ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seduction

S IH0 D AH1 K SH AH0 N   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seduction-, *seduction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seduction[N] การล่อใจ, See also: การล่อลวง, Syn. lure, persuasion
seduction[N] การชักจูงให้ร่วมเพศ, See also: การยั่วยวน, Syn. allurement, temptation, bewitchment, sex appeal
seduction[N] สิ่งยวนใจ, See also: สิ่งยั่วยุ, สิ่งจูงใจ, สิ่งยั่วใจ, Syn. attraction, allurement, bait, inducement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seduction(ซีดัค'เชิน) n. การล่อใจ,การล่อลวง,การชักจูงให้ร่วมเพศ,การล่อลวงให้ไปเสียตัว,การถูกล่อลวง,วิธีการล่อลวง,การยั่วยวน,ความดึงดูดใจ., Syn. seducement,temptation

English-Thai: Nontri Dictionary
seduction(n) การล่อลวง,การนำไปในทางชั่ว,การชักจูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seductionการล่อลวงร่วมประเวณี, การล่อลวงหญิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seduction is not a technique.การยั่วยวนไม่ใช่เทคนิค Art of Seduction (2005)
THE ART OF SEDUCTION starring SON Ye-jin and SONG ll-kook directed by Oh Ki-hwanThe Art of Seduction นำแสดงโดย ซฮน เย จิน และซอง อี คุก กำกับโดย โอ คี ฮวาน Art of Seduction (2005)
Yeah, in the academy, we call it Seduction School.ใช่ ที่ศุนย์ฝึก เราเรียกว่า โรงเรียนสอนการหลอกลวง Chuck Versus the Seduction (2008)
But I do know about lust, seduction and manipulation.แต่ที่ผมรู้แน่คือความปรารถนา การยั่วยวนและเคลื่อนไหว The Ugly Truth (2009)
I just think your seduction skills could use a little work. And I'm offering my services.ได้ผลนิดหน่อยนะ และผมก็เสนอบริการ Chuck Versus the Beefcake (2009)
A fragrance of seduction that nobody can reject.กลิ่นหอมของการยั่วยวนนั่นไม่มีใครปฏิเสธลงหรอก Episode #1.8 (2009)
Ah. But it's actually a seduction technique known as "peacocking. "คนเราเนี่ยควรจะทำตัวดึงดูดล่อใจเหมือน พีคอกกิ้ง 17 Again (2009)
Seduction is an art.การยั่วยวนคือศิลปะ The Chase (2010)
And when the seduction is successful,และเมื่อการยั่วยวนสัมฤทธิ์์ผล The Chase (2010)
A seduction nobody could refuse.ไม่มีใครปฏิเสธข้อเสนอนั้นได้หรอก Natalie (2010)
What seduction of a guy? What's that?ไม่อยากจะเชื่อเลย Episode #1.8 (2010)
How is that seduction technique working for you?เทคนิคจีบหญิงแบบนี้ของคุณได้ผลยังไง? X-Men: First Class (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seductionI can't shake off her seduction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งล่อใจ[N] seductions, See also: allurement, temptation, Syn. สิ่งจูงใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
SEDUCTION S IH0 D AH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seduction (n) sˈɪdˈʌkʃən (s i1 d uh1 k sh @ n)
seductions (n) sˈɪdˈʌkʃənz (s i1 d uh1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verführung {f} | Verführungen {pl}seduction | seductions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勾引;拘引[こういん, kouin] (n,vs) arrest; custody; seduction; abduction [Add to Longdo]
誘殺[ゆうさつ, yuusatsu] (n,vs) seduction and killing [Add to Longdo]
誘惑[ゆうわく, yuuwaku] (n,vs) temptation; allurement; lure; seduction; (P) [Add to Longdo]
蠱惑;蟲惑(iK)[こわく, kowaku] (n,vs) fascination; glamour; glamor; enchantment; seduction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seduction \Se*duc*tion\, n. [L. seductio: cf. F. s['e]duction.
   See {Seduce}.]
   1. The act of seducing; enticement to wrong doing; enticement
    to fail in some duty.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically:
    (a) The offense of inducing a woman to consent to unlawful
      sexual intercourse, by enticements which overcome her
      scruples; the wrong or crime of persuading a woman to
      surrender her chastity. [Archaic]
    (b) Any successful enticement to engage in some sexual
      activity, especially intercourse.
      [1913 Webster +PJC]
 
   3. That which seduces, or is adapted to seduce; means of
    leading astray; as, the seductions of wealth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seduction
   n 1: enticing someone astray from right behavior
   2: an act of winning the love or sexual favor of someone [syn:
     {seduction}, {conquest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top