หรือคุณหมายถึง senseleß?
Search result for

senseless

(39 entries)
(0.0715 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -senseless-, *senseless*, senseles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senseless[ADJ] ซึ่งไม่มีความรู้สึก, See also: ไร้ความรู้สึก, ซึ่งสิ้นสติ, ซึ่งหมดความรู้สึก
senseless[ADJ] ซึ่งไม่มีความหมาย, Syn. empty, meaningless, Ant. meaningful
senseless[ADJ] โง่, See also: โง่เขลา, Syn. crazy, silly, Ant. sensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senseless(เซนซฺ'ลิส) adj. ไร้ความรู้สึก,ไม่มีสติ,ไม่มีความหมาย,โง่,เง่า,บ้า, See also: senselessness n., Syn. unconscious,foolish

English-Thai: Nontri Dictionary
senseless(adj) หมดสติ,หมดความรู้สึก,โง่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The last time... a pretty little filly like yourself knocked me senseless and tied me to a chair,ครั้งที่แล้ว เด็กสาวตัวเล็กๆน่ารักเหมือนเธอ ซัดฉันจนสลบแล้วก็มัดฉันติดกับเก้าอี้ Five the Hard Way (2008)
A police spokesman says Miss Dobbs was a victim of a random and senseless act of violence.ลูกชายวัยสองขวบ ของเธอเมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่บอกว่า Harry Brown (2009)
A random victim of a senseless crime.เหยื่อที่ถูกสุ่มมาด้วยอาชญากรรมที่ไร้ความรู้สึก Dirty Harry (2009)
Honestly, what I do would bore you senseless.พูดตามตรงนะครับ งานที่ผมทำคุณฟังแล้วจะน่าเบื่อมากๆ Full Measure (2010)
Look, if he didn't give up my name while Hank was beating him senseless, he's never going to talk.ฟังนะ ถ้าเขาไม่ได้หักหลังบอกชื่อฉัน ในตอนที่แฮงก์ซ้อมเขา จนสลบ เขาไม่มีทางปากโป้ง One Minute (2010)
Such senseless fellows.ช่างเป็นคนไม่มีสติกันจริง Dong Yi (2010)
The victim of a senseless home invasion.เหยื่อของการบุกรุกบ้านอย่างโง่เขลา Phoenix (2010)
His zealotry has lead to the senseless death of Andres Quintana, and this office will use everything in its power to see him brought to justice.ความคลั่งไคล้ของเขาเป็นเหตุของการตาย อย่างไร้เหตุผลของ แอนเดรส ควินทาน่า และสำนักงานนี้จะพยายามอย่างสุดกำลัง ที่จะหาตัวเขาเพื่อความเป็นธรรม Dark Matter (2010)
"is not suffering intrinsically, but the senselessness of suffering."ไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บปวด หากแต่เป็นการด้านชาต่อความเจ็บปวด" The Thirteenth Step (2011)
The innocent gets half-crippled by senseless torture.ผู้บริสุทธิ์ต้องกลายเป็นคนกึ่งพิการเพราะการทรมานที่ไร้เหตุผล Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
What about the speech about senseless torture!แล้วที่ท่านพูดเกี่ยวกับการทรมานที่ไร้เหตุผลล่ะ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
I have grief counselors coming to the school, but it's hard to make sense of such a senseless accident.นักจิตบำบัดไปหาฉันที่โรงเรียน แต่ มันยากที่จะไม่คิดถึงเรื่องอุบัติเหตุนั่น Wake (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
senselessShe fell down senseless on the floor.
senselessWar results only in senseless and violent destruction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ได้ศัพท์[ADV] meaningless, See also: senseless, hasty, insignificant, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้ความ, Example: เสียงดนตรีดังมากจนฟังเสียงพูดคุยไม่ได้ศัพท์, Notes: (กลอน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชา [v.] (chā) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted   FR: rester sans réaction ; être engourdi
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmløi) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz   FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
ไม่มีสติ[xp] (mai mī sati) EN: be senseless ; lose consciousness ; be unconscious ; lose one's mind ; lose one's sense   FR: manquer de conscience

CMU English Pronouncing Dictionary
SENSELESS    S EH1 N S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
senseless    (j) (s e1 n s l i s)
senselessly    (a) (s e1 n s l i s l ii)
senselessness    (n) (s e1 n s l i s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bewusstlos; besinnungslos {adj} | bewusstlos zusammenbrechensenseless | to fall senseless [Add to Longdo]
sinnlos {adj} | sinnloser | am sinnlosestensenseless | more senseless | most senseless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
意識不明[いしきふめい, ishikifumei] (n,adj-no) unconscious; senseless [Add to Longdo]
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt [Add to Longdo]
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P) [Add to Longdo]
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na,n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P) [Add to Longdo]
由無き[よしなき, yoshinaki] (n) meaningless; senseless; absurd [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无知觉[wú zhī jué, ˊ ㄓ ㄐㄩㄝˊ, / ] senseless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Senseless \Sense"less\, a.
   Destitute of, deficient in, or contrary to, sense; without
   sensibility or feeling; unconscious; stupid; foolish; unwise;
   unreasonable.
   [1913 Webster]
 
      You blocks, you stones, you worse than senseless
      things.                 --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The ears are senseless that should give us hearing.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The senseless grave feels not your pious sorrows.
                          --Rowe.
   [1913 Webster]
 
      They were a senseless, stupid race.   --Swift.
   [1913 Webster]
 
      They would repent this their senseless perverseness
      when it would be too late.        --Clarendon.
   [1913 Webster] -- {Sense"less*ly}, adv. -- {Sense"less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 senseless
   adj 1: not marked by the use of reason; "mindless violence";
       "reasonless hostility"; "a senseless act" [syn:
       {mindless}, {reasonless}, {senseless}]
   2: unresponsive to stimulation; "he lay insensible where he had
     fallen"; "drugged and senseless" [syn: {insensible},
     {senseless}]
   3: serving no useful purpose; having no excuse for being;
     "otiose lines in a play"; "advice is wasted words"; "a
     pointless remark"; "a life essentially purposeless";
     "senseless violence" [syn: {otiose}, {pointless},
     {purposeless}, {senseless}, {superfluous}, {wasted}]
   4: (of especially persons) lacking sense or understanding or
     judgment [syn: {nitwitted}, {senseless}, {soft-witted},
     {witless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top