Search result for

rode

(87 entries)
(0.0981 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rode-, *rode*. Possible hiragana form: ろで
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rodenticide (n ) สารเคมีที่เคยใช้ในการกำจัดสัตว์พวกหนู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rode    [VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
rode    [VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
rodeo    [N] การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและคล้องจับปศุสัตว์ของโคบาล
rodeo    [N] การล้อมจับปศุสัตว์
rodeo    [N] คอกสำหรับจับปศุสัตว์, Syn. pen
rodeo    [VI] เข้าร่วมแข่งขันการล้อมจับปศุสัตว์
rodent    [N] สัตว์จำพวกหนู, See also: สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ, Syn. mouse, rat

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rodenticides สารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู
สารที่ใช้ในการกำจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ ที่เป็นศัตรูของพืชและมนุษย์ เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin) ซิงค์ฟอสไซด์วาร์ฟาริน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Rodentsสัตว์ฟันแทะ [TU Subject Heading]
Rodents as laboratory animalsสัตว์ฟันแทะที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rodeThese small rodents store up nuts in the winter.
rodeThe boy rode a horse for the first time.
rodeI rode fifty miles that day.
rodeI rode with her as far as the station.
rodeOn my way home I fell asleep in the train, and rode past my station.
rodeWe rode on a boat.
rodeIt so happened that I rode in the same train with him.
rodeI rode my bicycle to the store.
rodeI rode in a hot air balloon.
rodeAll of us, including me rode the bus.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rode(โรด) v. กริยาช่อง 2 ของ ride
rodent(โร'เดินทฺ) adj.,n. (เกี่ยวกับ) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
rodeo(โร'ดีโอ) n. การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและใช้ห่วงเชือกคล้องวัว,การต้อนจับปศุสัตว์,คอกสำหรับจับปศุสัตว์,การแสดงความสามารถในการขี่รถจักรยานยนต์ pl. rodeos
carry electroden. อิเล็กโทรน
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
electrode(อีเลค'โทรด) n. ขั้วไฟฟ้า
electrodesiccationn. การทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำ
erode(อีโรด') vt. กัดกร่อน,เซาะ,ชะ. vi. กลายเป็นสึกกร่อน., Syn. eat
erodent(อีโรด'เดินทฺ) adj. สึกกร่อน,ซึ่งถูกกัดกร่อน,ซึ่งถูกเซาะหรือชะ
strode(สโทรด) vi.,vt. กริยาช่อง 2 ของ stride

English-Thai: Nontri Dictionary
rode(vt) pp ของ ride
rodent(adj) ที่ใช้ฟันแทะ
rodent(n) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
rodeo(n) การต้อนปศุสัตว์,การแสดงขี่ม้าคล้องสัตว์,คอกสำหรับจับสัตว์
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
strode(vt) pt ของ stride

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูสิก    [N] rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มุสิก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว
มุสิก    [N] rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มูสิก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย [n. exp.] (āthisoērødas jāriyē) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae   FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērødas ōmūmōi) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi   FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
กัด [v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack   FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
กัดกร่อน [v.] (katkrǿn) EN: erode ; corrode   
ขั้วบวก[n.] (khūa būak) EN: anode ; positive pole   FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]
ขั้วไฟฟ้า [n.] (khūa fai fā) EN: electrode ; electric socket   FR: électrode [f]
ขั้วลบ[n.] (khūa lop) EN: cathode ; negative pole ; negative electrode   FR: cathode [f] ; pôle négatif [m] ; électrode négative [f]
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition   FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
กร่อน[adj.] (krǿn) EN: worn ; worn down ; worn away ; abraded ; eroded   FR: corrodé ; rongé ; usé

CMU English Pronouncing Dictionary
RODE    R OW1 D
RODES    R OW1 D Z
RODER    R OW1 D ER0
RODEO    R OW1 D IY0 OW2
RODEN    R OW1 D AH0 N
RODENT    R OW1 D AH0 N T
RODELL    R AA1 D AH0 L
RODELA    R OW0 D EH1 L AH0
RODEOS    R OW1 D IY0 OW2 Z
RODENTS    R OW1 D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rode    (v) (r ou1 d)
rodeo    (n) (r ou1 d ei1 ou)
rodent    (n) (r ou1 d n t)
rodeos    (n) (r ou1 d ei1 ou z)
rodents    (n) (r ou1 d n t s)
Roderick    (n) (r o1 d @ r i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly [Add to Longdo]
もう少しのところで;もう少しの所で[もうすこしのところで, mousukoshinotokorode] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
アフロディテ[, afurodeite] (n) Aphrodite [Add to Longdo]
カンガルー鼠[カンガルーねずみ;カンガルーネズミ, kangaru-nezumi ; kangaru-nezumi] (n) (uk) kangaroo rat (of North America; any rodent of genus Dipodomys) [Add to Longdo]
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune) [Add to Longdo]
シクロデキストリン[, shikurodekisutorin] (n) cyclodextrin [Add to Longdo]
ネズミ亜目;鼠亜目[ネズミあもく(ネズミ亜目);ねずみあもく(鼠亜目), nezumi amoku ( nezumi a me ); nezumiamoku ( nezumi a me )] (n) Myomorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
パロディー(P);パロディ[, parodei-(P); parodei] (n) parody; (P) [Add to Longdo]
ビジネスプロデュース[, bijinesupurodeyu-su] (n) starting up and developing a business (wasei [Add to Longdo]
ビスカッチャ[, bisukaccha] (n) viscacha (rodents of two genera [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啮齿类[niè chǐ lèi, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄌㄟˋ, 齿 / ] rodents (rat, rabbit etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マクロデータ[まくろでーた, makurode-ta] macro data [Add to Longdo]
ミクロデータ[みくろでーた, mikurode-ta] micro data [Add to Longdo]
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
プロディジー[ぷろでいじー, purodeiji-] Prodigy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ride \Ride\, v. i. [imp. {Rode} (r[=o]d) ({Rid} [r[i^]d],
   archaic); p. p. {Ridden}({Rid}, archaic); p. pr. & vb. n.
   {Riding}.] [AS. r[imac]dan; akin to LG. riden, D. rijden, G.
   reiten, OHG. r[imac]tan, Icel. r[imac][eth]a, Sw. rida, Dan.
   ride; cf. L. raeda a carriage, which is from a Celtic word.
   Cf. {Road}.]
   1. To be carried on the back of an animal, as a horse.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow, when ye riden by the way. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let your master ride on before, and do you gallop
       after him.              --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To be borne in a carriage; as, to ride in a coach, in a
    car, and the like. See Synonym, below.
    [1913 Webster]
 
       The richest inhabitants exhibited their wealth, not
       by riding in gilden carriages, but by walking the
       streets with trains of servants.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To be borne or in a fluid; to float; to lie.
    [1913 Webster]
 
       Men once walked where ships at anchor ride.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To be supported in motion; to rest.
    [1913 Webster]
 
       Strong as the exletree
       On which heaven rides.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       On whose foolish honesty
       My practices ride easy!        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To manage a horse, as an equestrian.
    [1913 Webster]
 
       He rode, he fenced, he moved with graceful ease.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To support a rider, as a horse; to move under the saddle;
    as, a horse rides easy or hard, slow or fast.
    [1913 Webster]
 
   {To ride easy} (Naut.), to lie at anchor without violent
    pitching or straining at the cables.
 
   {To ride hard} (Naut.), to pitch violently.
 
   {To ride out}.
    (a) To go upon a military expedition. [Obs.] --Chaucer.
    (b) To ride in the open air. [Colloq.]
 
   {To ride to hounds}, to ride behind, and near to, the hounds
    in hunting.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Drive.
 
   Usage: {Ride}, {Drive}. Ride originally meant (and is so used
      throughout the English Bible) to be carried on
      horseback or in a vehicle of any kind. At present in
      England, drive is the word applied in most cases to
      progress in a carriage; as, a drive around the park,
      etc.; while ride is appropriated to progress on a
      horse. Johnson seems to sanction this distinction by
      giving "to travel on horseback" as the leading sense
      of ride; though he adds "to travel in a vehicle" as a
      secondary sense. This latter use of the word still
      occurs to some extent; as, the queen rides to
      Parliament in her coach of state; to ride in an
      omnibus.
      [1913 Webster]
 
         "Will you ride over or drive?" said Lord
         Willowby to his quest, after breakfast that
         morning.             --W. Black.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rode \Rode\, n. [See {Rud}.]
   Redness; complexion. [Obs.] "His rode was red." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rode \Rode\, n.
   See {Rood}, the cross. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rode \Rode\,
   imp. of {Ride}.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 override
 
 1. (-rode, -ridden) tepelemek, ayak altında çiğnemek
 2. önem vermemek, hakkını çiğnemek
 3. fazla binerek yormak (at)
 4. (tıb.) (kemiğin kırık uçları) bir birine binmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ride
 
 1. (-rode, -ridden) at veya başka hayvana binmek, arabaya binmek, araba ile gitmek
 2. su üstünde gitmek, yüzmek (gemi)
 3. binilmesi rahat olmak
 4. binip kullanmak veya sürmek
 5. zorla yönetmek, huküm sürmek: binip gitmek
 6. bindirmek
 7. binme, biniş: atla gezme
 8. atla gezinti yeri veya yolu. ride a wave dalga ile sürüklenmek. ride for a fall hayal kırıklığna doğru gitmek, felâkete sürüklenmek .He is riding high Bütün işleri yolunda. rid'able binilebilir.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top