ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

septa

S EH1 P T AH0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -septa-, *septa*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
septa[N] คำนามพหูพจน์ของ septum
septal[ADJ] เกี่ยวกับผนังกั้น
septate[ADJ] ซึ่งถูกแบ่งด้วยผนังกั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
septa(เซพ'ทะ) n. พหูพจน์ของ septum
septal(เซพ'ทัล) adj. เกี่ยวกับseptum

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
septaemia; septemia; septicaemia; septicemiaภาวะเลือดเป็นพิษ, ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septal defectช่องโหว่ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septal defectช่องโหว่ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septal; septile-ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septanเกิดทุกเจ็ดวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septate-มีผนังกั้น, -แบ่งโดยผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septateมีผนังกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
septate fibreเส้นใยมีผนังกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
septation๑. การแบ่งส่วนด้วยผนังกั้น๒. ผนังกั้น [มีความหมายเหมือนกับ septum] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I demand to know why i wasn't told that the f.b.i.Was sending undercover agents into the septarian ranch.ผมต้องการรู้ว่าทำไมผมไม่ได้รับแจ้งว่า เอฟบีไอ ส่งจนท.นอกเครื่องแบบเข้าไปในไร่ Minimal Loss (2008)
Using her septal-sparing technique.ใช้วิธีseptal-sparing technique ของเธอ Brave New World (2008)
If you cut too much of the septal muscle,ถ้าเธอผ่าseptal muscleออกมากเกินไป Brave New World (2008)
Are you going to use the septal-sparing techniqueAre you going to use the septal-sparing technique Brave New World (2008)
Well, because if we cut too much of the septal muscle,Well, because if we cut too much of the septal muscle, Brave New World (2008)
I've always wanted to see a septal-sparing technique.I've always wanted to see a septal-sparing technique. Brave New World (2008)
Septa Mordane says I have to do it again.เซพต้า มอร์เดน บอกว่า ข้าต้องทำใหม่ The Kingsroad (2011)
And do you see that septa pretending to read her book?แล้วท่านเห็นเซบต้า ที่แสร้งทำเป็นอ่านหนังสือหรือเปล่า Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
- Septa.- เซบต้า A Golden Crown (2011)
Go on, girls. Get your Septa and start packing your things.ไปเถอะ เด็กๆ ไปหาเซบต้าและ เริ่มเก็บของเสีย A Golden Crown (2011)
You break anything, the Septa will have my head.ถ้าแกทำอะไรแตก เซปต้าเอาข้าตายแน่ The Pointy End (2011)
That's your Septa there.เซบต้าเจ้าอยู่ตรงโน้นไง Fire and Blood (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ็ดสิบ[num.] (jetsip) EN: seventy ; 70   FR: soixante-dix [m] ; septante (Belg., Sui.) ; 70
รูปเจ็ดเหลี่ยม[n. exp.] (rūp jet līem) EN: septagon   FR: heptagone [m]
๗๐ (เจ็ดสิบ)[num.] (jetsip) EN: 70 (seventy)   FR: 70 (soixante-dix ; septante (Belg., Sui.))

CMU English Pronouncing Dictionary
SEPTA    S EH1 P T AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
七辺形[しちへんけい, shichihenkei] (n) heptagon; septagon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Septum \Sep"tum\, n.; pl. {Septa}. [L. septum, saeptum, an
   inclosure, hedge, fence, fr. sepire, saepire, to hedge in,
   inclose.]
   1. A wall separating two cavities; a partition; as, the nasal
    septum.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A partition that separates the cells of a fruit.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) One of the radial calcareous plates of a coral.
    (b) One of the transverse partitions dividing the shell of
      a mollusk, or of a rhizopod, into several chambers.
      See Illust. under {Nautilus}.
    (c) One of the transverse partitions dividing the body
      cavity of an annelid.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top