Search result for

serene

(49 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serene-, *serene*
Possible hiragana form: せれね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serene[ADJ] สงบนิ่ง, See also: เยือกเย็น, Syn. calm, impassive, peaceful, Ant. agitated, disturbed
serene[ADJ] ปลอดโปร่ง, See also: ซึ่งไม่มีเมฆ, Syn. calm, quiet, Ant. sleep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil

English-Thai: Nontri Dictionary
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A land sereneณ ดินแดนที่เงียบงัน Labyrinth (1986)
A land sereneซึ่งสงบเงียบ Labyrinth (1986)
I have chicken entrails to read. Then let me slay them and make your day serene.ข้าไม่ต้องการเรื่องยุ่งยาก ข้ามีเรื่องในไก่เพื่อทำนาย Rapa Nui (1994)
By far the more beautiful, brave and serene creature.ซึ่งมีมากกว่าความสวยงาม ความกล้า และชีวิตที่สงบนิ่ง The Secret of Moonacre (2008)
A beautiful, brave and serene creature.มันสวยงาม กล้าหาญ และเป็นสิ่งมีชีวิตที่สงบนิ่ง The Secret of Moonacre (2008)
That's why he's so sereneนั่นไงทำไมเขาถึงดู เยือกเย็นสงบนิ่งมาก Black Swan (2009)
Somewhere tranquil, serene, safe.เอาล่ะ ลองจินตนาการว่าตัวคุณ... อยู่ที่ไหนซักแห่งที่สงบๆ สดชื่นและปลอดภัย The Firefly (2011)
I can't believe how serene it is.ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันสงบเงียบได้ยังไง Bloodletting (2011)
And once I'm Her Serene Highness of Monaco, all meddling will be prohibited.แล้วเมื่อไหร่ที่ฉันได้เป็นเจ้าหญิงแห่งโมนาโค ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องต้องห้าม I Am Number Nine (2011)
"For the man sound of body and serene of mind,"สำหรับมนุษย์ เสียงของร่างกาย และจิตใจที่สงบ There's No Place Like Home (2011)
We grew up together, but my station always prevented me from being a suitable choice for Her Serene Highness, at least--เราโตมาด้วยกัน แต่ตำแหน่งของฉัน มักจะถูกกีดขวางจากตัวเลือกที่น่าลงตัว อย่างน้อยก็สำหรับฝ่าบาท The Princess Dowry (2012)
Her serene highness and the prince are only willing to annul the marriage if you agree to a gag order on all matters regarding the dissolution.หม่อมเจ้าและเจ้าชาย จะเต็มใจทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะ ถ้าคุณเห็นด้วยที่จะปิดปากในเรื่องทั้งหมด The Princess Dowry (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sereneThe autumn sky is clear and serene.
sereneThe view of Mars through earthly telescopes suggested that all was serene.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่ง[V] calm, See also: serene, tranquil, Syn. สงบ, Ant. กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว, Example: น้ำในคลองนิ่งมาก ดูแล้วน่ากลัว, Thai definition: ไม่เคลื่อนไหว, ไม่เคลื่อนที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม.จ.[abv.] (mø.jø.) EN: HSH (His/Her Serene Highness)   
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static   FR: calme ; tranquille ; immobile
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngīep) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene   FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[adj.] (sa-ngop ngīep) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene   FR: silencieux
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngīep) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely   FR: calmement ; sereinement
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected   FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

CMU English Pronouncing Dictionary
SERENE    S ER0 IY1 N
SERENELY    S ER0 IY1 N AH0 L IY0
SERENELY    S ER0 IY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serene    (j) (s i1 r ii1 n)
serenely    (a) (s i1 r ii1 n l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレネース[, serene-su] (n) Serenace (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority [Add to Longdo]
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity [Add to Longdo]
春日遅々;春日遅遅[しゅんじつちち, shunjitsuchichi] (n) spring day being long and balmy; serene spring day [Add to Longdo]
心静か[こころしずか, kokoroshizuka] (adj-na) calm; serene; tranquil; peaceful [Add to Longdo]
真澄の空[ますみのそら, masuminosora] (exp) perfectly clear and serene sky [Add to Longdo]
澄み切る[すみきる, sumikiru] (v5r,vi) to be serene; (P) [Add to Longdo]
晴朗[せいろう, seirou] (adj-na,n) clear; fair; fine; serene [Add to Longdo]
清澄[せいちょう, seichou] (adj-na,n) clear; serene; (P) [Add to Longdo]
静穏[せいおん, seion] (adj-na,n) serene; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安祥[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, ] serene; composed; unruffled [Add to Longdo]
安详[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, / ] serene [Add to Longdo]
幽深[yōu shēn, ㄧㄡ ㄕㄣ, ] serene and hidden in depth or distance [Add to Longdo]
幽雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, ] serene and elegant; (of music) ethereal [Add to Longdo]
详和[xiáng hé, ㄒㄧㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] serene; calm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serene \Se*rene"\, a. [L. serenus to grow dry, Gr. ??? hot,
   scorching.]
   1. Bright; clear; unabscured; as, a serene sky.
    [1913 Webster]
 
       The moon serene in glory mounts the sky. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Full many a gem of purest ray serene
       The dark unfathomed caves of ocean bear. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. Calm; placid; undisturbed; unruffled; as, a serene aspect;
    a serene soul. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: In several countries of Europe, Serene is given as a
      tittle to princes and the members of their families;
      as, His Serene Highness.
      [1913 Webster]
 
   {Drop serene}. (Med.) See {Amaurosis}. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serene \Se*rene"\, n.
   1. Serenity; clearness; calmness. [Poetic.] "The serene of
    heaven." --Southey.
    [1913 Webster]
 
       To their master is denied
       To share their sweet serene.     --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. [F. serein evening dew or damp. See {Serein}.] Evening
    air; night chill. [Obs.] "Some serene blast me." --B.
    Jonson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serene \Se*rene"\, v. t. [L. serenare.]
   To make serene.
   [1913 Webster]
 
      Heaven and earth, as if contending, vie
      To raise his being, and serene his soul. --Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serene
   adj 1: not agitated; without losing self-possession; "spoke in a
       calm voice"; "remained calm throughout the uproar"; "he
       remained serene in the midst of turbulence"; "a serene
       expression on her face"; "she became more tranquil";
       "tranquil life in the country" [syn: {calm},
       {unagitated}, {serene}, {tranquil}]
   2: completely clear and fine; "serene skies and a bright blue
     sea"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top