Search result for

scias

(195 entries)
(0.1881 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scias-, *scias*, scia
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scias มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scias*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fascia    [N] แผงหน้าปัดด้านหน้าของรถ, Syn. dashboard
fascia    [N] พื้นผิวเรียบใต้ขอบหลังคา, Syn. fascia board
fascia    [N] แผ่นป้ายชื่อร้านที่อยู่เหนือประตูเข้า, Syn. facia
fascia    [N] พังผืด
sciatic    [ADJ] เกี่ยวกับเส้นประสาท sciatic, See also: เกี่ยวกับบริเวณสะโพก
sciatica    [N] อาการปวดตามส่วนหลัง สะโพกและขาเพราะกดทับ sciatic nerve

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subfascialใต้พังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sciatica๑. อาการปวดหลังร้าวไปขา๒. อาการปวดตามประสาทไซแอติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciaplasty; fascioplastyศัลยกรรมตกแต่งพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciatedติดแผ่แบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fascioplasty; fasciaplastyศัลยกรรมตกแต่งพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciaพังผืด, แผ่นพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fascial-พังผืด, -แผ่นพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fasciaพังผืด [TU Subject Heading]
Fascia lataเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Myofascial pain syndromesกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด [TU Subject Heading]
Sciaticaไซเอติกา [TU Subject Heading]
Bungarus Fasciatusงูสามเหลี่ยม [การแพทย์]
Fasciaพังผืด,ฟาสเชีย,เยื่อแผ่น,พังผืด,เส้นใยพังผืดห่อหุ้มโครงสร้างกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fascia Lata, Tensorกล้ามเนื้อเทนเซอร์ฟาสเซียลาต้า [การแพทย์]
Fascia Lata, Tensor of theกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการงอและกางต้นขา [การแพทย์]
Fascia Transversalisพังผืดทางผิวลึกของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fascia, Deepพังผืด,เยื่อพังผืดส่วนลึก,พังผืดชั้นลึก [การแพทย์]
Fascia, Endopelvicพังผืดของช่องเชิงกราน [การแพทย์]
Fascia, Neckผังผืดบริเวณคอ [การแพทย์]
Fascia, Obturatorพังผืดที่บุปิดกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fascia, Pelvicพังผืดในช่องเชิงกราน [การแพทย์]
Fascia, Periuretericเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่กันอย่างหนาแน่น [การแพทย์]
Fascia, Pretrachealแผ่นเนื้อเยื่อที่อยู่หน้าต่อหลอดลม [การแพทย์]
Fascia, Prevertebralแผ่นเอ็นหน้ากระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Fascia, Renalแผ่นพังผืดรีนัล [การแพทย์]
Fascia, Superficialพังผืดชั้นตื้น,พังผืดชั้นบน [การแพทย์]
Fascia, Superiorพังผืดทางด้านบน [การแพทย์]
Hydrophis Fasciatus Artricepsงูแสมรังปล้อง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fascia(แฟซ'เซีย) n., พังพืด,แถบ,สาย,ผ้าพันแผล, See also: fascial adj. -pl. fasciae
fasciate(แฟซ' ซิเอท) adj. เป็นมัด ๆ ,เป็นมัด,เป็นสาย
sciatic(ไซแอท'ทิค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ส่วนที่อยู่บริเวณก้นหรือตะโพก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's sciatica. you'll live. keep digging.มันเป็นอาการปวดเพราะถูกกดทับ ไม่ตายหรอก ขุดต่อไป The Curious Case of Dean Winchester (2009)
OLIVIA: Okay. Fascia's closed.โอเคพังผืดแข็งตัวได้แล้ว Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Sciatica. Mom, no!แม่…ไม่นะ! Home (2010)
Agitated my sciatica.พวกเธอทำให้โรคปวดหลังฉันกำเริบ The Science of Illusion (2010)
We also had to remove a good amount of the sheath tissue around the sciatic nerve.เราต้องเลาะเอาเนื้อเยื่อรอบ หมอนรองกระดูกออกไปด้วย 50/50 (2011)
You mean the myofascial point?หมายถึงเยื่อผังพืดไมโอเหรอ The Roommate Transmogrification (2011)
I think Ikea might be the Scandinavian word for sciatica.ฉันคิดว่าไอเกียน่าจะเป็น คำสแกนดิเนเวียที่แปลว่าการปวดสะโพก And the Break-Up Scene (2011)
Based on the width of the greater sciatic notch, and the dorsal margin of the pubic face, this was a female.อ้างอิงจากรอยบากของกระดูกเชิงกราน และขอบด้านหลังของส่วนหัวหน่าว นี่คือเพศหญิง The Method in the Madness (2012)
Find a man called Marco Sciarra.หาตัวคนชื่อมาร์โค สเคียร่า Spectre (2015)
I've been tracking Sciarra ever since.ผมตามล่าสเคียร่านับแต่นั้น Spectre (2015)
After the success of our attacks in Hamburg and Tunisia, the aborted attack in Mexico City and the death of our valued colleague, Marco Sciarra, leaves one of his duties outstanding.หลังความสำเร็จในการจู่โจมฮัมบูร์กและตูนิเซีย การจู่โจมที่ถูกยกเลิกไปในเม็กซิโก ซิตี้ และความตายของบุคลากรมีค่า มาร์โค สเคียร่า Spectre (2015)
State your credentials for succeeding Signor Sciarra.แสดงผลงานถ้าจะรับสานต่อ ซินญอร์ สเคียร่า Spectre (2015)
Le Chiffre, Quantum, Sciarra, your friend Mr. Silva.เลอชีฟร์ ควอนตั้ม สเคียร่า มิสเตอร์ซิลวา Spectre (2015)
Oplegnathus fasciatusOplegnathus fasciatus Oldboy (2003)
Wake up, Krisha. The police!Wach auf, GrisciaCity of Women (1980)
Right, Krisha?Und du, GrisciaCity of Women (1980)
♪ Then I get it from my woman, che de botts a na sciatta~ Then I get it from my woman, che de botts a na sciatta ~ Broadway Danny Rose (1984)
I'll tell you what I heard when I came to L.A. Nick won't work South Bay because he won't bust McKussic.Als ich nach L.A. kam, sagte man mir dass Frescia alles tut, damit McKussic nicht geschnappt wird. Tequila Sunrise (1988)
This is my friend, Nick Frescia.Mein Freund, Nick Frescia. Er ist-- Tequila Sunrise (1988)
"Frescia and McKussic were arrested for curfew violation on Hermosa Beach.""Frescia und McKussic werden wegen Ruhestörung in Hermosa verhaftet." Tequila Sunrise (1988)
Hello, I'm Lieutenant Frescia from the Sheriff's Department.Inspektor Frescia vom Sheriff-Department. Tequila Sunrise (1988)
Nick Frescia came in that restaurant looking for a way to bust your buns.Frescia kam ins Restaurant, um einen Grund zu finden, dich einzulochen. Tequila Sunrise (1988)
Mr. Frescia said it was possible the police might be watching you.Mr. Frescia sagte, dass man Sie überwachen könnte. Tequila Sunrise (1988)
Lt. Frescia has alarmed you.Inspektor Frescia hat Sie erschreckt. Tequila Sunrise (1988)
Frescia had the police waiting for him every night.Frescias Leute warteten jeden Abend auf ihn. Tequila Sunrise (1988)
When did you last see Nick Frescia?Wann sahen Sie Nick Frescia zuletzt? Tequila Sunrise (1988)
From the restaurant with Lieutenant Frescia.Vom Restaurant, mit Inspektor FresciaTequila Sunrise (1988)
She goes from one customer to another from your friend Frescia to his friend McKussic to who knows?Sie geht von einem Gast zum anderen von deinem Freund Frescia zu seinem Freund McKussic zu wer weiß, wem noch? Tequila Sunrise (1988)
What do you mean, Frescia?Was meinst du, FresciaTequila Sunrise (1988)
Not me. STAN: We got a visitor.Er macht Geschäfte mit der Scianti-Familie. The Lost Madonna (1989)
Look, the old man's got a more legit purpose for the pier now, okay? He's pullin' out of dope. You're going to burn for this.So viel zu Sciantis brillanter Karriere im Drogengeschäft. The Lost Madonna (1989)
If this is number four, we might be able to bust old Scianti after all.Wenn das Nummer vier ist, nehmen wir den alten Scianti vielleicht doch hoch. The Lost Madonna (1989)
I was on the trail of the artwork you recovered last night.- Die Scianti-Razzia. The Lost Madonna (1989)
That's right. The detective maintains that, uh, Albert Scianti masterminded an art theft from the Marmottan Museum in Paris seven years ago.Der Detective meint, dass Albert Scianti Drahtzieher bei einem Diebstahl im Museum Marmottan vor sieben Jahren in Paris war. The Lost Madonna (1989)
We think Joey Scianti drove away with the centerpiece to the set, The Madonna. The Scianti family is dealing in art?Joey Scianti muss mit dem mittleren Teil entkommen sein, mit der Madonna. The Lost Madonna (1989)
I love it. You gotta be kidding me.Die Scianti-Familie handelt mit Kunst? The Lost Madonna (1989)
I'll give you a 36-hour blackout. Any sign of Stanley?Wenn die Sciantis entdecken, dass die Polizei im Besitz der Engel ist, behalten sie die Madonna und wir kriegen sie nie wieder zurück. The Lost Madonna (1989)
And neither you nor Scianti will ever be able to tell the difference. Pretty good. Great grub, huh, Sal?Also, das hier, Detective, ist Ihre Eintrittskarte in den Scianti-Ring. The Lost Madonna (1989)
She taken care of?Andere Werke von Kostabi hängen in einer Galerie, die Scianti gehört. The Lost Madonna (1989)
Well, they better be, because I got a Greek with 17 million bucks waiting for me, huh?Und weder Sie noch Scianti werden je Original und Kopie unterscheiden können. Ziemlich gut. The Lost Madonna (1989)
Joey...Joey Scianti ist im Besitz der Madonna. The Lost Madonna (1989)
Yes. Sal, take care of this guy, would you? This is hideous.Der Grieche kriegt kalte Füße, und Scianti bleibt nur ein Käufer. The Lost Madonna (1989)
And finally, local police have announced today that the two side paintings to the famous Madonna of the Spirits triptych have been recovered after a violent shootout which resulted in the death of crime world figure Stanley "Ice Pick" Costa.Wenn er unter Druck gerät, wird Scianti die Madonna zurückbehalten. Er wird sie als langfristige Investition betrachten. Das glaube ich nicht. The Lost Madonna (1989)
I'm afraid we won't be able to make the deal. The Sciantis are in the dope business, too.Machen Sie eine Abmachung mit der Scianti-Familie rückgängig, fahren Sie in einer Kiste nach Kreta. The Lost Madonna (1989)
I'm responsible for the safety of The Madonna. That's more important than the drugs. Not if four pounds of number four hits our streets.Weil Joey Scianti aus der Madonna bis zu elf Millionen machen kann, benötigen wir eine entsprechende Summe. The Lost Madonna (1989)
This big art collector wants to buy The Madonna with street dope?Die Sciantis sind auch im Drogengeschäft tätig. The Lost Madonna (1989)
Uh, pure number four. Does that sound right to you?Auf der Entwicklungsscala stehen die Sciantis eine Stufe unter der Amöbe. The Lost Madonna (1989)
That's real blood, man.Mischen Sie sich nicht ein, Mr Scianti. The Lost Madonna (1989)
He walked Carlos Hernandez. He got behind on Scioscia, who singled. He got behind on Butler, who lined out.Er kam an Carlos Hernández vorbei, dann an Scioscia und anschließend an Butler. Bad Lieutenant (1992)
Get out of here. Way back, it may go.Guter Schlag von Mike SciosciaBad Lieutenant (1992)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิโลมกะ    [N] fascia, Syn. พังผืด, Thai definition: เยื่อเหนียวที่ยึดกล้ามเนื้อให้ติดกัน, Notes: (บาลี)
พังผืด    [N] fascia, See also: connective tissue, membrane, Syn. พั้งผืด, Example: เท้าของเป็ดผีมีพังผืดออกมาตามข้อนิ้วสำหรับใช้ว่ายน้ำ, Thai definition: เยื่อเหนียวที่ยึดกล้ามเนื้อให้ติดกัน
สำลี    [N] black-banded trevally, See also: Seriola nigrofasciata, Syn. ปลาสำลี, Example: พ่อชอบกินปลาสำลีแดดเดียวมาก, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิด Seriolina nigrofasciata ในวงศ์ Carangidae ลำตัวค่อนข้างกลม สีเทาคล้ำ เกล็ดเล็กคอด หางกิ่ว
ตะกรับ    [N] Scatophagus argus, See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish, Syn. ปลาตะกรับ, ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระทะ, ปลาเสือดาว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลหรือน้ำกร่อยชนิด Scatophagus argus ในวงศ์ Scatophagidae รูปร่างสั้น แบนข้างและกว้างมาก หัวทู่ ปากเล็ก หางมน เกล็ดเล็กสากมือ สีพื้นลำตัวมีแตกต่างกันมาก
การ์ตูน    [N] Amphiprion bifasciatus (Pomacentridae), See also: species of marine fish, Example: เขาเลี้ยงปลาการ์ตูนไว้หลายตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กทุกชนิดในสกุล Amphiprion วงศ์ Pomacentridae ลำตัวสั้นและแบนข้าง สีเหลือง แสด หรือแดง บ้างมีส่วนบนรวมทั้งครีบหลังดำคล้ำ มักมีแถบสีขาวเด่นพาดขวางบนหัวและลำตัว 1-2 แนว พบอาศัยตามแนวปะการัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิโลมกะ[n.] (kilōmaka) EN: fascia   
เล็บครุฑ [n.] (lepkhrut) EN: Polyscia fruticosa   

CMU English Pronouncing Dictionary
BOSCIA    B OW1 S CH AH0
SCIARA    SH AA1 R AH0
COSCIA    K OW1 S CH AH0
MASCIA    M AA1 S CH AH0
SCIARRA    S IY0 AA1 R AH0
SCIANNA    SH AO1 N AH0
SCIACCA    S K AO1 K AA0
PROSCIA    P R OW1 S CH AH0
PLESCIA    P L EY1 S IY0 AH0
FRISCIA    F R IY1 S CH AH0
BRESCIA    B R EH1 S CH AH0
SCIASCIA    SH AO1 S CH AH0
SCIARONI    S IY2 ER0 OW1 N IY0
CASCIANO    K AA0 S CH IY0 AA1 N OW0
CASCIATO    K AA0 S CH AA1 T OW0
SCIANDRA    SH AO1 N D R AH0
FASCIANO    F AA0 S CH IY0 AA1 N OW0
SCIALDONE    SH AO1 L D OW0 N IY0
SCIALABBA    S K AO1 L AA0 B AH0
SCIARRINO    SH ER0 IY1 N OW0
MASCIARELLI    M AA0 S CH ER0 EH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fascia    (n) (f ei1 sh @)
Brescia    (n) (b r e1 sh i@)
fascias    (n) (f ei1 sh @ z)
sciatic    (j) (s ai1 a1 t i k)
sciatica    (n) (s ai1 a1 t i k @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armaturentafel {f}fascia [Br.] [Add to Longdo]
Binde {f} | Binden {pl}fascia | fasciae [Add to Longdo]
Dachgesims {n}; Gurtsims {m}fascia [Add to Longdo]
Ischiasnerv {m} [anat.]sciatic nerve [Add to Longdo]
Schild {n}fascia [Add to Longdo]
Standblende {f}; Blende {f}fascia board [Add to Longdo]
Stirnbrett {n}; Traufbrett {n}; Sparrenabdeckung {f}fascia; fascia board [Add to Longdo]
quer gestreift; quergestreift [alt]fasciated [Add to Longdo]
wieder beleben; beleben; wiederbeleben [alt] | wiederbelebend | wiederbelebt | belebt wiederto resuscitate | resusciating | resusciated | resuscitates [Add to Longdo]
Fascia {f}; Faszie {f} [med.]fascia [Add to Longdo]
Ischias {m}; Ischiassyndrom {n} [med.]sciatica [Add to Longdo]
Streifenreiher {m} [ornith.]Fasciated Tiger Heron [Add to Longdo]
Zebraameisenwürger {m} [ornith.]Fasciated Antshrike [Add to Longdo]
Bindenzaunkönig {m} [ornith.]Fasciated Wren [Add to Longdo]
Porphyrnektarvogel {m} [ornith.]Purple-fasciated Sunbird [Add to Longdo]
Blinder Höhlensalmler {m} (Astyanax fasciatus mexicanus) [zool.]albino tetra [Add to Longdo]
(Chromis retrofasciata) [zool.]black bar damsel [Add to Longdo]
Gestreifter Schleimfisch {m}; Juwelen-Felshüpfer {m} (Salarias fasciata) [zool.] {adj}algae blenny; lawnmower blenny [Add to Longdo]
Goldstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon aureofasciatus) [zool.]golden stripe butterfly [Add to Longdo]
Japan-Lyrakaiserfisch {m} (Genicanthus semifasciatus) [zool.]tiger angel [Add to Longdo]
Punktstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon punctatofasciatus) [zool.]dot dash butterfly [Add to Longdo]
Purpurkopfbarbe {f} (Barbus nigrofasciatus) [zool.]ruby barb [Add to Longdo]
Rippelstreifen-Falterfisch {m}; Rotsaum-Falterfisch {m} (Chaetodon trifasciatus) [zool.]melon butterfly [Add to Longdo]
Tabak-Falterfisch {m} (Chaetodon fasciatus) [zool.]raccoon butterfly [Add to Longdo]
Vielpunkt-Falterfisch {m} (Chaetodon multifasciatus) [zool.]pebbled butterfly [Add to Longdo]
Zebra-Zwergkaiserfisch {m} (Centropyge multifasciatus) [zool.]banded (dwarf) angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
アイブリ[, aiburi] (n) blackbanded trevally (Seriolina nigrofasciata); blackbanded amberjack [Add to Longdo]
イレズミエイラクブカ[, irezumieirakubuka] (n) Hemitriakis complicofasciata (species of houndshark found in the Ryukyu Islands and Taiwan) [Add to Longdo]
オビイソハゼ[, obiisohaze] (n) broad-banded pygmy goby (Eviota latifasciata) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
キオビスズメダイ[, kiobisuzumedai] (n) whitebar gregory (Stegastes albifasciatus) [Add to Longdo]
クロオビスズメダイ[, kuroobisuzumedai] (n) black-bar chromis (Chromis retrofasciata) [Add to Longdo]
コシアブラノキ[, koshiaburanoki] (n) Acanthopanax sciadophylloides [Add to Longdo]
ゴールデンストライプトバタフライフィッシュ;サンバーストバタフライフィッシュ[, go-rudensutoraiputobatafuraifisshu ; sanba-sutobatafuraifisshu] (n) golden butterflyfish (Chaetodon aureofasciatus) [Add to Longdo]
サンセベリア;サンセベーリア[, sanseberia ; sansebe-ria] (n) sansevieria (esp. mother-in-law's tongue, Sansevieria trifasciata) (lat [Add to Longdo]
シチセンスズメダイ[, shichisensuzumedai] (n) banded sergeant (Abudefduf septemfasciatus) [Add to Longdo]
シチセンチョウチョウウオ[, shichisenchouchouuo] (n) spotband butterflyfish (Chaetodon punctatofasciatus) [Add to Longdo]
タイガーショベルノーズキャットフィッシュ;タイガー・ショベルノーズ・キャットフィッシュ[, taiga-shoberuno-zukyattofisshu ; taiga-. shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) tiger shovelnose catfish (Pseudoplatystoma fasciatum); barred sorubim [Add to Longdo]
トラフザメ[, torafuzame] (n) zebra shark (Stegostoma fasciatum, a type of Indo-West Pacific carpet shark) [Add to Longdo]
トラフザメ科[トラフザメか, torafuzame ka] (n) Stegostomatidae (family of Indo-Pacific carpet sharks containing a single species, Stegostoma fasciatum) [Add to Longdo]
バンディッドスキャット;シルバー・スキャット;シルバースキャット[, bandeiddosukyatto ; shiruba-. sukyatto ; shiruba-sukyatto] (n) spotbanded scat (Selenotoca multifasciata, species of Indo-West Pacific scat); silver scat [Add to Longdo]
フタスジヒメジ[, futasujihimeji] (n) doublebar goatfish (Parupeneus trifasciatus, was Parupeneus bifasciatus); Indian Ocean member of the Parupeneus trifasciatus complex [Add to Longdo]
ブルーヘッド[, buru-heddo] (n) bluehead (Thalassoma bifasciatum); bluehead wrasse [Add to Longdo]
メロンバタフライフィッシュ;レッドフィンバタフライフィッシュ[, meronbatafuraifisshu ; reddofinbatafuraifisshu] (n) Melon butterflyfish (Chaetodon trifasciatus); Redfin butterflyfish; three-banded coralfish; lineated butterflyfish [Add to Longdo]
ヤスジチョウチョウウオ[, yasujichouchouuo] (n) eightband butterflyfish (Chaetodon octofasciatus); eight-striped butterflyfish [Add to Longdo]
ヤリカタギ[, yarikatagi] (n) chevron butterflyfish (Chaetodon trifascialis); acropora butterfly [Add to Longdo]
レッドシーラクーンバタフライフィッシュ;アラビアチョウハン[, reddoshi-raku-nbatafuraifisshu ; arabiachouhan] (n) diagonal butterflyfish (Chaetodon fasciatus); Red Sea raccoon butterflyfish [Add to Longdo]
レッドバックバタフライフィッシュ[, reddobakkubatafuraifisshu] (n) Eritrean butterflyfish (Chaetodon paucifasciatus); crown butterflyfish; Red Sea chevron butterflyfish [Add to Longdo]
レティキュレイティッドスウェルシャーク[, reteikyureiteiddosuuerusha-ku] (n) reticulated swellshark (Cephaloscyllium fasciatum, species of catshark from the Western Pacific) [Add to Longdo]
レパードシャーク;レオパードシャーク;カリフォルニアドチザメ[, repa-dosha-ku ; reopa-dosha-ku ; kariforuniadochizame] (n) leopard shark (Triakis semifasciata, species found along the Pacific coast of North America) [Add to Longdo]
ロクセンスズメダイ[, rokusensuzumedai] (n) scissortail sergeant (Abudefduf sexfasciatus); six-banded sergeant-major [Add to Longdo]
鞍掛海豹[くらかけあざらし;クラカケアザラシ, kurakakeazarashi ; kurakakeazarashi] (n) (uk) ribbon seal (Histriophoca fasciata) [Add to Longdo]
永良部鰻[えらぶうなぎ;エラブウナギ, erabuunagi ; erabuunagi] (n) (uk) (See 永良部海蛇) Erabu black-banded sea krait (Laticauda semifasciata) [Add to Longdo]
永良部海蛇[えらぶうみへび;エラブウミヘビ, erabuumihebi ; erabuumihebi] (n) (uk) Erabu black-banded sea krait (Laticauda semifasciata) [Add to Longdo]
丸尾雨傘[まるおあまがさ;マルオアマガサ, maruoamagasa ; maruoamagasa] (n) (uk) banded krait (Bungarus fasciatus) [Add to Longdo]
金漆[きんしつ, kinshitsu] (n) (See コシアブラノキ) type of lacquer made from the sap of Acanthopanax sciadophylloides [Add to Longdo]
銀紙鯵;銀亀鯵;銀河目鯵[ぎんがめあじ;ギンガメアジ, gingameaji ; gingameaji] (n) (uk) bigeye trevally (Caranx sexfasciatus); bigeye jack; great trevally; six-banded trevally; dusky jack [Add to Longdo]
高野槙;高野槇[こうやまき, kouyamaki] (n) umbrella pine; Sciadopitys verticillata [Add to Longdo]
座骨神経[ざこつしんけい, zakotsushinkei] (n) sciatic nerve [Add to Longdo]
座骨神経痛[ざこつしんけいつう, zakotsushinkeitsuu] (n) sciatica [Add to Longdo]
山の神[やまのかみ;ヤマノカミ, yamanokami ; yamanokami] (n) (1) (やまのかみ only) mountain god; (2) (やまのかみ only) (col) one's wife (sometimes esp. a nagging wife); (3) (uk) roughskin sculpin (Trachidermus fasciatus) [Add to Longdo]
似鱚;似義須[にぎす;ニギス, nigisu ; nigisu] (n) (uk) deepsea smelt (Glossanodon semifasciatus) [Add to Longdo]
真羽太[まはた;マハタ, mahata ; mahata] (n) (uk) sevenband grouper (species of fish, Epinephelus septemfasciatus); convict grouper [Add to Longdo]
石鯛[いしだい, ishidai] (n) (uk) striped beakfish (Oplegnathus fasciatus) [Add to Longdo]
赤羽太[あかはた;アカハタ, akahata ; akahata] (n) (uk) blacktip grouper (species of fish, Epinephelus fasciatus) [Add to Longdo]
帯化[たいか, taika] (n) fasciation (in botany) [Add to Longdo]
伯父さん;叔父さん;小父さん[おじさん;オジサン, ojisan ; ojisan] (n) (1) (hon) (fam) (伯父さん is older than one's parent and 叔父さん is younger) uncle; (2) (fam) (usu. 小父さん or おじさん) old man; mister (vocative); (3) (uk) (usu. オジサン) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus) [Add to Longdo]
鼻隠し[はなかくし, hanakakushi] (n) fascia board; facia board [Add to Longdo]
豹紋蛸[ひょうもんだこ;ヒョウモンダコ, hyoumondako ; hyoumondako] (n) (uk) blue-ringed octopus (esp. one species, the blue-lined octopus, Hapalochlaena fasciata) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七带石斑鱼[qī dài shí bān yú, ㄑㄧ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄅㄢ ㄩˊ, / ] Epinephelus septemfasciatus [Add to Longdo]
大黄鱼[dà huáng yú, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ, / ] Croceine croaker (Pseudosciaena crocea), a fish popular in Cantonese cooking [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] sushi; grouper (Portuguese: garoupa); Epinephelus septemfasciatus [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] Sciaena albiflora; otolithoidesmiiuy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top