หรือคุณหมายถึง saün?
Search result for

sauen

(52 entries)
(2.4362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sauen-, *sauen*
Possible hiragana form: さうえん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sauen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sauen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Richie, my daddy will kill me if they make a mess upstairs.Richie, mein Dad bringt mich um, wenn die da oben rumsauenThe Wanderers (1979)
You ruin a good idea.Du kannst mir jede Idee versauenSolo Sunny (1980)
You ruin every idea.Du kannst mir wirklich jede Idee versauenSolo Sunny (1980)
You can really ruin it for a guy.Du kannst mir wirklich alles versauenSolo Sunny (1980)
Hey, come on, you don't want to spoil Liz and Richie's evening.Wir können Liz und Richie doch nicht den Abend versauenThe Funhouse (1981)
You screw this up, Stillman... and I'll have you assigned to a weather station above the Arctic Circle.Wenn Sie das versauen, Stillman... lasse ich Sie zu einer Wetterstation im Polarkreis versetzen. Stripes (1981)
Why not? Because without me telling you what to do every minute of the day, you'd screw up everything, just like today.Wenn ich dir nämlich nicht jede Minute sage, was du tun sollst, wirst du alles versauenSlaves (1982)
"One nuclear bomb can ruin your whole day.""Eine Nuklearbombe kann dir den ganzen Tag versauen." Deadly Maneuvers (1982)
Verboten! Banned in Germany is that book!Mit solcher Schulliteratur... wollen wir unsere Leser nicht versauenAce of Aces (1982)
They're ruining it for us.Die versauen uns die Nummer! - Oh. The Troops & Troop-ettes (1982)
The scuffmarks gonna mess up my finish.Die Schmierspuren versauen meine Politur. Recipe for Heavy Bread (1983)
No sense taking the blush off an otherwise perfect evening, is there?Wir wollen uns den Abend nicht versauenRed Holt Steele (1983)
What? And ruin our perfect record?Und unsere perfekte Statistik versauenSteeling the Show (1983)
-They screw up my shoulder, then cut me.- Schulter versauen und dann feuern! Against All Odds (1984)
And how much your old record could screw things up. Uh-Huh?Und wie Ihr Vorstrafenregister das versauen könnte. Burial Ground (1985)
The one older brother had to go and screw it up.Der ältere Bruder musste alles versauenThe Goonies (1985)
It'd ruin Christmas.Das würde Weihnachten versauenWeird Science (1985)
He's not going to spoil Christmas.Er wird Weihnachten nicht versauenWeird Science (1985)
Thell the girls to hang on.Sie haben alle Farben. Oh, Willie, ich will meine Maniküre nicht versauenKeepin' the Faith (1986)
Let's not blow it this time.Versauen wir's diesmal nicht wieder. Steele in the Running (1986)
If we screw up one day, it'll be your fault.Du bist Schuld, wenn wir's versauenBetty Blue (1986)
Jesus, Peggy, you sure know how to spoil a mood.grober Gott, Peggy, du verstehst es, einem die Stimmung zu versauenPeggy Sue Got Married (1986)
Children having pillow fights at all hours while I'm trying to score may cause a few strikeouts, you get me, Harry boy?Und laute Kissenschlachten, während ich eine Mieze flachlegen will könnten mir leicht die Tour versauen, kapito? Troll (1986)
You people come up here under the bushes. Then you want people like me to get down on you....und dann schneidet er dich in kleine Stücke, was deine Mutter freuen, aber mein Kleid versauen wird. Fatal Beauty (1987)
Goddamn it, Kristen, you ruin everything. Every time I bring a man home, you spoil it!Immer wenn ein Mann bei mir ist, willst du es versauenA Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
Come on, Jonathan, don't be such a killjoy.Ach, was soll das, Jonathan? Du kannst einem alles versauenWhose Trash Is It Anyway? (1988)
Angelica, if we didn't trust you, we never would have made the pitch in the first place.Er soll darauf spezialisiert sein, jemandem die Kampagne zu versauen. Der Konkurrenz, hab ich gemeint. Vote of Confidence (1988)
Don't let me mess up your plans.Lass mich deinen Plan nicht versauenBird (1988)
Sorry, Doctor, but I haven't traveled five thousand miles... to have you fuck up my revenge.Tut mir Leid, aber ich lasse nicht zu, dass Sie mir meine Rache versauenThe Couch Trip (1988)
And spoil three years of good PR?Und damit drei Jahre gute Public Relations versauenThe Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
Your lieutenant's about to make a real bad career move!Dein Lieutenant ist dabei, seine Karriere zu versauenThe Abyss (1989)
What is this, a conspiracy to fuck up my evening?Willst du mir den Abend versauen, Nicky? . Black Rain (1989)
You might spoil something, put your foot in something.Sie könnten was versauen, in ein Fettnäpfchen treten. The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
Yeah, yeah, sure, sure.Ich lass mir doch mein Taschentuch nicht von dir versauenLast Exit to Brooklyn (1989)
I wasn't going to piss my life away because of anger.Ich wollte mir mein Leben nicht mit Ärger versauenSee No Evil, Hear No Evil (1989)
I didn't want to get mink oil on my bedspread.Ich wollte nicht meinen Bettüberwurf mit Nerzöl einsauenEpisode #1.3 (1990)
Not gonna let these pussies wimp out on me, are you?Du wirst es diese Pussies doch nicht versauen lassen, oder? The First Power (1990)
You wasted eight fucking aprons on this guy.8 Schürzen seinetwegen zu versauenGoodfellas (1990)
Once you use them, they fuck up everything.Sobald man sie benutzt, versauen sie alles. Other People's Money (1991)
Julio, don't you have a morning of your own to ruin?Hast du keinen eigenen Morgen, den du dir versauen kannst? The Trickster (1991)
It'll screw up history.- Es würde die Geschichte versauenGood Knight MacGyver: Part 1 (1991)
It's just procedure. I'm bound to fuck up a little.Ich muss es ein bisschen versauenMy Cousin Vinny (1992)
Do you think I like fuckin' up? Is that it?Es macht mir keinen Spass, es zu versauenMy Cousin Vinny (1992)
No, he can still fuck things up.Nein, er kann immer noch alles versauenMy Cousin Vinny (1992)
Is there any more shit we can pile on to the top of the outcome of this case?Gibt es noch mehr Scheisse, mit der wir den Fall versauen konnen? ! My Cousin Vinny (1992)
But you don't want to ruin his chances, do you?Aber du willst ihm doch nicht seine Chance versauen, oder? Strictly Ballroom (1992)
- Hey. You know, I don't want to rain on the day here... but you have a serious foundation problem.Ich will dir den Tag nicht versauen, aber da ist was mit eurem Fundament. What's Eating Gilbert Grape (1993)
- Well, he kept complaining how we ruined his vacation so I decided to let him stay up there by himself for two whole days.- Ach, er hat sich immerzu beschwert... dass wir ihm den Urlaub versauen... also habe ich ihn noch zwei ganze Tage oben bleiben lassen. It Doesn't Get Any Better Than This (1993)
We're this close to locking this up, and you piss all over us!Wir sind so nah dran, ihn einzulochen, und Sie versauen alles! Beverly Hills Cop III (1994)
And promise me you won't torpedo it on purpose.Und versprich mir, es nicht mit Absicht zu versauenThe Paper (1994)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
etw. versauen; vermasselnto screw up; to fuck up [Add to Longdo]
versauend; zerstörendwrecking [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top