Search result for

sengendes

(48 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sengendes-, *sengendes*, sengende
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sengendes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sengendes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There, under whip and chain and sun... he lived out his youth and his young manhood... dreaming the death of slavery... 2.000 years before it finally would die.Dort lebte er als Jugendlicher und als junger Mann... unter der Peitsche, in Ketten und in der sengenden Sonne... und träumte vom Ende der Sklaverei... 2.000 Jahre bevor sie tatsächlich zu Ende gehen sollte. Spartacus (1960)
When the blazing sun hangs low in the western sky... when the wind dies away on the mountain... when the song of the meadowlark turns still... when the field locust clicks no more in the field... and the sea foam sleeps like a maiden at rest... and twilight touches the shape of the wandering earth... I turn home.Wenn sich die sengende Sonne am westlichen Himmel neigt... wenn der Wind auf den Bergen schweigt... wenn das Lied der Lerche versiegt... wenn die Grille auf dem Feld nicht mehr zirpt... und der Meeresschaum wie eine Jungfrau ruht... und Zwielicht die Gestalt der rastlosen Erde berührt... kehre ich nach Hause zurück. Spartacus (1960)
Yet still when the blazing sun hangs low... when the wind dies away and the sea foam sleeps... and twilight touches the wandering earth... I turn home.Dennoch, wenn sich die sengende Sonne am Himmel neigt... wenn der Wind schweigt und der Meeresschaum schläft... und das Zwielicht die rastlose Erde berührt... kehre ich nach Hause zurück. Spartacus (1960)
When the blazing sun hangs low in the western sky...Wenn sich die sengende Sonne am westlichen Himmel neigt-- Spartacus (1960)
In thís country, the blísteríng heat contínues to blaze a path of destructíon across the Mídwest graín belt.In unserem Land hinterlässt die sengende Hitze einen Pfad der Zerstörung quer durch den mittleren Westen. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
Many times I've seen her out in the hot sun chopping cotton while them two men laid up drunk and wasted.Oft hat sie in der sengenden Sonne Baumwolle geerntet... und die beiden Männer lungerten besoffen herum. Wild in the Country (1961)
That... That scorching look!Wie dieser sengende Blick. Carry on Cruising (1962)
And if thou prate of mountains, let them throw millions of acres on us, till our ground, singeing his pate against the burning zone!Und schwatztest du von Bergen, lass auf uns Millionen Hufen werfen, bis der Boden, die Scheitel an der Hitze sengend, den Ossa macht zur Warze. Hamlet (1964)
'Along the first few miles of scorching desert sand, 'they were sustained in the belief that Almen-ta's treachery 'might yet recoil upon him.Während der ersten Meilen im sengenden Wüstensand hatten sie noch die Hoffnung dass sich Armen-tahs Verrat eines Tages an ihm rächen würde. The Mummy's Shroud (1967)
It was burning, blazing hot.Es war brennend, sengend heiß. The Fox (1976)
It was burning, boiling hot.Es war brennend, sengend heiß. The Fox (1976)
Annie, look at him. Burn him with your contempt.Annie, sehen Sie ihn an, mit Ihrer sengenden Verachtung. The World's Greatest Lover (1977)
While in torment I had turned against myself, goaded to fury by the frustration of impotence, driven by angry longing to the dread decision to end my interminable sorrow in the ruins of my own world, then blissful delight was sweetly enfolding you.Wo gegen mich selber ich sehrend mich wandte aus Ohnmachtsschmerzen schäumend ich aufschoß wütender Sehnsucht sengender Wunsch den schrecklichen Willen mir schuf in den Trümmern der eignen Welt meine ew'ge Trauer zu enden Die Walküre (1980)
Because he loves the hot sand and he loves the burning sun.Weil er den heißen Sand und die sengende Sonne liebt. The Seven-Month Itch: Part 2 (1988)
Because nothing brings out the lustre of original records better than intense, searing heat.Nichts bringt den Glanz alter Platten so zum Vorschein... wie brennende, sengende Hitze. Oldies But Young 'Uns (1991)
when Herzeleide passion engulfed him in its fire!als Herzeleids Entbrennen ihn sengend überfloß! Parsifal (1992)
The searing heat... the scalding rivers of molten sulfur!Sengende Hitze! Siedende Ströme flüssigen Schwefels! Homer the Heretic (1992)
- Oh! The searing kiss of hot lead.Der sengende Kuss heißen BIeis. Homer and Apu (1994)
Stifling heat of searing afternoons stench of rotten starfruit.Sengende Hitze, glühende Nachmittage, Duft fauler Sternfrüchte. Cyclo (1995)
There, with your weapon's torturing poison that scorches and destroys my senses and brain, that denies me faith in my friend, that fills my trusting heart with suspicion, so that now stealthily, in the darkness of night, I must lurk and creep up on my friendDort mit der Waffe quälendem Gift, das Sinn und Hirn mir sengend versehrt, das mir dem Freund die Treue verwehrt, mein off'nes Herz erfüllt mit Verdacht, daß ich nun heimlich in dunkler Nacht den Freund lauschend beschleiche, Tristan und Isolde (1995)
Oh, this sun's scorching beams, how their fiery torment burns into my brain!O dieser Sonne sengender Strahl, wie brennt mir das Hirn seine glühende Qual! Tristan und Isolde (1995)
And if thou prate of mountains let them throw millions of acres on us, till our ground singeing his pate against the burning zone make Ossa like a wart.Und schwatzest du von Bergen, lass auf uns Millionen Haufen werfen, bis der Boden, die Scheitel an der glühenden Zone sengend, den Ossa macht zur Warze. Hamlet (1996)
It was a scorching day, so we had a swim before lunch.Es war sengend heiß, also waren wir vor dem Lunch Schwimmen. Dumb Witness (1996)
I tried not to think of the word searing of flesh.Ich versuchte, nicht an "sengendes Fleisch"zu denken. Fight Club (1999)
One by one, they slowly perished under the scorching sun... until only the great warrior himself was left alive.Nach und nach gingen sie in der sengenden Hitze zugrunde... bis nur noch der große Krieger selbst am Leben war. The Mummy Returns (2001)
Impossible! It's burning hot during the day.Das ist unmöglich bei sengender Hitze. The Warrior (2001)
Left to rot in the sun.Verwesend in der sengenden Hitze. The Last Samurai (2003)
It was he who would chance the perilous journey through blistering cold and scorching desert travelling for many days and nights, risking life and limb to reach the Dragon's Keep.Er wagte die gefahrenvolle Reise durch eisige Kälte und sengende Wüste. Er ritt viele Tage und Nächte und riskierte Leib und Leben, um in den Drachenturm zu gelangen. Shrek 2 (2004)
After I endured blistering winds, scorching desert... I climbed to the highest room in the tallest tower...Ich habe eisige Winde und sengende Hitze ertragen, habe den höchsten Turm erklommen ... Shrek 2 (2004)
He endures blistering winds and scorching desert!Er reitet durch eisige Winde und sengende Wüste. Shrek 2 (2004)
What this place lacks in water and shade, it makes up for with searing heat and blinding sunshine.Was diesem Ort an Wasser und Schatten fehlt, macht er durch sengende Hitze und Sonne wieder wett. The Lion King 3: Hakuna Matata (2004)
Your generosity is bigger than a mountain that shades us from the burning sun.Eure Grosszügigkeit übertrifft einen Berg, der uns vor der sengenden Sonne schützt. Syriana (2005)
Blazing and burning fireBrennend und sengend die Flammen Bab'Aziz - The Prince That Contemplated His Soul (2005)
It was blocked, until I cleared a path through the burning wreckage and ignoring the searing heat and the flames that were just swirling and swirling...Er war versperrt, bis ich... mir den Weg durch die brennenden Trümmer bahnen konnte. Ich ignorierte die sengende Hitze... und die Flamman, die immer größer... und größer wurden... Irresponsible (2006)
Are you going to walk out into the crisp, blue sunshine and congratulate yourself for making the world safe for democracy?Werden Sie jetzt in den sengenden, blauen Sonnenschein hinausspazieren... und gratulieren sich selbst dafür, der Welt die Demokratie gesichtert zu haben? A Clean Escape (2007)
In scorching Sun, he was like a patch of shade...Wie ein Schatten in sengender Sonne. 3 Idiots (2009)
For even through this searing pain, I am at peace.Denn trotz dieser sengenden Schmerzen habe ich Frieden gefunden. Riverbrook (2010)
Death abides in the hard labor of a rail gang, or the searing heat of a prairie fire.Er kommt daher in der schweren Arbeit des Eisenbahntrupps oder in den sengenden Hitze eines Präriefeuers. A New Birth of Freedom (2011)
The red stream of lava and the burning heat.Der rote Lavastrom und die sengende Hitze. The Deep (2012)
Under the rain and scorching sun, a melancholic creature treks through jungles and arid lands for months.Bei Regen und sengender Sonne streift eine schwermütige Kreatur viele Monate durch Urwälder und Buschland. Tabu (2012)
may the cool breeze bring relief from the glaring heat of the sun!Unter den hohen Pinien, dem heiligen Ort ein Schirm des Schattens und der Ruhe, suchen wir Schutz und die Kühle lindere die sengende Glut des Himmels! Don Carlo (2013)
This here piping hot chilli, this here sour lemon and this nasty bottle of apple cider vinegar.Eine sengend scharfe Chilischote, eine krachsaure Zitrone und eine eklige Flasche Apfelessig. That Sugar Film (2014)
Scorching sandstorm!Sengender Sandsturm. Zootopia (2016)
He cannot cool the burning kiss of thirst upon his lips, nor shade the scorching fury of the sun.Er kann den heißen Kuss des Dursts auf seinen Lippen nicht kühlen noch die versengende Wut der Sonne abhalten. The Ten Commandments (1956)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glühend heiß; brütend heiß; sengend {adj} | eine sengende Hitzescorching | a scorching heat [Add to Longdo]
versengen | versengend | versengt | versengt | versengteto sear | searing | seared | sears | seared [Add to Longdo]
versengen; verbrennen | versengend; verbrennend | versengt; verbrannt | versengt; verbrennt | versengte; verbrannteto scorch | scorching | scorched | scorchs | scorched [Add to Longdo]
versengend {adv}searingly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top