หรือคุณหมายถึง riß?
Search result for

riss

(57 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riss-, *riss*, ris
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rissole[N] ก้อนเนื้อสับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crisscross(ครีส'ครอส) adj. ไขว้,กากบาท,แกงได้,ซึ่งตัดสลับกัน n. กากบาท,แกงได้,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน. vt. เขียนกากบาท,เขียนแกงได้ vi. เคลื่อนสลับไปมา, Syn. crosswise
prissy(พริส'ซี) adj. พิถีพิถันเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,ทื่อ., See also: prissily adv. prissiness n., Syn. fussy,prim

English-Thai: Nontri Dictionary
crisscross(adj) กากบาท,ไขว้,ซึ่งตัดกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Lauren Rissman's dad called.พ่อของลอเรน ริสมาน Bad Teacher (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak thong) EN: halyard   FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
เด็กอ่อน[n.] (dek-øn) EN: new-born baby ; baby ; infant   FR: bébé [m] ; nourisson [m]
เด็กทารก[n.] (dek thārok) EN: infant   FR: bébé [m] ; nourrisson [m] ; enfant en bas âge [m]
เฟื่องฟู[adj.] (feuangfū) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing   FR: prospère ; florissant
หายากแท้[adj.] (hā yāk thaē) FR: rarissime
จ้ำ[n.] (jam) EN: bruise ; contusion ; patches ; blotches   FR: contusion [f] ; bleu [m] ; ecchymose [f] ; meurtrissure [f]
การให้อาหาร[n. exp.] (kān hai āhān) FR: alimentation [f] ; nourrissage [m]
การลงจอดของเครื่องบิน[n. exp.] (kān long jøt khøng khreūangbin) EN: landing   FR: atterrissage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RISS    R IH1 S
RISSE    R IH1 S
RISSO    R IH1 S OW0
RISSER    R IH1 S ER0
RISSLER    R IH1 S L ER0
RISSMAN    R IH1 S M AH0 N
RISSOLI    R AH0 S OW1 L IY0
RISSMILLER    R IH1 S M AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rissole    (n) (r i1 s ou l)
rissoles    (n) (r i1 s ou l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riss {m}; Spalte {f} | Risse {pl}; Spalten {pl}fissure; cleft | fissures [Add to Longdo]
Riss {m} (im Stoff)tear [Add to Longdo]
Riss {m} (in der Haut)chap [Add to Longdo]
Riss {m} | Risse {pl}rift; rupture | rifts [Add to Longdo]
Riss {m}jag [Add to Longdo]
Riss {m}rip [Add to Longdo]
Riss {m}; Spaltung {f}; Spalt {m}split [Add to Longdo]
Riss {m}; Sprung {m} | Risse {pl}; Sprünge {pl} | durchgehender Risscrack | cracks | through-crack [Add to Longdo]
Riss {m} durch natürlichen Wuchs (Holz)shake [Add to Longdo]
Rissbildung {f}crack initiation [Add to Longdo]
Risswachstum {n}crack propagation [Add to Longdo]
Risswunde {f}; Rißwunde {f} [alt] [med.]laceration [Add to Longdo]
rissripped [Add to Longdo]
risstore [Add to Longdo]
riss losunsnapped [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイリッシュ[, airisshu] (n,adj-no) Irish [Add to Longdo]
アイリッシュウルフハウンド[, airisshuurufuhaundo] (n) Irish wolfhound [Add to Longdo]
アイリッシュコーヒー[, airisshuko-hi-] (n) Irish coffee [Add to Longdo]
アイリッシュハープ[, airisshuha-pu] (n) Irish harp [Add to Longdo]
アカムプリッシュ;アカンプリッシュ[, akamupurisshu ; akanpurisshu] (vs) accomplish [Add to Longdo]
アコンプリッシ;アコンプリッシュ[, akonpurisshi ; akonpurisshu] (vs) accomplish [Add to Longdo]
アリッサム[, arissamu] (n) alyssum [Add to Longdo]
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[, isutaburisshumento] (n) {comp} establishment [Add to Longdo]
イングリッシュ[, ingurisshu] (adj-f) (1) English; (n) (2) Engrish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP) [Add to Longdo]
パブリッシャー[ぱぶりっしゃー, paburissha-] publisher [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
立春[りっしゅん, risshun] Fruehlingsanfang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RISS
     [StorageWorks] Reference Information Storage System (HP)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 riss [ris]
   ripped; tore
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Riss [ris] (n) , s.(m )
   crack; fissure; jag; rift; rip; split
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top