Search result for

ses

(150 entries)
(0.1365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ses-, *ses*.
English-Thai: Longdo Dictionary
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sesquicentennial (n ) วาระครบรอบ150ปี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sesame    [N] ต้นงาเป็นต้นไม้เขตร้อน, See also: เมล็ดงา
sesame    [N] งา
sessile    [ADJ] ซึ่งติดกับฐานโดยตรง (ทางพฤกษศาสตร์)
sessile    [ADJ] ซึ่งติดถาวร
session    [N] การประชุม, See also: การร่วมประชุม, Syn. assembly, concourse, gathering
session    [N] เวลาในการประชุม, See also: ระยะการประชุม, สมัยประชุม
session    [N] ภาคการศึกษา
sesquipedalian    [ADJ] ซึ่งเป็นคำที่ยาวมาก, See also: ซึ่งยืดยาว
sesquipedalian    [ADJ] ซึ่งใช้ถ้อยคำยืดยาวมาก, Syn. long, lengthy, polysyllabic, Ant. short
sesquipedalian    [N] ี่ถ้อยคำยืดยาวมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sesamoid๑. -รูปเมล็ดงา๒. กระดูกในเอ็นกล้ามเนื้อ [มีความหมายเหมือนกับ bone, sesamoid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sesamoid boneกระดูกในเอ็นกล้ามเนื้อ [มีความหมายเหมือนกับ sesamoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sesqui-หนึ่งครึ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sesquihoraหนึ่งชั่วโมงครึ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sessile๑. -ติดฐาน๒. ไร้ก้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sessileไร้ก้าน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sessionสมัยประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sessionสมัยประชุม, ช่วงการประชุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sessionช่วงเวลาสื่อสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
session, biennialสมัยประชุมทุกสองปี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sesameงา [TU Subject Heading]
Sesbaniaพืชกลุ่มโสน-แค [TU Subject Heading]
Sesquan คราบเซสควิกออกไซด์
คราบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของสารประกอบ เหล็กและอะลูมิเนียมจากดินชั้นบนลงไป เคลือบตามผิวของเม็ดแร่รอบหน่วย โครงสร้างดินและผนังช่องว่างในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Sessile พวกเกาะกับที่
สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิต โดยอาศัยพื้นท้องน้ำสภาพต่างๆ เป็นที่ยึดเกาะ สภาพพื้นเหล่านั้นอาจเป็นก้อนหิน ปะการัง ไม้ เปลือกหอย ซากสัตว์มีเปลือก หรือวัตถุที่จมอยู่ในทะเล เช่น หอยแมลงภู่ เพรียงหิน [สิ่งแวดล้อม]
Sessionรอบการซื้อขาย
ช่วงเวลานับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซื้อขายจนกระทั่งหยุดการซื้อขาย 1 รอบ ในปัจจุบันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้มีการซื้อขาย 2 รอบใน 1 วัน คือ รอบการซื้อขายช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.30 น. และรอบการซื้อขายช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา14.30 น. - 16.30 น. [ตลาดทุน]
session (meeting)สำหรับการประชุม หมายถึง สมัยประชุม หรือช่วงการประชุม [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sesThe group was planning a bull session to talk about the upcoming party.
sesThe bill is expected to be enacted during the present session.
sesThe committee had a long session.
sesThe session will be prolonged again.
sesThe training session is scheduled to begin at 4 p.m.
sesDuring the Diet session, there are often a politician or two leaving without permission when a question becomes too personal.
sesThe Diet is now in session.
sesThe Diet is now in recess in session.
sesThe Diet session convened at 2pm.
sesThe Diet session convened at 2pm.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sesame(เซส'ซะมี) n. ต้นงา,เมล็ดงา
sesqui-Pref. "หนึ่งครึ่ง"
sessile(เซส'-ไซล) adj. ติดกับฐาน,ไม่มีก้านแต่ตั้งอยู่บนฐานกว้าง,ติดอยู่อย่าง ถาวร., See also: sessility n.
session(เซส'เชิน) n. การนั่งประชุม,สมัยประชุม,ระยะการประชุม,ภาคการศึกษา, See also: sessional adj., Syn. sitting,period,term
assess(อะเซส') vt. ประเมิน, กำหนด
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal)
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน,ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา,ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
bases(เบส'เซซ) พหูพจน์ของ base -Conf. basus
bull sessionn. การอภิปรายกลุ่ม
by-passesn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน

English-Thai: Nontri Dictionary
session(n) สมัยประชุม,การประชุม,ภาคการศึกษา
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
assessor(n) ผู้ประเมิน
compasses(n) วงเวียน
dispossess(vt) ไล่ออก,ขับไล่,ปลด, ริบทรัพย์,ยึดเอา,ชิง
horseshoe(n) เกือกม้า
horseshoer(n) คนใส่เกือกม้า
molasses(n) น้ำอ้อย,กากน้ำตาล
obsess(vt) หลงใหล,ใฝ่ฝัน,สิงสู่,หลอกหลอน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยประชุม    [N] session, Syn. วาระประชุม
สมัยประชุม    [N] session, Example: ถึงแม้ว่าระหว่างนี้จะเป็นช่วงเวลาปิดสมัยประชุมรัฐสภา แต่ข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มิได้ซบเซาตามไปด้วย
ระยะเวลา    [N] period of time, See also: session, Syn. ช่วงเวลา, Example: การติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาก่อนหลังตามความจำเป็น
งา    [N] sesame, See also: benne, benny, bene, Sesamum indicum, Example: ฉันชอบรับประทานขนมครองแครงน้ำกะทิใส่งา, Count unit: เมล็ด, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ผลเป็นฝัก มีเมล็ดเล็กๆ สีขาวหรือดำ ใช้ประกอบอาหารหรือสกัดน้ำมัน
ภาคเรียน    [N] semester, See also: session, term, Example: เขาต้องจบปีนี้แล้วเพราะเป็นภาคเรียนสุดท้ายตามหลักสูตรปริญญาโท, Count unit: ภาค, Thai definition: ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทำการสอนติดต่อกัน ตามปกติปีการศึกษาหนึ่งๆ จะแบ่งออกเป็น 2 -3 ภาคเรียน
สมัย    [N] session, Example: พรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ยังคั่งค้างอยู่, Thai definition: ครั้ง หรือคราวของการประชุม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น้ำมันงา    [N] sesame oil, Example: เขาเลือกน้ำมันงามาใช้ในกรณีทำผัดผักเท่านั้น, Thai definition: น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดงา
ด้วงโสน    [N] stem borer, See also: Sesbania beetle, Syn. โสน, หนองโสน, Example: เขาผ่าต้นโสนเพื่อหาด้วงโสน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหนอนชนิด Zeuzera coffeae ในวงศ์ Cossidae เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อที่เจาะกินเข้าไปในต้นโสน ตัวยาว 4 - 6 เซนติเมตร สีขาวหรือชมพูอ่อน ชาวชนบทจับมาทำเป็นอาหารรับประทาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān lak) EN: main courses   
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānreūoen) EN: houses ; residence ; dwellings   
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn pritsanā) EN: crossword puzzle   FR: mots croisés [mpl]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
เอาพยานมายันกัน[v. exp.] (ao phayān mā yan kan) EN: confront the witnesses   
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēkrap khāchaijāi) EN: assume the costs ; assume the expenses   
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits

CMU English Pronouncing Dictionary
SESIT    S EH1 Z IH2 T
SESSA    S EH1 S AH0
SESNO    S EH1 S N OW2
SESAME    S EH1 S AH0 M IY0
SESDAQ    S EH1 S D AE0 K
SESTAK    S EH1 S T AH0 K
SESKAR    S EH1 S K AA2 R
SESLER    S EH1 S AH0 L ER0
SESSOMS    S EH1 S AH0 M Z
SESSUMS    S EH1 S AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sesame    (n) (s e1 s @ m ii)
Sesotho    (n) (s i1 s uu1 t uu)
session    (n) (s e1 sh @ n)
sessions    (n) (s e1 sh @ n z)
sesquipedalian    (j) (s e2 s k w i p i d ei1 l i@ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
切削[せっさく, sessaku] (n vt) การตัด เช่น 切削速度 แปลว่า ระดับความเร็วในการตัด (Cutting Speed)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sessel(n) |der, pl. Sessel| เก้าอี้นวม, เก้าอี้มีที่เท้าแขน
dieses(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลางรูป Nominativ, Genetiv และ Akkusativ และนามเพศชายรูป Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieses Jahr ปีนี้, die Haare dieses Mädchen เส้นผมของหญิงสาวคนนี้

French-Thai: Longdo Dictionary
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
おっかけ[, okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会期[huì qī, ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧ, / ] session [Add to Longdo]
白芝麻[bái zhī ma, ㄅㄞˊ ㄓ ㄇㄚ˙, ] sesame seed [Add to Longdo]
胡麻籽[hú má zǐ, ㄏㄨˊ ㄇㄚˊ ㄗˇ, ] sesame seed [Add to Longdo]
芝麻[zhī ma, ㄓ ㄇㄚ˙, ] sesame (seed) [Add to Longdo]
芝麻油[zhī ma yóu, ㄓ ㄇㄚ˙ ㄧㄡˊ, ] sesame oil [Add to Longdo]
芝麻酱[zhī ma jiàng, ㄓ ㄇㄚ˙ ㄐㄧㄤˋ, / ] sesame paste [Add to Longdo]
芝麻饼[zhī ma bǐng, ㄓ ㄇㄚ˙ ㄅㄧㄥˇ, ] sesame biscuit [Add to Longdo]
香油[xiāng yóu, ㄒㄧㄤ ㄧㄡˊ, ] sesame oil; perfumed oil [Add to Longdo]
麻油[má yóu, ㄇㄚˊ ㄧㄡˊ, ] sesame oil [Add to Longdo]
麻酱[má jiàng, ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] sesame paste [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世襲[せしゅう, seshuu] erblich, Erb- [Add to Longdo]
折衝[せっしょう, sesshou] Unterhaltung [Add to Longdo]
拙策[せっさく, sessaku] schlechte_Politik, ungeschicktes_Verhalten [Add to Longdo]
拙速[せっそく, sessoku] nicht_gut, aber_schnell [Add to Longdo]
接触[せっしょく, sesshoku] Beruehrung, Kontakt [Add to Longdo]
摂取[せっしゅ, sesshu] einnehmen, aufnehmen, annehmen [Add to Longdo]
摂政[せっしょう, sesshou] Regentschaft, Regent [Add to Longdo]
摂氏20度[せっしにじゅうど, sesshinijuudo] 20 o Celsius [Add to Longdo]
摂生[せっせい, sessei] Gesundheitspflege, Hygiene [Add to Longdo]
窃取[せっしゅ, sesshu] stehlen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apophysis \A*poph"y*sis\, n.; pl. {-ses}. [NL., fr. Gr. ?
   offshoot, process of a bone, fr. ? to grow from; ? from + ?,
   ?, to grow.]
   1. (Anat.) A marked prominence or process on any part of a
    bone.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) An enlargement at the top of a pedicel or stem, as
    seen in certain mosses. --Gray.
    [1913 Webster] Apoplectic

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SES
     SCSI Enclosure Services (SCSI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SES
     Security Enabling Services (IBM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SES
     Severely Errored Seconds (DS1/E1)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 beat
 
 1. vuruş, darbe
 2. darbeden ileri gelen ses
 3. (müz.) tempo
 4. ses
 5. polis devriyesi
 6. ilginç bir haberin rakip gazeteden evvel neşri
 7. (fiz.) birbirine yakın iki sesin meydana getirdigi ritmik çatlşma sesi. beaten dövülmüş
 8. mağlup, yenilmiş
 9. çok kullanılmış beater, cırpma makinası.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 clatter
 
 1. takırdatmak, çatırdatmak
 2. yüksek sesle konuşmak, gevezelik etmek
 3. takırdamak, ses çıkarmak
 4. patırtı takırtı, ses, gürültü
 5. gürültülü konuşma
 6. boş laf
 7. dedikodu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 crunch
 
 1. çatır çatır çiğnemek
 2. çatırtı ile ezmek
 3. çatırtı, ses
 4. (k.dili.) güç durum. in the crunch paçası sıkışınca.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cry
 
 1. ses, nida: bağırma
 2. ağlama
 3. feryat
 4. nara, avaz
 5. yalvarma
 6. hayvan sesi
 7. istek. a far cry çok farklı. in full cry havlayarak avı kovalayan (av köpeği) war cry savaş narası. within cry of duyulabilecek uzaklıkta.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 murmur
 
 1. mırıldanma, mırıltı
 2. söylenme, şikâyet
 3. çağıltı, uğultu, ses
 4. (tıb.) kalbi veya başka bir organı dinlerken işitilen hırıltı
 5. mırıldanmak
 6. söylenmek, homurdanmak
 7. uğuldamak, çağıldamak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 note
 
 1. not, işaret
 2. tezkere, pusula, betik
 3. (müz.) nota, ses
 4. piyano tuşlarından biri
 5. bir devletin başka bir devlete yaptığı bildiri, nota
 6. alâmet, delil
 7. hesap pusulası
 8. senet
 9. şöhret, itibar
 10. dikkat, hesaba alma. note paper mektup kâğıdı. circular note genelge, tamim, sirküler
 11. bir çeşit kredi mektubu. compare notes fikir teati etmek. person of note şöhret sahibi kimse, tanınmış kimse. speak without notes hiç yazıya bakmadan nutuk söylemek. strike the right note yerinde söz söylemek, lafı gediğine oturtmak. take note of önem vermek, dikkat etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 patter
 
 1. yağmur gibi pıtır pıtır ses çıkarmak, pıtırdamak
 2. kısa ve süratli adımlarla yürümek
 3. pıtrırtı, ses.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sound
 
 1. ses, seda, avaz
 2. ima, anlam, mesaj
 3. gürültü, şamata
 4. ses erimi
 5. ses çıkarmak, ses vermek
 6. yüksek sesle ilân etmek
 7. gibi görünmek
 8. çalınmak, ötmek
 9. ses çıkarttırmak, çalmak, öttürmek
 10. açıkça övmek, herkesin içinde methetmek
 11. (tıb.) ses çıkarttırarak muayene etmek. sound and light açık havada tarihi konulu gösteri. sound barrier ses duvarı. sound effects (tiyatro, radyo) efekt, konuşma seslerinin dışındaki sesler. sound film sesli sinema filmi. sound off (colloq.) kükremek. sound track sinema filminde ses yolu. sound wave ses dalgası. within sound ses işitilebilecek mesafede. soundless sessiz, sedasız.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 voice
 
 1. ses, seda, söz
 2. fikir
 3. sözcü
 4. (gram.) fiilin edilgen ve etken olma hali, çatı
 5. söylemek, ifade etmek
 6. ilan etmek
 7. (müz.) akort etmek. active voice etken çatı. give voice to ifade etmek. have a voice in söz hakkı olmak. in voice şarkı söylemeye uygun durumda. passive voice edilgen çatı. with one voice hep bir ağızdan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ultrasonic
 
 1. duyulamayacak kadar yüksek perde (ses), yüksek frekanslı (titreşim, ses)
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top