Search result for

rué

(85 entries)
(0.1116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rué-, *rué*
Possible hiragana form:
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rue    [VT] รู้สึกเสียใจ, See also: รู้สึกสลดใจ, รู้สึกสำนึกผิด, Syn. lament, regret, repent
rue    [VI] รู้สึกเสียใจ, See also: รู้สึกสลดใจ, รู้สึกสำนึกผิด, Syn. lament, regret, repent
rue    [N] ความสำนึกผิด, See also: ความเสียใจ, Syn. regret, sorrow
rueful    [ADJ] เสียใจ, See also: สลดใจ, Syn. regretful, sad
rueful    [ADJ] เป็นที่น่าสงสาร, See also: ซึ่งทำให้สงสาร, Syn. pitiful, pathetic
ruefully    [ADV] อย่างเสียใจ, Syn. regretfully, sadly
ruefully    [ADJ] ซึ่งคร่ำครวญ, See also: ซึ่งน่าสงสาร, Syn. contrite, remorseful, regretful, sorrowful
ruefulness    [N] ความเศร้าโศก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rue(รู) vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,สำนึกผิด,สลดใจ,สังเวชใจ, See also: rueful adj. ruer n., Syn. repent
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก
congruence(คอง'กรูเอินซ,ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน, Syn. harmony,conformity
congruency(คอง'กรูเอินซ,ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน, Syn. harmony,conformity
congruent(คอง'กรูเอินทฺ) adj. สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน, Syn. parallel,superposable
construe(คันสทรู') {construed,construing,construes} v.,n. (การ) อธิบาย,ชี้แจง,ตีความอนุมาน,แปล,วิเคราะห์,ผูกประโยค.
cruel(ครู'เอิล) adj. ทารุณ,โหดร้าย,เหี้ยมโหด, See also: cruelness n. ดูcruel, Syn. brutal,barbarous
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความอำมหิต, Syn. brutality
cruet(ครู'อิท) n. ขวดแก้ว (โดยเฉพาะที่ใส่เครื่องชูรสและตั้งไว้บนโต๊ะอาหาร)
deobstruentn. ยาระบาย adj. มีฤทธิ์เป็นยาระบาย

English-Thai: Nontri Dictionary
rue(vt) สลดใจ,เสียใจ,สำนึกผิด
rueful(adj) สลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,น่าเวทนา,ละห้อย
accrue(vi) ทวี,เพิ่ม,พอกพูน
congruent(adj) สมกัน,ลงรอยกัน,เหมาะกัน,สอดคล้องกัน
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
cruel(adj) โหดร้าย,ทารุณ,อำมหิต,เหี้ยมโหด
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด
cruet(n) ขวดเครื่องปรุง
gruel(n) ข้าวต้ม,โจ๊ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
ฉวาง[v.] (chawāng) FR: obstruer
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng thanon) EN: homeless child ; waif   FR: enfant de la rue [m, f]
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khāng jāi) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable   
ดอกเบี้ยค้างรับ[n. exp.] (døkbīa khāng rap) EN: accrued interest receivable   
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ด้วงดิ่ง[n. exp.] (duang ding) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle ; Diving Beetle   
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce   FR: féroce ; cruel

CMU English Pronouncing Dictionary
RUE    R UW1
RUEB    R UW1 B
RUEL    R UW1 L
RUEF    R UW1 F
RUEFF    R UW1 F
RUEDY    R UW1 D IY0
RUETZ    R UW1 T S
RUEHL    R UH1 L
RUEDA    R UW0 EH1 D AH0
RUEGG    R UW1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rue    (v) (r uu1)
rued    (v) (r uu1 d)
rues    (v) (r uu1 z)
rueful    (j) (r uu1 f @ l)
ruefully    (a) (r uu1 f @ l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
類別詞[るいべつし, ruibetsushi] (n ) ลักษณะนาม
ルート[るーと, ruto] เส้นทาง ช่องทาง

Japanese-English: EDICT Dictionary
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
LFG[エルエフジー, eruefuji-] (n) {ling} lexical-functional grammar; LFG [Add to Longdo]
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタムLSI[カスタムエルエスアイ, kasutamueruesuai] custom LSI [Add to Longdo]
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error [Add to Longdo]
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font [Add to Longdo]
メールエージェント[めーるえーじえんと, me-rue-jiento] mail agent [Add to Longdo]
リトルエンディアン式[リトルエンディアンしき, ritoruendeian shiki] little endian (a-no) [Add to Longdo]
ローカルエコー[ろーかるえこー, ro-karueko-] local echo [Add to Longdo]
ローカルエリアネットワーク[ろーかるえりあねっとわーく, ro-karuerianettowa-ku] local area network, LAN [Add to Longdo]
[しん, shin] logical true [Add to Longdo]
シーアールエム[しーあーるえむ, shi-a-ruemu] CRM [Add to Longdo]
イーエルエーピー[いーえるえーぴー, i-erue-pi-] ELAP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
乱伐[らんばつ, ranbatsu] ruecksichtsloses_Abforsten [Add to Longdo]
仰向け[あおむけ, aomuke] Rueckenlage [Add to Longdo]
反発[はんぱつ, hanpatsu] Rueckstoss, Widerstand [Add to Longdo]
回顧[かいこ, kaiko] Rueckblick [Add to Longdo]
帰路[きろ, kiro] Rueckweg, Heimweg [Add to Longdo]
帰還[きかん, kikan] Rueckkehr, Repatriierung [Add to Longdo]
後ろ[うしろ, ushiro] Rueckseite, hinten [Add to Longdo]
武装[ぶそう, busou] Ruestung, Kriegsruestung, Bewaffnung [Add to Longdo]
涙ぐましい[なみだぐましい, namidagumashii] ruehrend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top