Search result for

schema

(62 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schema-, *schema*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schematic[ADJ] เกี่ยวกับแผนผัง, See also: เกี่ยวกับแบบแผน, เกี่ยวกับโครงการ, เกี่ยวกับแผนการ
schematic[N] แผนผัง, See also: แบบแผน, โครงการ, แผนการ
schematically[ADV] เกี่ยวกับแผนผัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
schematic(สคีแมท'ทิค) adj.,n.เกี่ยวกับ (แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ) ., See also: schematically adv., Syn. plan

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
schemaเค้าร่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
schematicแผนภาพเค้าร่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
schema (n ) รูปแบบ
schemata (uniq) โครงสร้างทางความรู้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't know what the hell it meant, so I hacked into her hard drive, and I found schematics for the main server.ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไร ผมเลยเจาะเข้าระบบเธอ แล้วพบแผนพัง ของห้องเซิฟเวอร์ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
They're schematics For the electrical, Heating, and water ductsมันเป็นแผนผัง ทางเดินสายไฟ ท่อความร้อน และท่อน้ำ Omnivore (2009)
Of the east woburn Correctional facility. He had the schematics.ของทัณฑสถานในวอเบิร์น ต.ออก Omnivore (2009)
The cards you're looking at are the schematics for the new Intersect.การ์ดที่นายกำลังดูอยู่ คือแผนผัง สำหรับอินเตอร์เซกตัวใหม่ Chuck Versus the Predator (2009)
According to this schematic,สอดคล้องกับแผนผังนี้ Fracture (2009)
If I faxed you a schematic of the device's internal architecture, could you test the chip you have?ถ้าผมแฟกซ์ภาพ วงจรอิเลคทรอนิกส์ โครงสร้างภายใน ของเจ้าอุปกรณ์นั่น คุณช่วยทดสอบชิปที่ได้มา ให้หน่อยได้มั้ย? Dream Logic (2009)
A seating schematic. All right.ฮโยริ เล็งที่หัวตรงๆเลยนะ Our Family Wedding (2010)
Well, trust me when I say the seating schematic is the most important and complicated aspect of this process.[ฉุนเฉียว] [นายกำลังกดดันตัวเองอยู่นะ] นายกำลังกดดันตัวเองอยู่นะ Our Family Wedding (2010)
I'm working on getting you schematics.ฉันกำลังหาแผนผัง ใ้ห้คุณอยู่ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I need those schematics.ผมต้องการแผนผัง Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Look, based on the schematics of my own Governor, I'm going to create a new one that'll help control the Intersect 2.0 before...ฟังนะ, มันมีแบบแผนของมันอยู่ เครื่องควบคุมของพ่อ, พ่อกำลังจะสร้าง อันใหม่ที่จะช่วยควบคุม Chuck Versus the Subway (2010)
And this is a schematic for a bird-trapping device that will ultimately backfire and cause me physical injury?และการคำนวณเหล่านี้ ใช้สำหรับการสร้างเครื่องจับนก ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้ชั้นเจ็บตัว The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schemaThe different character typologies are represented schematically in figure one.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบีบรัด[n.] (kān bīp-rat) FR: coupe [f] ; réduction [m] ; schéma [m]
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan   FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; program ; scheme   FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
แผน[n.] (phaēn) EN: scheme ; plan ; method ; system ; pattern ; design ; blueprint   FR: plan [m] ; projet [m] ; plan d'action [m] ; intention [f] ; stratégie [f] ; schéma [m]
แผนการ[n.] (phaēnkān) EN: scheme ; plan   FR: plan [m] ; planning [m] ; schéma [m]
แผนผัง[n.] (phaēnphang) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot   FR: plan [m] ; schéma [m] ; représentation [f] ; croquis [m] ; diagramme [m] ; organigramme [m]
ผัง[n.] (phang) EN: plan ; scheme ; project ; diagram ; chart   FR: plan [m] ; tracé [m] ; schéma [m]
รูปแบบ[n.] (rūpbaēp) EN: format ; style ; form ; pattern ; type   FR: format [m] ; forme [f] ; style [m] ; schéma [m]
รูปแบบกลวิธี[n. exp.] (rūpbaēp konlawithī) EN: tactical pattern   FR: schéma tactique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHEMATA    S K AH0 M AE1 T AH0
SCHEMATIC    S K AH0 M AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schema    (n) (s k ii1 m @)
schemas    (n) (s k ii1 m @ z)
schemata    (n) (s k ii1 m @ t @)
schematic    (j) (s k i1 m a1 t i k)
schematically    (a) (s k i1 m a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schema {n} | Schemata {pl}; Schemen {pl} | nach Schema Fscheme | schemes | according to the book [Add to Longdo]
schematisch {adj}diagrammatic [Add to Longdo]
schematisch {adj}schematic [Add to Longdo]
schematisch {adv}schematically [Add to Longdo]
schematisieren | schematisierend | schematisiert | schematisiertto schematize | schematizing | schematized | schematizes [Add to Longdo]
schematisierenddiagraming [Add to Longdo]
schematisiertediagramed [Add to Longdo]
schematisierteschemed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキーマ[, suki-ma] (n) schema [Add to Longdo]
スキマティク図[スキマティクず, sukimateiku zu] (n) {comp} schematic [Add to Longdo]
回路図[かいろず, kairozu] (n) circuit diagram; schematic [Add to Longdo]
回路図記号[かいろずきごう, kairozukigou] (n) {comp} schematic symbol [Add to Longdo]
図解(P);圖解(oK)[ずかい, zukai] (n,vs,adj-no) schematic; schema; illustration; explanatory diagram; (P) [Add to Longdo]
図式[ずしき, zushiki] (n,adj-no) diagram; graph; schema; (P) [Add to Longdo]
模式図[もしきず, moshikizu] (n) schematic diagram [Add to Longdo]
曼荼羅;曼陀羅[まんだら, mandara] (n) mandala; Buddhist visual schema of the enlightened mind [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スキーマ[すきーま, suki-ma] schema [Add to Longdo]
スキマティク図[スキマティクず, sukimateiku zu] schematic [Add to Longdo]
回路図[かいろず, kairozu] circuit diagram, schematic [Add to Longdo]
回路図記号[かいろずきごう, kairozukigou] schematic symbol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Schema \Sche"ma\, n.; pl. {Schemata}, E. {Schemas}. [G. See
   {Scheme}.] (Kantian Philos.)
   An outline or image universally applicable to a general
   conception, under which it is likely to be presented to the
   mind; as, five dots in a line are a schema of the number
   five; a preceding and succeeding event are a schema of cause
   and effect.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 schema
   n 1: an internal representation of the world; an organization of
      concepts and actions that can be revised by new information
      about the world [syn: {schema}, {scheme}]
   2: a schematic or preliminary plan [syn: {outline}, {schema},
     {scheme}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 schema
   model; pattern; scheme
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 schema [sxema]
   model; pattern; scheme
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Schema [ʃeːmaː] (n) , s.(n )
   formula; schema; scheme
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top