Search result for

riebt

(51 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riebt-, *riebt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา riebt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *riebt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you two sat in the kitchen, writing some letter.Und ihr saßt in der Küche und schriebt irgendwelchen Brief. Bez svideteley (1983)
No, I don't remember what you were writing.Nein, was ihr schriebt, weiß ich nicht. Bez svideteley (1983)
I thank the force of the storm for driving me on to this strand!Gepriesen seid, des Sturmes Gewalten, die ihr an diesen Strand mich triebtDer fliegende Holländer (1986)
Ten years ago, this sex maniac raped and killed three women and later confessed to killing a total of six.Vor 10 Jahren vergewaltigte und ermordete dieser Triebtäter 3 Frauen, gestand aber später den Mord an insgesamt 6 Frauen. A Man and a Woman: 20 Years Later (1986)
And as for you, sex fiend...Und Sie, Triebtäter... Spaceballs (1987)
I mean, look, I don't spend hours working out to let some night stalker beat me.Ich trainiere doch nicht stundenlang, damit mich ein Triebtäter erwischt! A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)
He's not a night stalker.Er ist kein Triebtäter. A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)
Where is it? ! You double-crossed me, Jane.Ihr triebt ein mieses Spiel mit mir. The Prisoner (1989)
I know that I wouldn't be able to sleep a wink if I thought there was some crazy sex maniac running around loose out there.Ich könnte kein Auge mehr zumachen, wenn ich wüsste, dass das einer von diesen verrückten Triebtätern ist. Drugstore Cowboy (1989)
You have the handwriting of a serial killer.Du hast die Schrift eines Triebtäters. Steel Magnolias (1989)
He spent his whole life in jail.Triebtäter. Mighty Aphrodite (1995)
Looks like you're ridin' home with Ted Bundy. Shut up, John!- Mit dem Triebtäter da willst du mitfahren? Boys Don't Cry (1999)
- He's a psycho-killer anyway.- Er ist sowieso ein Triebtäter. Boys Don't Cry (1999)
Any guy who looks at her is a rapist.Jeder, der sie nur ansieht, ist ein Triebtäter! Gossip (2000)
It's sensual! Ohh!Tu so, als wenn du ein Triebtäter wärst. The One That Could Have Been (2000)
Are we dealing with a sex maniac?Haben wir es mit einem Triebtäter zu tun? Along Came a Spider (2001)
Such a dirty mind.Du Triebtäter. 2002 (2001)
I only survived because her smoking carcass formed a protective cocoon of slaughtered human effluence.Ich habe nur uberIebt, weil ihr quaImender Kadaver um mich eine SchutzhuIIe aus menschlichen Uberresten bildete. Austin Powers in Goldmember (2002)
I thought only Austin survived.Ich dachte, nur Austin hatte uberIebtAustin Powers in Goldmember (2002)
But you don't want to come before Maja.- Aber andererseits... Wenn du dich wieder wie 'n Triebtäter benimmst, dann wird dich Maja nie mehr wiedersehen wollen. More Ants in the Pants (2002)
Six hundred and sixty-five registered sex offenders in Manhattan alone.Wir haben verurteilte Triebtäter, allein 6 in Manhattan. Snatch Back (2002)
You annexed a planet that belongs to us, ... herded our people into refugee camps.Ihr annektiertet einen Planeten, der uns gehörte, triebt unsere Leute in Flüchtlingslagern zusammen. Cease Fire (2003)
The sexual assault was a punishment to them, not a proclivity.Die Sexualstraftat war für sie wie eine Strafe, das war keine Triebtat. Co-Pilot (2003)
Because, I've gotta tell ya. Back in college? Do you have any idea how hard it was to get any sleep in a bed ten feet away from you guys doin' it?Denn ich fand, dass es damals am College unheimlich schwer war, drei Meter von euch zu schlafen, wenn ihr es ständig triebtListen Up (2004)
His brother tried to rape you,and his mother keeps the guy locked up in a basement.Sein Bruder ist ein Triebtäter, der im Keller gefangen ist. I Know Things Now (2006)
-He's a sex maniac!- Er ist ein Triebtäter! Atonement (2007)
-Like you said, he's a sex maniac.- Wie du gesagt hast: Ein Triebtäter! Atonement (2007)
Sex maniacs, perverts.Triebtäter. Perverslinge. Sleuth (2007)
Sentencing will come after that, when the judge could declare the director a mentally disordered sex offender.Über das Strafmass würde später entschieden, wenn der Richter Klarheit hätte darüber, ob der Regisseur... ein geistig verwirrter Triebtäter sei. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
Judge Rittenband appointed me to evaluate Mr. Polanski for purposes of determining whether he was at that time a mentally disordered sex offender, which was a legal term having to do with an individual who, by reason of a mental disorder,Richter Rittenband beauftragte mich abzuklären, ob Mr. Polanski zum dem Zeitpunkt... als geistig verwirrter Triebtäter einzustufen sei, was bedeutet hätte, dass man es mit jemandem zu tun hätte, den man wegen seines Geisteszustandes... an die Kommission für Sexualdelikte überweisen würde, Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
I really focused solely on the psychiatric issues, and it was my opinion that Mr. Polanski did not qualify as a mentally disordered sex offender and should not be handled as such.Ich habe mich ausschliesslich auf die psychiatrischen Aspekte konzentriert, und meiner Meinung nach war Mr. Polanski kein... geistig verwirrter Triebtäter... und sollte auch nicht als ein solcher behandelt werden. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
On the basis of two psychiatric evaluations, the judge ruled that Polanski was not a mentally disordered sex offender, but he did order Polanski to undergo 90 days further psychiatric testing at Chino state prison, postponing a final sentence until the testing is completed.Auf der Basis von zwei psychiatrischen Untersuchungen hat der Richter entschieden, dass Polanski... kein geistig gestörter Triebtäter sei, aber er hat angeordnet, dass Polanski während 90 Tagen... im Staatsgefängnis Chino weiteren psychiatrischen Tests unterzogen werden soll, und dass das definitive Strafmass erst nach Vorliegen der Resultate verhängt werde. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
When he writes "I miss you,"Wenn er schriebt "Ich vermisse dich."... That '90s Show (2008)
Because I'm one of the few people... that know what a sick, voyeuristic predator you really are.Denn ich bin einer der wenigen Menschen, die wissen, was für ein kranker, voyeuristischer Triebtäter Sie sind. Identity (2008)
These types of predators often use pseudonyms.Diese Sorte von Triebtätern verwenden oftmals Pseudonyme. Adam Raised a Cain (2009)
What do sexual predators from Alabama typically do? Aside from the obvious.Was tun Triebtäter aus Alabama normalerweise, abgesehen vom Offensichtlichen? S.O.B. (2009)
This letter of yours on the 19th of Jan., you wrote to reassure the mayor of common PontefractHier ist ein Brief von Euch. Am 19. Januar... schriebt Ihr, um Bürgermeister und Bürger von Pontefract zu beruhigen... Dissension and Punishment (2009)
T Dacy?Ich unterschriebt es mit: Dissension and Punishment (2009)
It was 19th of Jan that after the King declared his Pardon and rebellion had ended.Ihr schriebt am 19. Januar... nachdem der König seine Begnadigung aussprach und die Rebellion beendete. Dissension and Punishment (2009)
I thought you said Don Luis was incomparable.Ich dachte, Ihr beschriebt Don Luis als unvergleichlich. Problems in the Reformation (2009)
You two are having a seven-year bitch.Ihr zwei seid im verriebten siebten Jahr. Guilty Pleasure (2010)
Just because a boy sends you flirty textsNur weil ein Junge dir heiße SMS schriebt... The Kiss (2010)
What sexual predators are looking for is what they can't get with their wives or girlfriends.Was diese Triebtäter suchen, ist das, was sie bei ihren Frauen oder Partnerinnen nicht kriegen. L'imposture (2010)
Darling, you don't want these people to think that you're some kind of random British pervert.Schatz, du willst doch nicht, dass dich die Beamten für einen daher- gelaufenen abartigen Triebtäter halten? Arthur (2011)
No, I'm a very specific British pervert, which is why you fell in love with me from our first date.Nein. Ich bin ein spezieller abartiger Triebtäter. Weshalb du dich bei unserem Arthur (2011)
Pills meant for sex offenders aren't my thing.- Ich weiß nicht, ob das gesund ist, wenn man Medikamente nimmt, die für Triebtäter sind. Woman in Love (2011)
"I received your letter in which you wrote that you are thinking of me."Ich erhielt Euren Brief, indem Ihr schriebt, dass Ihr an mich denkt. Episode #1.14 (2011)
The things you have said about friendship made me feel relieved as much as they would annoy Kurtoğlu.Was Ihr über die Freundschaft schriebt, erleichterte mich, im gleichen Maß, wie es Kurtoğlu irritieren würde. Episode #1.13 (2011)
Just on a spec I run it through ViCAP and sex offenders database.Ich hab sie mit der Triebtäterdatei abgeglichen. The Factory (2012)
There's a reason you people never wrote about them.Es hat einen Grund, warum ihr nie über sie schriebtOf Mouse and Man (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Triebverbrecher {m}; Triebtäter {m}sex offender; sexual offender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top