Search result for

serra

(66 entries)
(0.0883 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serra-, *serra*
Possible hiragana form: せっら
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serrate[VT] ทำให้คล้ายฟันเลื่อย, See also: มีเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อย, Syn. notch
serrated[ADJ] ซึ่งมีขอบคล้ายฟันเลื่อย, See also: ซึ่งเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อย, Syn. jagged, notched, saw-toothed, zigzag
serration[N] ลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย, See also: ซี่ฟันเลื่อย, Syn. scallop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serrate(เซอ'ริท) adj. มีของคล้ายฟันเลื่อย (เหรียญ) มีขอบเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อย. vt. ทำให้คล้ายฟันเลื่อย
serrated(เซอ'ระทิด) adj. มีขอบคล้ายฟันเลื่อย
serration(เซอเร'เชิน) n. ลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย,ซี่ฟันเลื่อยซี่หนึ่ง,การมีลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย., Syn. serrature

English-Thai: Nontri Dictionary
serrate(adj) เป็นซี่ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serrateจักฟันเลื่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
serrated-ฟันเลื่อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
serrated suture; sutura serrata; suture, dentateรอยประสานแบบฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serrated; dentate-หยัก(คล้าย)ฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serrationรอยหยัก(คล้าย)ฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Serratusหมายถึงกล้ามเนื้อในลำต้น (ทรวงอก)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The skin abrasions, they're indicative of a knife of a partially serrated edge.ฟันปลานี่ระบุได้ว่า ทำจากใบมีดที่เป็นซี่ๆ Saw VI (2009)
We will deliver this package to Serrano Point.เราจะนำของนั่นไปที่จุดเซอราโน่ Today Is the Day: Part 1 (2009)
We'll deliver this package to Serrano Point.เราจะเอาของไปส่งที่เซอราโน่พ้อยต์ Today Is the Day: Part 2 (2009)
They take a damn box back to Serrano?พวกนั้นแค่เอากล่องบ้านั่นกลับเซอราโน่ Today Is the Day: Part 2 (2009)
We're just gonna run right through the front door to Serrano.เราต้องแล่น ผ่านประตูหน้าไปเซอราโน่ Today Is the Day: Part 2 (2009)
We can't take that thing to Serrano Point.เราไม่สามารถเอาสิ่งนั้นไปที่เซอราโน่พ้อยต์ Today Is the Day: Part 2 (2009)
There's a serrated edge on the fabric.มีขอบร่องคล้ายฟันเลื่อยบนผ้า Bolt Action (2009)
A serrated blade could have.ใบเลื่อยไง เหมือนรอยกัด? Devil (2010)
You wouldn't happen to have a knife with a serrated blade on you, would you?คุณคงไม่มี มีดที่ มีใลเลื่อยติดตัว ใช่มั้ย ? Devil (2010)
Maybe she has a serrated blade on her!บางที เธออาจจะมีมีดก็ได้ Devil (2010)
Then... this serrated bite.แล้ว... นี่รอยกัดคล้ายฟันเลื่อย The Predator in the Pool (2010)
Its serrated blade allows you to cut through anything.ใบมีดที่เป็นฟันเลื่อยทำให้คุณ/Nสามารถตัดทุดอย่างได้ Remembrance of Things Past (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยัก[ADJ] wavy, See also: serrated, notched, curly, undulated, Syn. คด, งอ, Ant. ตรง, Example: โป๊ะไฟรูปดอกผักบุ้งปลายจีบหยักถูกชักลงมาต่ำเพื่อให้เด็กๆ ได้ไฟพอเหมาะแก่สายตา
คีมปากฉลาม[N] serration, Syn. ปากช้าง, Count unit: อัน, เล่ม
คีมปากช้าง[N] serration, Syn. คีมปากฉลาม, Count unit: อัน, เล่ม
ปากฉลาม[N] serration, See also: orifice shaped like a shark's mouth, Syn. ปากช้าง, Example: แผลที่เขาถูกแทงเป็นรอยปากฉลาม, Thai definition: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง
ฟันปลา[N] serration, Example: เสาไฟฟ้าตั้งสลับเป็นฟันปลา, Thai definition: เรียกสิ่งที่มีรูปอย่างฟันปลา, เรียกสิ่งที่มีลักษณะเยื้องกันอย่างฟันปลา
ปากช้าง[N] serration, See also: orifice shaped like a shark's mouth, Syn. ปากฉลาม, Example: เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแต่มีแผลเป็นรอยปากช้างเท่านั้น, Thai definition: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง
ปากช้าง[N] serration, See also: orifice shaped like a shark's mouth, Syn. ปากฉลาม, Example: เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแต่มีแผลเป็นรอยปากช้างเท่านั้น, Thai definition: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
ฟันปลา[n.] (fanplā) EN: serration ; sawtooth formation   FR: dentelure [f]
คีมปากฉลาม [n. exp.] (khīm pāk chalām) EN: serration   
คีมปากช้าง[n. exp.] (khīm pāk chāng) EN: serration   
ปากฉลาม [n. exp.] (pāk chalām) EN: serration ; orifice shaped like a shark's mouth   
สลับฟันปลา[v. exp.] (salap fanplā) EN: serrate ; zigzag   FR: denteler ; découper en dents de scie
หยัก[adj.] (yak) EN: wavy ; serrated ; notched ; curly ; undulated   FR: denté ; cranté

CMU English Pronouncing Dictionary
SERRA    S EH1 R AH0
SERRAO    S EH1 R AW0
SERRATE    S EH1 R EY2 T
SERRANO    S ER0 AE1 N OW0
SERRANO    S ER0 AA1 N OW0
SERRA'S    S EH1 R AH0 Z
SERRATO    S ER0 AA1 T OW0
SERRANTO    S ER0 AA1 N T OW0
SERRATED    S EH1 R EY2 T AH0 D
SERRANO'S    S ER0 AE1 N OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serrated    (j) (s i1 r ei1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergameisenfänger {m} [ornith.]Serra Antwren [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎざぎざ(P);ギザギザ[, gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]
セラチア菌[セラチアきん, serachia kin] (n) Serratia marcescens [Add to Longdo]
セレーション[, sere-shon] (n) serration [Add to Longdo]
モンセラー[, monsera-] (n) Montserrat [Add to Longdo]
鋸歯[きょし;のこぎりば;のこば, kyoshi ; nokogiriba ; nokoba] (n) teeth of a saw; serration [Add to Longdo]
小楢[こなら;コナラ, konara ; konara] (n) konara oak; quercus serrata [Add to Longdo]
水楢[みずなら;ミズナラ, mizunara ; mizunara] (n) Mongolian oak; quercus mongolica var. grosseserrata [Add to Longdo]
青だも[あおだも;アオダモ, aodamo ; aodamo] (n) chinese flowering ash; fraxinus lanuginosa form. serrata [Add to Longdo]
槻の木[つきのき, tsukinoki] (n) (arch) (See 欅) Japanese zelkova (species of elm-like tree, Zelkowa serrata) [Add to Longdo]
槻欅[つきげやき, tsukigeyaki] (n) (obsc) (See 欅) Japanese zelkova (species of elm-like tree, Zelkowa serrata) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前锯肌[qián jù jī, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄐㄧ, / ] serratus anterior muscle (upper sides of the chest) [Add to Longdo]
[shāo, ㄕㄠ, ] serrated edges on a Chinese flag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Serra
   n 1: Spanish missionary who founded Franciscan missions in
      California (1713-1784) [syn: {Serra}, {Junipero Serra},
      {Miguel Jose Serra}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 serra
   mountain chain
   saw
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top