rayon, Example: ตังละครนุ่งโสร่งพม่าคาดหัวและคาดเอวด้วยผ้าแพรสีชมพู, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าที่มีเนื้อลื่น เรียบเป็นมัน เนื้อหนาหรือบางก็ได้ เดิมทอด้วยใยไหม ปัจจุบันอาจทอด้วยใยประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายไหม
แพร[N] silk, Syn. ผ้าแพร, Example: ผ้าไตรของสมเด็จพระสังฆราชเป็นแพรอย่างดี, Count unit: ผืน, เมตร, Thai definition: ผ้าที่มีเนื้อลื่น เรียบเป็นมัน เนื้อหนาหรือบางก็ได้ เดิมทอด้วยใยไหม ปัจจุบันอาจทอด้วยใยประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายไหม
ไหม[N] silk worm, Syn. ตัวไหม, Example: งานช่างที่ผู้หญิงทางภาคเหนือทำส่วนใหญ่เป็นงานทอผ้าและเลี้ยงไหม, Thai definition: ชื่อผีเสื้อชนิด Bombyx mori ตัวอ้วนป้อม มีขนสีขาวคล้ายสีครีมคลุมเต็ม ปีกมีลายเส้นสีน้ำตาลอ่อนพาดตามขวางหลายเส้น ตัวหนอนสีขาวหรือสีครีม กินใบหม่อนได้อย่างเดียว
ไหม[N] silk wool, Syn. ไหมพรม, Thai definition: เรียกด้ายที่ทำด้วยขนสัตว์หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อ่างศิลา[n. prop.] (Āngsilā) EN: Angsila   FR: Angsila
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
ใบโหระพา[n. exp.] (bai hōraphā) EN: stem of sweet basil ; sweet basil   
ใบกะเพรา[n. exp.] (bai kaphrao) EN: basil   
ใบแมงลัก[n. exp.] (bai maenglak) EN: stem of sweet basil   
บรรหาร ศิลปอาชา[n. prop.] (Bānhān Sinlapa-āchā) EN: Banharn Silapa-archa   FR: Banharn Silapa-archa
บัดซบ[adj.] (batsop) EN: stupid ; idiotic ; silly   FR: stupide ; idiot
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly   FR: insensé ; déraisonnable

CMU English Pronouncing Dictionary
SIL    S IH1 L
SILT    S IH1 L T
SILK    S IH1 L K
SILL    S IH1 L
SILO    S AY1 L OW0
SILEO    S IH1 L IY0 OW0
SILAS    S AY1 L AH0 S
SILKY    S IH1 L K IY0
SILEX    S IH1 L AH0 K S
SILGA    S IH1 L G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silk    (n) (s i1 l k)
sill    (n) (s i1 l)
silo    (n) (s ai1 l ou)
silt    (v) (s i1 l t)
Silas    (n) (s ai1 l @ s)
silks    (n) (s i1 l k s)
silky    (j) (s i1 l k ii)
sills    (n) (s i1 l z)
silly    (n) (s i1 l ii)
silos    (n) (s ai1 l ou z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Silbe(n) |die, pl. Silben| พยางค์
Silberhochzeit(n) |die, pl. Silberhochzeiten| การแต่งงานที่ผ่านไปหรือครบ 25 ปี
Silberjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 25 ปี
Silvester(uniq) คืนก่อนวันปีใหม่ (31 ธันวาคม)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silberlöwe {m}mountain lion [Add to Longdo]
Silikon {n}silicone [Add to Longdo]
Silbe {f} | Silben {pl} | etw. mit keiner Silbe erwähnen [übtr.]syllable | syllables | not say a word about sth. [Add to Longdo]
Silbentrennung {f}word division (by syllables); syllabication [Add to Longdo]
Silbentrennung {f}hyphenation [Add to Longdo]
Silbenrätsel {n}word game; word puzzle (in which syllables must be combined to form words) [Add to Longdo]
Silbentrennung {f} | Silbentrennungen {pl}syllable division | syllable divisions [Add to Longdo]
Silber {n}argent [Add to Longdo]
Silberader {f}vein of silver [Add to Longdo]
Silberauflage {f}silver plating [Add to Longdo]
Silberbarren {m}silver bar; silver ingot [Add to Longdo]
Silberbesteck {n}silver (cutlery); sterling cutlery [Add to Longdo]
Silberblech {n}rolled silver [Add to Longdo]
Silberblick {m}slight squint [Add to Longdo]
Silberbronze {f}silver aluminum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]
あっさり[, assari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二氧化硅[èr yǎng huà guī, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄟ, ] silicon dioxide (SiO2) [Add to Longdo]
像银[xiàng yín, ㄒㄧㄤˋ ˊ, / ] silvery [Add to Longdo]
四氟化硅[sì fú huà guī, ㄙˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄟ, ] silicon tetrafluoride SiF4 [Add to Longdo]
坋粒[fèn lì, ㄈㄣˋ ㄌㄧˋ, ] silt [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] silk [Add to Longdo]
志留纪[Zhì liú jì, ㄓˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, / ] Silurian (geological period 440-417m years ago) [Add to Longdo]
愚蠢[yú chǔn, ㄩˊ ㄔㄨㄣˇ, ] silly; stupid [Add to Longdo]
[hān, ㄏㄢ, ] silly; simple-minded [Add to Longdo]
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, / ] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935 [Add to Longdo]
春蚕[Chūn cán, ㄔㄨㄣ ㄘㄢˊ, / ] Silkworms in Spring (1933), Chinese silent movie in socialist realist style, based on novel by Mao Dun 茅盾 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリコン[しりこん, shirikon] silicon [Add to Longdo]
シリコンウェハ[しりこん'うえは, shirikon ' ueha] silicon wafer [Add to Longdo]
無音検出[むおんけんしゅつ, muonkenshutsu] silence detection [Add to Longdo]
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression [Add to Longdo]
無通話時[むつうわじ, mutsuuwaji] silent time, silence period [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大晦日[おおみそか, oomisoka] Silvester [Add to Longdo]
[ぎん, gin] Silber [Add to Longdo]
銀メダル[ぎんめだる, ginmedaru] Silbermedaille [Add to Longdo]
銀杯[ぎんぱい, ginpai] Silberbecher [Add to Longdo]
銀色[ぎんいろ, gin'iro] silbern [Add to Longdo]
銀貨[ぎんか, ginka] Silbermuenze [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  sil
     filter
     sieve
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top