หรือคุณหมายถึง roü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roue

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roue-, *roue*
Possible hiragana form: ろうえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roue(รูเอ',รู'เอ) n. คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนขี้เหล้า,เสื้อผู้หญิง, Syn. profligate

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell me about your roue.เล่าเรื่อง "พ่อเสือ" เธอให้ฟังซิ Read Before Use (2013)
Well, if he is a... roue, should I still go out with him?อืม ถ้าเขาเป็น "พ่อเสือ" ฉันยังควรออกเดทกัับเขาอยู่มั้ย Read Before Use (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate   FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ชิงช้าสวรรค์[n. exp.] (chingchāsawan) EN: Ferris wheel ; Big Wheel   FR: grande roue [f]
ชอน[v.] (chøn) EN: burrow ; worm   FR: percer ; trouer ; fouir
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity   FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
เฟือง[n.] (feūang) EN: cog ; gear wheel ; cogwheel   FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
แหบ[adj.] (haēp) EN: hoarse ; husky ; raucous   FR: enroué ; rauque
หัวเรือ[n.] (hūa reūa) EN: prow of a ship ; forward of a ship   FR: proue (d'un navire) [f]
จักร[n.] (jak) EN: wheel ; disk = dis (Am.) ; discus   FR: roue [f] ; disque [m]
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate   FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rouen    (n) rˈuːɒŋ (r uu1 o ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鲁昂[Lǔ áng, ㄌㄨˇ ㄤˊ, / ] Rouen (France), #170,094 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
漏洩[ろうえい, rouei] (n) การรั่วไหล (การรั่วไหลของข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wüstling {m} | Wüstlinge {pl}roue | roues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピルーエット;ピルエット[, piru-etto ; piruetto] (n) pirouette (horse gait) (fre [Add to Longdo]
マイクロウエーブ;マイクロウェーブ[, maikuroue-bu ; maikuroue-bu] (n) microwave [Add to Longdo]
軍紀漏洩[ぐんきろうえい, gunkirouei] (n) disclosure (leakage, betrayal) of military secrets [Add to Longdo]
結婚披露宴[けっこんひろうえん, kekkonhirouen] (n) wedding reception banquet [Add to Longdo]
披露宴[ひろうえん, hirouen] (n) reception (wedding); (P) [Add to Longdo]
労役[ろうえき, roueki] (n) work; labor; labour; toil [Add to Longdo]
労役場[ろうえきじょう, rouekijou] (n) prison labor camp; prison labour camp [Add to Longdo]
朗詠[ろうえい, rouei] (n,vs) recitation (of Japanese or Chinese poem); (P) [Add to Longdo]
漏洩;漏泄;漏えい[ろうえい;ろうせつ(漏洩;漏泄), rouei ; rousetsu ( rouei ; rou setsu )] (n,vs) disclosure; leakage (e.g. of gas or liquids or information); escape (e.g. of gas) [Add to Longdo]
漏洩電流[ろうえいでんりゅう, roueidenryuu] (n) leakage current [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
朗詠[ろうえい, rouei] (japanisches_Gedicht) rezitieren, (chinesisches_Gedicht) rezitieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rou'e \Rou`['e]"\, n. [F., properly p. p. of rouer to break upon
   the wheel, fr. roue a wheel, L. rota. See {Rotate},
   {Rotary}.]
   One devoted to a life of sensual pleasure; a debauchee; a
   rake.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roue
   n 1: a dissolute man in fashionable society [syn: {rake},
      {rakehell}, {profligate}, {rip}, {blood}, {roue}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 roue /ʀu/ 
  wheel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top