Search result for

seiches

(134 entries)
(2.4017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seiches-, *seiches*, seiche
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seiches มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seiches*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seicheการกระเพื่อมขึ้นลง ของน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seichas.Seichas. Lineage (2012)
His insights are shallow and morbid.Seine Einblicke sind seicht und morbide. Stardust Memories (1980)
At the risk of appearing to be making light dinner conversation, may I ask exactly why I am here?Auch wenn ich den Eindruck erwecke, seichte Konversation zu machen, wüsste ich gern, warum ich hier bin? Octopussy (1983)
Neither can I. That's why I stay where it's shallow.Ich auch nicht. Deshalb bleibe ich hier, wo das Wasser seicht ist. Yentl (1983)
With their shallow interviews, their- their frothy books... they are prostituting the name of the most brilliant man in the world!Mit ihren seichten Interviews, ihren hohlen Büchern! Sie prostituieren den Namen eines Genies! Sensitive Steele (1986)
What giants? These are gimmicks to get people to come into a theater?Seichte Verführer, die einen ins Kino lockten! Memories of Me (1988)
Gary Cooper was a gimmick,Gable seicht? Memories of Me (1988)
Humphrey bogart was a gimmick?Gary Cooper seicht? Humphrey Bogart seicht? Fonda. Memories of Me (1988)
"For it was such a badly written book, filled with endless cliché and shallow characters,"Denn es war ein schlechter Roman, voller Klischees und seichter Charaktere." The Royale (1989)
But pardon, gentles all, the flat, unraised spirits... that have dared on this unworthy scaffold... to bring forth so great an object.Aber verzeiht uns, all ihr edlen Freunde, dass wir es wagen, mit unserer seichten Phantasie auf diese Bühne dies unwürdige Gerüst zu bringen, einen Vorwurf von solcher Größe. Henry V (1989)
This fear creates viewers who are superficial, a state of affairs that is then used as the basis for making shallow programmes.Die Angst führt zu oberflächlichen Sehgewohnheiten und dient als Vorwand, seichte Programme zu legitimieren. Atlantic Rhapsody - 52 myndir úr Tórshavn (1990)
We're at the shallow end. Wonderful, we're here!Wir sind am seichten Ende. Asterix in America (1994)
- He's from the shallow end.- Er ist von der seichten Seite. City Slickers II: The Legend of Curly's Gold (1994)
If I told you that your taste in culture was vapid and infantile, that would be mean.Wenn ich sagen würde, dass dein Kultursinn seicht und infantil ist, das wäre gemein gewesen. Vapors (1994)
You told me the stream was shallow!Du hast gesagt, der fluss sei seicht. Du... Homer the Vigilante (1994)
Your reasons are too shallow and too quick. Oh, no!Zu seicht und schnell sind Eure Gründe. Richard III (1995)
That shallow, changing woman.Dumm-seichtes, wankelmütiges Weib! Richard III (1995)
hell's bells and buckets of blood!Himmel, Herrgott, Sakrament! Und Seichenfott! Brother of Sleep (1995)
These exotic predators are native to shallow Indo-Pacific waters, but are popular in many salt water aquariums.Fische leben in den seichten Gewässern des Pazifiks, aber man sieht sie häufig in Salzwasseraquarien. Splashdown (1995)
""l love the delicate shadow...""lhr seichter Schatten... Conspiracy Theory (1997)
And shallow as well. Shallow?Und auch seicht. Blast from the Past (1999)
Adam, why don't you go home?-Seicht? Adam, geh doch nach Hause. Blast from the Past (1999)
What's that?Was ist Ryuseicho? Gamera 3: Revenge of Iris (1999)
RYUSEICHORyuseichGamera 3: Revenge of Iris (1999)
The legend says the Ryuseicho sleeps in here.Der Legende nach gibt es in Ryuseicho etwas ganz Geheimnisvolles. Gamera 3: Revenge of Iris (1999)
My family are the guardians of the Ryuseicho.Einige von meinen Verwandten, weißt Du, die passen hier so 'n bisschen auf Ryuseicho auf. Gamera 3: Revenge of Iris (1999)
Ryuseicho?Ryuseicho? Gamera 3: Revenge of Iris (1999)
The professors at my school think that's what Ryuseicho means.Na ja, das ist auf jeden Fall das, was meine Professoren an der Uni unter Ryuseicho verstehen. Gamera 3: Revenge of Iris (1999)
The Moribe family has always had the task of guarding the Ryuseicho.Die große Aufgabe, Ryuseicho zu bewachen, lag schon immer in der Hand unserer Familie. Gamera 3: Revenge of Iris (1999)
But what is the Ryuseicho?Aber was ist Ryuseicho? Was soll ich bewachen? Gamera 3: Revenge of Iris (1999)
The dagger is a tool to seal in the Ryuseicho.Mit ihm kannst Du alle Gefahren bannen. Mit ihm hältst Du den Ryuseicho in Schach. Gamera 3: Revenge of Iris (1999)
Be bold, be boldWas Rot-rotem vielleicht? Oder Blau-blau, sehr süß und ganz seicht? Sakuya: Slayer of Demons (2000)
Traipsing off to your shallow, soul-sucking party?Musst du zu deiner seichten Hollywood-Party? The Shroud of Rahmon (2000)
Who does shallow better than me?Ich schätze, seicht passt zu mir. The Shroud of Rahmon (2000)
On that note, my morning swim.Ichgeheschwimmen. Undamliebsten esseichChinesisch... Happy Campers (2001)
We'll always reunite in the shallow end of the pool.Wir treffen uns wieder am seichten Ende des Teichs. The Obstacle Course (2001)
He will attempt to draw out strategic information in idle conversation.Er versucht, in seichtem Geplänkel strategische Angaben zu gewinnen. Summit (2001)
I really am this shallow.Ich bin wirklich so seicht. About a Boy (2002)
And when they crawled over it they landed knee-deep in a pool of water..."Sie kletterte über die Mauer und landete in einem seichten Teich." The Guy in the Grave Next Door (2002)
Women of that level of intellectual ability often find me shallow.Frauen mit derart hohen intellektuellen Fähigkeiten halten mich oft für seicht. Two Weeks Notice (2002)
I get an exclusive with the president on some watered-down story?Ein Exklusiv- Interview zu einer seichten Story? Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2002)
Not a watered-down story.Keine seichte Story. Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2002)
He's so mellow.Der ist so was von seicht. One's Got Class and the Other One Dyes (2002)
It all seems so shallow and superficial.Das hat alles so was Seichtes und Oberflächliches. Riley's New Guy (2002)
He waded out into the shallows, and waited three days and three nights, till all manner of sea creatures became acclimated to his presence.Er watete hinaus ins seichte Wasser. Dort wartete er drei Tage und drei Nächte. Alle Kreaturen des Meeres gewöhnten sich an seine Anwesenheit. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
I've had this completely shallow, safe existence.Mein Leben war immer ganz seicht und sicher. Sunday Mornings (2003)
- Something light.- Ja, was Seichtes. Die, Jerk (2003)
Sometimes I forget that you're a robot.Manchmal vergesseich, daß ich Roboter bin. G.O.R.A. (2004)
Do I eat red meat?Esseich vielleichtrotes Fleisch? G.O.R.A. (2004)
Superior Tocha, I won't allow this.Das lasseich niemalszu! G.O.R.A. (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seichSeicho Matumoto died in 1992.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมึก[n.] (meuk) EN: cuttlefish ; squid ; octopus   FR: calmar [m] ; seiche [f]
หมึกทะเล[n. exp.] (meuk-thalē) EN: squid   FR: calmar [m] ; seiche [f]
ปลาหมึก[n.] (plāmeuk) EN: squid ; cuttlefish   FR: calmar = calamar [m] ; seiche [f]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一世一代[いっせいちだい, isseichidai] (phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成長[せいちょう, seichou] Thai: การเจริญเติบโต
低成長[ていせいちょう, teiseichou] Thai: อัตราการเจริญเติบโตต่ำหรือพัฒนาไปช้า English: small (low) growth

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewässer {n} | fließendes Gewässer | seichtes Gewässer | stehendes Gewässerstretch of water; waters | stretch of running water | shallow waters | stretch of standing water; standing waters; stagnant water body [Add to Longdo]
Seichtheit {f}shallowness [Add to Longdo]
seichtfordable [Add to Longdo]
seicht; flach {adj} | seichter | am seichtestenshallow | shallower | shallowest [Add to Longdo]
seicht {adv}shallowly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピタキシャル成長[エピタキシャルせいちょう, epitakisharu seichou] (n) (See エピタキシー) epitaxial growth; epitaxy [Add to Longdo]
ゼロ成長[ゼロせいちょう, zero seichou] (n) zero growth; zero economic growth; no-growth economy [Add to Longdo]
バンコマイシン耐性腸球菌[バンコマイシンたいせいちょうきゅうきん, bankomaishin taiseichoukyuukin] (n) vancomycin resistant enterococci; VRE [Add to Longdo]
ヒト成長ホルモン[ヒトせいちょうホルモン, hito seichou horumon] (n) human growth hormone [Add to Longdo]
マイナス成長[マイナスせいちょう, mainasu seichou] (n) negative growth [Add to Longdo]
安定成長[あんていせいちょう, anteiseichou] (n) stable growth [Add to Longdo]
一世一代[いっせいちだい;いっせいいちだい(ik), isseichidai ; isseiichidai (ik)] (n,adj-no) once in a lifetime; the first and last occurrence (event, experience) of one's lifetime [Add to Longdo]
永世中立[えいせいちゅうりつ, eiseichuuritsu] (n) permanent neutrality [Add to Longdo]
永世中立国[えいせいちゅうりつこく, eiseichuuritsukoku] (n) permanent neutral country [Add to Longdo]
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (n) (satellite) earth station [Add to Longdo]
衛星中継[えいせいちゅうけい, eiseichuukei] (n) satellite transmission [Add to Longdo]
液相エピタキシャル成長[えきそうエピタキシャルせいちょう, ekisou epitakisharu seichou] (n) (See 液相エピタキシー,液相成長) liquid phase epitaxial growth; liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
液相成長[えきそうせいちょう, ekisouseichou] (n) (See 液相エピタキシー) liquid (phase) deposition; liquid (phase) epitaxy [Add to Longdo]
炎症性腸疾患[えんしょうせいちょうしっかん, enshouseichoushikkan] (n) inflammatory bowel disease; IBD [Add to Longdo]
音声調整卓[おんせいちょうせいたく, onseichouseitaku] (n) (See 音響調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
過敏性腸症候群[かびんせいちょうしょうこうぐん, kabinseichoushoukougun] (n) irritable bowel syndrome; IBS [Add to Longdo]
活性中心[かっせいちゅうしん, kasseichuushin] (n) active center [Add to Longdo]
寄生虫[きせいちゅう, kiseichuu] (n) parasite; (P) [Add to Longdo]
寄生虫症[きせいちゅうしょう, kiseichuushou] (n) giardiasis [Add to Longdo]
気相エピタキシャル成長[きそうエピタキシャルせいちょう, kisou epitakisharu seichou] (n) (See 気相エピタキシー) vapor-phase epitaxial growth; vapor-phase epitaxy; VPE [Add to Longdo]
急性中毒[きゅうせいちゅうどく, kyuuseichuudoku] (n) acute poisoning; acute intoxication [Add to Longdo]
急成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] (n,vs) rapid growth; (P) [Add to Longdo]
急成長企業[きゅうせいちょうきぎょう, kyuuseichoukigyou] (n) rapidly growing company [Add to Longdo]
強制中断[きょうせいちゅうだん, kyouseichuudan] (n,vs) forcing to a stop [Add to Longdo]
群棲地[ぐんせいち, gunseichi] (n) rookery; breeding grounds; nesting place [Add to Longdo]
経済成長[けいざいせいちょう, keizaiseichou] (n) economic growth [Add to Longdo]
経済成長期[けいざいせいちょうき, keizaiseichouki] (n) period of economic growth [Add to Longdo]
経済成長予測[けいざいせいちょうよそく, keizaiseichouyosoku] (n) economic growth forecast [Add to Longdo]
経済成長率[けいざいせいちょうりつ, keizaiseichouritsu] (n) rate of economic growth; (P) [Add to Longdo]
結晶性知能[けっしょうせいちのう, kesshouseichinou] (n) (See 流動性知能) crystallized intelligence [Add to Longdo]
血清注射[けっせいちゅうしゃ, kesseichuusha] (n) serum injection [Add to Longdo]
厳正中立[げんせいちゅうりつ, genseichuuritsu] (adj-na,n) strict neutrality [Add to Longdo]
高成長[こうせいちょう, kouseichou] (n) high rate (of growth) [Add to Longdo]
高度経済成長[こうどけいざいせいちょう, koudokeizaiseichou] (n) rapid economic growth (esp. that of Japan in the post-WWII period) [Add to Longdo]
高度成長[こうどせいちょう, koudoseichou] (n,adj-no) (See 高度経済成長) rapid growth (e.g. of the economy); advanced maturity [Add to Longdo]
高度成長期[こうどせいちょうき, koudoseichouki] (n) period of rapid growth (especially Japan's period of rapid economic growth after WWII) [Add to Longdo]
高度成長時代[こうどせいちょうじだい, koudoseichoujidai] (n) high-growth era [Add to Longdo]
高度成長路線[こうどせいちょうろせん, koudoseichourosen] (n) high-growth track; higher growth path [Add to Longdo]
国勢調査[こくせいちょうさ, kokuseichousa] (n) (national) census; (P) [Add to Longdo]
国政調査権[こくせいちょうさけん, kokuseichousaken] (n) parliamentary investigation rights [Add to Longdo]
在世中[ざいせいちゅう, zaiseichuu] (n,adj-no) during one's lifetime [Add to Longdo]
財政調整基金[ざいせいちょうせいききん, zaiseichouseikikin] (n) financial adjustment monies; public finance adjustment reserve funds stipulated in the Local Finance Act [Add to Longdo]
作成中[さくせいちゅう, sakuseichuu] (adj-no) under construction; in preparation [Add to Longdo]
市場成長[しじょうせいちょう, shijouseichou] (n) market growth [Add to Longdo]
市勢調査[しせいちょうさ, shiseichousa] (n) municipal census [Add to Longdo]
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] (n) {comp} exponential growth [Add to Longdo]
示性値[しせいち, shiseichi] (n) characteristic value; physical or chemical properties; figure of merit [Add to Longdo]
実現可能性調査[じつげんかのうせいちょうさ, jitsugenkanouseichousa] (n) {comp} feasibility study [Add to Longdo]
実質経済成長率[じっしつけいざいせいちょうりつ, jisshitsukeizaiseichouritsu] (n) real economic growth rate [Add to Longdo]
写生帖;写生帳[しゃせいちょう, shaseichou] (n) sketchbook [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station [Add to Longdo]
急成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth [Add to Longdo]
作成中[さくせいちゅう, sakuseichuu] under construction [Add to Longdo]
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] exponential growth [Add to Longdo]
実現可能性調査[じつげんかのうせいちょうさ, jitsugenkanouseichousa] feasibility study [Add to Longdo]
成長曲線[せいちょうきょくせん, seichoukyokusen] logistic curve [Add to Longdo]
属性値[ぞくせいち, zokuseichi] attribute-value, property-value [Add to Longdo]
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] attribute-value-assertion [Add to Longdo]
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] attribute-value-assertion [Add to Longdo]
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] attribute value literal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
低成長[ていせいちょう, teiseichou] geringes_Wachstum [Add to Longdo]
成長[せいちょう, seichou] Wachstum [Add to Longdo]
成長率[せいちょうりつ, seichouritsu] Wachstumsrate [Add to Longdo]
浅い[あさい, asai] seicht, flach [Add to Longdo]
浅薄[せんぱく, senpaku] oberflaechlich, seicht [Add to Longdo]
清澄[せいちょう, seichou] -klar, -rein, -hell, durchsichtig [Add to Longdo]
生地[せいち, seichi] Stoff, Kleiderstoff [Add to Longdo]
生地[せいち, seichi] Geburtsort [Add to Longdo]
皮相[ひそう, hisou] Oberflaechlichkeit, Seichtheit [Add to Longdo]
高度成長[こうどせいちょう, koudoseichou] rasches_Wachstum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Seiches \Seiches\, n. pl. [F.] (Geol.)
     Local oscillations in level observed in the case of some
     lakes, as Lake Geneva.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top