Search result for

roaming

(31 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roaming-, *roaming*, roam
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roaming๑. การใช้งานข้ามเขต๒. การค้นหาเครือข่าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The roaming drains the battery.- บริการข้ามแดนแบตเตอรี่จะหมดเร็วมาก - ก็ได้ 4 Days Out (2009)
May 1,1975, a 6-year-old darrin call was found roaming in the middle of nowhere and was picked up and was in state care for the first few months.1 พฤษภาคม 1975 ดาเรน คอลล์ อายุ 6 ปี ถูกพบเร่ร่อนอยู่แถวตอนกลางที่ห่างไกล และถูกรับไป อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ในช่วง 2-3 เดือนแรก Haunted (2009)
We've received reports that a beast has been sighted roaming the forests near the Northern Borders.เราได้รับรายงานว่าพบสัตว์ประหลาด... ป้วนเปี้ยนอยู่ในป่าใกล้ๆกับ ชายแดนทางเหนือ The Once and Future Queen (2009)
Jedi imposters have been roaming the galaxy, stealing the future younglings.เจไดเถื่อนร่อนเร่ไปทั่วกาแล็กซี่ เพื่อขโมยเหล่าเจไดในอนาคต Children of the Force (2009)
Surely you realize I can't allow you to go roaming the grounds by yourself.ครับ ผมทราบ ฉันไม่ให้เธอออกไปข้างนอกคนเดียวหรอก Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
However, if crew moral is better served... by my roaming the halls weeping...แต่หากขวัญกำลังใจของลูกเรือจะดีขึ้นถ้าผมเดินร้องไห้ละก็ Star Trek (2009)
I'm not roaming around with no purpose.หนูไม่ได้แค่เล่นๆซักหน่อย Episode #1.12 (2010)
And ever since then, people have reported seeing the ghost of Madeline O'Malley roaming the hallways waiting for her lover.และตั้งแต่ตอนนั้นเอง ที่เริ่มมีรายงานการพบเห็นวิญญาณ ของแมเดอลีน โอ'มัลลี่ย์ ล่องลอยไปตามทางเดิน เฝ้ารอคอยคนรัก The Innkeepers (2011)
Sadly, Penny, this evening, I am the Dark Knight, roaming these mean streets alone.น่าเศร้าน่ะ เพนนี เย็นนี้ฉันเป็นอัศวินดำ สัญจรเดียวดายบนถนนสกปรก The Toast Derivation (2011)
Okay, we're now roaming the vast darkness of the hallways of the institute.โอเค ตอนนี้เรากำลังตรงไป ทางเดินมืดของโรงพยาบาลเก่าแห่งนี้ Grave Encounters (2011)
If they're roaming freely, we have to assume they've gained control of the guards in the prison.ถ้าพวกมันไปมาได้อย่างอิสระ คงเดาได้ว่า พวกมันควบคุมการรักษาความปลอดภัยในคุกได้แล้ว Inostranka (2011)
I mean, no one's safe with us roaming the forest.แบบว่ามีหมาป่าวิ่งไปวิ่งมาจะปลอดภัยได้ไง Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roamingI was roaming over the mountains all through the night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสัญจร[N] travel, See also: roaming, wander, tour, journey, trip, Syn. การเดินทาง, การท่องเที่ยว, Example: หมู่บ้านริมทางเกิดขึ้นจากการสัญจรไปมาของผู้คนที่ใช้ยานพาหนะทางบก

CMU English Pronouncing Dictionary
ROAMING    R OW1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roaming    (v) (r ou1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
グローバルローミング[, guro-baruro-mingu] (n) {comp} global roaming [Add to Longdo]
チーマー[, chi-ma-] (n) juvenile delinquents roaming about the city in groups (wasei [Add to Longdo]
ローミング[, ro-mingu] (n) roaming (e.g. for cell phones, etc.) [Add to Longdo]
横行跋扈[おうこうばっこ, oukoubakko] (n,vs) being rampant; (evildoers) roaming at will [Add to Longdo]
国際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] (n) global roaming (mobile telephone); international roaming [Add to Longdo]
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight [Add to Longdo]
漂泊[ひょうはく, hyouhaku] (n,vs) roaming; drifting about; wandering [Add to Longdo]
彷徨[ほうこう, houkou] (n,vs) (1) wandering; rambling; roaming; (2) fluctuation; variation [Add to Longdo]
跋扈跳梁[ばっこちょうりょう, bakkochouryou] (n,vs) evildoers being rampant and roaming at will [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
ローミング[ろーみんぐ, ro-mingu] roaming [Add to Longdo]
国際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] global roaming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roam \Roam\ (r[=o]m), v. i. [imp. & p. p. {Roamed} (r[=o]md); p.
   pr. & vb. n. {Roaming}.] [OE. romen, ramen; cf. AS.
   [=a]r[=ae]man to raise, rise, D. ramen to hit, plan, aim, OS.
   r[=o]m[=o]n to strive after, OHG. r[=a]men. But the word was
   probably influenced by Rome; cf. OF. romier a pilgrim,
   originally, a pilgrim going to Rome, It. romeo, Sp. romero.
   Cf. {Ramble}.]
   To go from place to place without any certain purpose or
   direction; to rove; to wander.
   [1913 Webster]
 
      He roameth to the carpenter's house.   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Daphne roaming through a thorny wood.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To wander; rove; range; stroll; ramble.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top