Search result for

senile

(44 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -senile-, *senile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senile[ADJ] แก่, See also: ชรา, สูงอายุ, Syn. aged, declining
senile[N] คนแก่, See also: คนชรา, ผู้เฒ่า, คนเฒ่าคนแก่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senile(ซี'ไนลฺ) adj. ชรา,สูงอายุ,ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ n. คนชรา,คนสูงอายุ

English-Thai: Nontri Dictionary
senile(adj) สูงอายุ,ชรา,อาวุโส,แก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
senile๑. ชรา๒. -วัยชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
senileชรา, เกี่ยวกับวัยชรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
senile cataractต้อแก้วตาวัยชรา, ต้อกระจกวัยชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
senile fractureกระดูกหักเหตุชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
senile neuritisประสาทอักเสบเหตุสูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
senile tremorอาการสั่นวัยชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fuck that. This senile old cunt killed Marky and Carl.ไม่สน ไอ้แก่นี่เป็นคนฆ่า มาร์กี้กับคาร์ล Harry Brown (2009)
Senile.แก่แล้วก็เงี้ย I Believe the Children Are Our Future (2009)
Pale reflex of a senile diversity.ภาพสะท้อนอันน่าเศร้าของอดีต Oceans (2009)
Did you not just hear her? My mother is not senile.คุณไม่ได้ยินหรอกเหรอ แม่ผมไม่ใช่พวกคนแก่ฟั่นเฟือนนะ Excited and Scared (2010)
We have taken the advice from the senile old coup(? ).เราทำตามข้อแนะนำจากชายชราหนังเหี่ยว The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
I'd love to drive my dork sister and senile aunt around, then dig a hole. Let's go.ฉันอยากขับรถพาน้องสาวทึ่ม กับยายแก่งั่กไปขุดรู ไปเลย The Math Class (2011)
Mom, you're too young and too pretty to be this senile.แม่คะ แม่สาวและสวย เกินกว่าจะเป็นคนแก่ขี้บ่น Pilot (2011)
No, I don't, Tom. I'm not senile.แม่เปล่า ทอม แม่ไม่ใช่พวกคนแก่ I Must Confess (2011)
Well, yeah, and he's more than a little senile.อืม อะฮ่ะ แล้ว เขา แก่ขึ้นนิดหน่อย Loyalty (2011)
He lived with his aunt, an elderly senile.รู้มั้ย ผมขับรถ 3 ชั่วโมงไปบอกไรอันด้วยตัวเอง เขาอยู่กับป้าแก่ๆ House at the End of the Street (2012)
He's deaf and senile.เขาเป็นคนหูหนวกและคนชรา Transformers: Age of Extinction (2014)
What are you talking about, you senile old man?พูดอะไรของแก ตาแก่ The Cobbler (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
senileGrandfather is quite senile.
senileHe was grown senile recently.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile   FR: âgé ; vieux ; décrépit
หง่อม[adj.] (ngǿm) EN: very old ; decrepit ; senile   FR: décrépit ; blet
เฒ่า[adj.] (thao) EN: old ; elderly ; aged   FR: vieux ; âgé ; très vieux ; sénile

CMU English Pronouncing Dictionary
SENILE    S IY1 N AY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
senile    (j) (s ii1 n ai l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill [Add to Longdo]
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P) [Add to Longdo]
老いぼれる;老い耄れる[おいぼれる, oiboreru] (v1,vi) to become decrepit; to become senile [Add to Longdo]
老い込む[おいこむ, oikomu] (v5m,vi) to grow old; to weaken with age; to become senile [Add to Longdo]
老い耄れ;老いぼれ[おいぼれ, oibore] (n) (1) dotage; (2) feeble-minded old man; senile old fool; dodderer [Add to Longdo]
老化[ろうか, rouka] (n,vs,adj-no) ageing; aging; senile deterioration; (P) [Add to Longdo]
老人性[ろうじんせい, roujinsei] (adj-na) senile; (P) [Add to Longdo]
老人性痴呆[ろうじんせいちほう, roujinseichihou] (n) senile dementia [Add to Longdo]
老人性痴呆症[ろうじんせいちほうしょう, roujinseichihoushou] (n) senile dementia [Add to Longdo]
老人性認知症[ろうじんせいにんちしょう, roujinseininchishou] (n) senile dementia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老年性痴呆症[lǎo nián xìng chī dāi zhèng, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄔ ㄉㄞ ㄓㄥˋ, / ] senile dementia [Add to Longdo]
老年痴呆[lǎo nián chī dāi, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄔ ㄉㄞ, / ] senile dementia; Alzheimer’s disease [Add to Longdo]
老年痴呆症[lǎo nián chī dāi zhèng, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄔ ㄉㄞ ㄓㄥˋ, / ] senile dementia; Alzheimer’s disease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Senile \Se"nile\, a. [L. senilis, from senex, gen. senis, old,
   an old man: cf. F. s['e]nile. See {Senior}.]
   Of or pertaining to old age; proceeding from, or
   characteristic of, old age; affected with the infirmities of
   old age; as, senile weakness. "Senile maturity of judgment."
   --Boyle.
   [1913 Webster]
 
   {Senile gangrene} (Med.), a form of gangrene occuring
    particularly in old people, and caused usually by
    insufficient blood supply due to degeneration of the walls
    of the smaller arteries.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 senile
   adj 1: mentally or physically infirm with age; "his mother was
       doddering and frail" [syn: {doddering}, {doddery},
       {gaga}, {senile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top