หรือคุณหมายถึง saßé?
Search result for

sassé

(21 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sassé-, *sassé*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่ำ[v.] (ram) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly   FR: ressasser ; rabâcher
รื้อ[v.] (reū) EN: dismantle ; pull down ; demolish ; disassemble ; strip ; tera down   FR: démonter ; démolir ; démanteler
ซ้ำ ๆ[v. exp.] (sam-sam) FR: rabâcher ; ressasser

CMU English Pronouncing Dictionary
SASSE    S AE1 S
SASSER    S AE1 S ER0
SASSEEN    S AE1 S IY0 N
SASSER'S    S AE1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sassenach    (n) (s a1 s @ n a k)
Sassenachs    (n) (s a1 s @ n a k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] (n) {comp} cell assembly and disassembly [Add to Longdo]
ディスアセンブル[, deisuasenburu] (exp) {comp} disassemble [Add to Longdo]
パケット組立て分解機能[パケットくみたてぶんかいきのう, paketto kumitatebunkaikinou] (n) {comp} packet assembler-disassembler; PAD [Add to Longdo]
解体[かいたい, kaitai] (n,vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P) [Add to Longdo]
解体工場[かいたいこうじょう, kaitaikoujou] (n) disassembly plant; wrecking yard; chop shop [Add to Longdo]
逆アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] (n) {comp} disassembler [Add to Longdo]
逆アセンブル[ぎゃくアセンブル, gyaku asenburu] (n,vs) {comp} disassembly [Add to Longdo]
分解[ぶんかい, bunkai] (n,vs,adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) {math} factorization; (3) {chem} decomposition; resolution; (4) {comp} deblocking; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly [Add to Longdo]
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.) [Add to Longdo]
逆アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] disassembler [Add to Longdo]
逆アセンブル[ぎゃくアセンブル, gyaku asenburu] disassembly (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top