Search result for

sait

(69 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sait-, *sait*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saith[VI] คำเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของ say (คำโบราณ)
saith[VT] คำเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของ say (คำโบราณ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saith(เซธ) v. อักษรโบราณของsayเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของ say

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
SAITO :ไซโต้: Inception (2010)
She is 12 years old and goes to a school in Saitama.อายุ 12 ปี กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนหนึ่งในไซตามะ Death Note: L Change the World (2008)
This is your captain, Saito. A message from Control Room.ผมคือกัปตันไซโต้ Death Note: L Change the World (2008)
We're around Saitama but the screen says we're in Hokkaido.ตอนนี้เราอยู่ที่ไซตามะแต่บนจอดันบอกว่าเราอยู่ในฮอกไกโด Summer Wars (2009)
Mom's still in Saitama.คุณแม่ก็ยังอยู่ที่ไซตามะ Summer Wars (2009)
SAITO :ไซโต้: Inception (2010)
Mr. Saito, we can train your subconscious to defend itself from even the most skilled extractor.นายไซโตะเราสามารถฝึกอบรมจิตใต้สำนึกของคุณที่จะปกป้องตัวเอง ... จาก ... แม้ระบายที่มีฝีมือมากที่สุด Inception (2010)
Saito knows. He's playing with us.ไซโตะรู้ เขาเล่นกับเรา Inception (2010)
I'm gonna try to keep Saito under a little bit longer. We're almost there.ฉันจะพยายามที่จะให้ไซโตะภายใต้นิด ๆ หน่อย ๆ อีกต่อไป เราเกือบจะมี Inception (2010)
- You don't seem to understand, Mr. Saito.- คุณดูเหมือนจะไม่เข้าใจนายไซโตะ Inception (2010)
SAITO :ไซโต้: Inception (2010)
Ah, yes, but you see, Mr. Saito...Ah ใช่ แต่คุณเห็นนายไซโตะ ... Inception (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saitHi, my name is Ken Saitou.
saitI know Mr Saito by sight, but I haven't met him yet.
saitI come from Saitama.
saitKyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.
saitThere is a river between Saitama and Chiba.
saitDo you remember Mr Saito?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดังที่ทราบกัน[xp] (dangthī sap kan) FR: comme nous le savons ; comme chacun sait
ใครรู้ช่วยบอกที[xp] (khrai rū chūay bøk thī) EN: can someone who knows explain   FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ใครทราบช่วยบอกที[xp] (khrai sāp chūay bøk thī) EN: can someone who knows explain   FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
รู้ไม่ได้[v. exp.] (rū mai dāi) FR: on ne sait jamais
ทุกคนรู้จัก [n. exp.] (thuk khon rūjak) EN: everybody knows   FR: tout le monde le sait ; chacun est au courant ; nul ne l'ignore ; c'est de notoriété publique

CMU English Pronouncing Dictionary
SAITO    S EY1 T OW2
SAITTA    S EY1 T AH0
SAITAMA    S AA2 AH0 T AA1 M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saith    (v) (s e1 th)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
最短[さいたん, saitan] (adj) ใกล้ที่สุด, See also: A. 最長,
最適[さいてき, saiteki] (adj) เหมาะสมที่สุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サイト[さいと, saito] Thai: เว็บไซต์ English: site

German-Thai: Longdo Dictionary
zartbesaitet(adj) |zarter besaitet, am zartesten besaitet| จิตใจอ่อนไหวและบาดเจ็บง่าย(มนุษย์หรืออารมณ์), See also: S. empfindsam

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
saitenlosunstrung [Add to Longdo]
Saite {f}string [Add to Longdo]
Saitenaufzieher {m}stringer [Add to Longdo]
Saitenhalter {m}tailpiece [Add to Longdo]
Saiteninstrument {n} [mus.] | Saiteninstrumente {pl}stringed instrument; string instrument | stringed instruments; string instruments [Add to Longdo]
Saiteninstrumentebauer {m}; Gitarrenbauer {m}; Geigenbauer {m}luthier [Add to Longdo]
Saitenklang {m}sound of strings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
アーゼノクラサイト[, a-zenokurasaito] (n) arsenoclasite; arsenoklasite [Add to Longdo]
アイサイト[, aisaito] (n) eyesight [Add to Longdo]
アストロサイト[, asutorosaito] (n) astrocyte [Add to Longdo]
アダルトサイト[, adarutosaito] (n) sexually explicit WWW sites (from adult site) [Add to Longdo]
アペンディサイティス[, apendeisaiteisu] (n) (See 虫垂炎) appendicitis [Add to Longdo]
イクサイトメント[, ikusaitomento] (n) excitement [Add to Longdo]
インサイト[, insaito] (n) insight [Add to Longdo]
インターネットサイト[, inta-nettosaito] (n) {comp} Internet site [Add to Longdo]
ウェブサイト(P);ウエブサイト[, uebusaito (P); uebusaito] (n) {comp} web site; website; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斋藤[Zhāi téng, ㄓㄞ ㄊㄥˊ, / ] Saito or Saitoh, Japanese surname, #141,369 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
ポルノサイト[ぽるのさいと, porunosaito] porno site (WWW) [Add to Longdo]
遠隔サイト[えんかくサイト, enkaku saito] remote site [Add to Longdo]
国際通話[こくさいつうわ, kokusaitsuuwa] international call [Add to Longdo]
再投稿[さいとうこう, saitoukou] repost (to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
最適ルート[さいてきルート, saiteki ru-to] optimal route [Add to Longdo]
最適化[さいてきか, saitekika] optimization [Add to Longdo]
最適化プログラム[さいてきかプログラム, saitekika puroguramu] defragmentation program [Add to Longdo]
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] constrained optimization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つる, tsuru] Saite, Bogensehne [Add to Longdo]
弦楽器[げんがっき, gengakki] Saiteninstrument [Add to Longdo]
採択[さいたく, saitaku] Annahme, Aufnahme [Add to Longdo]
採炭[さいたん, saitan] Kohlenfoerderung [Add to Longdo]
最低[さいてい, saitei] niedrigst, geringst, Minimal- [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAIT
     Samsung Advanced Institute of Technology (org., Samsung)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAIT
     Super Advanced Intelligent Tape (Sony, AIT, Streamer), "S-AIT"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top