ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seiend

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seiend-, *seiend*, seien
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seiend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seiend*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
CALLED TO ORDER.Weiß noch jemand der Hier-Seienden, was wir untersuchen wollten? Attack of the Killer Tomatoes! (1978)
You could be a gold-digger, for all they know.Du könntest, soviel sie wissen, ein aufs Geld aus seiender Goldgräber sein. Episode #5.14 (2008)
I didn't count on you being that smart.Ich verließ mich nicht auf dich seiend dass brennen. Jus in Bello (2008)
like being, is-ness...Seiendheit. Third Star (2010)
Millions of atoms of constant... is-nessMillionen von Atomen, in konstanter... Seiendheit. Third Star (2010)
I think it's the secret of beings.Das ist das Geheimnis des Seienden. Des lendemains qui chantent (2014)
Being tough comes from inside.Seiend stark kommt von innen. The Girl Code (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schiedsrichter sein | Schiedsrichter seiend | Schiedsrichter gewesen | ist Schiedsrichterto umpire | umpiring | umpired | umpires [Add to Longdo]
neugierig sein; schnüffeln; spähen | neugierig seiend; schnüffelnd; spähendto pry | prying [Add to Longdo]
sein | seiend | gewesen | ich bin | ich bin nicht | du bist | du bist nicht | er/sie/es ist | er/sie/es ist nicht | wir sind | ihr seid | sie sind | ich/er/sie war | du warst | wir waren | ihr wart | sie waren | ich bin/war gewesen | du bist/warst gewesen | er/sie ist/war gewesen | wir/sie sind/waren gewesen | ihr seid/wart gewesen | ich/er/sie wäre | sei!; seid! | sei so nett und ...; seid so nett und ...to be {was, were; been} | being | been | I am; I'm | I am not; I'm not; I ain't | you are; you're | you are not; you aren't; you ain't | he/she/it is; he's | he/she/it isn't; is not | we are; we're | you are; you're | they are | I/he/she was | you were | we were | you were | they were | I have/had been; I've been | you have/had been; you've been | he/she has/had been | we/they have/had been | you have/had been | I/he/she would be | be! | be so kind as to ... [Add to Longdo]
vorhanden sein; bestehen; existieren; leben | vorhanden seiend; bestehend; existierend; lebend | vorhanden gewesen; bestanden; existiert; gelebt | es ist vorhanden; es besteht; es existiert; es lebt | es war vorhanden; es bestand; es existierte; es lebte | es ist/war vorhanden gewesen; es hat/hatte bestanden; es hat/hatte existiert; es hat/hatte gelebtto exist | existing | existed | it exists | it existed | it has/had existed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  seiend /zaiənt/
   being

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top