Search result for

rimées

(512 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rimées-, *rimées*, rimée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rimées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rimées*)
English-Thai: Longdo Dictionary
war crimeอาชญากรรมสงคราม
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rime[N] เปลือกน้ำแข็ง, Syn. snow, hoarfrost, icicle
rime[VT] เคลือบด้วยน้ำแข็ง, See also: ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
rime[VI] เป็นจังหวะ, Syn. rhyme
rime[VT] ทำเป็นจังหวะ, Syn. rhyme
crime[N] การกระทำที่ผิดศีลธรรม
crime[N] อาชญากรรม, Syn. offense, outrage, violation
grime[N] รอยเปื้อน, See also: คราบสกปรก, สิ่งสกปรก, เศษผง, ฝุ่น, Syn. soot, dirt, coal-dust
grime[VT] ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้สกปรก
prime[ADJ] ที่ดีที่สุด, See also: ที่ดีเลิศ
prime[ADJ] ที่สำคัญที่สุด, Syn. top, superior
prime[ADJ] ที่มาลำดับแรก, Syn. earliest, beginning
prime[ADJ] ที่เป็นจำนวนเฉพาะ
prime[N] ขั้นแรก, See also: ช่วงแรก
prime[N] ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต
prime[VT] เตรียมพร้อมไว้
prime[VI] เตรียมพร้อมไว้
prime[VT] อัดดินระเบิด (พร้อมที่จะยิง), See also: ใส่ดินระเบิด
primer[N] หนังสืออ่านเบื้องต้นสำหรับเด็ก
primer[N] สารที่ใช้เคลือบสีเนื้อไม้
primeval[ADJ] ที่มาจากยุคแรกๆ, Syn. ancient, primitive
primeval[ADJ] ที่เกิดขึ้นโดยสัญชาติญาณ
detriment[N] ความเสียหาย, See also: อันตราย, Syn. harmfulness, ill, damage
detriment[N] สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บ (คำทางการ)
merriment[N] ความสนุกสนาน, See also: ความรื่นเริง, ความครึกครื้น, ความเฮฮา, Syn. gaiety, joyfulness, Ant. gloom, sadness
nutriment[N] อาหารบำรุงกำลัง, See also: สารอาหาร, อาหาร, Syn. nourishment, provisions
perimeter[N] ขอบนอกสุด, See also: อาณาเขต, เขต, Syn. boundary, outer
perimeter[N] เส้นรอบวง (ทางเรขาคณิต), Syn. circumference
trimester[N] ช่วงเวลาสามเดือน
war crime[N] อาชญากรรมระหว่างสงคราม
worriment[N] ความทุกข์ (คำโบราณ), See also: ความยุ่งยาก, ความกังวลใจ, ความวิตกกังวล, Syn. anxiety
experiment[N] การทดลองทางวิทยาศาสตร์, See also: การทดสอบ, Syn. analysis, test, trial
experiment[VI] ทดลอง (ทางวิทยาศาสตร์), See also: ทดสอบ, Syn. analyze, test, verify
prime rate[N] อัตราดอกเบี้ย, Syn. prime interest rate, prime lending rate
prime time[N] ช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์มากที่สุด
prime with[PHRV] เตรียมให้พร้อม
prime with[PHRV] เตรียมเสนอ
prime with[PHRV] เติม (อาหาร,เครื่องดื่ม)
trimestral[ADJ] เกี่ยวกับช่วงเวลาสามเดือน
calorimeter[N] เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการต่างๆ
detrimental[ADJ] ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย, Syn. harmful, ihjurious, painful, Ant. beneficial, useful, healthful
prime mover[IDM] แรงผลักดันสำคัญ
trimestrial[ADJ] เกี่ยวกับช่วงเวลาสามเดือน
experimental[ADJ] เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์, Syn. analytic, probative, verification
experimental[ADJ] เกี่ยวกับประสบการณ์, Syn. analytic, probative, verification
prime number[N] จำนวนเฉพาะ, See also: เลขที่หารลงตัวได้ด้วยเลข 1 หรือตัวของมันเอง
prime meridian[N] เส้นแวงแรกที่พาดผ่านตำบล Greenwich ของอังกฤษ
prime minister[N] นายกรัฐมนตรี, Syn. PM, leader
fix the crime on[PHRV] ตัดสินว่ามีความผิด
in the prime of life[IDM] ในช่วงที่ดีที่สุดของชีวิต
in one's or its prime[IDM] ช่วงที่ดีที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
begrime(บิไกรม') {begrimed,begriming,begrimes} vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะ
calorimeter(แคลละริม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณความร้อน, See also: calorimetric,calorimetrical adj. calorimetry n.
colorimetern. การเปรียบเทียบสี
colourimetern. การเปรียบเทียบสี
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
detrimental(ดีทระเมน'เทิล) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย n. ผู้ที่เป็นอันตราย, Syn. hurtful
diriment(เดอ'ระมันท) adj. ว่างเปล่า,ไร้ประโยชน์,โมฆะ
experiment(อิคซฺเพอ'ริเมินทฺ) n. การทดลอง, See also: experimental adj. experimentation n. experimenter n., Syn. trial
grime(ไกรม) n. สิ่งสกปรก,ฝุ่นบนผิวหน้า vt. ปกคลุมด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก, Syn. soot,dirt
grimes golden(ไกรมซ) n. แอปเปิ้ลสีเหลือง
nutriment(นู'ทระเมินทฺ) n. สิ่งที่ใช้บำรุงเลี้ยง,อาหาร., Syn. food
perimeter(พะริม'มิเทอะ) n. เส้นรอบวง,ความยาวเส้นรอบวง,ปริมณฑล, Syn. periphery
petty crimesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
prime(ไพรม) adj. สำคัญที่สุด,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,ขั้นพื้นฐาน,ขั้นมูลฐาน. n. ภาวะที่รุ่งโรจน์สุด,ส่วนที่ดีเลิศ,ระยะแรกเริ่ม,ฤดูใบไม้ผลิ,ชั่วโมงแรกของวัน,วันหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ vt. ใส่ดินระเบิด,สั่งสอน,แจ้งข่าว, See also: primeness n. คำที่มีคว
primeval(ไพรมี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคแรกเริ่ม,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์., Syn. primaeval,primary
rime(ไรมฺ) n.,vt.,vi. = rhyme (ดู), See also: rimer n.
trimester(ไทรเมส'เทอะ) ระยะเวลา3เดือน,ภาคละ3เดือน,หนึ่งใน3ภาค, See also: trimestral,trimestrial adj.
worriment(เวอ'ริเมินทฺ) n. ความทุกข์,ความยุ่งยาก,ความกังวลใจ,ความเป็นห่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
detriment(n) ความเสียหาย,อันตราย,การสูญเสีย,การบาดเจ็บ
detrimental(adj) เป็นอันตราย,ได้รับบาดเจ็บ,เป็นภัย
experiment(n) การทดลอง,การทดสอบ,การพิสูจน์
experiment(vt) ทดลอง,ทดสอบ,พิสูจน์
experimental(adj) เป็นการทดลอง,เกี่ยวกับประสบการณ์
experimentation(n) การทดลอง,วิธีทดลอง,การทดสอบ
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
grime(vt) ทำให้เบื้อน,ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
merriment(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
nutriment(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย
perimeter(n) ปริมณฑล,แนว,เส้นรอบวง
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี
prime(adj) แรก,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,เอกอุ,ชั้นหนึ่ง
prime(n) ต้นทุน,ดอกเบี้ย,วัยหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ,ระยะเริ่มแรก
primer(n) แบบเรียนขั้นต้น,มูลบท,แบบสอนอ่าน
primeval(adj) ครั้งแรกเริ่ม,ในยุคแรก,แต่บรรพกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Premier; Prime Minister; Prime Ministerนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Premier; Prime Ministerนายกรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Premier, Deputy; Prime Minister, Deputyรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, experimentalพยาธิวิทยาทดลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perimedullary๑. -รอบเมดัลลา๒. -รอบไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perimedullary region; medullary sheath; perimedullary zoneเนื้อเยื่อหุ้มไส้ไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perimedullary zone; medullary sheath; perimedullary regionเนื้อเยื่อหุ้มไส้ไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perimeter๑. มาตรลานสายตา๒. เส้นขอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perimeterเส้นรอบรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perimetric๑. -มาตรลานสายตา๒. -รอบมดลูก๓. -เยื่อหุ้มมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perimetritisเยื่อหุ้มมดลูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perimetriumเยื่อหุ้มมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prime divisorตัวหารเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime factorตัวประกอบเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime fieldฟีลด์เฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prime number; primeจำนวนเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime polynomialพหุนามเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perimetryการวัดลานสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prime; prime numberจำนวนเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime coatสีรองพื้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
laesae majestatis, crimen (L.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relatively prime numbersจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
medullary sheath; perimedullary region; perimedullary zoneเนื้อเยื่อหุ้มไส้ไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cybercrimeอาชญากรรมไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
crimeอาชญากรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crimeอาชญากรรม, ความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crime, infamousอาชญากรรมที่น่าอับอาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crime, warอาชญากรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crimen laesae majestatis (L.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู l่se majesté; leze majesty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classification of crimesการจำแนกประเภทการกระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital case or crimeความผิดอาญาขั้นอุกฤษฏ์โทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calorimeterมาตรปริมาณความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calorimeterมาตรปริมาณความร้อน, แคลอริมิเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
calorimeterมาตรปริมาณความร้อน, แคลอริมิเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
calorimeter roomห้องวัดปริมาณความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
colorimeterมาตรเทียบสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Deputy Premier; Deputy Prime Ministerรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Deputy Prime Minister; Deputy Premierรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
detrimentความเสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degree of crimeขั้นความหนักเบาแห่งความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factorial experimentการทดลองเชิงตัวประกอบ [มีความหมายเหมือนกับ factorial design] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
federal crimesความผิดอาญาที่กำหนดโดยกฎหมายสหรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
falsi crimen (L.)ความผิดประเภทหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruits of crimeของที่ได้มาจากการกระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elements of crimeองค์ประกอบแห่งความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
experimentการทดลอง [มีความหมายเหมือนกับ trial ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
experimental designการออกแบบการทดลอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
experimental pathologyพยาธิวิทยาทดลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colorimetric analysisการวิเคราะห์โดยการวัดสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human experimentation in medicineการทดลองในมนุษย์ (แพทยศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal experimentationการทดลองในสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Apollo Lunar Surface Experiment Packageโครงการอพอลโล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Women prime ministers นายกรัฐมนตรีสตรี [TU Subject Heading]
Alcoholism and crimeพิษสุราเรื้อรังกับอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Citizen crime reportingการแจ้งข้อมูลอาชญากรรมของพลเมือง [TU Subject Heading]
Commercial crimesอาชญากรรมทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Computer crimesอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมทำลายล้างเผ่าพันธุ์ (ค.ศ. 1948) [TU Subject Heading]
Crimeอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Crime against humanityอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ [TU Subject Heading]
Crime and ageอาชญากรรมกับอายุ [TU Subject Heading]
Crime and the pressอาชญากรรมกับหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Crime in mass mediaอาชญากรรมในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Crime on televisionอาชญากรรมในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Crime preventionการป้องกันอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Crime prevention and architectural designการป้องกันอาชญากรรมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Crime scene searchesการสืบสวนในที่เกิดเหตุ [TU Subject Heading]
Crimes aboard aircraftอาชญากรรมบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Crimes againstอาชญากรรมต่อ [TU Subject Heading]
Drug abuse and crimeยาเสพติดกับอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Drug abuse and crimeพฤติกรรมการใช้ยาในทางที่ผิดกับอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Electronics in crime preventionอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Experimental designการออกแบบการทดลอง [TU Subject Heading]
Experimental filmsภาพยนตร์ทดลอง [TU Subject Heading]
Experiments ; Experimentationการทดลอง [TU Subject Heading]
Factorial experiment designsแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล [TU Subject Heading]
Fear of crimeความกลัวอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Fluorimetryการวัดการวาวแสง [TU Subject Heading]
Human experimentation in medicineการทดลองต่อมนุษย์ในทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Organized crimeขบวนการอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Perimenopauseวัยก่อนและหลังหมดระดู [TU Subject Heading]
Polarimetryการวัดการหมุนของระนาบโพลาไรเซชันของแสง [TU Subject Heading]
Political crimes and offensesความผิดทางการเมือง [TU Subject Heading]
Prime ministersนายกรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Punishment in crime deterrenceการลงโทษเพื่อปกป้องปรามอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Pyrimethamineพัยริเมธามีน [TU Subject Heading]
Sex crimesอาชญากรรมทางเพศ [TU Subject Heading]
Transnational crimeอาชญากรรมข้ามชาติ [TU Subject Heading]
Trimethopriumไทรเมโธปริม [TU Subject Heading]
True crime television programsรายการโทรทัศน์เรื่องจริงแนวอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Unemployment and crimeการว่างงานกับอาชญากรรม [TU Subject Heading]
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (ค.ศ. 2000) [TU Subject Heading]
Victims of crimesเหยื่ออาชญากรรม [TU Subject Heading]
War crimesอาชญากรรมสงคราม [TU Subject Heading]
White collar crimesอาชญากรรมปกขาว [TU Subject Heading]
Perimeter Gas Extraction Trenches ร่องสกัดแก๊สตามขอบ(หลุมฝังกลบ)
ร่องสกัดแก๊สตามขอบพื้นที่ฝังกลบขยะเพื่อรวบ รวมแก๊สที่เกิดขึ้น เป็นป้องกันการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่ฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]
alternative perimeterแนวเขตที่เสนอเป็นทางเลือกในการเจรจาเขตแดนระหว่างประเทศ [การทูต]
ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimeการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:
cyber crimeอาชญากรรมไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
detriment (n vi vt modal ver) อุปกรณ์โด้รับความเสียหาย
falsi crimen (n) ความผิดทางอาญาประเภทหลอกลวง
organized crime task force (phrase) กองกําลังปราบปรามอาชญากรรม
See also: S. OCTF,
perimenopausalวัยใกล้หมดประจำเดือน
sub-prime (n) ลูกหนี้คุณภาพต่ำ, ลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินต่ำ แต่ยังอยู่ในระดับที่ให้กู้เงินได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pont de Crimée! Terminus!Pont de Crimée! Micmacs (2009)
- What's the address here?- 21, Rue de Crimée. Dame de trèfle (2013)
We need an ambulance quickly on 21, rue de Crimee.Wir brauchen einen Krankenwagen, 21, Rue de Crimée. Dame de trèfle (2013)
a driver said she was attacked Monday night by a woman armed with a knife, near Pont de Crimee.Eine Autofahrerin gab an, dass sie Montag Abend von einer Frau mit einem Messer bedroht wurde, nahe Rue de Crimée. Dame de trèfle (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทดลอง[N] experimenter, See also: tester, Ant. ผู้ถูกทดลอง, Example: ผู้ทดลองบอกว่าสามารถนำสารไพรม์วันเข้าไปใช้ร่วมในการรักษามะเร็งด้วยวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีหรือการใช้ยา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่
นร[N] Office of the Prime Minister, Syn. สำนักนายกรัฐมนตรี
สปน.[N] Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Syn. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สลน[N] The Secretariat of the Prime Minister, Syn. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สถานที่เกิดเหตุ[N] scene of the accident/ attack/ crime
รองนายกรัฐมนตรี[N] Deputy Prime Minister, See also: vice-premier, Syn. รองนายกฯ, Ant. นายกรัฐมนตรี, Example: ฯพณฯ มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีผู้แตกฉานในด้านกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจหน้าที่รองมาจากนายกรัฐมนตรี
สมัยดึกดำบรรพ์[N] primitive age, See also: primeval age, Syn. สมัยพระเจ้าเหา, ครั้งพระเจ้าเหา, Ant. สมัยใหม่, Example: การสังเคราะห์แสงเป็นสิ่งแรกที่ทำให้เกิดออกซิเจนส่วนใหญ่ขึ้นในบรรยากาศโลกตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์, Thai definition: เวลานานมาแล้ว
อาชญากรรม[N] crime, Example: อาชญากรอาชีพเป็นพวกที่ถือว่า อาชญากรรมคืออาชีพของเขา พอใจที่มีรายได้จากการประกอบอาชญากรรม, Thai definition: การกระทำความผิดทางอาญา
อาหารการกิน[N] food, See also: nutrition, diet, nutriment, nourishment, Syn. อาหาร, ของกิน, Example: พวกที่อยู่ในเมืองมีสภาพร่างกายแตกต่างจากพวกชาวนา เพราะอาหารการกินแตกต่างกัน, Count unit: ชนิด, อย่าง
ความรื่นเริง[N] merriment, See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry, Syn. ความบันเทิง, ความสนุกสนาน, Example: งานวัดประจำปีจะมีมหรสพต่างๆ เพื่อความรื่นเริงและมีร้านค้ามากมายออกร้านเพื่อขายอาหารและสินค้า
เยี่ยม[ADJ] excellent, See also: top, first-rate, topmost, superb, best, prime, outstanding, supreme, Syn. ยิ่ง, เด่น, เลิศ, Ant. แย่, Example: เขาเป็นนักเล่นหมากรุกฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของเมืองไทย
มุขมนตรี[N] king's counselor, See also: prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่
เปลืองตัว[V] be injurious to oneself, See also: to the prejudice of oneself, to the detriment of oneself, Example: ฉันว่าเธอเลิกกับผู้ชายคนนี้เสียดีกว่า อย่าเปลืองตัวมากไปกว่านี้เลย, Thai definition: เอาตัวเข้าแลกกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่า
ลงพื้น[V] prime, Thai definition: เอาวัตถุฉาบทาลงบนพื้น ก่อนที่จะเขียนลวดลายหรือทาน้ำมัน
อัครมหาเสนาบดี[N] prime minister, See also: chief of the minister, Example: ในการปกครองส่วนกลางสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีอัครเสนาบดีฝ่ายทหารดูแลข้อราชการในกรมพระกลาโหม, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าเสนาบดี
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[N] Secretariat of the Prime Minister, Syn. สลน., Example: สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานราชการที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในโครงการนำร่อง IT Model Office
สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร[N] Office of Economic Crime Litigation
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี[N] Office of the Permanent Secretary; Prime Minister Office, Example: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัดติดตามส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตในทางการเงิน
สำนักนายกรัฐมนตรี[N] Office of the Prime Minister, Syn. นร
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[N] Secretariat of the Prime Minister, Syn. สลน
เส้นรอบวง[N] circumference, See also: perimeter, Example: บอลลูนลูกนี้มีขนาดเส้นรอบวง 500 เซนติเมตร, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นโค้งที่เป็นแนวขอบทั้งสิ้นของรูปวงกลมหรือของวงรี, Notes: (คณิตศาสตร์)
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ทดลอง[V] test, See also: experiment, try, Syn. ลอง, ลองทำ, Example: นักวิทยาศาสตร์ทดลองเซรุ่มจากงูฉีดเข้าไปในกระต่าย, Thai definition: ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่
นายกรัฐมนตรี[N] prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกฯ, Example: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกอย่างเป็นทางการ, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี, หัวหน้ารัฐบาล
นายกฯ[N] prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกรัฐมนตรี, Example: นายกฯ เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าที่ประเทศมาเลเซีย, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: หัวหน้ารัฐบาล, ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
น้ำค้างแข็ง[N] frost, See also: rime, hoarfrost, Example: ถ้าใครอยากดูน้ำค้างแข็งให้ไปขึ้นดอยแถวภาคเหนือในช่วงเดือนธันวาคม, Thai definition: น้ำค้างที่แข็งตัวอยู่ตามต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้พื้นดิน เมื่ออุณหภูมิผิวหน้าของพื้นดินต่ำกว่า 0 ํซ
น้ำเลี้ยง[N] nutrient, See also: nutriment, nourishing food, food, Syn. น้ำหล่อเลี้ยง, Example: แมลงครั่งอาศัยดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่งไม้เป็นอาหาร, Thai definition: ของเหลวที่หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
บาป[N] crime, See also: wrong-doing, badness, Syn. ิกาทำบาป, Ant. บุญ, Example: การฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูง เพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้ว ยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วย, Thai definition: ความชั่วร้ายเลวทราม, ความมัวหมอง, ความไม่บริสุทธิ์
รอยเปื้อน[N] stain, See also: grime, blot, spot
ปราโมทย์[N] happiness, See also: merriment, delight, joy, jubilation, exultation, Syn. ปราโมช, ความบันเทิงใจ, ความปลื้มใจ, ความหรรษา, ความสำราญ, ความปิติยินดี, Example: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้นที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ปริมณฑล[N] perimeter, See also: boundary, circumference, surroundings, circle, Syn. วงรอบ, บริเวณรอบๆ, ละแวก, Example: ตำรวจกั้นไม่ให้คนเข้าไปในปริมณฑลของพระราชพิธี
ชั้นหนึ่ง[ADJ] prime, See also: first-rate, best, Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดียอด, ดีเลิศ, Example: ข้าวชั้นหนึ่งของไทยก็คือข้าวหอมมะลิ
ซ้อมพยาน[V] prime a witness, See also: rehearse a witness in how to testify, Example: ทนายถูกกล่าวหาว่าซ้อมพยาน, Thai definition: ซักซ้อมพยานว่าจะให้การต่อศาลอย่างใดจึงจะสอดคล้องต้องกันดี
ดงดิบ[N] dense forest, See also: primeval forest, Syn. ป่าดงดิบ, Example: เขาท่องเที่ยวเข้าไปในดงดิบ, Thai definition: ดงในเขตอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ, ดงที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี
ดงดิบ[N] dense forest, See also: primeval forest, Syn. ป่าดงดิบ, Example: เราเดินเลยทุ่งเข้าไปถึงในดงดิบ, Thai definition: ดงในเขตอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ, ดงที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี
การวิจัยเชิงทดลอง[N] experimental research, Example: มีการวิจัยเชิงทดลองเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาไทยของนักศึกษาปี 1 ของทุกมหาวิทยาลัย
กองปราบ[N] Crime Suppression Department, Example: ตำรวจกองปราบมีมาตรการเข้มงวดขึ้น, Count unit: กอง
ขอบ[N] edge, See also: rim, brim, side, border, fringe, brink, periphery, perimeter, Syn. สัน, ริม, กรอบ, Example: เด็กเล็กๆ มักจะเดินชนขอบโต๊ะ
ขอบกั้น[N] edge, See also: rim, brim, side, border, fringe, brink, perimeter, periphery, Example: ร่องดินสายนี้มีตลิ่งสูงชันเป็นขอบกั้นอยู่สองด้าน
ความบันเทิง[N] merriment, See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity, Syn. ความเบิกบานใจ, ความรื่นเริงใจ, ความสนุกสนาน, Example: ผู้ร่วมงานกำลังสรวลเสเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่
ชนวน[N] fuse, See also: primer, Syn. ชนวนระเบิด, Example: แอมโนเนียเป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นชนวนระเบิดได้
โทษโพย[N] guilt, See also: punishment, crime, offense, penalty, Syn. โทษ, Example: ถ้าคุณทำผิดเองกรุณาอย่ากล่าวโทษโพยผู้อื่น
ธัญ[ADJ] good, See also: excellent, superb, superior, premium, best, top, prime, fine, wonderful, Syn. รุ่งเรือง, ดี, เลิศ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธุลี[N] dust, See also: powder, dirt, particle, lint, ashes, cinders, grime, Syn. ละออง, ฝุ่น, ฝุ่นละออง, เถ้า, ขี้เถ้า, ผง, Thai definition: ฝุ่นละอองซึ่งมีขนาดเล็กมาก, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
หัส[N] laughter, See also: amusement, joy, merriment, mirth, Syn. การหัวเราะ, การรื่นเริง
ความชื่นบาน[N] cheerfulness, See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment, Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง, ความสดชื่น, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: เสียงดนตรีก่อให้เกิดความชื่นบานขึ้นในงาน
ความชุ่มชื่น[N] refreshment, See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment, Syn. ความสดชื่น, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ธารน้ำใสให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกชีวิต
ความสนุกสนานร่าเริง[N] enjoyment, See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment, Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ประเพณีไทยมีการละเล่นที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมากมาย
ดึกดำบรรพ์[N] prehistory, See also: ancient time, primeval period, Syn. โบราณกาล, โบราณ, เก่าแก่, นมนาน, นานนม, Ant. สมัยใหม่, ปัจจุบัน, Example: มนุษย์มีความเชื่อถือผีกันมาแต่ดึกดำบรรพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรมสงคราม[n. exp.] (ātyākam songkhrām = ātchayākam songkhrām) EN: war crime   FR: crime de guerre [m]
ใบปลิว[n.] (baipliū = baipliu) EN: leaflet ; handbill   FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien
เบี้ยประกัน[n. exp.] (bīa prakan) EN: insurance premium   FR: prime d'assurance [f]
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute   FR: opprimer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
ช่างพิมพ์[n.] (chang phim) EN: printer   FR: imprimeur [m]
ชนวน[n.] (chanūan) EN: fuse ; primer   FR: fusible [m]
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
ดึกดำบรรพ์[n.] (deukdamban) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period   
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted   FR: doué ; habile ; expérimenté
ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (fisik choēng patibatkān) EN: experimental physics   FR: physique expérimentale [f]
ฟ้องเท็จ[X] (føng thet) EN: false accusation of crime   
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit   FR: être déprimé ; être découragé
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover   
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūaraēng) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man   FR: maître d'oeuvre [m]
จำนวนเฉพาะ[n. exp.] (jamnūan chaphǿ) EN: prime number   FR: nombre premier [m]
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at   FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of   FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนจัด[adj.] (jēnjat) EN: skillfull ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
จิตวิทยาการทดลอง[n. exp.] (jittawitthayā kān thotløng) EN: experimental psychology   FR: psychologie expérimentale [f]
จิตวิทยาทดลอง[n. exp.] (jittawitthayā thotløng) EN: experimental psychology   FR: psychologie expérimentale [f]
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[n. exp.] (kān min Phraboromdēchānuphāp) EN: lèse majesté ; lese-majesty   FR: crime de lèse-majesté [m]
การพรางคดี[n. exp.] (kān phrāng khadī) EN: suppressing evidence of a crime   
การทดลอง[n.] (kān thotløng) EN: experiment ; experimentation ; trial ; test   FR: expérience [f] ; essai [m] ; test [m] ; expérimentation [f]
การทดลองเสมือนจริง[n. exp.] (kān thotløng sameūoen jing ) EN: virtual experiment   FR: expérience virtuelle [f]
การทดลองสุ่ม [n. exp.] (kān thotløng sum) EN: random experiment   
การยุยงให้กระทำผิด[n. exp.] (kān yuyong hai kratham phit) EN: instigation to commit a crime   
แคลอรีมิเตอร์[n.] (khaelørīmitoē) EN: calorimeter   FR: calorimètre [m]
ค่านายหน้า[n.] (khā nāinā) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fees ; broker's fee ; compensation ; fee   FR: prime [f] ; commission [f] ; courtage [m]
ขั้นทดลอง[n. exp.] (khan thotløng) EN: experimental stage   FR: phase expérimentale [f]
ขาดประสบการณ์[adj.] (khāt prasopkān) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
เขต[n.] (khēt) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds   FR: limite [f] ; frontière [f] ; périmètre [m]
เขตปลอดภัย[n. exp.] (khēt pløtphai) EN: safety zone   FR: périmètre de sécurité [m]
ขี้อวด[adj.] (khī-ūat) EN: given to showing off ; boastful ; braggart   FR: frimeur ; prétentieux
คล้อง[v.] (khløng) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize   FR: harmoniser ; accorder ; rimer
คนที่ไม่ชำนาญ[X] (khon thī mai chamnān) EN: outsider   FR: outsider [m] ; non expert [m] ; quelqu'un de non expérimenté

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIME    G R AY1 M
RIMER    R AY1 M ER0
CRIME    K R AY1 M
RIMES    R AY1 M Z
RIMEL    R IH1 M AH0 L
PRIME    P R AY1 M
GRIMES    G R AY1 M Z
CRIMEA    K R AY0 M IY1 AH0
PRIMED    P R AY1 M D
PRIMER    P R AY1 M ER0
CRIMES    K R AY1 M Z
BRIMER    B R AY1 M ER0
PRIMES    P R AY1 M Z
PRIMERS    P R AY1 M ER0 Z
LARIMER    L AE1 R AH0 M ER0
LORIMER    L AO1 R AH0 M ER0
PRIME'S    P R AY1 M Z
CRIME'S    K R AY1 M Z
PRIMECO    P R AY1 M K OW2
PRIMEAU    P R IH2 M OW1
CRIMEAN    K R AY2 M IY1 AH0 N
CRIMEAN    K R AH0 M IY1 N
BRIMELOW    B R IH1 M AH0 L OW0
PRIMEAUX    P R IH2 M OW1
PRIMEVAL    P R AY0 M IY1 V AH0 L
PRIMEBANK    P R AY1 M B AE2 NG K
PRIMESTAR    P R AY1 M S T AA2 R
PERIMETER    P ER0 IH1 M AH0 T ER0
PRIMENEWS    P R AY1 M N UW1 Z
PRIMERICA    P R IH2 M EH1 R IH0 K AH0
ANTICRIME    AE2 N T AY0 K R AY1 M
ANTICRIME    AE2 N T IY0 K R AY1 M
DETRIMENT    D EH1 T R AH0 M AH0 N T
TRIMESTER    T R AY0 M EH1 S T ER0
TRIMEDYNE    T R AY1 M D AY2 N
PRIMETIME    P R AY1 M T AY2 M
PERIMETERS    P ER0 IH1 M AH0 T ER0 Z
EXPERIMENT    IH0 K S P EH1 R AH0 M AH0 N T
PRIMERICA'S    P R IH2 M EH1 R IH0 K AH0 Z
DETRIMENTAL    D EH2 T R AH0 M EH1 N T AH0 L
DETRIMENTAL    D EH2 T R AH0 M EH1 N AH0 L
EXPERIMENTS    IH0 K S P EH1 R AH0 M AH0 N T S
POLARIMETER    P OW2 L ER0 IH1 M AH0 T ER0
EXPERIMENTAL    IH0 K S P ER0 M EH1 N T AH0 L
EXPERIMENTER    IH0 K S P EH1 R AH0 M EH2 N T ER0
TRIMETREXATE    T R IH2 M EH1 T R AH0 K S EY2 T
EXPERIMENTED    IH0 K S P EH1 R AH0 M AH0 N T AH0 D
EXPERIMENTAL    IH0 K S P ER0 M EH1 N AH0 L
EXPERIMENT'S    IH0 K S P EH1 R AH0 M AH0 N T S
EXPERIMENTAL    IH0 K S P EH2 R AH0 M EH1 N T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rime    (v) (r ai1 m)
crime    (v) (k r ai1 m)
grime    (v) (g r ai1 m)
prime    (v) (p r ai1 m)
rimed    (v) (r ai1 m d)
rimes    (v) (r ai1 m z)
Crimea    (n) (k r ai m ii1 @)
crimed    (v) (k r ai1 m d)
crimes    (v) (k r ai1 m z)
grimed    (v) (g r ai1 m d)
grimes    (v) (g r ai1 m z)
primed    (v) (p r ai1 m d)
primer    (n) (p r ai1 m @ r)
primes    (v) (p r ai1 m z)
primers    (n) (p r ai1 m @ z)
Grimesby    (n) (g r i1 m s b ii)
begrimed    (j) (b i1 g r ai1 m d)
primeval    (j) (p r ai1 m ii1 v @ l)
detriment    (n) (d e1 t r i m @ n t)
merriment    (n) (m e1 r i m @ n t)
nutriment    (n) (n y uu1 t r i m @ n t)
perimeter    (n) (p @1 r i1 m i t @ r)
experiment    (v) (i1 k s p e1 r i m @ n t)
nutriments    (n) (n y uu1 t r i m @ n t s)
perimeters    (n) (p @1 r i1 m i t @ z)
Grimethorpe    (n) (g r ai1 m th oo p)
detrimental    (j) (d e2 t r i m e1 n t l)
experiments    (v) (i1 k s p e1 r i m @ n t s)
experimental    (j) (i1 k s p e2 r i m e1 n t l)
experimented    (v) (i1 k s p e1 r i m @ n t i d)
experimenter    (n) (i1 k s p e1 r i m @ n t @ r)
detrimentally    (a) (d e2 t r i m e1 n t @ l ii)
experimenters    (n) (i1 k s p e1 r i m @ n t @ z)
experimenting    (v) (i1 k s p e1 r i m @ n t i ng)
experimentally    (a) (i1 k s p e2 r i m e1 n t @ l ii)
experimentation    (n) (i1 k s p e2 r i m e n t ei1 sh @ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
リンパ[りんぱ, rinpa] (n) น้ำเหลือง
チャリンコ[ちゃりんこ, charinko] (n) bicycle
不倫[ふりん,furin, furin ,furin] นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)
不倫[ふりん,furin, furin ,furin] (n adj ) นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)
風鈴[ふうりん, fuurin] (n ) กระดิ่งลม
政治倫理[せいじりんり, seijirinri] จริยธรรมทางการเมือง
チャリンコ[ちゃりんこ, charinko] (n ) จักรยาน

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล

Japanese-English: EDICT Dictionary
すだれコリメーター[, sudare korime-ta-] (n) modulation collimator (astronomy) [Add to Longdo]
はやり目;流行り目;流行目;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
めりめり[, merimeri] (adv-to) (on-mim) splintering or cracking (e.g. in a strong wind) [Add to Longdo]
アグリーメント;アグリメント[, aguri-mento ; agurimento] (n) agreement [Add to Longdo]
インクリメンタリズム[, inkurimentarizumu] (n) incrementalism [Add to Longdo]
インクリメンタル[, inkurimentaru] (adj-na) incremental [Add to Longdo]
インクリメンタルサーチ[, inkurimentarusa-chi] (n) {comp} incremental search [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[, inkurimentarubakkuappu] (n) {comp} incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[, inkurimento] (n,vs) increment [Add to Longdo]
インプリメンタ[, inpurimenta] (n) implementor [Add to Longdo]
インプリメンテーション;インプリメンテイション[, inpurimente-shon ; inpurimenteishon] (n) implementation [Add to Longdo]
インプリメント[, inpurimento] (n) (1) implement; (2) (abbr) implementation [Add to Longdo]
エクスペリメント[, ekusuperimento] (n) experiment [Add to Longdo]
オートインクリメント[, o-toinkurimento] (n) {comp} auto-increment [Add to Longdo]
オートデクリメント[, o-todekurimento] (n) {comp} auto-decrement [Add to Longdo]
カロリメーター[, karorime-ta-] (n) calorimeter [Add to Longdo]
クライムストーリー[, kuraimusuto-ri-] (n) crime story; (P) [Add to Longdo]
クリミア戦争[クリミアせんそう, kurimia sensou] (n) Crimean War (1853-1856) [Add to Longdo]
ケラレ;けられ[, kerare ; kerare] (n) vignetting (darkening of the perimeter of a photographic image) [Add to Longdo]
コリメーター[, korime-ta-] (n) collimator [Add to Longdo]
コンピューター犯罪[コンピューターはんざい, konpyu-ta-hanzai] (n) {comp} computer crime [Add to Longdo]
コンピュータ犯罪[コンピュータはんざい, konpyu-ta hanzai] (n) {comp} computer crime [Add to Longdo]
コンプリメント[, konpurimento] (n) (1) compliment; (2) complement [Add to Longdo]
ゴールデンアワー[, go-ruden'awa-] (n) prime time television (wasei [Add to Longdo]
ゴールデンタイム[, go-rudentaimu] (n) prime-time television (wasei [Add to Longdo]
サイバー犯罪[サイバーはんざい, saiba-hanzai] (n) cybercrime [Add to Longdo]
サッカリメーター[, sakkarime-ta-] (n) saccharimeter [Add to Longdo]
サブプライム[, sabupuraimu] (n) subprime [Add to Longdo]
サブプライムモーゲージ;サブプライム・モーゲージ[, sabupuraimumo-ge-ji ; sabupuraimu . mo-ge-ji] (n) subprime mortgage [Add to Longdo]
サブプライムローン;サブプライム・ローン[, sabupuraimuro-n ; sabupuraimu . ro-n] (n) subprime loan; subprime lending [Add to Longdo]
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers [Add to Longdo]
サプリメント[, sapurimento] (n) supplement [Add to Longdo]
シュレーディンガーの猫[シュレーディンガーのねこ, shure-deinga-noneko] (n) Schrodinger's cat (quantum mechanics thought experiment) [Add to Longdo]
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948) [Add to Longdo]
スクリメージ[, sukurime-ji] (n) scrimmage (football) [Add to Longdo]
スクリメージライン[, sukurime-jirain] (n) scrimmage line; line of scrimmage [Add to Longdo]
スパイ罪[スパイざい, supai zai] (n) crime of espionage [Add to Longdo]
セレキノン[, serekinon] (n) Cerekinon (trimebutine maleate), used to treat irritable bowel syndrome [Add to Longdo]
チリメンアイゴ[, chirimen'aigo] (n) peppered spinefoot (Siganus punctatissimus, species of Western Pacific rabbitfish); finespotted rabbitfish [Add to Longdo]
チリメンヤッコ[, chirimenyakko] (n) vermiculated angelfish (Chaetodontoplus mesoleucus) [Add to Longdo]
デクリメント[, dekurimento] (n) decrement [Add to Longdo]
トガリメザメ[, togarimezame] (n) sliteye shark (Loxodon macrorhinus, species of requiem shark found in the tropical waters of the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
トガリメザメ属[トガリメザメぞく, togarimezame zoku] (n) Loxodon (genus containing the sliteye shark as its only member in the family Carcharhinidae) [Add to Longdo]
ネット犯罪[ネットはんざい, netto hanzai] (n) cyber-crime; net crime [Add to Longdo]
ヒト疾患モデル[ヒトしっかんモデル, hito shikkan moderu] (n) human disease model (e.g. using experimental animals) [Add to Longdo]
フリーフライヤー[, furi-furaiya-] (n) experimental unmanned spacecraft (wasei [Add to Longdo]
フロント企業[フロントきぎょう, furonto kigyou] (n) front company (for an organized crime operation) [Add to Longdo]
プライマー[, puraima-] (n) primer [Add to Longdo]
プライム[, puraimu] (n) prime [Add to Longdo]
プライムタイム[, puraimutaimu] (n) prime time; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三合会[Sān hé huì, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Triads, organised crime society; Triad Society (early Qing anti-Manchu secret society) [Add to Longdo]
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, / ] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters [Add to Longdo]
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental [Add to Longdo]
不服罪[bù fú zuì, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, ] to deny a crime; to plead not guilty [Add to Longdo]
丞相[chéng xiàng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, ] the most senior minister of many kingdoms or dynasties (with varying roles); prime minister [Add to Longdo]
中山成彬[Zhōng shān Chéng bīn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄣ, ] NAKAYAMA Nariaki (1943-), right-wing Japanese cabinet minister and prominent denier of Japanese war crimes [Add to Longdo]
互素[hù sù, ㄏㄨˋ ㄙㄨˋ, ] coprime, relatively prime (math.) [Add to Longdo]
作案[zuò àn, ㄗㄨㄛˋ ㄢˋ, ] to commit a crime [Add to Longdo]
侦察[zhēn chá, ㄓㄣ ㄔㄚˊ, / ] to investigate a crime; detection; a scout [Add to Longdo]
侦破[zhēn pò, ㄓㄣ ㄆㄛˋ, / ] to investigate (as detective); to solve (crime); to uncover (a plot); to sniff out; to break in and analyze; detective work; to scout [Add to Longdo]
克里木半岛[Kè lǐ mù bàn dǎo, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Crimea; the Crimean peninsula [Add to Longdo]
克里米亚[Kè lǐ mǐ yà, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Crimea [Add to Longdo]
克里木[Kè lǐ mù, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ, ] Crimea; the Crimean peninsula [Add to Longdo]
克里木战争[Kè lǐ mù zhàn zhēng, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Crimean War [Add to Longdo]
公共安全罪[gōng gòng ān quán zuì, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄗㄨㄟˋ, ] crime against public order [Add to Longdo]
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, / ] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls [Add to Longdo]
前总理[qián zǒng lǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] former prime minister [Add to Longdo]
副总理[fù zǒng lǐ, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] vice-premier; vice prime minister; deputy prime minister [Add to Longdo]
功罪[gōng zuì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄟˋ, ] achievements and crimes [Add to Longdo]
化学比色法[huà xué bǐ sè fǎ, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄧˇ ㄙㄜˋ ㄈㄚˇ, / ] chemical colorimetry [Add to Longdo]
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, / ] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華| [Add to Longdo]
卡文迪什[Kǎ wén dí shí, ㄎㄚˇ ㄨㄣˊ ㄉㄧˊ ㄕˊ, ] Cavendish (name); Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist [Add to Longdo]
原动力[yuán dòng lì, ㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] motive force; prime mover; first cause; agent [Add to Longdo]
反人道罪[fǎn rén dào zuì, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ ㄗㄨㄟˋ, ] a crime against humanity [Add to Longdo]
反人类罪[fǎn rén lèi zuì, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] crimes against humanity [Add to Longdo]
反共宣传[fǎn gòng xuān chuán, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] anticommunist propaganda (as a crime) [Add to Longdo]
反共宣传罪[fǎn gòng xuān chuán zuì, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] the crime of anticommunist propaganda [Add to Longdo]
反革命宣传煽动罪[fǎn gé mìng xuān chuán shān dòng zuì, ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] the crime of instigating counter-revolutionary propaganda [Add to Longdo]
受审[shòu shěn, ㄕㄡˋ ㄕㄣˇ, / ] on trial (for a crime); to stand trial [Add to Longdo]
叛乱罪[pàn luàn zuì, ㄆㄢˋ ㄌㄨㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] the crime of armed rebellion [Add to Longdo]
叛国罪[pàn guó zuì, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] the crime of treason [Add to Longdo]
古杰拉尔[Gǔ jié lā ěr, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄚ ㄦˇ, / ] Gujral (name); Inder Kumar Gujral (1919-), Indian Janata politician, prime minister 1997-1998 [Add to Longdo]
史籀篇[shǐ zhòu piān, ㄕˇ ㄓㄡˋ ㄆㄧㄢ, ] said to be a school primer for writing the great seal script 大篆 [Add to Longdo]
同谋[tóng móu, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄡˊ, / ] to conspire with sb; to plot; a conspirator; a partner in crime; an accomplice [Add to Longdo]
吴作栋[Wú Zuò dòng, ˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Goh Chok Tong (Prime Minister of Singapore) [Add to Longdo]
周恩来[Zhōu Ēn lái, ㄓㄡ ㄣ ㄌㄞˊ, / ] Zhou Enlai (1898-1976), Chinese communist leader, Prime Minister 1949-1976 [Add to Longdo]
周长[zhōu cháng, ㄓㄡ ㄔㄤˊ, / ] perimeter; circumference [Add to Longdo]
埃尔多安[Āi ěr duō ān, ㄞ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄢ, / ] Erdogan (name); Recep Tayyip Erdoğan (1954-), Turkish politician, Prime Minister from 2003 [Add to Longdo]
壮年[zhuàng nián, ㄓㄨㄤˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] lit. robust years; prime of life; summer; able-bodied (fit for military service); mature (talent, garden etc) [Add to Longdo]
大东亚共荣圈[Dà Dōng Yà gòng róng quān, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ, / ] Great East Asia co-prosperity sphere, Japanese wartime slogan for their short-lived Pacific Empire, first enunciated by Prime Minister Prince KONOE Fumimaro 近衛文麿|近卫文麿 in 1938 [Add to Longdo]
孪生素数[luán shēng sù shù, ㄌㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄙㄨˋ ㄕㄨˋ, / 孿] (math.) twin primes [Add to Longdo]
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, / ] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006 [Add to Longdo]
宋四大书[Sòng sì dà shū, ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄕㄨ, / ] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華| [Add to Longdo]
定性[dìng xìng, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, ] to determine the nature (usually of error or crime); to determine chemical composition [Add to Longdo]
定罪[dìng zuì, ㄉㄧㄥˋ ㄗㄨㄟˋ, ] to convict (sb of a crime) [Add to Longdo]
宫泽喜一[Gōng zé xǐ yī, ㄍㄨㄥ ㄗㄜˊ ㄒㄧˇ ㄧ, / ] Kiichi Miyazawa (former Japanese prime minister) [Add to Longdo]
宰相[zǎi xiàng, ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, ] prime minister (in feudal China) [Add to Longdo]
实验[shí yàn, ㄕˊ ㄧㄢˋ, / ] to experiment; experiments [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[いんくりめんと, inkurimento] increment (vs) [Add to Longdo]
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
インプリメント[いんぷりめんと, inpurimento] implement(ation) (vs) [Add to Longdo]
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment [Add to Longdo]
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement [Add to Longdo]
コンプリメント[こんぷりめんと, konpurimento] complement [Add to Longdo]
私用[しよう, shiyou] private use, experimental use [Add to Longdo]
試用[しよう, shiyou] private use, experimental use [Add to Longdo]
実験期間[じっけんきかん, jikkenkikan] test period, experimental period [Add to Longdo]
実験段階[じっけんだんかい, jikkendankai] experimental phase [Add to Longdo]
主レコードキー[しゅレコードキー, shu reko-doki-] prime record key [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
学期[がっき, gakki] Semester, Trimester [Add to Longdo]
実験[じっけん, jikken] wissenschaftlicher_Versuch, Experiment [Add to Longdo]
左目[ひだりめ, hidarime] das_linke_Auge [Add to Longdo]
握り飯[にぎりめし, nigirimeshi] Reiskloss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top