Search result for

salopp

(32 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salopp-, *salopp*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา salopp มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *salopp*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My casual air of elegance always betrays me.Diese saloppe Eleganz verrät mich immer wieder. The Cybernauts (1965)
No, I expected a monocle, a fez and a high fancy collar perhaps.Ich dachte, Sie tragen ein Monokel. Und steife Kragen, dunkle Anzüge. Nicht so salopp, nicht so leger. Gambit (1966)
Mr. Aldridge, I put it to you that you are dead.Mr. Aldridge, ganz salopp gesagt, Sie sind tot. How to Recognise Different Types of Trees from Quite a Long Way Away (1969)
A good policeman doesn't go round dressed like a beggar and without any sense of discipline.Bei einem solchen Polizisten wundert man sich nicht über lange Haare, über saloppe Kleidung und das ignorieren der Disziplin. Emergency Squad (1974)
In her own way, Dr Pulaski was instructing you to take the shortest route to victory.Mit diesen saloppen Worten gab Sie Ihnen den Rat, auf schnellstem Weg zum Sieg zu gelangen. Peak Performance (1989)
He's a retired British spy and don't let the rakish attitude and the ironic wit fool you. He is very, very dangerous. He's also a specialist.Er ist ein pensionierter britischer Spion, und lass dich nicht von seiner saloppen Art und Ironie täuschen, er ist äußerst gefährlich. Dragonswing (1993)
Computer, give the waiter a more casual look.Computer, dem Mann ein salopperes Aussehen verpassen. Warlord (1996)
The life of a recreational hologram... dining, dancing, nonrestrictive clothing...Das Leben eines Freizeit-Hologramms - essen, tanzen, saloppe Kleidung. Alter Ego (1997)
Because they don't have casual day at Buckland's.Weil man bei Buckland nicht so salopp angezogen ist. Which Prue Is It, Anyway? (1999)
And so was Ape, because they had all come to see the swinging songster perform.Und Ape war das auch, denn alle wollten den swingenden, saloppen Sänger sehen. George of the Jungle 2 (2003)
Quantum physics... very succinctly speaking... is a physics of possibilities.Quantenphysik... sehr salopp formuliert... ist eine Physik der Möglichkeiten. What the #$*! Do We (K)now!? (2004)
He's about, he's about so high. He has brown hair, a bit mushed. The term is rakish?Ungefähr so groß, braunes Haar, ein bisschen, na ja, saloppAurora (2005)
And therein, as the Bard would tell us, lies the rub.Und genau da, um es mal salopp zu sagen, liegt der Hund begraben. Inside Man (2006)
And therein, as the Bard would tell us, lies the rub.Und genau da, um es mal salopp zu sagen, liegt der Hund begraben. Inside Man (2006)
Nathan gave me an earful about showing up in cords.Nathan hat mir in epischer Breite vorgehalten nicht so salopp gekleidet aufzutauchen. Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
It seems like... the whole deal is about communication and then being, you know, as conversational, as real as I can and stuff that you can't do in... in English, you know?Es scheint, als ginge alles um Kommunikation und ich möchte mich, also, möglichst salopp und authentisch ausdrücken. Das ist nicht möglich, wenn man nur Englisch spricht, oder? Pearl Jam: Immagine in Cornice - Live in Italy 2006 (2007)
On his way, the rabbit leaps, with his feet togetherHoppel, hoppel, hoppel, hopp Springt der Hase ganz salopp The Fox & the Child (2007)
The enzyme renders us sterile and infertile, it's like shooting blanks at moving targets.Durch das Enzym sind wir unfruchtbar. Um es salopp auszudrücken, wir verschießen nur Platzpatronen. Netherbeast Incorporated (2007)
It's casual, but not that casual.Klar ist es Freizeit, aber so salopp? .. Love Hurts (2008)
They're a casual gentleman's shoe.Das sind saloppe Herrenschuhe. Lassie Did a Bad, Bad Thing (2009)
A casual gentleman's shoe.Saloppe Herrenschuhe. Lassie Did a Bad, Bad Thing (2009)
Moriarty, as you so eloquently put it, is an assassin pimp.Moriarty ist, wie Sie es so salopp sagten, ein Mörder-Zuhälter. Risk Management (2013)
Kind of offhanded, "Next."Mit saloppen Bemerkungen: "Der Nächste." Chef Challenge (2013)
Perhaps as a result of this general silence, I had established a casual and bantering familiarity with the hotel's concierge, a West-continental known only as Monsieur Jean, who struck one as being, at once, both lazy and, really, quite accommodating.Als Resultat dieses allgemeinen Schweigens... hatte ich eine saloppe und neckische Vertrautheit... zum Concierge aufgebaut, einem Westeuropäer... namens M. Jean, der den Eindruck erweckte, gleichermaßen faul und doch zuvorkommend zu sein. The Grand Budapest Hotel (2014)
They practice loose theology.Sie praktizieren saloppe Theologie. The Girl King (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jargon {m}; saloppe Umgangssprache {f}; Slang {m}slang [Add to Longdo]
Moos {n}; Knete {f}; Kies {m} (salopp für Geld) [ugs.]brass; loot [coll.] [Add to Longdo]
salopp; flott; kess {adj}rakish [Add to Longdo]
salopp {adv}rakishly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  salopp /zalɔp/
   rakish; rakishly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top