Search result for

rida

(51 entries)
(0.0345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rida-, *rida*
Possible hiragana form: りだ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ridable[ADJ] ซึ่งขับผ่านได้, See also: ซึ่งขี่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ridable(ไร'ดะเบิล) adj. ขี่ได้,ขับขี่ได้, (ถนนทางน้ำ) ใช้ขับขี่ผ่านได้,, See also: ridability n.
acaridan(อะแคร' ริแดน) adj. เกี่ยวกับแมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (family Acarina)
black fridayn. วันศุกร์ในเทศกาลEaster,วันศุกร์ที่มีเรื่องอุบาทว์เกิดขึ้น
bridal(ไบร'เดิล) adj. เกี่ยวกับเจ้าสาว,ซึ่งเกี่ยวกับการแต่งงาน n. การแต่งงาน,งานเลี้ยงแต่งงาน
corrida(โครี'ดะ) n. กีฬาในสเปน ใช้คนสู้กับวัว
florida(ฟลอ'ริดา) n,รัฐพลอริด้าของสหรัฐอเมริกา
friday(ไฟร'เดย์) n. วันศุกร์,วันที่ 6 ของสัปดาห์
good fridayวันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์เป็นวันระลึกถึงการที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนตาย
harridann. หญิงแกีซ่ที่ดุร้าย
man fridayn. ผู้ช่วยผู้จักการที่ทำหน้าที่หลาย ๆ อย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
bridal(adj) ของเจ้าสาว,เกี่ยวกับเจ้าสาว,เกี่ยวกับพิธีสมรส
bridal(n) การแต่งงาน,การสมรส,พิธีสมรส,พิธีแต่งงาน
Friday(n) วันศุกร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Flo rida and kesha) * when you go down,when you go down *... Seder Anything (2009)
- Bella divided Bartowski. - Ridammele.จะไปไหนบาทาวสกี้ เอาคืนมา Chuck Versus the Dream Job (2009)
[# Flo Rida featuring Nelly Furtado: Jump]แล้วถ้าสินค้าของเซเบอร์ ทุกอย่างมีชีวิต G-Force (2009)
[# Flo Rida featuring Nelly Furtado:[ Flo Rกda featurกng Nelly Furtado: G-Force (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฌาคส์ แดร์ริดา[n. exp.] (Chāk Daēridā) EN: Jacques Derrida   FR: Jacques Derrida
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple   FR: couple marié [m]
นกอีแจว[n.] (nok ī-jaēo) EN: Jacaridae   
นกอีแพรด[n.] (nok ī-phraēt) EN: Rhipiduridae   
นกคิตติเวคขาดำ[n. exp.] (nok Khittiwek kha dam) EN: Black-legged Kittiwake   FR: Mouette tridactyle [f] ; Goéland tridactyle [m] ; Risse tridactyle
นกกระจอก[n.] (nok krajøk) EN: Passeridae   
นกกระเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ = นกกะเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ[num.] (nok kraten nøi sām niū lang dam = nok katen nøi sām niū lang dam) EN: Black-backed Kingfisher ; Oriental Dwarf Kingfisher   FR: Martin-pêcheur pourpré [m] ; Martin-pêcheur tridactyle [m]
นกนางนวลและนกนางนวลแกลบ[n. exp.] (nok nāng-nūan lae nok nāng-nūan klaēp) EN: Laridae   
นกพรานผึ้ง[n.] (nok phrān pheung) EN: Indicatoridae   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIDABLE    R AY1 D AH0 B AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
しゃこ貝;硨磲貝(oK)[しゃこがい;シャコガイ, shakogai ; shakogai] (n) (uk) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae) [Add to Longdo]
じり高[じりだか, jiridaka] (n) gradual rise in prices [Add to Longdo]
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning [Add to Longdo]
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メモリダンプ[めもりだんぷ, memoridanpu] memory dump [Add to Longdo]
リダイレクト[りだいれくと, ridairekuto] redirect (vs) [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
割り出す[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer [Add to Longdo]
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole [Add to Longdo]
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track [Add to Longdo]
繰出し孔ピッチ[くりだしこうピッチ, kuridashikou picchi] feed pitch [Add to Longdo]
構造体取出し[こうぞうたいとりだし, kouzoutaitoridashi] structure retrieval [Add to Longdo]
左大括弧[ひだりだいかっこ, hidaridaikakko] opening bracket [Add to Longdo]
取り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
離脱[りだつ, ridatsu] Austritt (aus einer Organisation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  rida
     ride
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top