Search result for

scharen

(63 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scharen-, *scharen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scharen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scharen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were then to spur them to storm and strife, provoke their strength to pitiless war, so that I could gather hosts of fearless fighters in Valhalla's hall.Die solltet zu Sturm und Streit ihr nun Stacheln ihre Kraft reizen zu rauhem Krieg daß kühner Kämpfer Scharen ich sammle in Walhalls Saal Die Walküre (1980)
But now I do not fear his forces of darkness:Doch scheu' ich nun nicht seine nächtigen Scharen Die Walküre (1980)
Listen, i got some promotional ideas that'll flood this place with prospects.Ich hab 'n paar dufte werbeideen, wie wir die kunden in scharen anlocken. Used Cars (1980)
- They're probably on their way. Yeah.Die sind scharenweise unterwegs. Hot Bubblegum (1981)
let every acre of German soil put forth troops of soldiers. Never again shall anyone abuse the German Empire!Was deutsches Land heißt, stelle Kampfesscharen, dann schmäht wohl niemand mehr das Deutsche Reich! Lohengrin (1982)
That's the last thing we need... For this county to be swarming' with investigators.Das Letzte, was wir hier brauchen, sind Heerscharen von Ermittlern. No Big Thing (1982)
And round that early laurelled head... will flock to gaze the strengthless dead... and find unwithered on its curls... a garland... briefer than a girl's."Und um das so früh lorbeerbekränzte Haupt... werden sich die kraftlosen Toten scharen... und finden unverblüht auf seinen Locken... eine Girlande... kürzer als die einer Maid. " Out of Africa (1985)
And when word spreads of a lovely thing alone in a grand palace... they flock to her, the suitors, in droves.;Und als sich herumspricht, dass eine Schönheit allein in einem Palast ist, strömen sie zu ihr, die Verehrer, in ScharenThe True Bride (1988)
The favorite of the janissaries' Aga. I don't do anything and wait!Der Liebling der Aga von den JanitscharenTime of Violence (1988)
If he's a boy, I'll make him a janissary.Falls das Kind ein Junge ist, mache aus ihm einen JanitscharenTime of Violence (1988)
Then I met some astrologer... and, uh, he told me that there's a lot of money to be made in psychic phenomena-- that people flock to it because their lives are so empty.Dann sagte mir ein Astrologe, dass sich viel Geld machen lässt... mit psychischen Phänomenen. Dass die Leute in Scharen kommen, weil ihr Leben so leer ist. New York Stories (1989)
Now, come on, son. Get with the winning team.Komm, wir scharen uns hinter die Sieger. Krusty Gets Busted (1990)
Save me, and hover over me with your wings, you heavenly guards.O schirmt mich, und schwingt die Flügel über mir, ihr HimmelsscharenHamlet (1990)
Good night, sweet prince... and flights of angels sing thee to thy rest.Gute Nacht, mein Fürst, und Engelscharen singen dich zur Ruh. Hamlet (1990)
The problem is I'm tired of playing cartoons.Ich glaube nicht, dass Amerika in Scharen kommt, um Sie kotzen zu sehen. The Hard Way (1991)
Well, for someone who has nothing nice to say about lawyers you certainly have plenty of them around.Für jemanden, der kein gutes Haar an Anwälten lässt, scharen Sie aber jede Menge davon um sich. Other People's Money (1991)
The notables just keep coming.Die Prominenten kommen scharenweise. Last Action Hero (1993)
- Of course it is.Lieber die himmlischen HeerscharenThe Visitors (1993)
People are gonna come to this concert. People still wanna hear good music.Die Leute werden in Scharen kommen, weil sie gute Musik hören wollen. Crooklyn (1994)
May flights of devils wing you to your rest.Und Teufelscharen wiegen dich zur Ruhe. Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
Men will rally around me.Männer werden sich um mich scharenBusiness Sucks (1994)
Two men. - The hip, the trendy and pathetic are flocking to Al Bundy's House of Sole....zweier Männer kommen die Coolen, die Schicken und die Lächerlichen... in Scharen zu Al Bundys Haus der Sohle. Shoeway to Heaven (1994)
Hordes of panicky people seem to be evacuating the town... for some unknown reason.Scharen von panischen Menschen verlassen überraschend die Stadt. Homer the Vigilante (1994)
Then she started rounding up children.Sie begann, Kinder um sich zu scharenBloodlines (1994)
The time has come, fortunately, for us to beat our swords into plowshares.Die Zeit ist da, unsere Schwerter zu Pflugscharen zu machen. Canadian Bacon (1995)
"And there were angels who could not accept... the lifting of man above them, and, Iike Lucifer, rebelled against the armies of the loyal archangeI michael."Die Engel waren voller Zorn, denn Gott hatte sie den Menschen untergeordnet. Da rebellierten sie gegen die Heerscharen des Erzengels Michael. The Prophecy (1995)
Newsreel crews flock to the scene.Die Reporter kamen in ScharenForgotten Silver (1995)
Give the people what they want, and they'll show up in droves.Geben Sie den Leuten, was sie wollen, und sie kommen scharenweise. Distant Voices (1995)
The station's civilian population was leaving en masse.Die Zivilisten verließen die Station in ScharenThe Visitor (1995)
Save me and hover o'er me with your wings, you heavenly guards.Rettet mich und schwingt die Flügel über mir, ihr HimmelsscharenHamlet (1996)
Good night sweet prince and flights of angels sing thee to thy rest.Gute Nacht... mein Fürst. Und Engelscharen singen dich zur Ruh. Hamlet (1996)
And all you have to do is just lead us to the holy land so we can burn it down.Bumm! Dann wirst du unsere Legionen gegen die Heerscharen des Lichts führen. Und diese Brut vernichten. Spawn (1997)
Armies of trade eating up the leftovers,Heerscharen, die sich auf die Reste stürzen. Gods and Monsters (1998)
GloboTech, turning swords into plowshares for you and your family.GloboTech macht für Sie und Ihre Familie Schwerter zu PflugscharenSmall Soldiers (1998)
I'm here live in South Park, Colorado, where citizens of Los Angeles, are arriving in jobs for the town's first annual film festival.Hier nach South Park, Colorado, strömen die Menschen aus L.A. in Scharen zu den 1. Filmfestspielen. Chef's Salty Chocolate Balls (1998)
- Helen, it's him or me! - Eddie, he is my son, goddamn it! Now I got a case of blue balls!Die Vorliebe des Son-of-Sam-Killers für junge Frauen mit schulterlangen Haaren lässt verängstigte Brünette in Scharen zum Frisör stürmen, um sich zum Selbstschutz die Haare blond färben zu lassen. Summer of Sam (1999)
The massive unemployment and urban migration that resulted turned large areas of the cities into slums the breeding grounds of soaring violent crime.Die rigorose Wirtschaftspolitik rief Scharen von Arbeitslosen hervor. Die Slumbildung durch Landflucht war der Nährboden für Kriminalität. Jin-Roh: The Wolf Brigade (1999)
Regiments of hell, sound the march of victory.Ihr Scharen der Hölle! Blast eure Siegesfanfaren! La damnation de Faust (1999)
Everyone, gather around the Captain please.Bitte scharen Sie sich alle um den Captain. 11:59 (1999)
Holy angels and archangels. All holy orders of blessed spirits.Engel und Erzengel, ihr heiligen Heerscharen... Lost Souls (2000)
A Viking ship was said to have sailed the island's bay hundreds of years ago, looking for land... and a safe place to begin a new life. they came upon a beautiful bay, its waters thick with all the fish in the sea.Sie wollten ein neues Leben beginnen und waren auf der Suche nach Land. in deren Wasser alle Fische der Meere in Scharen schwammen. Deeply (2000)
They coo over Métivier, the so-called doctor from France.Sie scharen sich um Métivier, diesen französischen QuacksaIber. La guerre et la paix (2000)
The best way to build a business is to surround yourself with talent. And I admire your ability.Um etwas aufzubauen, muss man Leute mit Talent um sich scharenHope and Glory (2000)
He'll have the tourists flocking to see this thing.Die Touristen werden in Scharen herbeiströmen, um so was zu sehen. The Trumpet of the Swan (2001)
Father, let angels now have charge of me encamped around heavenly company.Was steigt herauf? Ihr Engel, ihr heiligen Scharen! Lagert euch umher, mich zu bewahren. Original Sin (2001)
You have the militant Millicent here. She's got her army of caterers and workmen so you'll be just fine.Aber da gibt's ja noch die militante Millie, die ihre Heerscharen an Personal für dich bereithält. Valentine (2001)
"And flights of angels sing thee to thy rest.""Und Scharen von Engeln singen dich zur Ruh." Wit (2001)
They come here by the busload.Sie reisen scharenweise hierher. The Majestic (2001)
He's killed scores of us.Er tötet unsere Leute scharenweise. Heartthrob (2001)
A great host, you say?Heerscharen, sagt Ihr? The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHARENBERG    SH EH1 R AH0 N B ER0 G

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
himmlische Heerscharen {pl} [relig.]host of heaven [Add to Longdo]
Herden {f}; Schar {f} | Herden {pl}; Scharen {pl}drove | droves [Add to Longdo]
in Scharen herbeiströmento come in flocks [Add to Longdo]
jdm. zuströmen; in Scharen zu jdm. kommento flock to someone [Add to Longdo]
in (hellen) Scharen; scharenweisein droves [Add to Longdo]
sich scharen; sich sammelnto troop up; to troop together [Add to Longdo]
um sich scharento rally (round one) [Add to Longdo]
sich scharen umto crowd round [Add to Longdo]
sich scharen; sich drängento cluster [Add to Longdo]
sich versammeln; sich zusammenscharen | sich versammelnd; sich zusammenscharend | versammelt; zusammengeschartto rally | rallying | rallied [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
糾合[きゅうごう, kyuugou] sammeln, vereinigen, scharen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top