ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sectarian

S EH0 K T EH1 R IY0 AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sectarian-, *sectarian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sectarian[ADJ] เกี่ยวกับนิกายย่อยๆ ในศาสนา, See also: เกี่ยวกับผู้ที่มีความเห็นทางศาสนาแตกต่างจากลัทธิหลัก, เกี่ยวกับนิกาย, Syn. denominational, sectional, factional
sectarian[N] สมาชิกของนิกาย, See also: สมาชิกของกลุ่มผู้ที่มีความเห็นทางศาสนาแตกต่างออกไป, ผู้ฝักใฝ่, Syn. nonconformist, dissenter, zealot
sectarianism[N] ความเชื่อเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวก, Syn. particularism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sectarian(เซคแท'เรียน) adj. (เกี่ยวกับ) นิกาย ลัทธ'สำนัก ,ความผิดที่คับแคบ,การแบ่งพรรคแบ่งพวก. n. สมาชิกนิกาย ลัทธ'สำนัก, Syn. parochial,partisan,cultist

English-Thai: Nontri Dictionary
sectarian(adj) เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับนิกาย
sectarian(n) สมาชิกพรรค,สมาชิกในนิกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sectarianismนิกายนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're as sectarian as your mother. You can't understand.เธอเองก็เป็นพวกคลั่งลัทธิแบบแม่เธอ ไม่เข้าใจหรอก Wild Reeds (1994)
"Not Jewish or sectarianไม่ยิวหรือพรรค Denial (2016)
The sectarian songs have been banned, but they still gather and remain loyal to the victory of 1690, and to a simpler, less tolerant time.เพลงแบ่งแยกทั้งหลายถูกห้ามร้อง แต่พวกเขายังมารวมตัวกัน แล้วก็คงมั่นกับชัยชนะเมื่อปี 1690 กับช่วงเวลาที่เรียบง่ายกว่า อดทนต่อคนที่แตกต่างน้อยกว่า T2 Trainspotting (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
SECTARIAN    S EH0 K T EH1 R IY0 AH0 N
SECTARIANISM    S EH0 K T EH1 R IY0 AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sectarian    (n) sˈɛktˈɛəʴrɪəʴn (s e1 k t e@1 r i@ n)
sectarians    (n) sˈɛktˈɛəʴrɪəʴnz (s e1 k t e@1 r i@ n z)
sectarianism    (n) sˈɛktˈɛəʴrɪəʴnɪzəm (s e1 k t e@1 r i@ n i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノンセクト[, nonsekuto] (n) (abbr) non-sectarian (wasei [Add to Longdo]
部派仏教[ぶはぶっきょう, buhabukkyou] (n) Nikaya (early sectarian) Buddhism [Add to Longdo]
分派主義[ぶんぱしゅぎ, bunpashugi] (n) sectarianism; sectionalism [Add to Longdo]
無宗派[むしゅうは, mushuuha] (n) non-sectarian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sectarian \Sec*ta"ri*an\, a.
   Pertaining to a sect, or to sects; peculiar to a sect;
   bigotedly attached to the tenets and interests of a
   denomination; as, sectarian principles or prejudices.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sectarian \Sec*ta"ri*an\, n.
   One of a sect; a member or adherent of a special school,
   denomination, or religious or philosophical party; one of a
   party in religion which has separated itself from established
   church, or which holds tenets different from those of the
   prevailing denomination in a state.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Heretic}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sectarian
   adj 1: of or relating to or characteristic of a sect or sects;
       "sectarian differences"
   2: belonging to or characteristic of a sect; "a sectarian mind";
     "the negations of sectarian ideology"- Sidney Hook;
     "sectarian squabbles in psychology" [ant: {nonsectarian},
     {unsectarian}]
   n 1: a member of a sect; "most sectarians are intolerant of the
      views of any other sect" [syn: {sectarian}, {sectary},
      {sectarist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top