Search result for

schlingt

(62 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schlingt-, *schlingt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schlingt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schlingt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How broad and open is your brow! How the network of veins winds into your temples!Wie dir die Stirn so offen steht der Adern Geäst in den Schläfen sich schlingtDie Walküre (1980)
I won't always have before me a spy on all my affair a treacherous scamp, whose cursed eyes watch all my actions covet all I possess, and ferret about in every corner to see if there is anything to steal.Ich will keinen Aufpasser haben, keinen Spürhund, der mich überwacht meinen Besitz verschlingt und umherspäht, ob's nichts zu mausen gibt. The Miser (1980)
He pops them into his mouth like candy and he chews them up and he swallows them, bones and all.Er steckt sie in den Mund wie Bonbons... und verschlingt sie mit Haut und Haaren. The Blue Lagoon (1980)
- It'd cost a lot.- Verschlingt eine Menge Geld. The Fog (1980)
And an unsuccessful one's a money pit.Wenn's nicht läuft, verschlingt es nur Geld. Loulou (1980)
The Dew Drop keeps me broke.Das Dew Drop verschlingt jeden Penny. The Victims (1981)
What is drowned in light is the echo of what the night has submerged."Das, was ins Licht taucht, ist das Echo dessen, was die Nacht verschlingtGodard's Passion (1982)
What the night submerges is the invisible continuation of what is drowned in light.Was die Nacht verschlingt, verlängert das, was ins Licht taucht. " Godard's Passion (1982)
It's taking me in!Er verschlingt mich! Poltergeist (1982)
- Hold on!Er verschlingt mich. Poltergeist (1982)
Long live mediocre, taciturn, bitter men, huddled in their omices.Die Revolution ist wie Saturn: Sie verschlingt ihre eigenen Kinder. Danton (1983)
The cost of it all, seven percent of the gross national product.Aber es verschlingt sieben Prozent des Bruttosozialprodukts. Brazil (1985)
They've got a runaway budget of what?Dieser Film verschlingt Unsummen. Fright Knight (1986)
Hey, listen, maybe you can do a favor for me, you know?Er verschlingt meine ganzen Spesen. Better Living Through Chemistry (1986)
Time eats money.Zeit verschlingt Geld. The Texas Chainsaw Massacre 2 (1986)
The Phantom sub is a sinkhole.Das Phantom-U-Boot verschlingt Geld. No Way Out (1987)
The whirlpool is treacherous, it sucks you down and swallows you.Der Wasserstrudel ist trügerisch, er zieht euch hinab, er verschlingt euch. Brightness (1987)
A lot of musicians let music consume their lives.Bei vielen Musikern verschlingt die Musik ihr Leben. Symphony in B# (1988)
(Laughs) The public really gobbles you up. Gobble, gobble.Das Publikum verschlingt dich nahezu. Patty Hearst (1988)
He's devouring the heat, the energy.Er verschlingt die Wärme, die Energie. Poltergeist III (1988)
You know, I never thought I'd miss the sound of ALF Hoovering down his food.Ich vermisse das Geräusch, wie ALF sein Essen hinunterschlingtWe're in the Money (1989)
The Old Stories tell of an age that would come such as this when Fenrir the Wolf would swallow the sun, and a Great Winter would settle on the world.Damals haben nur die Seher gewusst, dass einmal diese Zeit kommen würde. Dass Fenrir, der Wolf, kommt und die Sonne verschlingt. Und dass der Winter kommt und die Erde mit Schnee bedeckt. Erik the Viking (1989)
You see, even if the Hordes of Muspel tear us limb from limb or the Fire Giants burn each and every one of us to a cinder... even if we're swallowed by the Dragon of the North Sea orSelbst wenn die wilden Horden uns zerfleischen oder die Feuer-Riesen jeden Einzelnen von uns zu Asche werden lassen... Selbst wenn der Nordsee-Drache uns verschlingt oder wir vom Rand der Welt fallen... Erik the Viking (1989)
I hope the Dragon of North Sea gets you and your lord.- Ich hoffe, der Nordsee-Drache verschlingt dich und deinen Herrn! Erik the Viking (1989)
Don't turn 'round. The Emptiness will be on your heels.Drehen Sie sich nicht um, sonst verschlingt Sie die Leere. The NeverEnding Story II: The Next Chapter (1990)
Inform her that Hercule Poirot is not devouring the strange ladies this season.Sagen Sie ihr, dass Hercule Poirot keine fremden Damen verschlingtThe Cornish Mystery (1990)
- Look at him wolfdown that gristle.- Sieh nur, wie er schlingtLife on the Fast Lane (1990)
The water's lapping up on me, honey!Das Wasser verschlingt mich! AUTOR: Barton Fink (1991)
Bastard-ass sons of bitches, the water's lapping up!Verfluchte dreckige Scheißkerle, das Wasser verschlingt mich! Barton Fink (1991)
Hospital officials say that the care required by these victims of the cocaine epidemic has severely impacted the available resources for pediatric care.Laut Krankenhaussprechern verschlingt die Hilfe für diese Opfer der Kokainepidemie einen guten Teil des Budgets für Pädiatrie. New Jack City (1991)
It needs a lot of power to keep going, so it strips every form of life and converts it all into energy.Seine Existenz erfordert enorme Energie. Es verschlingt jede Art von Leben und verwandelt alles in Energie. Silicon Avatar (1991)
The sperm whale on Earth devours millions of cuttlefish.Der Pottwal auf der Erde verschlingt Millionen von Tintenfischen. Silicon Avatar (1991)
Mr. Trask is our fearless leader, a man of learning, a voracious reader.Herr Trask ist unser furchtloser Führer, ein Mann des Lernens, verschlingt die Bücher. Scent of a Woman (1992)
Before I sing the national anthem... I'd like to say that college football... diverts funds badly needed for education and the arts.Bevor ich die Nationalhymne anstimme... möchte ich sagen, dass der College-Football Gelder... die für Ausbildung und Kunst benötigt werden, verschlingtLisa the Beauty Queen (1992)
If it's dead, he'll swoop and chow.Stürzt sich auf die Beute und verschlingt sie. A Perfect World (1993)
There goes our P. R. budget.- Das verschlingt unser PR-Budget. RoboCop 3 (1993)
Grating and eats anything."Schlingt alles in sich rein." Love Is a Many Splintered Thing (1993)
It flows and wraps itself around your enemy.Sie fließt und schlingt sich um deinen Feind. Disciple (1993)
- "Deliver me from that god whose face is that of a hound "but whose skin is that of a man, "who liveth upon the damned,"Befreie mich von dem Gott, dessen Gesicht das eines Hundes ist, dessen Haut aber die eines Menschen ist, der unter den Verdammten lebt und die Herzen der Menschen verschlingtThe Adventure of the Egyptian Tomb (1993)
What would Dr Freud say about the symbolism of devouring oneself?Wie interpretiert Dr. Freud es wohl, wenn man sich symbolisch verschlingtPhantasms (1993)
He's taking over, Mom!Er verschlingt mich, Mom! Proud to Be Your Bud? (1993)
Four and a half billion years from now, when the sun exhausts its fuel... and swells to engulf the Earth, this expression will still be out there, traveling four and a half billion years.In viereinhalb Milliarden Jahren, wenn die Sonne erlischt und die Erde verschlingt... wird diese Musik immer noch erklingen und im Weltall reisen. Viereinhalb Milliarden Jahre... Little Green Men (1994)
"And there shall be a dark soul, and this soul will eat other dark souls and so become their inheritor."Und es wird sein eine dunke Seele. Diese verschlingt andere... und wird so ihr dunkles Erbe antreten. The Prophecy (1995)
"And there shall be a dark soul, and this soul will eat other dark souls and so become their inheritor.Und es wird sein ein dunkle Seele. Diese verschlingt andere... und wird so ihr dunkles Erbe antreten. The Prophecy (1995)
I see the world opening up and swallowing us all.Ich sehe, wie die Erde sich öffnet und uns alle verschlingtStrange Days (1995)
His high tide swallows up the shoresSeine Hochflut verschlingt die Ufer Peter Grimes (1995)
His high tide swallows up the shoresSeine Hochflut verschlingt die Ufer Peter Grimes (1995)
Then, after a light lunch of waffles and gravy you disembark, tell a studio audience your innermost secrets and snarf down a whole fried chicken.Nach einem leichten Mittagessen mit Waffeln und Bratensoße... steigt man aus und erzählt einem Publikum seine tiefsten Geheimnisse... und verschlingt ein ganzes gebratenes Hühnchen. A Shoe Room with a View (1995)
First there would be a desperate cold, followed by a demon who would devour the sun.Zuerst kommt eine grauenvolle Kälte, dieser folgt ein Dämon, der die Sonne verschlingtHeroes and Demons (1995)
And finally, a wolf named Skoll... will open his jaws and eat the sun, sending the world into an everlasting night.Zum Schluss kommt ein Wolf namens Skoll, der die Sonne verschlingt... ..und die Welt in die ewige Nacht befördert. Død Kalm (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich schlingen; sich winden; eine Schleife machen (um) | sich schlingend; sich windend | geschlungen; gewunden | es schlingt sich | es schlang sich | es hat/hatte sich geschlungen | it schlänge sichto loop (round) | looping | looped | it loops | it looped | it has/had looped | it would loop [Add to Longdo]
schlingen | schlingend | geschlungen | schlingtto noose | noosing | noosed | nooses [Add to Longdo]
schlingt hinuntergobbles [Add to Longdo]
schlingt hinuntergulps [Add to Longdo]
umranken; umschlingen; umwinden | umrankend; umschlingend; umwindend | umrankt; umschlingt; umwunden | umrankt; umschlingt | umrankte; umschlangto entwine | entwining | entwined | entwines | entwined [Add to Longdo]
umschlingen | umschlingend | umschlungen | umschlingt | umschlangto entangle | entangling | entangled | entangles | entangled [Add to Longdo]
verschlingen | verschlingend | verschlungen | verschlingt | verschlangto engulf | engulfing | engulfed | engulfs | engulfed [Add to Longdo]
verschlingen | verschlingend | verschlungen | verschlingtto gobble | gobbling | gobbled | gobbles [Add to Longdo]
verweben; verschlingen; ineinander schlingen; verflechtend | verwebend; verschlingend; ineinander schlingend; verflechtend | verwoben; verschllingen; ineinander verschlugen; verflochten | verwebt; verschlingt; verflechtet | verwob; verschlang; verflochtto interweave | interweaving | interwoven | interweaves | interwove [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  schlingt [ʃliŋt]
     nooses
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top