Search result for

sapas

(68 entries)
(0.0422 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sapas-, *sapas*, sapa
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sapas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sapas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sarsaparilla[N] รากของพืชจำพวก Smilax เป็นยาบำรุงและขับปัสสาวะ, See also: รากของพืชไม้เลื้อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petakopadesapakaranamเปฏโกปเทสปกรณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And he'll have a sarsaparilla.ส่วนหมอนี่ขอซาสี่ Frontierland (2011)
Sarsaparilla ain't half bad. You okay, sheriff?ซาสี่นี่รสชาติไม่เลว Frontierland (2011)
Two sarsaparillas, please.ขอรูทเบียร์สอง Red Letter Day (2013)
Set you up with another sarsaparilla-- on the house?จัดรูทเบียร์อีกแก้วให้คุณ ฟรีๆ น่ะหรือ? Red Letter Day (2013)
'Can I get you a nice, tall glass of sarsaparilla?เดี๋ยวผมสั่งรูทเบียร์ แก้วใหญ่ให้ เอาไหม? Bring Down the Hoe (2013)
I won't give it up to share a luxury apartmentIch würde sie nicht aufgeben, nicht für ein Luxusapartment zu zweit. The Aviator's Wife (1981)
Sapato told me to get you.Mach keine Zicken, Sapatos schickt mich. Pixote (1981)
Pixote, obey Mr. Sapato.Geh, Pixote, geh mit Herrn Sapatos. Pixote (1981)
Sapato came and got me out and put me in fatigues.Dann hat Sapatos mich rausgeholt und mir diese Scheißarbeit zugeteilt. Pixote (1981)
Sapato, you son of a bitch, I want to talk to you.Sapatos, du Schweinehund, ich hab' dir was zu sagen! Pixote (1981)
Sapato, you swine, get your ass here!Sapatos, du Hurensohn! Ich will dich sprechen, zeig dich! Pixote (1981)
You know... why this country won't evolve?Sapatos, soll ich Ihnen sagen, warum die Entwicklung in diesem Land stagniert? Pixote (1981)
I saw her giving her ass to Sapato.Wir haben genau gesehen, wie Sapatos deine Mutter gefickt hat. Pixote (1981)
Gosh, that sure is different than the sarsaparilla we have back home.Gottchen, das schmeckt aber anders als der Sassaparilla-Saft zu Hause. Amazon Women on the Moon (1987)
You guys sure like your sarsaparilla in this town.Die Leute in dieser Stadt haben aber eine Vorliebe für Sassaparilla-Saft. Amazon Women on the Moon (1987)
-Sarsaparilla.-Sarsaparilla. Back to the Future Part III (1990)
That's Salvador tito Miguel Mata Emilio el Zapa Arthur clay Lawrence VongSalvador Tito, Miguel Mata, Emilio El Sapa, Arthur Clay, Lawrence Wong. King of New York (1990)
Billy Tepper sold you a bottle of vodka.Mr. Sapas? Billy Tepper hat Ihnen eine falsche Wodka verkauft. Toy Soldiers (1991)
You've got a warehouse apartment she could turn into a palace.Sie könnte dein Lagerhausapartment in einen Palast verwandeln. Tina, Is That You? (1991)
"Sarsaparilla.""Sarsaparille". Spellbound (1992)
Sarsaparilla.Sarsaparille. Spellbound (1992)
Sarsaparilla.Sarsaparille. Spellbound (1992)
Because it's sarsaparilla.Weil es Sarsaparille ist. Spellbound (1992)
Sarsaparilla.Sarsaparille. Spellbound (1992)
Charms young waitresses with luxury apartments and credit cards while his wife Mary Beth sits at home playing Solitaire.Verwöhnt Kellnerinnen mit Luxusapartments und Kreditkarten, während seine Frau Mary-Beth zu Hause sitzt und Patiencen legt. The Last Seduction (1994)
Just give me a sarsaparilla.Geben Sie mir eine Sarsaparille. Tempus Fugitive (1995)
You got a good sarsaparilla?Habt ihr 'n guten Sarsaparilla? The Big Lebowski (1998)
Sioux City Sarsaparilla? Yeah.Sioux City Sarsaparilla. The Big Lebowski (1998)
Say, friend, you got any more of that good sarsaparilla?Guter Mann, kann ich noch 'nen Sarsaparilla haben? The Big Lebowski (1998)
Look, friends, this is Abahachi, the famous chief Apache, warrior and brother of Ranger.Freunde, seht her, das ist Abahachi! Der berühmte Häuptlingsapache, Staatensüdler und Bruder von Ranger. Manitou's Shoe (2001)
Oh, I'm practicing a new technique Cross-eyed techniqueAllerdings meditiere ich gerade ein wenig in der Sapal-Technik. Hwasango (2001)
Strategy most widely used by teachers to avoid hard questions from studentsSapal-Meditation. Eine übliche Ausrede der Lehrer, wenn sie Fragen ausweichen wollen. Hwasango (2001)
The Cross-eyed Technique Quite difficult!Ich übe mich in der Sapal-Meditation. Eine komplizierte Technik. Hwasango (2001)
I'm desaparecido?Ich bin desaparecido? John Doe (2002)
- Sarsaparilla?-Sarsaparilla? Minimum Security (2003)
Sarsaparilla.Sarsaparilla. Minimum Security (2003)
Drinking sarsaparilla.Er trinkt Sarsaparilla. Minimum Security (2003)
- Sarsaparilla.-Sarsaparilla. Minimum Security (2003)
- Maybe I just like sarsaparilla.-Vielleicht mag ich Sarsaparilla. Minimum Security (2003)
I don't suppose you have any sarsaparilla?Sie haben keinen Sassaparilla-Drink, oder? Missing (2004)
They pledged themselves to the death to defend the sacred Paha Sapa.Sie schworen zu sterben, um den heiligen Paha Sapa zu verteidigen. Casualties of War (2005)
The most sacred of sacred lands, the Paha Sapa, promised forever to the Lakota people, now belonged to the white man, and he would never give it back.Das Heiligste der heiligen Länder, der Paha Sapa, der den Lakotas für immer versprochen war, gehörte jetzt dem weißen Mann, und er würde ihn nie wieder zurückgeben. Casualties of War (2005)
Seeking answers, as wise men do, Dog Star travelled to Paha Sapa, the heart of all things.Auf der Suche nach Antworten, wie alle weisen Männer, ging Hundsstern nach Paha Sapa, dem Herz aller Dinge. Manifest Destiny (2005)
I'LL LET YOU HANDLE THE MUMBO-JUMBO.Wo liegt das Problem? Nur, Holly hat diesen Kerl getroffen, er kauft ihr gleich'n fetten Diamantring und zieht mit ihr in ein Wahnsinnsapartment in Manhattan mit Sicht auf den Park und na ja, das wollte ich auch alles mal. Sandwiched Out (2005)
That's why it's hard. Aren't your folks selling the apartment?- Verkauft ihrdasApartment? Dark Blue Almost Black (2006)
The facts were these... one bradan caden, an agricultural lator, was 53 years, 21 Weeks, 5 days, 6 hours, and 19 minutes old, when his crop duster collided with the broadview Luxury apartment complex.Die Fakten waren folgende... Bradan Caden, ein landwirtschaftlicher Pilot, war 53 Jahre, 21 Wochen, 5 Tage, 6 Stunden und 19 Minuten alt, als sein Sprühflugzeug mit dem Broadview Luxusapartmentkomplex zusammenstieß. Pigeon (2007)
I have to go to dinner at Sapa.Ich muss zum Dinner ins SapaPerfect Stranger (2007)
May I have another sarsaparilla?Kann ich noch ein Sarsaparilla haben? My Name Is Bruce (2007)
I loved leeches, I wanted to suck blood.Ich besaß überall Luxusapartments und hatte die herrlichsten Autos. Aber ich stand auf Blutsauger. Tyson (2008)
I was reclining beneath a sarsaparilla tree, reading about one of Mr. Thomas Jefferson's marvelous inventions.Ich saß angelehnt unter einer Sarsaparille... und habe mir etwas über eine von Mr. Thomas Jeffersons fabelhaften Erfindungen durchgelesen. The Color Yellow (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วังสระปทุม[n. prop.] (Wang Sapathum) EN: Wang Sapathum ; Sapathum Palace   

CMU English Pronouncing Dictionary
MATSAPA    M AE0 T S AA1 P AH0
SAPANSKI    S AH0 P AE1 N S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sarsaparilla    (n) (s aa2 s p @ r i1 l @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sassaparille {f} | Sassaparillen {pl}sarsaparilla | sarsaparillas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アエクィデンスサパイェンシス[, aekuidensusapaienshisu] (n) Sapayo cichlid (Aequidens sapayensis) [Add to Longdo]
サパー[, sapa-] (n) supper; (P) [Add to Longdo]
サパークラブ[, sapa-kurabu] (n) supper club [Add to Longdo]
パサパサ[, pasapasa] (adj-na,vs,adv,adj-no) (on-mim) state of being dried out; (P) [Add to Longdo]
猿捕茨;菝葜(oK)[さるとりいばら;サルトリイバラ, sarutoriibara ; sarutoriibara] (n) (uk) Smilax china (species of sarsaparilla) [Add to Longdo]
迦葉仏[かしょうぶつ, kashoubutsu] (n) Kassapa Buddha; Kasyapa Buddha; Kashyapa Buddha [Add to Longdo]
山帰来;山奇量[さんきらい;サンキライ, sankirai ; sankirai] (n) (1) (uk) Smilax glabra (species of sarsaparilla); (2) (col) (See 猿捕茨) Smilax china (species of sarsaparilla) [Add to Longdo]
撒爾沙(ateji);撒児沙(ateji)[さるさ;サルサ, sarusa ; sarusa] (n) (uk) sarsaparilla (Smilax regelii) (lit [Add to Longdo]
土茯苓[どぶくりょう, dobukuryou] (n) (obsc) (See 山帰来) Smilax glabra (species of sarsaparilla, used esp. to refer to its dried rhizome, used in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃喝嫖赌[chī hē piáo dǔ, ㄔ ㄏㄜ ㄆㄧㄠˊ ㄉㄨˇ, / ] (set phrase) to go dining, wining, whoring and gambling; to lead a life of dissapation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top