หรือคุณหมายถึง rißt?
Search result for

risst

(56 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -risst-, *risst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา risst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *risst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't you know you are heavy?Du frisst zu viel. Knockabout (1979)
Yeah, well, you know, I hear lately he's been....Weißt du, es heißt, in letzter Zeit frisst er... The Last Straw (1980)
The same stuff you're wolfing down now.Das, was du gerade frisstThe Big Red One (1980)
Supposed to be a champion, ya eat like there's no tomorrow.Du frisst, als ob es morgen nichts mehr gibt. Raging Bull (1980)
You're killin' yourself, the way you eat, ya fat fuck!Und mich gleich mit. Du bringst dich um, wenn du so weiter frisstRaging Bull (1980)
That's where your Aunt is eating Dog Food?Mit Eef? Deine Tante frisst da drüben Hundefutter! Spetters (1980)
Gee, that's funny. I've never seen garbage eat garbage before.Ich habe noch nie gesehen, wie Dreck Dreck frisstSuperman II (1980)
You know, the longing devours you, eats the flesh from your bones.Wissen Sie .. die Sehnsucht... die frisst einem das Fleisch unter der Haut weg. Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
They don't even trust each other, and that makes it easy to put them over a barrel.Die haben ja schon kein Vertrauen untereinander. Das macht's der Welt leicht, dass sie sie auffrisstEine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
He eats anything, you know.Der frisst alles, was er so kriegt! Time Bandits (1981)
Eats them raw.Frisst es roh. The Burning (1981)
- What can I tell you? In the pizza business, when things are slow, you tend to eat the inventory.Läuft's im Pizzageschäft nicht, frisst du das Zeug allein. The Cannonball Run (1981)
She goes both ways.Unser Nähmaschinenmotor frisst alles. The Cannonball Run (1981)
Maybe that'll eat through the bars. Eat through the bars!Vielleicht frisst der sich durch. The Great Muppet Caper (1981)
Word of advice, shithead, you try anything funny, and this dog is gonna have your eggs for breakfast.Ich rate dir eins, du Scheißkerl: Ein krummes Ding und mein Hund frisst deine Eier zum Frühstück. Road Games (1981)
Something out there might be eating people.Da draußen könnte was sein, das Leute frisstWolfen (1981)
Dickie eats like a....Dickie frisst wie ein... The Beginning (1981)
He sure eats like one.Er frisst jedenfalls wie eines. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
The dog eating sausage?Wie Fido eine Knackwurst frisstProzrazení (1983)
It eats through the soles of your shoes.Es frisst sich durch die Schuhsohlen. Mexican Slayride (1983)
He loves you so much it's eating him up inside.So sehr, dass es ihn innerlich auffrisstShort Notice (1983)
If it's eating him up, how come I'm the one who always walks away... feeling like I've been run over by a lawn mower?Wenn es ihn auffrisst, wieso bin ich es, die mit dem Gefühl geht, von einem Rasenmäher überfahren worden zu sein? Short Notice (1983)
Vic, what is eating you?Vic, was zerfrisst dich? Cujo (1983)
You like to hear the drums, don't you?Du magst es, wenn ich trommele, während du frisstDark Habits (1983)
He's a nice dog, all he does is poop and eat.Er scheißt und frisst nur. The Man Who Loved Women (1983)
While the wife maximizes her clitoral stimulation by the shaft of the penis by pushing forward.Während die Frau ihre Klitorisstimulation... durch Vorwärtsbewegungen maximiert. The Meaning of Life (1983)
- Dissolves all metals.- Zerfrisst alle Metalle. Octopussy (1983)
You'll get a great cloud of smoke that will eat through anything.Dann haben wir eine riesige Wolke, die sich durch alles durchfrisstSuperman III (1983)
It didn't know that when acid gets hot, it'll eat through anything.Er wusste nicht, dass sich erhitzte Säure durch alles hindurchfrisstSuperman III (1983)
Last one in is a bowl of bird biscuits!Der Letzte frisst Staub! Deadly Maneuvers (1984)
You have to pay a toll or the Cookie Monster will eat you.Sie müssen Gebühr bezahlen, sonst frisst Sie das Krümelmonster. The Battle of Bel Air (1984)
It's Airwolf. Well, whatever esoteric name you hang on it, it's still an overgrown beanie with a propeller, eating its way through somebody's budget.Was immer ihr dem Vogel für 'nen Namen gebt, er bleibt 'ne Blechbüchse mit Propeller, der sich ohne Rücksicht durch meinen Etat frisstShadow of the Hawke (1984)
And then for an encore, he decides to pay a courtesy call to Rolandez.Dann frisst er ihnen den kompletten Tagesfang weg. Ich glaube es nicht. Heart of Darkness (1984)
Why would you leave there to come someplace where they eat you?Wieso gehen Sie lieber an einen Ort, wo man Sie auffrisst. Gute Frage. Breakout (1985)
Once they find out how much it eats and shits, they dump it cross-town.Wenn sie merken, wie viel es frisst und scheißt, setzen sie es aus. Birdy (1984)
Stinking inflation eating it up just as fast as I could fill it.Und die verdammte Inflation frisst alles gleich wieder auf. The Pope of Greenwich Village (1984)
- She eats paper.- Sie frisst Papier. A Private Function (1984)
- No. The press ate it up.- Die Presse frisst dir aus der Hand. Stronger Than Steele (1985)
-And a bear will come and eat you!- Und ein Bär kommt und frisst einen! - Hilfe! Odds on a Dead Pigeon (1985)
What do you eat?Hm? Was frisst du? The Falcon and the Snowman (1985)
Oh, don't worry about him. He's a real pussycat, really.Kein Problem, der frisst mir aus der Hand. American Ninja (1985)
One word out of you, fat boy, and you eat your mask.Noch ein Wort, Fettwanst, und du frisst deine Maske. Brewster's Millions (1985)
Gobbler is all that Darcy eats.Darcy frisst nur Whiskas. Cat's Eye (1985)
It just eats you up bit by bit.Er frisst sie Stück für Stück auf. Fletch (1985)
If the earth doesn't swallow you up, that place will.Wenn nicht die Erde euch auffrisst, dann wird es dieses Nest tun. Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
That goat's chewing one of my wife's dresses.Die Ziege frisst die Sachen meiner Frau auf. Water (1985)
Beggars can't be choosers.In der Not frisst der Teufel Fliegen. Oh Lucky Man (1986)
I've got him eating out of my hand.Er frisst mir förmlich aus der Hand. Oh Lucky Man (1986)
[Exhales] And feed Elvis.Was frisst er denn? - Fisch. Stone's War (1986)
The Foreign Secretary eats out of your hand.Frisst Ihnen denn der Außenminister nicht aus der Hand? A Victory for Democracy (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fressen (Tier) | fressend | gefressen | er/sie/es frisst (frißt [alt]) | ich/er/sie/es fraß | er/sie/es hat/hatte gefressen | ich/er/sie/es fräße | friss!to eat {ate; eaten} | eating | eaten | he/she/it eats | I/he/she/it ate | he/she/it has/had eaten | I/he/she/it would eat | eat! [Add to Longdo]
frisstgormandizes [Add to Longdo]
frisstguzzles [Add to Longdo]
überisstovereats [Add to Longdo]
zerfrissterodes [Add to Longdo]
In der Not frisst der Teufel Fliegen.Beggars can't be choosers. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top