Search result for

saisonal

(38 entries)
(0.2847 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saisonal-, *saisonal*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา saisonal มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *saisonal*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thanks to the Event, Agrimany spoke Glozel in the Northern Hemisphere version, had a six-part heart, incipient petagium fellitis, enlarged ischial muscles and suffered from various mild and seasonal skin changes which are associated with moult in birds.Dank dem Ereignis sprach Agrimany Glozel in der Version der nördlichen Hemisphäre, hatte ein sechsteiliges Herz, beginnende Petagium fellitis, vergrößerte Sitzbeinmuskeln und litt an leichten saisonalen Hautveränderungen, wie man sie bei Vögeln in der Mauser antrifft. The Falls (1980)
- And to avoid the bustle of the vacation.Man muss doch den saisonalen Andrang vermeiden! Double Sin (1990)
The gains of providing affordable food and mineral products to the world outweigh the seasonal anomalies of a single ice floe.Die Versorgung der Welt mit bezahlbarer Nahrung und Mineralien ist wichtiger als die saisonalen Anomalien einer Eisscholle. Meltdown (1995)
- SAD: seasonal affective disorder.- Saisonal abhängige Depressionen. The Rain King (1999)
Rustic cuisine or seasonal Masakazu InnRustikale oder saisonale Küche Masakazu Motel Gozu (2003)
By the time I get to the top, it's really pathetic.Der Schwerpunkt liegt auf nährstoffreichem Essen, saisonalem, frischem Bio-Essen. Super Size Me (2004)
Now, to some extent, there has always been seasonal melting and moulins have formed in the past, but not like now.Nun hat es in gewissem Ausmaß immer saisonale Schmelzen gegeben und Gletschermühlen entstanden, aber nicht wie jetzt. An Inconvenient Truth (2006)
I'm a Redskins season ticket holder.Ich bin Halter einer saisonalen Dauerkarte für die Redskins. A Clean Escape (2007)
I have a seasonal gift for you, with your permission.Mit Verlaub bringe ich ein saisonal passendes Geschenk. Tears of Blood (2008)
Seasonal menu, extensive wine list.Elegantes Restaurant, saisonale Küche, umfangreiche Weinkarte. The Freshmen (2009)
That's one thing that has been happening in Iceland now that we have been making local groups in all parts of Iceland like the Slow Food idea to eat locally, eat seasonal it's going to save a lot of energy and it's going to reduce the pollutionEs gibt jetzt überall in Island lokale Gruppen wie Slow Food: Lokal essen, saisonal essen. Es geht darum, Energie zu sparen und Schadstoffe zu reduzieren, die all der Transport verursacht. Future of Hope (2010)
So for seasonal flu, that's usually about one.Also. Bei der saisonalen Grippe ist das für gewöhnlich eine Person. Contagion (2011)
All fresh and seasonal and everything.Alles frisch, saisonal und so weiter. It's Time, Part 1 (2012)
A seasonal buffet will be provided.Es wird ein saisonales Büfett geben. The Man in the Tree (2013)
Here, on the plains of Amboseli, in the shadow of Mount Kilimanjaro, the seasonal rains have failed for the last two years.Hier, auf den Ebenen von Amboseli, im Schatten des Kilimandscharo, sind die saisonalen Regenfälle in den letzten zwei Jahre ausgeblieben. Savannah (2013)
The seasonal rains had failed for the last two years.Die saisonalen Regenfälle waren die letzten beiden Jahre ausgeblieben. The Future (2013)
I mean, maybe it's triggered by the changing sunlight or something, like an extreme case of seasonal affective disorder.Ich meine, vielleicht wird es ausgelöst durch die Veränderung im Sonnenlicht oder so, wie ein extremer Fall von saisonal bedingter Störung. Twelve Days of Krampus (2013)
and for dessert, some seasonal gelatin cups.Und als Dessert haben wir saisonale Speisegelatinebecher. Thanksgiving (2013)
- It's also seasonal, right?- Das ist auch saisonalCowspiracy: The Sustainability Secret (2014)
It's also seasonal.Ja, das ist auch saisonalCowspiracy: The Sustainability Secret (2014)
Yeah, it's some sort of, like, rare, seasonal, hormonal disorder that apparently only affects certain children of the Indole gentile.- Ja, so eine Art, seltene, saisonale, hormonelle Fehlfunktion, die anscheinend nur einige Kinder der Indole Gentile betrifft. The Grimm Who Stole Christmas (2014)
I think we just had a seasonal shake-down.Ich denke, wir hatten gerade unsere saisonale Erpressung. And a Loan for Christmas (2014)
Business through advertising has, uh, pulled society along into this belief that, uh, happiness is based on stuff, that, uh, true happiness can only be achieved with, you know, an annual, seasonal, weekly, dailyDer Handel hat durch Werbung der Gesellschaft eingeredet, dass Glückseligkeit auf Dingen basiert, dass wahre Glückseligkeit nur mit einer jährlichen, saisonalen, wöchentlichen, täglichen The True Cost (2015)
I dress seasonally and monochromatically.Ich kleide mich saisonal und einfarbig. Hello, My Name Is Doris (2015)
We're coming up on a year since your abduction and torture, and anniversary dates have a power all their own.Seit deiner Entführung und Folter ist fast ein Jahr vergangen, und Jahrestage haben ihre eigene Kraft. Nicht zu vergessen, dass saisonale Wetterveränderungen The Forever People (2015)
So he wasn't obsessed with the seasonal killing.Er war also nicht vom saisonalen Töten besessen. Nelson's Sparrow (2015)
Seasonal business, so it's closed now.Saisonales Geschäft, also ist es jetzt geschlossen. Skip (2015)
I hated her clogs, her mustache, her stupid seasonal sweaters.Ich hasste ihre Clogs, ihren Schnurrbart, ihre blöden saisonalen Pullover. Not Just a Pretty Face (2015)
With her seasonal nut butters? - Yeah, Marla sucks, right?Marla mit ihrer saisonalen Nussbutter? Chickens (2015)
He's our seasonal sous-chef from England.Es ist unser saisonaler Sous-Chef, aus England. Episode #1.2 (2016)
But you also wanna detail things like your build-up costs, your seasonal sales rates.Man braucht auch Details wie Baukosten, saisonale Verkaufszahlen. Part 15 (2016)
And I imagine that you've accounted for your seasonal contingencies - and your impact fees on a per seat basis? - Mm-hm.Und ich gehe doch davon aus, dass Sie Ihre saisonalen Kontingente und Ihre Erschließungsgebühren auf einer Pro-Sitz-Basis berechnet haben? Part 15 (2016)
Most of that equipment rents seasonally, which is to say in the warm weather.Die meisten werden saisonal vermietet, also nur bei schönem Wetter, und liegen sonst im Lager rum. Another Party (2016)
Islands in warm tropical waters don't experience seasonal extremes.Inseln in warmen tropischen Gewässern unterliegen keinen saisonalen Extremen. Islands (2016)
Off-season cutbacks and whatnot?Saisonale Kürzungen und so? The Discovery (2017)
This discovery gave them great satisfaction, and also occasion for a seasonal passtime.DieseEntdeckunggabihnengroßeBefriedigung, undauchAnlassfür einesaisonaleZeitvertreib. The Oldest Profession (1967)
NOW... THE FISCAL DEFICIT WITH REGARD TO THE MONETARY BALANCE THE CURRENT FINANCIAL YEAR, EXCLUDING INVISIBLE EXPORTSUnd nun zu den steuerlichen Defiziten... mit Bezug auf die finanzielle Balance des Jahres... ausgenommen der Exporte... angepasst, natürlich an saisonale Bedingungen... und die inkrementelle Statistik der steuerlichen Arrangements... für die im April zu Ende gehende bevorstehende, jährliche Finanzperiode. The Spanish Inquisition (1970)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saisonabhängigkeit {f}; Saisonalität {f}seasonality [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top