Search result for

satires

(154 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satires-, *satires*, satire
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา satires มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *satires*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satire[N] การเหน็บแนม, See also: การเสียดสี, การเย้ยหยัน, การถากถาง, Syn. parody, spoof, farce
satirist[N] ผู้ชอบถากถาง
satirize[VT] ถากถาง, See also: เสียดสี, แดกดัน, เหน็บแนม, Syn. parody, caricature
satirical[ADJ] ซึ่งชอบถากถาง, See also: ชอบแดกดัน, Syn. ironic, mocking, satiric, snide
satirically[ADV] อย่างแดกดัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การเย้ยหยัน,การถากถาง,เรื่องเหน็บแนม,เรื่องเสียดสี,บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric (al) (ซะเทอ'ริเคิล) adj. satiricalness n.
satirise(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
satirist(แซท'เทอริสทฺ) n. ผู้เหน็บแนม,ผู้เสียดสี,ผู้เย้ยหยัน,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
satirize(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon

English-Thai: Nontri Dictionary
satire(n) การเหน็บแนม,การเสียดสี,เรื่องเสียดสี,เรื่องถากถาง
satirical(adj) เสียดสี,เปรียบเปรย,เหน็บแนม,ถากถาง,เยาะเย้ย
satirist(n) ผู้เหน็บแนม,นักแต่งเรื่องเสียดสี,ผู้ถากถาง
satirize(vt) เหน็บแนม,เสียดสี,ถากถาง,เยาะเย้ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satireการเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
satirical comedyสุขนาฏกรรมเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Menippean satireการเสียดสีแบบเมนิปพัส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Political satireล้อเลียนการเมือง [TU Subject Heading]
Satireล้อเลียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The paintings are satirical of corrupt noblemen and courtesansภาพวาดนี้ล้อเลียนสังคมคนชั้นสูง ที่มีต่อพวกโสเภณี Portrait of a Beauty (2008)
Whether meant as satire orjoke,ภาพล้อเลียนหรือภาพตลกโปกฮา Portrait of a Beauty (2008)
My paintings weren't meant to be satiricalภาพที่ข้าวาดนั้น ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นภาพล้อเลียน Portrait of a Beauty (2008)
If they weren't satirical then they were lewd paintingsถ้านั่นไม่ใช่ภาพแนวล้อเลียน งั้นก็แสดงว่ามันเป็นภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)
Yeah. It's a satire.ใช่ มันเป็นการเสียดสี Sex and the City 2 (2010)
That's funny because you're satirizing bureaucratic rules by adhering to the letter of the regulations instead of the spirit of it.นั่นตลกดี เพราะว่าคุณกำลังเสียดสีระบบราชการ โดยการยึดมันในตัวอักษรของกฎข้อบังคับ The Predator in the Pool (2010)
It's just this could be the best satire on the Upper East Side since "bonfire of the vanities."ของอัปเปอร์อีสไซด์ที่ยอดเี่ยี่ยมเลย ตั้งแต่ "bonfire of the vanities." The Wrong Goodbye (2011)
It's... it's a scathing social satire about everyone I know, including you.มันเสียดสีสังคมน่ะ เกี่ยวกับหลายๆคนที่ฉันรู้จัก รวมถึงนายด้วย Beauty and the Feast (2011)
It's a-- it's a scathing social satire about everyone I know.มันเป็นหนังสือเสียดสีสังคมอย่างรุนแรง เกี่ยวกับทุกคนที่ผมรู้จัก The Jewel of Denial (2011)
It's a satire of my entire life and everyone I know, and if it's released,มันเสียดสีชีวิตทั้งชีวิตของผม และทุกคนที่ผมรู้จัก, และถ้ามันถูกปล่อยออกมา The Jewel of Denial (2011)
It's a satire of my entire life and everyone I know.มันเป็นเรื่องล้อเลียนชีวิตของผม และคนรู้จัก Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist,ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน Yellow Submarine (1968)
He's widely regarded as the finest satirist of his time.และเขาถูกยกย่องให้เป็นผู้เขียน นิยายเสียดสีได้เก่งที่สุดในยุคนั้น Field of Dreams (1989)
So we're allowed to satirize them too?พวกเราได้รับอนุญาตให้ถากถางรัฐมนตรีได้เหรอ? The King and the Clown (2005)
Sandy, you know, this is exactly like one of your satires.Sandy, das ist genau wie in einer Ihrer Satiren. Stardust Memories (1980)
He's widely regarded as the finest satirist of his time.Er wird als der beste Satiriker seiner Zeit angesehen. Field of Dreams (1989)
For a superior race, they really rub it in.Dieser Teil ist eine Satire auf Edgar Allan Poes Gedicht "Der Rabe". Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish (1990)
Come on, fellows, to the arcade! Cool, Martin! Martin!Was mir hier beim Angucken gefällt, ist... dass es eine politische Satire ist, die auf der Familienebene spielt. Bart Gets an F (1990)
But if I go to school tomorrow, I'll fail and be held back. I need one more day to study, Lord.Unser besonderer Dank geht an Sam und John für das Drehbuch... und für die politische Satire. Bart Gets an F (1990)
For the satirical rogue says here that old men have gray beards... their faces are wrinkled... their eyes purging thick amber and plum-tree gum... and that they have a plentiful lack of wit, together with most weak hams.Lästerungen, Herr, denn der satirische Schuft da sagt, dass alte Männer graue Bärte haben und ihre Gesichter runzlig sind, dass ihnen zäher Ambra und Harz aus den Augen trieft und dass sie einen überflüssigen Mangel an Witz und kraftlose Lenden haben. Hamlet (1990)
You should go to bed. We've had a big day.Das ist eine Satire auf viele Filme im Clint Eastwood-Stil. The War of the Simpsons (1991)
Watson-Tatum Two. This time it's for money! -Oh, boy!Mittlerweile ist die Serie berühmt für ihre Kultursatire. Homer vs. Lisa and the 8th Commandment (1991)
I'm not talking about the small, forgivable stuff. Come one, come all! Top Hat Theater is on the air!Alle sahen zu Jim Brooks beim Lesen der Szene... doch er reagierte nicht auf die Satire. Homer vs. Lisa and the 8th Commandment (1991)
I am Pahasatira Nahasapeemapetilon... and tonight I will be playing 'Mac Arthur Park' on the tabla.Ich bin Pahasatira Nahasapeemapetilon... und spiele Ihnen heute Abend "MacArthur Park" auf der Tabla vor. Lisa the Beauty Queen (1992)
Oh, Bertie, do listen to this. It's Julian Bell's satirical poem of Ludwig.Bertie, hör dir Julian Bells Satire auf Ludwig an! Wittgenstein (1993)
[ Evil Laughter ]EIN AUSGEGLICHENES BUDGET SUBTILE POLITISCHE SATIRTreehouse of Horror IV (1993)
So long as satire don't descend To fisticuff or quarrelSolange die Satire nicht ln einer Schlägerei oder im Streit endet Peter Grimes (1995)
So long as satire don't descend To fisticuff or quarrelSolange die Satire nicht ln einer Schlägerei oder im Streit endet Peter Grimes (1995)
Slanders, sir. For the satirical rogue says here that old men have gray beards that their faces are wrinkled their eyes purging thick amber and plum-tree gum and that they have a plentiful lack of wit, together with most weak hams.Schändlichkeiten, denn der satirische Schuft sagt, dass alte Männer graue Bärte haben, dass ihre Gesichter runzlig sind, dass ihnen zäher Ambra und Harz aus den Augen trieft, dass sie einen Mangel an Witz und sehr kraftlose Lenden haben. Hamlet (1996)
I mean, I thought it was, you know, satirically searing without being dogmatic, and it was personal without being preachy.Ich dachte, es war, ziemlich satirisch, ohne dogmatisch zu sein, und es war persönlich, ohne belehrend zu sein. Fall (1997)
There are no uncelebrated people.Es gibt keine Unbekannten. Sehr satirisch. Celebrity (1998)
It's a satire.Es ist Satire. Babylon 5: The River of Souls (1998)
- Satire?- Satire? Babylon 5: The River of Souls (1998)
Get ready to laugh till your sides leak... ... withourplanet'sforemost political satirist...Macht euch darauf gefasst zu lachen, bis ihr undicht werdet... mit dem berühmtesten Satiriker unseres planeten... My Three Suns (1999)
Even satirists and chroniclers.Sogar Satiriker und Chronisten. Gladiator (2000)
We watched the satire programme with her but she didn't get half of it.Wir schauten uns die Satire-Sendung an. 101 Reykjavík (2000)
George Orwells novel Animal Farm, which is a satire on the lack...George Orwells Roman 'Farm der Tiere', was genau genommen eine Satire ist. Mohamed Al-Fayed (2000)
I intend this breast satirically.Ich zeige diese Brust nur als Satire. Flushed (2000)
This piece of satire just hit it right on the button and it was frightening.Kubricks Satire traf den wunden Punkt. Es war zutiefst erschreckend. Stanley Kubrick: A Life in Pictures (2001)
Is your satire limited to mortals alone?Soll eure Satire nur auf die Menschen beschränkt sein? Platée (2002)
Later on, in the quiet and safety of some delicatessen, we can write a biting satire and expose all their foibles and have a great, big laugh.Nachher in der Ruhe und Abgeschiedenheit eines kleinen Restaurants schreiben wir beide vielleicht eine beißende Satire und enthüllen alle ihre Schwächen. Anything Else (2003)
In a satirical mood, I thought it would be amusing if I shot him in the ass, but it was dark and I was nervous, and, you know, time has diminished my accuracy.Ach, also weißt du, in einer satirischen Stimmung dachte ich, es wäre amüsant, wenn ich ihm einfach in den Arsch schieße. Aber es war dunkel und ich war nervös und du verstehst, das Alter vermindert meine Treffsicherheit. Anything Else (2003)
Social ideas and satire on the mores of the time date all the time.Soziale Ideen und Satire auf die Sitten der Zeit können immer veraltet wirken. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
Satirical, yeah.Ja. Satirisch, ja. The Life and Death of Peter Sellers (2004)
But I guess I'll have to go with giant douche, simply because the fact that it's a giant renders it useless, adding a parody slant to the satire.Aber ich bleibe bei Riesen Einlauf, weil er so riesig ist, macht es ihn nutzlos, das fügt noch eine Prise Parodie zur Satire. Douche and Turd (2004)
It's supposed to be fun, frothy, lighthearted satire, social anthropology.Es soll eine witzige, seichte, heitere Satire sein, soziale Anthropologie. Introducing Lorelai Planetarium (2006)
I do some singing, some dancing, chatting with the guests the skits, the monologues, the comedy.Ich singe, tanze, plaudere mit den Gästen. Satire, Monologe, Comedy. Walk Hard: The Dewey Cox Story (2007)
Do you know that he was ahead of Conan O'Brien at the lampoon?Weißt du,dass er Conan O'Brien bei der satirischen Studentenzeitschrift "Lampoon" übertroffen hat? Gotcha! (2007)
-What are you writing at the moment?- Eine Satire. Checkmate (2008)
I read one of your satires about life here at court.Ich habe eine Eurer Satiren über das Leben hier am Hof gelesen. The Act of Succession (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satirHe stared at me with a satirical smile.
satirHe was not aware that the praise was a satire in disguise.
satirThe play is a satire on the political world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดถากถาง[V] say ironically, See also: say satirically, say sarcastically, Syn. พูดเหน็บแนม, Example: ผู้คนในซอยพูดถากถางหล่อนว่า ชอบแย่งสามีคนอื่น แต่เธอก็ไม่เคยโกรธ, Thai definition: ค่อนว่า, หรือพูดมีเจตนาว่าให้เจ็บใจ
พูดทิ่มแทง[V] say sarcastically, See also: say satirically, say ironically, Syn. พูดถากถาง, พูดเหน็บแนม, พูดแทงใจดำ, Example: แม่ชอบพูดทิ่มแทงให้ฉันเจ็บใจเรื่องที่ฉันท้องไม่มีพ่อ, Thai definition: อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ
ค่อนขอด[V] carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Example: ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นมักจะค่อนขอดพรรคการเมืองไทยว่า มีแต่หัวหน้าพรรคไม่มีสมาชิกพรรค
ค่อนแคะ[V] satirize, See also: carp, cavil, Example: หากเพื่อนคนไหนใส่รองเท้ามาโรงเรียนก็จะถูกค่อนแคะด้วยสำนวนว่า ผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน, Thai definition: ค้นหาเอาสิ่งไม่ดีขึ้นมาว่าให้เจ็บใจ
ค่อน[V] carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Ant. ชม, Example: หล่อนค่อนพี่สาวว่าเอาตุ๊กตามาเล่น แต่เอาเข้าจริงเธอกลับเอามาเล่นเอง
แดกดัน[V] be sarcastic, See also: be ironic, ridicule, satirize, satire, Syn. ประชด, เสียดสี, กระทบกระแทก, แดกให้, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง, เยาะหยัน, Example: เขาจะตอบอย่างนี้หรือคล้ายกับอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อผมแดกดันเข้าให้
แดกดัน[ADV] ironically, See also: satirically, sarcastically, Syn. ประชด, เสียดสี, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง, Example: เขายอยกผมอย่างแดกดัน
ตอด[V] reproach, See also: satirize, ridicule, dress someone down, mock, blame, rebuke, Syn. เหน็บแนม, พูดถากถาง, Example: ทั้งคู่พูดตอดเล็กตอดน้อยกันตลอดเวลาที่มีโอกาส, Thai definition: อาการพูดว่าเหน็บแนม
แนม[V] satirize, See also: mock at, ridicule, Syn. เสียดสี, เหน็บแนม, Example: เขาแนมให้ยังไม่รู้ตัวอีก
กระแทกกระทั้น[ADJ] sarcastic, See also: ironical, biting, mocking, satirical, sarky, Example: ็การใช้คำพูดกระแทกกระทั้นบ่อยๆ ของเธอก่อให้เกิดศัตรู, Thai definition: ที่พูดแบบกระแทกเสียง
กระทบกระเทียบ[V] satirize, See also: ridicule, be sarcastic, be ironic, mock, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: ผมต้องการให้คุณพูดคุยกับผมดีๆ ไม่แดกดัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย ไม่ด่า ไม่ซ้ำเติม ผมขอแค่นี้
กระแนะกระแหน[V] satirize, See also: speak ironically, ridicule, Syn. ถากถาง, เย้ยหยัน, Example: ภรรยาของเขากระแนะกระแหนเขาอยู่ตลอดเวลา
กระแหนะกระแหน[V] satirize, See also: speak sarcastically, Syn. ถากถาง, เหน็บแนม, Example: นิดชอบพูดกระแหนะกระแหนเพื่อนร่วมงานให้ฟัง
การเย้ยหยัน[N] jeering, See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery, Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม, Example: การเย้ยหยันของคู่ต่อสู้ทำให้เขาฮึดสู้อีกครั้ง
เหน็บแนม[V] be sarcastic, See also: mock at, carp at, satirize, Syn. กระทบกระเทียบ, เหน็บ, Example: แม่ชอบเหน็บแนมทุกครั้งที่ฉันจะออกจากบ้าน, Thai definition: พูดจากระทบกระเทียบ
เยาะเย้ยถากถาง[V] ridicule, See also: satirize, mock, jeer at, Syn. เย้ยหยัน, ค่อนขอด, แดกดัน, Example: ปรกติเขาชอบเยาะเย้ยถากถางผู้อื่นเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire   FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
แดกดัน[adv.] (daēkdan) EN: ironically ; satirically ; sarcastically   FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
ค่อนขอด[v.] (khønkhøt) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize   FR: se moquer ; dire du mal
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrathīep) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic   FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser
เหน็บ[v.] (nep) EN: carp at ; talk insinuatingly ; satirize ; mock at ;   FR: railler ; se gausser ; ironiser ; se moquer (de)
เหน็บแนม[v.] (nepnaēm) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly   FR: être sarcastique ; se moquer (de)
พูดถากถาง[v. exp.] (phūt thākthāng) EN: say ironically ; say satirically ; say sarcastically   FR: parler avec ironie
พูดทิ่มแทง[v. exp.] (phūt thimthaēng) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically   
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; use insulting language   FR: être sarcastique
เสียดสี[adj.] (sīetsī) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious   
เยาะเย้ยถากถาง[v. exp.] (yǿyoēi thākthāng) EN: ridicule ; satirize ; mock ; jeer at   

CMU English Pronouncing Dictionary
SATIRE    S AE1 T AY2 ER0
SATIRES    S AE1 T AY2 ER0 Z
SATIRIC    S AH0 T IH1 R IH0 K
SATIRIST    S AE1 T ER0 AH0 S T
SATIRIZE    S AE1 T ER0 AY2 Z
SATIRIZES    S AE1 T ER0 AY2 Z AH0 Z
SATIRISTS    S AE1 T ER0 AH0 S
SATIRISTS    S AE1 T ER0 AH0 S S
SATIRISTS    S AE1 T ER0 AH0 S T S
SATIRICAL    S AH0 T IH1 R AH0 K AH0 L
SATIRIZING    S AE1 T ER0 AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satire    (n) (s a1 t ai @ r)
satires    (n) (s a1 t ai @ z)
satirist    (n) (s a1 t @ r i s t)
satirize    (v) (s a1 t @ r ai z)
satirical    (j) (s @1 t i1 r i k l)
satirists    (n) (s a1 t @ r i s t s)
satirized    (v) (s a1 t @ r ai z d)
satirizes    (v) (s a1 t @ r ai z i z)
satirizing    (v) (s a1 t @ r ai z i ng)
satirically    (a) (s @1 t i1 r i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kabarett {n}cabaret (show); (satirical) show [Add to Longdo]
Satire {f}satire [Add to Longdo]
Satire {f}; Spottrede {f}skit [Add to Longdo]
Satiriker {m}satirist [Add to Longdo]
Spottgedicht {n} | Spottgedichte {pl}satirical; satirical poem | satirical poems [Add to Longdo]
Spottlied {n} | Spottlieder {pl}satirical song | satirical songs [Add to Longdo]
Spottschrift {f}satire [Add to Longdo]
satirischsatiric [Add to Longdo]
satirisch {adv}satirically [Add to Longdo]
satirisch {adj}biting [Add to Longdo]
verspotten | verspottend | verspottet | verspotteteto satirize; to satirise [Br.] | satirizing; satirising | satirized; satirised | satirizes; satirises [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サタイア[, sataia] (n) {comp} satire [Add to Longdo]
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire [Add to Longdo]
狂歌[きょうか, kyouka] (n) comic (satirical) tanka [Add to Longdo]
当て擦る[あてこする, atekosuru] (v5r,vi) to insinuate; to satirize; to satirise; to take a dig at [Add to Longdo]
皮肉[ひにく, hiniku] (adj-na,n,adj-no) cynicism; sarcasm; irony; satire; (P) [Add to Longdo]
風刺(P);諷刺[ふうし, fuushi] (n,vs,adj-no) satire; irony; sarcasm; (P) [Add to Longdo]
落首[らくしゅ, rakushu] (n) lampoon; satirical poem [Add to Longdo]
籠もる(P);籠る;篭る;隠る[こもる, komoru] (v5r,vi) (1) (uk) to seclude oneself; to be confined in; (2) to be filled (e.g. with emotion, satire, etc.); to be heavy (with); (3) to be stuffy; (4) to be implied; (P) [Add to Longdo]
諷する[ふうする, fuusuru] (vs-s) to hint; to insinuate; to satirize; to satirise [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
儒林外史[Rú lín Wài shǐ, ㄖㄨˊ ㄌㄧㄣˊ ㄨㄞˋ ㄕˇ, ] The Scholars, Qing dynasty novel by Wu Jingzi 吴敬梓, an extended satire on the Imperial Examination system [Add to Longdo]
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔 [Add to Longdo]
反诗[fǎn shī, ㄈㄢˇ ㄕ, / ] verse criticizing officials; satirical verse [Add to Longdo]
反讽[fǎn fèng, ㄈㄢˇ ㄈㄥˋ, / ] irony; sarcasm; to satirize with opposites [Add to Longdo]
好兵帅克[Hǎo bīng Shuài kè, ㄏㄠˇ ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄞˋ ㄎㄜˋ, / ] The Good Soldier Švejk (Schweik), satirical novel by Czech author Jaroslav Hašek (1883-1923) [Add to Longdo]
恶搞[è gǎo, ㄜˋ ㄍㄠˇ, / ] a spoof (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc) [Add to Longdo]
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc) [Add to Longdo]
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, / ] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, / ] satirize [Add to Longdo]
讽刺[fěng cì, ㄈㄥˇ ㄘˋ, / ] to satirize; to mock; irony; satire; sarcasm [Add to Longdo]
讥讽[jī fěng, ㄐㄧ ㄈㄥˇ, / ] satirize; ridicule; mock [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
川柳[せんりゅう, senryuu] 17-silbiges_humoristisches, satirisches_Gedicht [Add to Longdo]
風刺[ふうし, fuushi] Satire [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top