ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rolling

R OW1 L IH0 NG   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rolling-, *rolling*, roll
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
rolling in money (phrase ) used to say that someone is very rich.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rolling[N] การกลิ้ง, Syn. revolving, dashing
rolling mill[N] โรงงานอัดแผ่นโลหะ
rolling stock[N] รถบรรทุกสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rolling(รอล'ลิง) n. การกลิ้ง,การม้วน,การมวน,การกลอก,การบด,การหมุน,การคลึง,เสียงกลิ้ง (เสียงม้วน...) adj. ซึ่งกลิ้ง (ม้วน,มวน..) ,เป็นลูกคลื่น,พลิกกลับ,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,เซไปเซมา,ทำให้เกิดเสียงดังที่ต่อเนื่อง, See also: rollingly adv.
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
rolling(n) การม้วน,การกลิ้ง,การหมุน,การบด,การคลึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rolling idle; loping idleเดินเบาไม่สม่ำเสมอ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rolling radiusรัศมีการกลิ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rollingการกลิ้ง, การเคลื่อนที่ของวัตถุที่หมุนรอบแกนหมุนในขณะเดียวกันศูนย์กลางมวลเลื่อนที่ไปด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rolling pinไม้นวดแป้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two porpoises came round the boat, he could hear them rolling and blowing.สองปลาโลมามารอบเรือ เขาอาจจะได้ยินมันกลิ้งและเป่า และเขาสามารถบอกความ แตกต่าง The Old Man and the Sea (1958)
We can't worry about those. The ball is rolling.คุณกังวลคนพวกนั้นไม่ได้ Oh, God! (1977)
I'm hotter than a rolling dice.ฉันร้อนกว่าลูกเต๋ากลิ้ง Mad Max (1979)
So, I'm perfectly prepared to start the ball rolling.ดังนั้น ฉันมักจะเตรียมพร้อมอย่างดี ที่จะเริ่มทำความรู้จัก Clue (1985)
Get her rolling!ฉายเลยๆ ! Cinema Paradiso (1988)
Here we go. And the tape is rolling.- เดินกล้อง Punchline (1988)
Tape is rolling.- เดินกล้อง Punchline (1988)
I had a down payment on my house and things were really rolling.ผมต้องผ่อนบ้านใหม่ และเงินทุนไว้หมุนเวียน Goodfellas (1990)
Now, relax. We're rolling.ผ่อนคลายซะ เราจะเริ่มแล้ว Mannequin: On the Move (1991)
Okay, we're rolling!โอเค เดินกล้องแล้ว The Bodyguard (1992)
There it is: "Bring to a full rolling bubble. Add two drops oil of boil."อยู่นี่เอง : "นำฟองอากาศทั้งหมดกับน้ำมันเดือด 2 หยด. Hocus Pocus (1993)
The sound of rolling dice to me is music in the airเสียงของ ลูกเต๋ากลิ้ง สำหรับฉัน มันคือเสียงเพลงในอากาศ The Nightmare Before Christmas (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rollingA rolling stone gathers no moss.
rolling"A rolling stone gathers no moss" is a saying.
rollingA rolling stone gathers no moss. [Proverb]
rollingHe is rolling in riches.
rollingJust look! The potatoes are all rolling out! You're a real dullard aren't you?
rollingKeep the ball rolling.
rollingLet's start the ball rolling by introducing ourselves.
rollingRather - who the heck are you?! Iori enquired of the girl, ignoring my form rolling around on the floor.
rollingTears were rolling down her cheek.
rollingThe boat was rolling down the river.
rollingThe children were rolling a big snowball.
rollingThe clouds are rolling away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตากลับ[N] rolling eyes, Syn. ตาเหลือก, Example: เขาชอบทำตาแบบตากลับหลอกเด็กๆ บ่อยๆ, Thai definition: ลักษณะที่ตาเหลือกขึ้นจนไม่แลเห็นตาดำ
ตากลับ[N] rolling eyes, Syn. ตาเหลือก, Example: เขาชอบทำตาแบบตากลับหลอกเด็กๆ บ่อยๆ, Thai definition: ลักษณะที่ตาเหลือกขึ้นจนไม่แลเห็นตาดำ
การพลิก[N] turning over, See also: rolling over, shifting, turning, Syn. การกลับ, การเปลี่ยน, Example: พยาบาลสาธิตการพลิกตัวเด็กแรกเกิดให้คุณแม่ดูเป็นตัวอย่าง
การกลิ้ง[N] rolling, See also: trundling, Syn. การเกลือก, Example: การกลิ้งของก้อนหินหล่นลงมาทำให้ถนนถูกปิดไปโดยปริยาย, Thai definition: อาการอย่างของกลมพลิกเลื่อนไปตามพื้น
การขมวดผม[N] coiling, See also: rolling, curling one' s hair up into a knot, Syn. การกระหมวดผม, Example: นักบวชพราหมณ์มักทำการขมวดผม, Thai definition: การบิดม้วนผมแล้วขอดให้เป็นปม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงรีดเหล็ก[n. exp.] (rōng rīt lek) EN: steel rolling mill   
ว่าวติดลม[v. exp.] (wāo titlom) EN: get rolling ; get carried away   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROLLING    R OW1 L IH0 NG
ROLLINGS    R OW1 L IH0 NG Z
ROLLINGER    R OW1 L IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rolling    (v) rˈoulɪŋ (r ou1 l i ng)
rolling-pin    (n) rˈoulɪŋ-pɪn (r ou1 l i ng - p i n)
rolling-mill    (n) rˈoulɪŋ-mɪl (r ou1 l i ng - m i l)
rolling-pins    (n) rˈoulɪŋ-pɪnz (r ou1 l i ng - p i n z)
rolling-mills    (n) rˈoulɪŋ-mɪlz (r ou1 l i ng - m i l z)
rolling-stock    (n) rˈoulɪŋ-stɒk (r ou1 l i ng - s t o k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轧制[zhá zhì, ㄓㄚˊ ㄓˋ, / ] rolling steel, #40,850 [Add to Longdo]
擀面杖[gǎn miàn zhàng, ㄍㄢˇ ㄇㄧㄢˋ ㄓㄤˋ, ] rolling pin, #69,553 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebskapital {n}; Betriebsmittel {pl} [econ.]rolling capital; working capital [Add to Longdo]
Nudelrolle {f}; Teigrolle {f}rolling pin [Add to Longdo]
Rollreibung {f}rolling friction [Add to Longdo]
Schienenfahrzeuge {pl}rolling stock [Add to Longdo]
Walzrückstand {m} | Walzrückstände {pl}rolling retention | rolling retentions [Add to Longdo]
Abrollumfang {m}rolling circumference [Add to Longdo]
Drehrichtung {f}rolling direction [Add to Longdo]
Laufrichtung {f}rolling direction [Add to Longdo]
Rollradius {m}rolling radius [Add to Longdo]
Rollwiderstand {m}rolling resistance [Add to Longdo]
Rollwiderstandsbeiwert {m}rolling resistance coefficient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎょろぎょろ[, gyorogyoro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) goggling; rolling (one's eyes) [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
ころころ[, korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
のたりのたり[, notarinotari] (exp) undulating; rolling slowly; gently swelling [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクローリング[すくろーりんぐ, sukuro-ringu] scrolling [Add to Longdo]
ローリング[ろーりんぐ, ro-ringu] rolling [Add to Longdo]
視野移動[しやいどう, shiyaidou] scrolling [Add to Longdo]
縦視野移動[たてしやいどう, tateshiyaidou] rolling [Add to Longdo]
制御プロセス[せいぎょプロセス, seigyo purosesu] controlling process [Add to Longdo]
制御端末[せいぎょたんまつ, seigyotanmatsu] controlling terminal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roll \Roll\, v. t. [imp. & p. p. {Rolled}; p. pr. & vb. n.
   {Rolling}.] [OF. roeler, roler, F. rouler, LL. rotulare, fr.
   L. royulus, rotula, a little wheel, dim. of rota wheel; akin
   to G. rad, and to Skr. ratha car, chariot. Cf. {Control},
   {Roll}, n., {Rotary}.]
   1. To cause to revolve by turning over and over; to move by
    turning on an axis; to impel forward by causing to turn
    over and over on a supporting surface; as, to roll a
    wheel, a ball, or a barrel.
    [1913 Webster]
 
   2. To wrap round on itself; to form into a spherical or
    cylindrical body by causing to turn over and over; as, to
    roll a sheet of paper; to roll parchment; to roll clay or
    putty into a ball.
    [1913 Webster]
 
   3. To bind or involve by winding, as in a bandage; to inwrap;
    -- often with up; as, to roll up a parcel.
    [1913 Webster]
 
   4. To drive or impel forward with an easy motion, as of
    rolling; as, a river rolls its waters to the ocean.
    [1913 Webster]
 
       The flood of Catholic reaction was rolled over
       Europe.                --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   5. To utter copiously, esp. with sounding words; to utter
    with a deep sound; -- often with forth, or out; as, to
    roll forth some one's praises; to roll out sentences.
    [1913 Webster]
 
       Who roll'd the psalm to wintry skies. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   6. To press or level with a roller; to spread or form with a
    roll, roller, or rollers; as, to roll a field; to roll
    paste; to roll steel rails, etc.
    [1913 Webster]
 
   7. To move, or cause to be moved, upon, or by means of,
    rollers or small wheels.
    [1913 Webster]
 
   8. To beat with rapid, continuous strokes, as a drum; to
    sound a roll upon.
    [1913 Webster]
 
   9. (Geom.) To apply (one line or surface) to another without
    slipping; to bring all the parts of (one line or surface)
    into successive contact with another, in suck manner that
    at every instant the parts that have been in contact are
    equal.
    [1913 Webster]
 
   10. To turn over in one's mind; to revolve.
     [1913 Webster]
 
        Full oft in heart he rolleth up and down
        The beauty of these florins new and bright.
                          --Chaucer.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]
 
   {To roll one's self}, to wallow.
 
   {To roll the eye}, to direct its axis hither and thither in
    quick succession.
 
   {To roll one's r's}, to utter the letter r with a trill.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rolling \Roll"ing\, a.
   1. Rotating on an axis, or moving along a surface by
    rotation; turning over and over as if on an axis or a
    pivot; as, a rolling wheel or ball.
    [1913 Webster]
 
   2. Moving on wheels or rollers, or as if on wheels or
    rollers; as, a rolling chair.
    [1913 Webster]
 
   3. Having gradual, rounded undulations of surface; as, a
    rolling country; rolling land. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {Rolling bridge}. See the Note under {Drawbridge}.
 
   {Rolling circle of a paddle wheel}, the circle described by
    the point whose velocity equals the velocity of the ship.
    --J. Bourne.
 
   {Rolling fire} (Mil.), a discharge of firearms by soldiers in
    line, in quick succession, and in the order in which they
    stand.
 
   {Rolling friction}, that resistance to motion experienced by
    one body rolling upon another which arises from the
    roughness or other quality of the surfaces in contact.
 
   {Rolling mill}, a mill furnished with heavy rolls, between
    which heated metal is passed, to form it into sheets,
    rails, etc.
 
   {Rolling press}.
    (a) A machine for calendering cloth by pressure between
      revolving rollers.
    (b) A printing press with a roller, used in copperplate
      printing.
 
   {Rolling stock}, or {Rolling plant}, the locomotives and
    vehicles of a railway.
 
   {Rolling tackle} (Naut.), tackle used to steady the yards
    when the ship rolls heavily. --R. H. Dana, Jr.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rolling
   adj 1: uttered with a trill; "she used rolling r's as in
       Spanish" [syn: {rolled}, {rolling}, {trilled}]
   n 1: a deep prolonged sound (as of thunder or large bells) [syn:
      {peal}, {pealing}, {roll}, {rolling}]
   2: the act of robbing a helpless person; "he was charged with
     rolling drunks in the park"
   3: propelling something on wheels [syn: {wheeling}, {rolling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top