ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rustication

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rustication-, *rustication*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rustication มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rustication*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rustication[N] การไปอยู่ชนบท, See also: การไปอยู่บ้านนอก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landzurückgezogenheit {f}rustication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rustication \Rus`ti*ca"tion\, n. [L. rusticatio.]
   1. The act of rusticating, or the state of being rusticated;
    specifically, the punishment of a student for some
    offense, by compelling him to leave the institution for a
    time.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) Rustic work.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rustication
   n 1: the condition naturally attaching to life in the country
   2: the construction of masonry or brickwork in a rustic manner
   3: the action of retiring to and living in the country
   4: temporary dismissal of a student from a university
   5: banishment into the country

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top