Search result for

sel

(201 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sel-, *sel*
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
selfie[เซลฟฺ-ฟี] (n ) การถ่ายภาพตนเองในอิริยาบทต่างๆด้วยโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ แล้วมีการเผยแพร่ภาพไปยังสื่อสังคมออนไลน์

English-Thai: Longdo Dictionary
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self[N] ลักษณะเฉพาะของบุคคล, See also: ลักษณะนิสัยที่แสดงออก, รูปพรรณ, ลักษณะของบุคคล, คุณสมบัติของคน, เอกลักษณ์ของบุคคล, Syn. identity, character, personality
self[N] ผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ความสนใจตัวเอง, การคำนึงถึงตัวเอง, Syn. ego, subjectivity
self[N] ตนเอง, See also: ความเป็นตัวตน, ตัวของตนเอง, มนุษย์, อัตตา, Syn. identity, individual, oneself, person
self[ADJ] ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน, See also: อย่างเดียวกัน, เหมือนกัน, ซึ่งมีชนิดเดียวกัน, ซึ่งมีเนื้อเดียวกัน, Syn. identical, same
self[PRON] ตนเอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตัวเอง, ตัวฉันเอง, ตัวเขาเอง, Syn. same, identical
sell[VT] ขาย, See also: จำหน่าย, Syn. market, merchandise, trade, vend, Ant. get, buy, obtain
sell[VT] โฆษณาให้ซื้อ, See also: ชักชวนให้ซื้อ, เสนอขาย, ประกาศขาย, ชวนให้เลือก, Syn. market, advertise
sell[VI] เป็นที่ต้องการ, See also: ขายได้ปริมาณมาก
sell[VT] แลกกับเงิน, See also: ยอมทำเพื่อเงิน
sell[N] การขาย, See also: วิธีการขาย, การจำหน่าย, Syn. trade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seldom(เซล'เดิม) adv. ไม่ค่อยจะ,ไม่บ่อยนัก,นาน ๆ ครั้ง,หายาก adj. หายาก,ไม่บ่อยนัก, See also: seldomness n., Syn. infrequently
select(ซีเลคทฺ') vt. เลือก,เลือกเฟ้น,คัด,คัดเลือก,เลือกสรร,สรรหา. adj. ผ่านการเลือกเฟ้นมาแล้ว,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นหัวกะทิ., See also: selectly adv. selectness n. selector n. -S.choose,chosen,choice
selectee(ซีเลค'ที) n. ทหารเกณฑ์
selection(ซีเลค'เชิน) n. การเลือก,การคัดเลือก,สิ่งที่ได้รับเลือก, Syn. election,discrimination
selective(ซีเลค'ทิฟ) adj. เกี่ยวกับการเลือก (โดยเฉพาะที่พิถีพิถันเกินไป) ., See also: selectiveness n. - S. choosy
self(เซลฟฺ) n. ตัวเอง,ตนเอง,ธาตุแท้,อาตมา,อัตตะ,เอกลักษณ์ของบุคคล,ผลประโยชน์ส่วนตัว,สภาพปกติ,สันดาน. adj.เหมือนกัน -pron. ตัวฉันเอง,ตัวเขาเอง, Syn. ego,psyche,identity
self-Pref.=ตัวเอง,เอง
self-abandonedadj. คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่
self-actingadj. อัตโนมัติ., See also: self-action n., Syn. automatic
self-addressedadj. ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง (บนซองจดหมายที่ แนบไปด้วย)

English-Thai: Nontri Dictionary
seldom(adv) ไม่ค่อยจะ
select(adj) ชั้นหนึ่ง,ได้คัดเลือกแล้ว,ชั้นหัวกะทิ
select(vt) เลือก,เลือกเฟ้น,คัดเลือก,เลือกสรร
selection(n) การเลือก,การเลือกสรร,การคัดเลือก,การเลือกเฟ้น,สิ่งที่เลือก
selective(adj) เกี่ยวกับการคัดเลือก,เกี่ยวกับการเลือกเฟ้น
self(n) ตนเอง,ตัวเอง,อัตตา,อาตมา,ธาตุแท้,สันดาน,ประโยชน์
self(pro) ตัวเอง,ตนเอง
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี
SELF-self-complacent(adj) อิ่มเอมใจ,พอใจในตนเอง
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
selectเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
select committee๑. คณะกรรมการเฉพาะกิจ๒. คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
select committee๑. คณะกรรมการเฉพาะกิจ๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
select mortality tableตารางมรณวิสัยคัดเลือก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
selectionการคัดเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
selectionการคัดเลือก(ภัย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
selectionการคัดเลือก, การเลือกสรร, การเลือกหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
selection against the insurerการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ มีความหมายเหมือนกับ adverse selection [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
selection of amendmentการคัดเลือกคำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
selection, personnelการคัดเลือกบุคลากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
selaginellaซีเลกจิเนลลา, พืชพวกหนึ่งที่มีระบบท่อลำเลียง  มีขนาดเล็ก อยู่ในไฟลัมไลโคไฟตา ชอบขึ้นในที่ร่มชื้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Selection and appointmentการคัดเลือกและการแต่งตั้ง [TU Subject Heading]
selection structureโครงสร้างแบบทางเลือก, โครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำทางใดทางหนึ่ง เนื่องจากต้องมีการเลือกทำชุดคำสั่งใดชุดคำสั่งหนึ่งตามผลของเงื่อนไขที่เป็นจริง แต่ในการเขียนโปรแกรมหรือผังงานเพื่อแก้ปัญหา นักเขียนโปรแกรมอาจไม่ต้องการทำงานใดๆ เมื่อผลของเงื่อนไขเป็นเท็จก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Selection Thinning การตัดสางที่มีเรือนยอดเด่น
การตัดสางขยายระยะวิธีหนึ่ง โดยตัดต้นไม้ ที่มีเรือนยอดเด่นที่สุด (dominant) ออก เพื่อช่วยให้ต้นไม้ที่มีเรือนยอดรองๆ ลงไป มีโอกาสเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ผลดีของการตัดสาง ขยายระยะวิธีนี้ก็คือจะทำให้ได้รับเงินตอบแทนคืนมา ในช่วงก่อนถึงอายุตัดฟันได้มากและเร็วกว่าวิธีการตัดสางอื่น แต่ไม่เหมาะสำหรับจะนำไปใช้กับสวนป่าที่ต้องการใช้เป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ [สิ่งแวดล้อม]
Selective absorptionการเลือกดูดกลืน [อุตุนิยมวิทยา]
Selective bibliographyบรรณานุกรมเลือกสรร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Selective Dissemination Informationบริการสารสนเทศคัดสรรเพื่อเผยแพร่ตามที่ผู้ใช้ระบุความต้องการ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Selective of Migration [สิ่งแวดล้อม]
selectively permeable membraneเยื่อเลือกผ่าน, ดู differentially permeable membrane [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Selectivity of Migration การเลือกสรรของการย้ายถิ่น
การเปรียบเทียบระหว่างผู้ย้ายถิ่นเข้ากับ ประชากร ในพื้นที่ต้นทางซึ่งผู้ย้ายถิ่นย้ายจากมา [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
selbstverliebt (phrase ) selbstverliebt
selective (adj ) เข้มงวดกับการเลือกหรือคัดสรร
self employedธุรกิจส่วนตัว
Self employed businessธุรกิจส่วนตัว
self esteem (n ) ความภาคภูมิใจในตนเอง
self-actualization (n ) การค้นหาศักยภาพสูงสุดของตัวเอง; การค้นหาตัวตนที่แท้จริง
self-aesthesis (n ) การรับรู้ด้วยตัวเองว่าเหมือนจริงทั้งที่ไม่ใช่ความจริง sensuous perception
self-directed learning[เซลฟฺ ไดเรคทิด เลิร์น'นิง ] (n ) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
self-exile[เซลฟ เอ็กซไซล] (vt) เนรเทศตัวเอง
self-inflicted (adj ) เกิดขึ้นโดยตัวเราเอง อย่างเช่น ความทุกข์ ความเครียด อาการเจ็บป่วย ต.ย. Stress is often self-inflicted.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dr Selvig.ดร.ซิลวิก? Thor (2011)
I was 9 years old, selling papers out front.ตอนนั้นฉันแค่ 9 ขวบ กำลังขายกระดาษอยู่หน้าร้าน Chuck in Real Life (2008)
Were gonna self-destruct at some point,เคยจะทำลายตัวมันเองบางครั้ง Pret-a-Poor-J (2008)
I wrote the book on distracted, self-centered mothers.ฉันเขียนในหนังสือ การเป็นศูนย์กลางของแม่ There Might be Blood (2008)
Selling art to the rich and tasteful.ขายงานศิลปให้คนรวยๆที่มีรสนิยม Adverse Events (2008)
'Cause those jobs seldom cause agnosia.กังนั้นงานที่ง่ายสำหรับคุณคือ Adverse Events (2008)
That's selfish.มันเป็นความเห็นแก่ตัว Adverse Events (2008)
Where are the ones you didn't sell?คุณเก็บพวกมันไว้ที่ไหน Adverse Events (2008)
It doesn't mean you have to self-destruct.แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำลายตัวเอง Lucky Thirteen (2008)
If you were just being self-destructive, you'd be having random sex with men.ถ้าคุณเคยทำลายตัวเอง คุณอาจจะสุ่มเลือกกับผู้ชายก็ได้ Lucky Thirteen (2008)
You invoked your dead girlfriend's name to sell me.นายร้องขอความตาย เอาชื่อแฟนมาหลอกฉัน Lucky Thirteen (2008)
And at first she says no, but she has issues with self-esteem.และตอนแรกเธอบอกว่าไม่ แต่เธอมีความเคารพตนเอง Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selThat store sells a lot of imported goods.
selHe is the personification of selfishness.
selI'm a self-supporting student so I can't have that sort of high class thing.
selDon't be self-conscious when you travel.
selHe's completely convinced of his own greatness/righteousness but to the people around him he's just a selfish jerk.
selTom suggested that Ann should sell the house.
selHow can you make a living from selling newspapers?
selWe must select a suitable person for any post.
selThey sell fruit, bread, cakes, and many other things.
selHe is a self-made man.
selHe defends suicide on the grounds that one's self-dignity is more important.
selBill is seldom ever on time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
จัดจำหน่าย[V] distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
คัดตัว[V] choose, See also: select, pick, Example: พรรคการเมืองมีทางเลือกที่จะเติบโตอย่างช้าๆ โดยคัดตัวผู้สมัครที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ร่วมกันมาเข้าร่วมพรรค, Thai definition: เลือกบุคคลที่เหมาะสม
นาฬิกาไขลาน[N] self-winding watch
ขายเชื่อ[V] sell on credit, Syn. ขายผ่อน, ขายเงินผ่อน, ขายเงินเชื่อ, Ant. ขายเงินสด, Example: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเขาขายเชื่อกันแล้วเพราะกลัวลูกค้าจะหนี, Thai definition: ขายโดยยอมให้เก็บเงินอันเป็นราคาของได้ในวันหลัง
เอาแต่ใจตัวเอง[ADJ] self-willed, Syn. เอาแต่ใจ, Example: ลูกเขาเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง เพราะพ่อแม่เลี้ยงแบบตามใจมากเกินไป, Thai definition: ที่มีนิสัยถือเอาความต้องการของตนเป็นใหญ่โดยไม่ยินยอมผู้อื่น
เซ้ง[V] sell out, Example: เขาเซ้งร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯ ที่มีอยู่ทั้งหมด เพราะต้องการเงินไปเมืองนอก, Thai definition: โอนสิทธิหรือกิจการไปให้อีกคนหนึ่งโดยได้ค่าตอบแทน, Notes: (ปาก)
บริการตัวเอง[ADJ] self-service, Example: เขาเปิดบุฟเฟ่คาราโอเกะแบบบริการตัวเองแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย, Thai definition: แบบที่ทำด้วยตัวลูกค้าเองโดยไม่มีพนักงานของร้านคอยปฏิบัติรับใช้
มั่นใจตัวเอง[ADJ] self-confident, Syn. มั่นใจในตัวเอง, Example: หล่อนมีนิสัยมั่นใจตัวเองมากเกินไป จนใครๆ เห็นว่ามันกลายเป็นความหัวดื้อ, Thai definition: ที่แน่ใจหรือเชื่อมั่นในความคิดและการกระทำของตนเอง
บริการตัวเอง[ADJ] self-service

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อาน[n.] (ān) EN: saddle   FR: selle [f] ; siège [m]
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper   
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]
อานรถ[n.] (ān rot) EN: seat ; saddle   FR: siège [m] ; selle [f]
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
ไบโอดีเซล[n.] (baiōdīsēl) EN: biodiesel   FR: biodiesel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SELA    S EH1 L AH0
SELK    S EH1 L K
SELL    S EH1 L
SELZ    S EH1 L Z
SELF    S EH1 L F
SELBE    S EH1 L B
SELEY    S IY1 L IY0
SELBY    S EH1 L B IY0
SELIA    S EH1 L IY0 AH0
SELAS    S EH1 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self    (n) (s e1 l f)
sell    (v) (s e1 l)
Selby    (n) (s e1 l b ii)
self-    (j) - (s e l f -)
sells    (v) (s e1 l z)
Selsey    (n) (s e1 l s ii)
seldom    (a) (s e1 l d @ m)
select    (v) (s i1 l e1 k t)
seller    (n) (s e1 l @ r)
selves    (n) (s e1 l v z)

German-Thai: Longdo Dictionary
selbstด้วยตนเอง, ตนเอง
Selbstmord(n) |der, pl. Selbstmorde | การฆ่าตัวตาย
Selbstmord begehenฆ่าตัวตาย
Selbstmordgedanke(n) |der| การคิดฆ่าตัวตาย, See also: Gedanken
selbstsüchtig(adj) เห็นแก่ตัวเอง, See also: S. egoistisch
Selbstvertrauen(n) |das, nur Sg.| ความมั่นใจในตนเอง เช่น Sie werden Deutsch bald mit Selbstvertrauen sprechen. คุณจะพูดภาษาเยอรมันด้วยความมั่นใจในเร็วๆ นี้
seltsam(adj) แปลก (โดยมากในแง่ลบ), See also: seltsamerweise adv.
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seladonglasur {f}celadon [Add to Longdo]
Selbstachtung {f}self-esteem; self-respect [Add to Longdo]
Selbstbestäubung {f}self-pollination [Add to Longdo]
Selbstständigkeit {f}; Selbständigkeit {f} [alt]autonomy [Add to Longdo]
Selbstständigkeit {f}; Selbständigkeit {f} [alt]independence [Add to Longdo]
Selbstständigkeit {f}; Autarkie {f}self-sufficiency; autarky [Add to Longdo]
Selbstständigkeit {f}self-reliance [Add to Longdo]
Selbstanlasser {m}self-starter [Add to Longdo]
Selbstanklage {f}self-accusation [Add to Longdo]
Selbstanlauf {m}auto restart [Add to Longdo]
Selbstanpreiser {m}; Selbstanpreiserin {f}self-publicist [Add to Longdo]
Selbstanschluss {m} | Selbstanschlüsse {pl}automatic telephone | automatic telephones [Add to Longdo]
Selbstantrieb {m} | mit Selbstantriebself-propelling | self-propelled [Add to Longdo]
Selbstaufopferung {f}self-sacrifice [Add to Longdo]
Selbstauslöser {m} [photo.]delayedaction shutter release [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自己[zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] self; (reflexive pronoun); own, #41 [Add to Longdo]
自我[zì wǒ, ㄗˋ ㄨㄛˇ, ] self-, #1,840 [Add to Longdo]
难得[nán dé, ㄋㄢˊ ㄉㄜˊ, / ] seldom; rare; hard to come by, #3,540 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] self; oneself; sixth of 10 heavenly trunks 十天干; sixth in order; letter "F" or roman "VI" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hexa, #4,958 [Add to Longdo]
自私[zì sī, ㄗˋ ㄙ, ] selfish; selfishness, #8,361 [Add to Longdo]
自助[zì zhù, ㄗˋ ㄓㄨˋ, ] self service, #9,159 [Add to Longdo]
自律[zì lǜ, ㄗˋ ㄌㄩˋ, ] self-regulation, #9,662 [Add to Longdo]
检讨[jiǎn tǎo, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄠˇ, / ] self-criticism, #10,481 [Add to Longdo]
无私[wú sī, ˊ ㄙ, / ] selfless; unselfish; disinterested, #10,491 [Add to Longdo]
自学[zì xué, ㄗˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] self-study; study on one's own, #10,601 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable [Add to Longdo]
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an) [Add to Longdo]
セレクタチャネル[せれくたちゃねる, serekutachaneru] selector channel [Add to Longdo]
セレクティング[せれくていんぐ, serekuteingu] selecting [Add to Longdo]
セレクト[せれくと, serekuto] select (vs) [Add to Longdo]
ファストセレクト[ふぁすとせれくと, fasutoserekuto] fast select [Add to Longdo]
ベースライン[べーすらいん, be-surain] baseline [Add to Longdo]
ベースラインドキュメント[べーすらいんどきゅめんと, be-suraindokyumento] baseline document [Add to Longdo]
ルーズリーフ式のノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
克己[こっき, kokki] Selbstbeherrschung [Add to Longdo]
利己[りこ, riko] Selbstsucht, Egoismus [Add to Longdo]
[き, ki] SELTSAM, MERKWUERDIG [Add to Longdo]
奇妙[きみょう, kimyou] seltsam, sonderbar, merkwuerdig [Add to Longdo]
奇怪[きかい, kikai] seltsam, unheimlich, unverschaemt [Add to Longdo]
奇病[きびょう, kibyou] seltsame_Krankheit, unbekannte_Krankheit [Add to Longdo]
[おのれ, onore] selbst [Add to Longdo]
希少[きしょう, kishou] selten, knapp [Add to Longdo]
希少価値[きしょうかち, kishoukachi] Seltenheitswert [Add to Longdo]
無我[むが, muga] Selbstlosigkeit, Selbstverleugnung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SEL
     Software Engineering Laboratory
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SEL
     Standard Elektrik Lorenz [ag] (manufacturer)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sel [sɛl]
   salt
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flood
 
 1. sel, taşkın tufan, seylap: met, kabarma
 2. su, deniz, derya, nehir: bolluk: üstüne sel gibi su salıvermek, sel basmak, istilâ etmek: sel gibi akmak, taşmak coşmak
 3. (tıb.) (rahim) fazla kanamak. flood control su baskınını önleme. floodgate set kapak. floodlight projektör. floodlighting projektörle aydınlatma. flood of light bol ışık, bol ziya. flood plain (coğr.) taşkın ovası. flood of tears sel gibi akan göz yaşı. flood tide met, kabarma. the Flood Nuh tufanı. flooded with letters mektup yağmuruna tutulmuş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pain
 
 1. ağrı, acı, sel
 2. dert, keder, elem, ıstırap, azap
 3. (çoğ.) özen, ihtimam, itina, zahmet meşakkat
 4. (çoğ.) doğum sancıları. on pain of cezasıyle. take pains zahmet çekmek, dikkat etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 torrent
 
 1. sel, çok hızlı akıntı
 2. sel gibi akan veya zorlu şey.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 water
 
 1. su
 2. deniz, göl, nehir
 3. su birikintisi
 4. gölek, gölcük, gölet
 5. elmasın parlaklık ve şeffaflığı
 6. hare, kumaşın şanjanı
 7. mükemmellik, kalite
 8. karşılığı olmadan ilâve olunan sermaye
 9. (çoğ.) kara suları
 10. (çoğ.) sular. water ballet su balesi. water bearer sucu, saka
 11. (b. h.), (astr.) Kova Burcu
 12. Saka takımyıldızı. water bed yatak olarak kullanılan içi su dolu büyük plastik torba. water beetle, water bug su böceği, su sineği, (zool.) Hydrophilus. water blister içi suyla dolu kabarcık. water boy işçilere veya sporculara su getiren kimse. water buffalo manda, (zool.) Bubalus bubalus. water cart su arabası. water chestnut su kestanesi, göl kestanesi, (bot.) Trapa natans. water closet tuvalet, apteshane, (kıs.) W.C. water color suluboya
 13. suluboya resim. water cooler su soğutacak kap veya tertibat. water cure (tıb.) su ile tedavi
 14. (k. dili) fazla su içirerek yapılan işkence. water flea su piresi
 15. subiti, (zool.) Daphnia. water gap iki dağ arasındaki derin dere, koyak, geçit. water gas hidrojenle karbonmonok- sitten meydana gelen bir çeşit havagazı. water gate set, kapak. water gauge istim kazanındaki suyun yüksekliğini ölçme aleti, su seviyesi göstericisi. water germander sunanesi, sarmısak otu, (bot.) Teucrium scordium. water glass su bardağı
 16. kazandaki suyu ölçme aleti
 17. sodyum silikat
 18. su saatı. water hammer borularda su gürültusü. water hazard golf oyununda su mâniası. water hemlock sığır baldıranı, (bot.) Cicuta virosa. water hen su tavuğu. water hole hayvanların su içtiği ufak pınar veya gölcük. water jacket moturu soğutmak için silindirlerin etrafındaki su gömleği. water jump at yarışlarında su mâniası. water level su seviyesi. water lily nilüfer, (bot.) Nymphaea. water line (den.) su hattı. water main yeraltı su borusu. water meter su saatı. water mill su değirmeni. water moccasin Kuzey Amerika'da bulunan kanca-dişli engerek. water nymph su perisi. water on the brain beyinde su toplanması. water polo su polosu. water rat misk sıçanı, su sıçanı, (zool.) Ondatra zibethica
 19. limanlarda hırsızlık eden serseri. water rights su kullanma hakkı. water snake su yılanı, (zool.) Natrix. water softener suyun kirecini ayırarak yumuşatan kimyasal madde veya tertibat. water spaniel su spanyeli. water supply su rezervi
 20. su kaynakları
 21. su sağlama. water system bütün kollarıyle bir ırmak
 22. su kaynakları
 23. su sağlama. water table (mim.) bina yüzündeki alt saçak, yağmur etekliği
 24. (jeol.) su tabakası, su tabakası seviyesi. water tower su kulesi. water wheel sudolabı
 25. çark. water wings yüzme öğrenenler için bir çift sugeçirmez şişirilmiş torba. water witch yeraltı sularının yerini bulabildiğini iddia eden kimse. above water kaygısız, sıkıntısız. be in hot water başı dertte olmak, güç durumda olmak. be under water su altında kalmak. go water (k. dili) su dökmek, işemek. head of water kaynak yeri, su başı
 26. su rezervi
 27. sarnıç, baraj
 28. su gücü. high water met, kabarma
 29. sel
 30. (k. dili) boy atan çocuğa pantolonunun kısa gelmesi. in deep water başı dertte, müşkül durumda. in smooth water meselesiz, yolunda. low water cezir, inme
 31. suların çekilmiş hali. low water mark tam cezri veya suyun fazla çekildiğini belirten işaret. make water su dökmek, işemek. of the first water en iyi cinsten. on the water denizde. soft water tatlı su, kireçsiz su. spring water pınar suyu. take the water (belirli bir membadan) su içmek. the waters meşime, son, etene, döleşi. throw cold water on hevesini kaçırmak, soğutmak. watered silk hareli veya dalgalı ipekli kumaş. He worked hard to keep his head above water. Geçinebilmek için çok çalıştı. Sam is a villain of the purest water. Sam hainlerin daniskasıdır. They spend money like water. Su gibi para harcarlar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 alluvion
 
 1. ırmak veya deniz suyunun kıyıyı basması, sel
 2. sel ve ırmak sularının biriktirdiği toprak, alüvyon, Çığ
 3. bu çeşit topraktan hasıl olan yeni arazi.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top