หรือคุณหมายถึง schaü?
Search result for

schaue

(13 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schaue-, *schaue*
CMU English Pronouncing Dictionary
SCHAUER    SH AW1 ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Zuschauer(n) |der, pl. Zuschauer| ผู้ชม
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
durchschauen(vt) |schaute durch, hat durchgeschaut| มองทะลุ, มองผ่าน เช่น Du kannst mein Fernglas nehmen. Ich habe schon durchgeschaut. เธอใช้กล้องส่องทางไกลของฉันได้นะ ฉันดูผ่านเรียบร้อยแล้ว
vorbeischauen(vi slang) |schaute vorbei, hat vorbeigeschaut| แวะมาดู, ผ่านมาดู, แวะ เช่น Wer mal in Heidelberg ist, sollte im Zuckerladen vorbeischauen!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schauer {m}shower [Add to Longdo]
Schauer {m} (der Aufregung); kurze, heftige Erregungfrisson (of excitement) [Add to Longdo]
Schauermann {m} [naut.]docker [Add to Longdo]
Schauerroman {m} | Schauerromane {pl}shocker; Gothic novel | shockers [Add to Longdo]
schauen | schauend | geschaut | schaut | schauteto look | looking | looked | looks | looked [Add to Longdo]
schauerartigshowery [Add to Longdo]
schauerlich {adv}gauntly [Add to Longdo]
Schauen wir, dass wir's hinter uns kriegen!Let's get it over with! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top