Search result for

sieve

(64 entries)
(0.0474 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sieve-, *sieve*
Possible hiragana form: しえう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sieve[N] ตะแกรง, See also: กระชอน, แล่ง, ที่กรอง, Syn. mesh, sifter, screen
sieve[N] คนปากเปราะ, See also: คนเก็บความลับไม่อยู่
sieve[VI] กรอง, See also: ร่อนด้วยตะแกรง, Syn. screen, winnow
sieve[VT] กรอง, See also: ร่อน, Syn. screen, winnow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sieve(ซีฟว) n. ตะแกรง,กระชอน,ตาข่ายกรอง,คนปากไว,คนที่เก็บความลับไม่อยู่ vt.,vi. ร่อน,ใช้ตะแกรงหรือกระชอนร่อน, Syn. sift

English-Thai: Nontri Dictionary
sieve(n) แล่ง,ตะแกรง,กระชอน,ตระกร้า,คนเก็บความลับไม่อยู่
sieve(vt) ลอด,ร่อน,เลือกเฟ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sieve areaบริเวณตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve cellเซลล์ตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve elementเซลล์ลำเลียงอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve of Eratosthenesตะแกรงเอราทอสเทนีส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sieve plateแผ่นตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve tubeท่อลำเลียงอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve tube memberเซลล์ท่อลำเลียงอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sieve gaugesieve gauge, ขนาดตะแกรง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sieve plateแผ่นตะแกรง, ด้านหน้าตัดของเซลล์หลอดตะแกรง มีลักษณะเป็นตะแกรง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sieve tubeหลอดตะแกรง, ท่อเล็ก ๆ ที่เกิดจากเซลล์หลอดตะแกรงหลาย ๆ เซลล์เรียงต่อกัน  ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารให้พืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sieve tube memberซีฟทิวบ์, กลุ่มเซลล์พวกหนึ่งของโฟลเอ็ม เป็นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวปลายด้านบนและด้านล่างของเซลล์มีรูเล็ก ๆ คล้ายตะแกรง  เซลล์นี้เมื่อเจริญเต็มที่ นิวเคลียสจะเสื่อมสลายไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sievertซีเวิร์ต, หน่วยวัดปริมาณรังสีสมมูล เป็นผลคูณระหว่างปริมาณรังสีดูดกลืนที่มีหน่วยเป็นเกรย์ กับค่าปรับเทียบที่แตกต่างกันตามชนิดและพลังงานของรังสี (อาร์อีบี) หน่วยซีเวิร์ตนี้ใช้แทนหน่วยเรม โดย 1 ซีเวิร์ต เท่ากับ 100 เรม (ดู rem ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have a sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles.เรื่องนั้นน่ะ ลืมมันไปเถอะ! The King's Speech (2010)
A sieve of thisted siphles.- พ่อ - พ่อ The King's Speech (2010)
I sifted seven thick-stalked thistles through a strong, thick sieve.สวัสดีเดวิด พี่กำลังให้แต่งสวนใหม่อยู่หรือ The King's Speech (2010)
...thick sieves... I sifted seven...- เดวิด ฉันอยากจะคุยกับพี่... The King's Speech (2010)
I've a sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles.ขอบพระทัย ฝ่าบาท The King's Speech (2010)
A sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles.ฉันรู้ว่าคุณต้องทำได้ดี The King's Speech (2010)
Yeah, um... so, hey, speaking of money, how are you feeling about helping the physics department get a cryogenic centrifugal pump and molecular sieve?คุณรู้สึกยังไงกับการช่วยแผนฟิสิกส์ ซื้อเครื่องหัวปั๊มไนโตรเจนเหลว และสารดูดความชื้น ฉันต้องบอกว่า เธอโน้มน้าวใจฉันได้เก่งมาก The Benefactor Factor (2011)
- Not bad. Sieve it.ไม่เลว กรองด้วยหละ Yougashiten koandoru (2011)
Turns out, the place leaks like a sieve when it rains.ที่นั่นหลังคารั่ว Renaissance (2014)
Dig it all again and sieve out the roots.ขุดใหม่ โกยเอารากออกให้หมด This Beautiful Fantastic (2016)
The rock that remains in this sieve...เศษหินที่อยู่ในตะแกรงนี้... We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องร่อน[N] screen, See also: sieve, strainer, colander, grating, Syn. เครื่องกรอง, ตะแกรง, ที่กรอง
แร่ง[N] strainer, See also: sieve, Thai definition: เครื่องร่อนของละเอียด
ตะแกรง[N] sieve, See also: grate, screen, Syn. กระชอน, เครื่องร่อน, เครื่องกรอง, ที่กรอง, แล่ง, Example: พ่อใช้ตะแกรงปิดฝาท่อไว้เพื่อไม่ให้ขยะตกลงไปในท่อน้ำ, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสานรูปแบบขอบกลม มีตาห่างสำหรับร่อนสิ่งของหรือช้อนกุ้งปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระชอน[n.] (krachøn) EN: strainer ; colander ; sieve   FR: passoire [f] ; tamis [m]
ร่อน[v.] (rǿn) EN: winnow ; sift ; sieve ; pan ; separate   FR: passer au crible ; tamiser ; cribler
ร่อนแป้ง[v. exp.] (rǿn paēng) EN: sieve flour ; sift flour   FR: tamiser de la farine
ตะแกรง[n.] (takraēng) EN: sieve   FR: passoire [f]
ตะแกรง[n.] (takraēng) EN: sieve ; grate ; screen ; sifter   FR: passoire [f] ; tamis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIEVE    S IH1 V
SIEVER    S IY1 V ER0
SIEVES    S IH1 V Z
SIEVERS    S IY1 V ER0 Z
SIEVERT    S IY1 V ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sieve    (v) (s i1 v)
sieved    (v) (s i1 v d)
sieves    (v) (s i1 v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siebanalyse {f}sieve analysis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラトステネスの篩[エラトステネスのふるい, eratosutenesu nofurui] (n) Eratosthenes' sieve [Add to Longdo]
コランダー[, koranda-] (n) colander; strainer; sieve [Add to Longdo]
シーベルト[, shi-beruto] (n) sievert (Sv) [Add to Longdo]
マイクロシーベルト[, maikuroshi-beruto] (n) micro Sievert [Add to Longdo]
モレキュラーシーブ[, morekyura-shi-bu] (n) molecular sieve [Add to Longdo]
灰色蓬[はいいろよもぎ;ハイイロヨモギ, haiiroyomogi ; haiiroyomogi] (n) (uk) Artemisia sieversiana [Add to Longdo]
[ざる, zaru] (n) (1) (uk) draining basket (traditionally made of bamboo); colander; strainer; sieve; (2) (abbr) (uk) (See ざる蕎麦) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce); (3) (col) (uk) strong drinker; someone who can drink like a fish [Add to Longdo]
篩;篩い(io)[ふるい, furui] (n) (See 篩に掛ける) sieve; screen [Add to Longdo]
篩う[ふるう, furuu] (v5u) (1) (See 篩に掛ける) to sieve (flour); (2) to eliminate (possibilities) [Add to Longdo]
篩に掛ける;ふるいに掛ける;篩にかける[ふるいにかける, furuinikakeru] (v1) (uk) to sieve; to sift [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
筛子[shāi zi, ㄕㄞ ㄗ˙, / ] sieve, #45,189 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] sieve-like utensil, #156,030 [Add to Longdo]
西弗[Xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy, #460,307 [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] sieve; to sift, to strain, #462,751 [Add to Longdo]
希沃特[Xī wò tè, ㄒㄧ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, ] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy; Rolf Maximilian Sievert (1896-1966), Swedish physicist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sieve \Sieve\, n. [OE. sive, AS. sife; akin to D. zeef, zift,
   OHG. sib, G. sieb. [root]151a. Cf. {Sift}.]
   1. A utensil for separating the finer and coarser parts of a
    pulverized or granulated substance from each other. It
    consist of a vessel, usually shallow, with the bottom
    perforated, or made of hair, wire, or the like, woven in
    meshes. "In a sieve thrown and sifted." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of coarse basket. --Simmonds.
    [1913 Webster]
 
   {Sieve cells} (Bot.), cribriform cells. See under
    {Cribriform}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sieve
   n 1: a strainer for separating lumps from powdered material or
      grading particles [syn: {sieve}, {screen}]
   v 1: examine in order to test suitability; "screen these
      samples"; "screen the job applicants" [syn: {screen},
      {screen out}, {sieve}, {sort}]
   2: check and sort carefully; "sift the information" [syn:
     {sieve}, {sift}]
   3: separate by passing through a sieve or other straining device
     to separate out coarser elements; "sift the flour" [syn:
     {sift}, {sieve}, {strain}]
   4: distinguish and separate out; "sift through the job
     candidates" [syn: {sieve}, {sift}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top