Search result for

säte

(89 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -säte-, *säte*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sate    [VT] ทำให้พอใจอย่างเต็มที่, See also: ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เอือมระอา
sate    [VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sit
sate    [VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sit
sateen    [N] ผ้าฝ้ายหรือสิ่งทอที่คล้ายแพรต่วน
satellite    [N] ดาวเทียม, See also: ดาวเทียมสื่อสาร, Syn. space satellite, orbital rocket
satellite    [N] ดาวบริวาร, See also: ดวงจันทร์, Syn. moon, minor planet, asteroid
satellite    [N] ประเทศบริวาร, Syn. protectorate, buffer state
satellite    [N] บริวาร, See also: ลูกน้อง, ผู้ติดตาม, Syn. follower
satellite    [ADJ] เกี่ยวกับดาวเทียม
satellite    [VT] ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satelliteบริวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satelliteดาวบริวาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
satellite cityเมืองบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
satellite master antenna television (SMATV)โทรทัศน์สายอากาศรวมรับจากดาวเทียม (เอสเอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satellite phoneโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satellite solar power stationดาวเทียมผลิตกำลังด้วยรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
satellite state; state, satelliteรัฐบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite townเมืองบริวาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Satelliteดาวบริวาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
satellite1.ดาวบริวาร 2.ดาวเทียม, 1.ดาวที่เป็นบริวารของดาวเคราะห์  เช่น ดวงจันทร์ เป็นดาวบริวารของโลก 2.สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่งไปโคจรอยู่รอบโลกเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Satellite Community ชุมชนรอบเมือง
บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ อย่างหนาแน่นและอยู่ติดกับเมืองใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sate(เซท) vt. ทำให้พอใจอย่างเต็มที่, ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sit
sateen(ซะทีน') n. ผ้าฝ้ายหรือสิ่งทอที่ทำเหมือนแพรต่วนหรือแพรซาติน,กำมะหริด
satellite(แซท'ทะไลทฺ) n. ดาวเทียม,ดาวบริวาร,ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์,ดวงจันทร์,ประเทศบริวาร,ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม adj. เกี่ยวกับดาวเทียม (ดาวบริวาร,ดวงจันทร์...)
satellite computerคอมพิวเตอร์บริวารหมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก ที่ใช้สนับสนุนเครื่องใหญ่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้นว่า กำหนดให้ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านทางสถานีปลายทาง (terminal) ให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งเข้าไปประมวลผลในเครื่องใหญ่ต่อไป
ansate(แอน' เซท) adj. มีที่ถือหรือส่วนที่คล้ายที่ถือ (having a handle)
ansate crossกางเขนที่ส่วนที่เป็นห่วงตอนบน
compensate(คอม'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates} vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เท่ากับ,พอกัน,แก้,ถ่วง vi. พอกับ,เท่ากับ,ชดเชย, See also: compensator n.
condensate(คันเดน'เซท) n. สิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันแน่น
pulsate(พัล'เซท) vi. เต้นเป็นจังหวะ,และขยายหดตัวเป็นจังหวะ (เช่น ของหัวใจ) ,สั่น,รัว

English-Thai: Nontri Dictionary
sateen(n) ผ้าต่วน
satellite(n) ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม,ดาวนพเคราะห์,ดาวเทียม
compensate(vt) ชดเชย,ทดแทน,ทำให้เท่ากัน,ตอบแทน
insensate(adj) ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต,โหดเหี้ยม,ไม่ปรานี,ขาดสติ
pulsate(vi) เต้น,รัว,ไหลเป็นห้วงๆ,สั่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดาวเทียม    [N] satellite, Example: มีอยู่เพียงไม่กี่ชาติที่สามารถผลิตจรวดที่นำดาวเทียมออกไปยังอวกาศ, Count unit: ดวง, Thai definition: วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเลียนแบบดาวบริวารของดาวเคราะห์ เพื่อให้โคจรรอบโลกหรือรอบเทห์ฟากฟ้าอื่น มีอุปกรณ์สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศและถ่ายทอดข้อมูลนั้นมายังโลก
เมืองบริวาร [N] satellite town, Example: นักวิจัยจุฬาฯ เสนอแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ต้องจำกัดความเจริญด้วยการสร้าง “เมืองบริวาร” 4 จังหวัด คือ ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทนำเที่ยว[n. exp.] (børisat namthīo) FR: organisateur de voyages [m]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: satellite   FR: satellite [m]
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for   FR: se racheter ; réparer ; racheter
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   FR: s'acquitter ; rembourser
ชดใช้ค่าเสียหาย[v. exp.] (chotchai khāsīahāi) EN: compensate for damages ; pay damages   
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
ดาวบริวาร[n.] (dāo børiwān) EN: satellite   FR: satellite [m]
ดาวเทียม[n.] (dāothīem) EN: artificial satellite   FR: satellite artificiel [m] ; satellite [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SATE    S EY1 T
SATED    S EY1 T AH0 D
SATER    S AE1 T ER0
SATES    S EY1 T S
SATELLITE    S AE1 T AH0 L AY2 T
SATELLITES    S AE1 T AH0 L AY2 T S
SATELLITE'S    S AE1 T AH0 L AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sate    (v) (s ei1 t)
sated    (v) (s ei1 t i d)
sates    (v) (s ei1 t s)
sateen    (n) (s @1 t ii1 n)
satellite    (n) (s a1 t @ l ai t)
satellites    (n) (s a1 t @ l ai t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Satellit(n) |der, pl. Satelliten| บริวาร, ดาวเทียม, ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why [Add to Longdo]
さてさて[, satesate] (int) well; now; then [Add to Longdo]
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so [Add to Longdo]
さて置き;扠置き[さておき, sateoki] (conj) (See 扠置く) setting aside; leaving to one side [Add to Longdo]
さて置く;扠置く[さておく, sateoku] (v5k) (uk) to set aside [Add to Longdo]
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
はてさて[, hatesate] (exp) (id) Let me see [Add to Longdo]
アサターム[, asata-mu] (n) {comp} ASATERM [Add to Longdo]
アヴィーナサティヴァ[, avi-nasateiva] (n) avena sativa [Add to Longdo]
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卫星图[wèi xīng tú, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄊㄨˊ, / ] satellite photo [Add to Longdo]
卫星图像[wèi xīng tú xiàng, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] satellite photo [Add to Longdo]
卫星电视[wèi xīng diàn shì, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] satellite TV [Add to Longdo]
卫视[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] satellite TV; abbr. of 衛星電視|卫星电视 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サテライトコンピューター[さてらいとこんぴゅーたー, sateraitokonpyu-ta-] satellite computer [Add to Longdo]
衛星リンク[えいせいリンク, eisei rinku] satellite link [Add to Longdo]
衛星系[えいせいけい, eiseikei] satellite link [Add to Longdo]
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
地球局[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite) [Add to Longdo]
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS [Add to Longdo]
放送用人工衛星[ほうそうようじんこうえいせい, housouyoujinkoueisei] CS, Communication Satellite [Add to Longdo]
アサターム[あさたーむ, asata-mu] ASATERM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
査定[さてい, satei] Schaetzung, Anschlag, Revision [Add to Longdo]
衛星[えいせい, eisei] Satellit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  säte [zɛːtə]
     sowed
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top