Search result for

schämen

(18 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schämen-, *schämen*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schämen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schämen*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beschämen; in Verlegenheit bringen; verlegen machento embarrass [Add to Longdo]
jdn. beschämento shame someone [Add to Longdo]
beschämento make feel ashamed [Add to Longdo]
beschämen; sehr peinlich sein | beschämend; beschämtto mortify | mortified [Add to Longdo]
beschämen; verlegen machen; in Verlegenheit bringe | beschämend; verlegen machend | beschämt; verlegen | beschämt | beschämteto abash | abashing | abashed | abashes | abashed [Add to Longdo]
beschämend {adv}abashedly [Add to Longdo]
beschämendblameful [Add to Longdo]
beschämend {adv}blamefully [Add to Longdo]
beschämendshaming; shameful [Add to Longdo]
erröten; rot werden; sich schämen | errötend | errötet | errötete | errötetto blush | blushing | blushes | blushed | blushed [Add to Longdo]
sich schämen | schämend | schämtto feel ashamed | feeling ashamed | feels ashamed [Add to Longdo]
sich schämen (wegen; für)to be ashamed (of; for) [Add to Longdo]
schändlich; beschämend {adj} | schändlicher | am schändlichstenshameful | more shameful | most shameful [Add to Longdo]
Ich empfinde das als beschämend.I'm mortified. [Add to Longdo]
Schämen Sie sich gar nicht?Have you no self-respect? [Add to Longdo]
Sie sollten sich schämen.You ought to be ashamed of yourself. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  schämen [ʃɛːmən]
     to feel ashamed
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top