Search result for

seedling

(43 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seedling-, *seedling*, seedl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seedling[N] ต้นอ่อน, See also: ต้นกล้า, กล้าไม้, Syn. plant, sapling, young plant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seedling(ซีด'ลิง) n. พืชที่ปลูกด้วยเมล็ด,พืชที่ยังสูงไม่เกิน3ฟุต,ต้นอ่อน, Syn. young plant

English-Thai: Nontri Dictionary
seedling(n) ต้นอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seedlingกล้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seedlingกล้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Seedlingsกล้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Each seedling is a little paratrooper, floating on the wind, risking everything for a safe place to land.ต้นกล้าแต่ละพลเล็ก ๆ น้อย ๆ ลอยอยู่บนลม เสี่ยงทุกอย่างสำหรับสถานที่ ที่ปลอดภัยที่จะลงจอด The Immortals (2014)
As our Mandrakes are still only seedlings their cries won't kill you yet.ต้นแมนเดรกของเรายังคงเล็กอยู่มาก เสียงจึงยังฆ่าพวกเธอไม่ได้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Seedlings have life tooช่วยพวกเราตลอดทั้งชีวิต Fearless (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นอ่อน[N] sprout, See also: seedling, sapling, Example: พ่อกำลังเพาะต้นอ่อนของหญ้าในขวดแก้ว, Thai definition: ต้นที่เพิ่งงอกออกมายังมีอายุน้อยอยู่
พันธุ์ไม้[N] seedling, See also: young plant, Syn. พืชพันธุ์ไม้, พันธุ์พืช, Example: คุณตาชอบเสาะหาพันธุ์ไม้แปลกๆ ที่หายากๆ มาปลูกที่บ้าน, Count unit: ต้น, พันธุ์, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
กล้าไม้[N] seedling, See also: sprout, young plant, Syn. ต้นกล้า, กล้า, Example: โดยทั่วไปสภาพความหนาแน่นของไม้นั้นพบว่า มีลูกไม้และกล้าไม้หนาแน่นตอนเชิงเขาหรือลาดเขา แต่จะมีไม้ใหญ่บริเวณที่เป็นยอดเขา, Count unit: ต้น, Thai definition: พืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น
พืชพันธุ์[N] seedling, Syn. พันธุ์ไม้, พันธุ์พืช, Example: อิทธิพลของภูมิอากาศแบบมรสุม เป็นที่มาของน้ำที่ใช้ในการปลูกพืชพันธุ์ เพื่อเป็นอาหารหลัก, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
ตาตกกล้า[N] seedling field, See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field, Syn. ตากล้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง, Count unit: ตา, Thai definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตาตกกล้า[N] seedling field, See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field, Syn. ตากล้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง, Count unit: ตา, Thai definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
กล้า[N] seedling, See also: sprout, young plant, Syn. ต้นกล้า, กล้าไม้, Example: กำนันกำลังนำทีมลูกบ้านพร้อมกล้าไม้ในมือคนละต้นและจอบเสียบจะไปปลูกป่า, Count unit: ต้น, Thai definition: ต้นข้าวที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, โดยอนุโลม เรียกพืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวกล้า[n.] (khāoklā) EN: rice seedlings ; germinating seed ; paddy sprout ; rice shoots   
กล้า[n.] (klā) EN: rice sprout ; paddy sprout ; seedling ; young plant   FR: plant de riz [m]
พืชพันธุ์[n.] (pheūtphan) EN: plant ; seedling   FR: plant [m]
พืชพันธุ์ไม้[n. exp.] (pheūtphan māi) EN: seedling   
ตกกล้า[v. exp.] (tok klā) EN: sow rice for seedlings   
ต้นกล้า[n. exp.] (ton klā) EN: rice seedling   FR: plant de riz [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEEDLING    S IY1 D L IH0 NG
SEEDLINGS    S IY1 D L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seedling    (n) (s ii1 d l i ng)
seedlings    (n) (s ii1 d l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sämling {m} | Sämlinge {pl}seedling | seedlings [Add to Longdo]
Setzling {m}; Sämling {m} | Setzlinge {pl}; Sämlinge {pl}seedling | seedlings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
育苗[いくびょう, ikubyou] (n,vs) raising seedlings [Add to Longdo]
貝割り菜[かいわりな, kaiwarina] (n) (1) (See 摘み菜) rape seedlings; (2) (See 貝割れ大根) (white) radish sprouts [Add to Longdo]
桑苗[そうびょう, soubyou] (n) mulberry seedling [Add to Longdo]
黒田売買[くろたばいばい, kurotabaibai] (n) dealing in rice speculating on the year's harvest before seedlings are set out [Add to Longdo]
仕付け[しつけ, shitsuke] (n) (1) tacking (in needlework); basting; (2) planting (esp. rice seedlings); (3) (See 躾) discipline; training; teaching manners [Add to Longdo]
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings) [Add to Longdo]
実生[みしょう, mishou] (n,adj-no) seedling; plant raised from the seed [Add to Longdo]
種苗[しゅびょう, shubyou] (n) seeds and seedlings; eggs and hatchlings; (fish) eggs and fry [Add to Longdo]
新藁[しんわら, shinwara] (n) (1) new straw; straw from the current year; (2) rice seedlings boiled and dried and then tied into a woman's hair to chase evil spirits away [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
栽子[zāi zi, ㄗㄞ ㄗ˙, ] seedling; young plant [Add to Longdo]
禾苗[hé miáo, ㄏㄜˊ ㄇㄧㄠˊ, ] seedling (of rice or other grain) [Add to Longdo]
秧苗[yāng miáo, ㄧㄤ ㄇㄧㄠˊ, ] seedling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seedling \Seed"ling\, n. (Bot.)
   A plant reared from the seed, as distinguished from one
   propagated by layers, buds, or the like.
   [1913 Webster] Seedlip

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seedling
   n 1: young plant or tree grown from a seed

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top