Search result for

si

(240 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -si-, *si*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
siesta (n ) n. a short sleep in the afternoon esp. in warm countries: take/have a siesta The stores all close after lunvh when everyone takes a siesta

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Sing[สอ-อิ-งอ=สิงห์] (uniq ) สิงห์

English-Thai: Longdo Dictionary
sick leave(n) การลาป่วย
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), S. side-walls
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
adhesive tape(n) กระดาษกาว, Scotch tape
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้
processing(phrase) กำลังดำเนินการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
si[N] ระดับเสียงระดับที่ 7 ในการเล่นดนตรี
sic[VT] โจมตี
sig[ABBR] คำย่อของ signal และ signature
sin[N] บาป, See also: อกุศล, ความผิด, Syn. error, wrongdoing, wickedness, evil-doing, Ant. righteousness, virtue
sin[N] การทำผิดศีลธรรม, See also: การทำผิดหลักปฏิบัติ
sin[N] อักษรตัวที่ 21 ของภาษาฮิบรู
sin[VI] กระทำบาป, See also: กระทำบาป, กระทำผิด, Syn. err, wrong, trespass
sip[VT] จิบ, See also: ชิม, Syn. drink in, sup, sample, taste
sip[VI] จิบ, See also: ชิม, Syn. drink in, sup, sample, taste
sir[N] คำสุภาพสำหรับเรียกผู้ชาย, See also: ท่าน, คุณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sialorrheaน้ำลายออกมาก
siam(ไซแอม',ไซ'แอม) n. ชื่อเดิมของประเทศไทย
siamese(ไซมะมีซ',-มีส') adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศไทย,คนไทย,ภาษาไทย,วัฒนธรรมไทย,ฝาแฝด,มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด,เหมือนกัน,แมวไทย
siamese twinsn. ฝาแฝดที่มีตัวติดกันแต่กำเนิด
siberia(ไซบี'เรีย) n. แคว้นไซบีเรียของโซเวียต
sibilant(ซิบ'บะเลินทฺ) adj.,n. (พยัญชนะ) (เกี่ยวกับ) เสียงที่ออกตามไรฟัน (เช่นเสียง "S")
sibilate(ซิบ'บะเลท) vi.,vt. เปล่งเสียงผ่านไรฟัน,เปล่งเสียงซิด., See also: sibilation n. sibilator n.
sibyl(ซิบ'บิล) n. หญิงแม่มด,หญิงพยากรณ์สมัยโบราณ,แม่มด,หญิงดูดวง., See also: sibylic adj. sibyllic adj. sibylline adj., Syn. prophetess,
sic(ซิค) vt. โจมตี,กระตุ้นให้โจมตี
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill,ailing,queasy,bored,t

English-Thai: Nontri Dictionary
Siamese(adj) ของสยาม,ของประเทศไทย
Siamese(n) ชาวสยาม,ชาวไทย,ภาษาไทย
sibilate(vi) ออกเสียงซื้ด
sibyl(n) หมอดูหญิง,หญิงพยากรณ์,แม่มด
sick(adj) ป่วย,ไม่สบาย,อมโรค,คลื่นไส้,เอียน
sicken(vi) ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นเหียน,เจ็บใจ,ร้อนใจ
sicken(vt) ทำให้ป่วย,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้คลื่นไส้,ทำให้คลื่นเหียน
sickle(n) เคียว
sickly(adj) น่าคลื่นไส้,ขี้โรค,เผือด,ซีด,อ่อนแอ
sickness(n) โรคภัยไข้เจ็บ,ความเจ็บไข้,ความไม่สบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SI (system integration)เอสไอ (การรวมระบบ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SI engine; spark-ignition engineเครื่องยนต์เอสไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sialไซอัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sial(o)-น้ำลาย, ต่อมน้ำลาย, ท่อน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sial(o)-น้ำลาย, ต่อมน้ำลาย, ท่อน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialadenitis; sialoadenitisต่อมน้ำลายอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialagogic; sialogogic-ขับน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialagogue; ptyalagogue; sialogogueยาขับน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialectasia; sialoangiectasisท่อน้ำลายโป่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialic๑. -น้ำลาย [มีความหมายเหมือนกับ salivary; sialine]๒. -กรดไซแอลิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
SI unitsหน่วยเอสไอ, หน่วยระหว่างชาติซึ่งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Standard Organization หรือ ISO) ได้เสนอให้ทุกประเทศใช้เป็นหน่วยสำหรับวัดปริมาณต่าง ๆ เป็นระบบเดียวกัน เช่น หน่วยมาตรฐานสำหรับความยาว  คือ เมตร  หน่วยมาตรฐานสำหรับมวล คือ กิโลกรัม หน่วยม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Siamese catแมวไทย [TU Subject Heading]
Siamese fighting fishปลากัดไทย [TU Subject Heading]
Sicily (Italy)ซิซิลี (อิตาลี) [TU Subject Heading]
Sick ; Patientsผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Sick building syndromeโรคแพ้ตึก [TU Subject Heading]
Sick childrenผู้ป่วยเด็ก [TU Subject Heading]
Siddhasสิทธา [TU Subject Heading]
side channel spillwayside channel spillway, ทางระบายน้ำล้นด้านข้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
side flowside flow, น้ำสมทบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Siam City Bank (org ) ธนาคารนครหลวงไทย
Siam Commercial Bank (org ) ธนาคารไทยพาณิชย์
Siamese giant carp (Catlocarpio siamensis)[ไซแอมมีส ไจแอนท์ คาร์พ] (n ) ปลากระโห้
Siamese Rosewoodพะยูง
sice[ไซซฺ] (adv ) หกครั้ง
sich freiwillig auferlegt (n) การทำร้ายร่างกายตัวเอง
sick (adj slang ) เจ๋ง
sick leave (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ฉันป่วย ไม่สามารถไปทำงานได้
Sickle cell diseaseกลุ่มของความผิดปกติที่มีผลต่อฮีโมโกลโมเลกุลในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ให้ออกซิเจนไปยังเซลล์ทั่วร่างกาย คนที่มีความผิดปกตินี้มีโมเลกุลของโมโกลเศร้าที่เรียกว่าฮีโมโกล S ซึ่งสามารถบิดเบือนเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเคียวหรือเสี้ยว, รูปร่าง
sighting (n ) โอกาสที่จะได้เห็น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir?ครับ The Blues Brothers (1980)
Sister!พี่! Vampire Hunter D (1985)
Sit!นั่ง ! Labyrinth (1986)
Sir?เซอร์ Bloodsport (1988)
Sir?ท่าน? Akira (1988)
No, sir.- ผมเปล่า Schindler's List (1993)
-Yes, sir?ครับผม The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Sid.ซิด. Ice Age (2002)
Yes, sir!รู้ครับ Crazy First Love (2003)
- Yes, sir.- ครับ Crash (2004)
Sir?คุณคะ Spygirl (2004)
Sir!ครับ Spin Kick (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
si2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
si60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
siA bad cold caused the singer to lose his voice.
siA bird is singing in the tree.
siA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
siA car lying on its side blocked the passage.
siA cat was sitting on the chair.
siAccording to the Bible, God made the world in six days.
siAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
siA child could not have understood the situation.
siA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
siAdd six and four and you have ten.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครัวเดี่ยว[N] single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
ความเรียบง่าย[N] simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
ภูตบดี[N] Siva, See also: king of ghosts, Syn. พระศิวะ, เจ้าแห่งผี, เจ้าแห่งสรรพสัตว์, Notes: (สันสกฤต)
จากนี้[ADV] from this moment, See also: since, till now, Example: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
ตกน้ำ[V] sink, See also: fall, submerge, Example: กล้องถ่ายรูปหลุดมือผมตกน้ำไป, Thai definition: ตกลงไปในน้ำ
ผู้ลงนาม[N] endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ลงลายมือชื่อ
ครวญเพลง[V] sing, See also: hum, croon, Syn. ร้องเพลง, Example: เธอครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai definition: ร้องเพลงที่ท่วงทำนองช้าสอดแทรกเสียงเอื้อนยาวๆ
เครื่องเคียง[N] side dishes, Syn. ของเคียง, เครื่องแนม, Example: อาหารไทยจะมีเครื่องเคียงหรือเครื่องแนมประกอบเพื่อชูรสชาติยิ่งขึ้น, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: ของกินที่ตั้งเทียบข้างกับข้าวหลัก, Notes: (ราชา)
ตาดำๆ[ADJ] innocent, See also: simple and unaffected, Example: พ่อค้าคนกลางกักตุนสินค้าเพื่อรอเวลาขึ้นราคาขูดเลือดชาวบ้านตาดำๆ, Thai definition: เป็นคำเปรียบเทียบว่า น่าสงสาร
เตียงเดี่ยว[N] single bed, Example: โรงแรมมีห้องเตียงเดี่ยวทั้งหมด 25 ห้อง, Thai definition: มีเตียงเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมที่มีเตียงนอนเตียงเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SI    S IY1
SIB    S IH1 B
SIG    S IH1 G
SIL    S IH1 L
SIE    S IY1
SID    S IH1 D
SIM    S IH1 M
SIN    S IH1 N
SIE    EH1 S AY1 IY1
SIC    S IH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sid    (n) (s i1 d)
sic    (a) (s i1 k)
sin    (v) (s i1 n)
sip    (v) (s i1 p)
sir    (n) (s @@1 r)
sit    (v) (s i1 t)
six    (n) (s i1 k s)
Sino    (n) (s ai1 n ou)
Siam    (n) (s ai1 a1 m)
Sian    (n) (sh y aa1 n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
幸せ[しあわせ, shiawase] ปิติยินดี
シアン[しあん, shian] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด)
[しお, shio] (n) เกลือ
塩辛い[しおからい, shiokarai] (adj ) (ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, S. . saltily adv. saltiness n., S. pungent,sharp,obscene
塩卵[しおたまご, shiotamago] (n ) ไข่เค็ม
司会[しかい, shikai] (n ) พิธีกร
視覚[しかく, shikaku] (vt) การมองเห็น,สายตา,ภาพ
仕掛品[しかけひん, shikakehin] (n ) งานที่อยู่ในกระบวนการ (work in process : WIP)
而も[しかも, shikamo] (adj ) [ADV] ยิ่งกว่านั้น, See also: จากนั้น, Syn. also furthermore
敷居[しきい, shikii] (n) ธรณีประตู

German-Thai: Longdo Dictionary
sichreflexive pronoun คล้าย himself ในภาษาอังกฤษ
sich an die Arbeit machenเริ่มทำงาน เช่น Je früher ich mich an die Arbeit machst, desto eher bin ich fertig. ยิ่งฉันเริ่มทำงานเร็วเท่าไหร่ ฉันก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น , See also: S. anfangen zu arbeiten,
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
sich ändern(vt) |änderte sich, hat sich geändert| เปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น Seit 5 Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage in Thailand nicht viel geändert.
sich auf den Weg machenเริ่มออกเดินทาง เช่น Wir machen uns auf den Weg nach Paris um sechs. พวกเราเริ่มออกเดินทางไปปารีสตอนหกโมง , See also: S. starten, aufbrechen, fortgehen,
sich äußern(vt) |äußerte sich, hat sich geäußert| พูด หรือ แสดงความคิดเห็น เช่น Ich möchte mich über unsere Teamarbeit äußern. = ผมอยากจะแสดงความเห็นในเรื่องงานที่เราทำด้วยกัน หรือ งานกลุ่ม ( กริยา ตามด้วย กรรมตรง เช่น mich ในประโยคตัวอย่าง ) , See also: S. die Meinung sagen, meinen, sagen, das Gefühl erklären, die Meinung geben, A. schw
sich ausruhen(vt) |ruhte sich aus, hat sich ausgeruht| พักจากความเหนื่อยล้า, พักเหนื่อย(จากการทำงานหรือจากความเครียด) , See also: Related: sich erholen
sich ausziehen(vt) |zog sich aus, hat sich ausgezogen| ถอดเสื้อผ้า
sich balgen(vt) |balgte sich, hat sich gebalgt, um/mit| แย่งชิง, ดิ้นรน, ต่อสู้, See also: S. ringen, sich raufen
sich bedanken(vt) |bedankte sich, hat sich bedankt| (+ bei jmdm für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er hat sich bei mir für meinen Rat bedankt. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, See also: S. danken,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sich abzeichnen; undeutlich sichtbar werden (vi ) ยืน ตั้งตระหง่าน
sich zusammenschließenทำอะไรบางอย่างร่วมกัน ร่วมมือกันทำอะไรบางอย่าง
Sintern {n} (n) การสตุ
situationsgerecht (adv ) ตามความเหมาะสม อย่างเหมาะสม ตามสภาพการณ์
Sitzung (n) การประชุม
See also: S. Konferenz, Besprechung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich ein Armutszeugnis ausstellento shame oneself [Add to Longdo]
sichere Aufbewahrung {f}safekeeping [Add to Longdo]
sich Bahn brechento forge [Add to Longdo]
sich in seine Bestandteile auflösento fall to pieces [Add to Longdo]
sich in seine Bestandteile auflösento come apart [Add to Longdo]
sich einen Bruch zuziehen; sich verhebento rupture oneself [Add to Longdo]
sich einen zur Brust nehmen [ugs.]to give beans [Add to Longdo]
sich einen zur Brust nehmen; sich einen genehmigen [ugs.]to get one down oneself [Add to Longdo]
sich in Dunst auflösento go up in smoke [Add to Longdo]
Sirup {m}syrup [Add to Longdo]
sich zum Einsatz meldento report for duty [Add to Longdo]
sich nicht vom Fleck rührennot to budge [Add to Longdo]
sich gegenseitig ins Gehege kommento tread on each other's toes [Add to Longdo]
sich in Grenzen haltento keep within (reasonable) limits [Add to Longdo]
sich auf den Heimweg machento strike out for home [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
six(numéro) หก, 6
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: Related: tunesien
Russie(n) |f| ประเทศรัสเซีย, See also: Related: russe
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย
loisir(n) |m| งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, See also: S.foyer dtudiants
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,
aussi(adv.) ด้วย, เช่นกัน เช่น A: J'aime voyager. - B: Moi, aussi. ผมชอบท่องเที่ยว ฉันก็เหมือนกันค่ะ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sir Jean-Baptisteเซอร์ชอง-บัปติสต์

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǐ, ㄙˇ, ] to die; impassable; uncrossable; inflexible; rigid; extremely, #252 [Add to Longdo]
思想[sī xiǎng, ㄙ ㄒㄧㄤˇ, ] thought; thinking; idea, #562 [Add to Longdo]
以来[yǐ lái, ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since (a previous event), #563 [Add to Longdo]
[biān, ㄅㄧㄢ, / ] side; edge; margin; border; boundary, #693 [Add to Longdo]
[sī, , ] (phonetic); this, #779 [Add to Longdo]
简单[jiǎn dān, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] simple; not complicated, #817 [Add to Longdo]
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, ] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly, #1,033 [Add to Longdo]
先生[xiān sheng, ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, ] sir; mister; teacher; (title of respect), #1,081 [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, ] sing; to call loudly; to chant, #1,092 [Add to Longdo]
新浪[Xīn làng, ㄒㄧㄣ ㄌㄤˋ, ] Sina, Chinese web portal and online media company, #1,104 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
両立[りょうりつ, ryouritsu] sich_vertragen, nebeneinander_bestehen [Add to Longdo]
互選[ごせん, gosen] sich_gegenseitig_waehlen [Add to Longdo]
[きょう, kyou] SICH ERFREUEN AN, GENIESSEN, BEKOMMEN [Add to Longdo]
人倫[じんりん, jinrin] Sittlichkeit, Humanitaet [Add to Longdo]
伏す[ふす, fusu] sich_verbeugen, sich_niederwerfen, sich_verstecken [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] SITTEN UND GEBRAEUCHE, LAIENHAFT, WELTLICH, VULGAER [Add to Longdo]
信号[しんごう, shingou] Signal [Add to Longdo]
修まる[おさまる, osamaru] sich_beherrschen [Add to Longdo]
偏る[かたよる, katayoru] sich_neigen, einseitig_sein, parteiisch_sein [Add to Longdo]
傾く[かたむく, katamuku] sich_neigen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Si \Si\ [It.] (Mus.)
   A syllable applied, in solmization, to the note B; more
   recently, to the seventh tone of any major diatonic scale. It
   was added to Guido's scale by Le Maire about the end of the
   17th century.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maffioso \Maf`fi*o"so\, Mafioso \Ma`fi*o"so\, n.; pl. {-si}.
   [It. maffioso.]
   A member of the mafia.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Si
   n 1: a tetravalent nonmetallic element; next to oxygen it is the
      most abundant element in the earth's crust; occurs in clay
      and feldspar and granite and quartz and sand; used as a
      semiconductor in transistors [syn: {silicon}, {Si}, {atomic
      number 14}]
   2: a complete metric system of units of measurement for
     scientists; fundamental quantities are length (meter) and
     mass (kilogram) and time (second) and electric current
     (ampere) and temperature (kelvin) and amount of matter (mole)
     and luminous intensity (candela); "Today the United States is
     the only country in the world not totally committed to the
     Systeme International d'Unites" [syn: {Systeme International
     d'Unites}, {Systeme International}, {SI system}, {SI}, {SI
     unit}, {International System of Units}, {International
     System}]
   3: the syllable naming the seventh (subtonic) note of any
     musical scale in solmization [syn: {ti}, {te}, {si}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SI
     Schweizer Informatikergesellschaft (org., Switzerland)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SI
     Skyrslutaeknifelags Islands (org., Iceland)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SI
     Source Index [register] (CPU, Intel, assembler)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SI
     SPARC International (org., manufacturer)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SI
     System Identifier (DTD, URI, SGML, FPI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SI
     System Information
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 si [si]
   accordingly; so; then; therefore
   certainly; indeed; rather; surely
   yes
   if; provided that
   as; so; that
   so
   questionparticle; if; either; whether
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 si
   if; provided that
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 si
    no doubt, undoubtedly
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 si
   as; like; such as
   if; provided that
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top