Search result for

roh

(89 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roh-, *roh*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prohibit(โพรฮิบ'บิท) vt. ห้าม,ป้องกัน,ขัดขวาง., See also: prohibiter,prohibitor n.
prohibition(โพรฮิบิช'เชิน) n. การห้าม,ข้อห้าม,คำสั่งห้าม,ข้อละเว้น,การห้ามผลิตและขายสุรา, See also: prohibitionary adj.
prohibitive(โพรฮิบ'บิทิฟว) adj. ซึ่งห้าม,ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งป้องกัน,ซึ่งยับยั้ง., See also: prohibitiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
prohibit(vt) ห้าม,ปราม,สั่งห้าม,ขัดขวาง,ยับยั้ง
prohibition(n) การห้าม,ข้อห้าม,ข้อละเว้น,การปราม,คำสั่งห้าม
prohibitive(adj) ซึ่งห้าม,ซึ่งห้ามปราม,ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งยับยั้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rohingya (Burmese people)ชาวโรฮิงยา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
RoHS (abbrev ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roh-Hatz?Roh-Hatz Bears Will Be Bears (2011)
If our luck holds, the Gap of Rohan will still be open to us.ถ้าโชคดีพอ ช่องเขาโรฮันจะเปิดต้อนรับเราอยู่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Make for the Gap of Rohan, and take the west road to my city!เดินตรงไปยังช่องแคบโรฮัน ใช้ถนนตะวันตกสู่กอนดอร์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Gap of Rohan takes us too close to Isengard!ช่องแคบโรฮันอยู่ใกล้ไอเซนการ์ดเกินไป The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We make for the Gap of Rohan. We should never have come here.เราตั้งใจจะไปช่องเขาโรฮัน เราไม่น่ามาที่นี่เลย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Truffaut, Godard, Charbol, Rivette... and Renoir, Jean Roach, Rohmer are here.ทรัฟเฟีท, กอด๊าช, ชาร์โบล, รีเวียเต... และ รีโน่, จีน โรท, โรฮ์เมรี่. The Dreamers (2003)
Olkaa rohkeita ja vastaanottakaa Jumalan rakkaus.จงกล้าหาญและยกย่องพระเจ้า. Kingdom of Heaven (2005)
The rohypnol.โรฮิบนอล There's Something About Harry (2007)
We found rohypnol, the date-rape drug, in Lila's system.เราพบยาโรฮิปนอล ยาที่นิยมมอมเพื่อข่มขืน ในร่างกายของไลล่า Left Turn Ahead (2007)
Do one thing. Change your name with, rohan kapoor, raj kiran, something like that.อย่างแรก นายเปลี่ยนชื่อ เป็น โรฮาน คาปู Om Shanti Om (2007)
Professor Rohl will be here in a moment.อีกสักครู่ศาสตราจารย์โรห์ลจะมา The Reader (2008)
Rohypnol.โรฮิบนอล The Human Centipede (First Sequence) (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
ห้ามเด็ดขาด[v. exp.] (hām detkhāt) EN: be strictly prohibited (to)   
การห้ามนำเข้า[n. exp.] (kān hām namkhao) EN: embargo ; import prohibition   
การห้ามนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān hām nam sinkhā khao) EN: embargo ; import prohibition   
ข้อห้าม[n.] (khøhām) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance   FR: interdiction [f]
ข้อละเว้น[n.] (khølawēn) EN: prohibition ; exception   
ของต้องห้าม[n. exp.] (khøng tǿng hām) EN: prohibited goods ; prohibited articles   
พระราชบัญญัติห้าม...[n. exp.] (phrarātchabanyat hām …) EN: law prohibiting …   FR: loi d'interdiction de …
สิ่งของต้องห้าม[n. exp.] (singkhøng tǿng hām) EN: prohibited goods   
สินค้าต้องห้าม[n. exp.] (sinkhā tǿng hām) EN: prohibited goods   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROH    R OW1
ROHR    R AO1 R
ROHL    R OW1 L
ROHE    R OW1
ROHM    R OW1 M
ROHN    R AA1 N
ROHS    R OW1 Z
ROHAN    R OW1 AH0 N
ROHLF    R OW1 L F
ROHER    R OW1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Roh    (n) (r ou1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卢武铉[Lú Wǔ xuàn, ㄌㄨˊ ˇ ㄒㄩㄢˋ, / ] Roh Moo-hyun, president of South Korea from 2003, #19,870 [Add to Longdo]
卢泰愚[Lú tài yú, ㄌㄨˊ ㄊㄞˋ ㄩˊ, / ] Roh Tae-woo (former South Korean president), #81,681 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
drohen(vi) |drohte, hat gedroht, + zu Infinitiv| อาจเกิดขึ้นได้ เช่น Das Gebäude droht einzustürzen. ตึกนี้อาจล้มลงมาได้
Frohe Ostern!สุขสันต์วันอีสเตอร์
Fernrohr(n) |das, pl. Fernrohre| กล้องส่องทางไกล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Rohrtrenner {n} [techn.]หัวหน้าฝึกสอนนักกีฬา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Roh- und Innenausbau {m}carcass and interior completion [Add to Longdo]
Rohbau {m} | Das Haus ist im Rohbau fertig.shell; shell construction | The shell of the house is complete. [Add to Longdo]
Rohbau {m}carcass [Add to Longdo]
Rohbau {m}bare masonry and carpentry [Add to Longdo]
Rohbaumaß {n}shell dimension [Add to Longdo]
Rohbaumwolle {f}batting [Add to Longdo]
Rohbaulichte {f}rough opening [Add to Longdo]
Rohdiamant {m}rough diamond; uncut diamond; dob [Add to Longdo]
Rohdichte {f}gross density [Add to Longdo]
Roheisen {n}pig iron [Add to Longdo]
Roheisenblock {m}; Bramme {f}slab [Add to Longdo]
Rohentwurf {m}rough copy [Add to Longdo]
Rohertrag {m}; Bruttoertrag {m}gross yield; gross proceeds [Add to Longdo]
Roherzeugnis {n}raw product [Add to Longdo]
Rohgas {n}crude gas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌;伊呂波歌[いろはうた, irohauta] (n) iroha poem [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
けんもほろろ;けんもほろほろ(ik)[, kenmohororo ; kenmohorohoro (ik)] (adj-na,adj-no) curt; blunt; brusque [Add to Longdo]
げろげろ吐く[げろげろはく, gerogerohaku] (exp,v5k) to vomit; to throw up [Add to Longdo]
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) [Add to Longdo]
ないで[, naide] (conj,aux) (1) (See ない) without doing ...; (aux) (2) used in sentence-final position as an indirect prohibition [Add to Longdo]
ひょろひょろ[, hyorohyoro] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frail; lanky; swaying [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist [Add to Longdo]
もろ肌を脱ぐ;諸肌を脱ぐ[もろはだをぬぐ, morohadawonugu] (exp,v5g) (1) to strip to one's waist; (2) to go at with might and main [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロヘルツ[きろへるつ, kiroherutsu] kilohertz, kHz [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]
色補正[いろほせい, irohosei] color correction [Add to Longdo]
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited [Add to Longdo]
白黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] reverse video mode [Add to Longdo]
物理的回送禁止[ぶつりてきかいそうきんし, butsuritekikaisoukinshi] physical forwarding prohibited, PD PR [Add to Longdo]
変換禁止[へんかんきんし, henkankinshi] conversion prohibition [Add to Longdo]
ろ波器[ろはき, rohaki] filter (as in water filter) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原料[げんりょう, genryou] Rohstoff [Add to Longdo]
原毛[げんもう, genmou] Rohwolle [Add to Longdo]
原油[げんゆ, genyu] Rohoel [Add to Longdo]
生糸[きいと, kiito] Rohseide [Add to Longdo]
[くだ, kuda] Rohr, Blasinstrument, Kontrolle [Add to Longdo]
[くだ, kuda] Rohr, Roehre [Add to Longdo]
[せん, sen] ROHEISEN [Add to Longdo]
銑鉄[せんてつ, sentetsu] Roheisen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  roh /roː/
   blackly; coarse; crude; raw; rawly; rough; ruffianly; uncooked; unwrought

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top