ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reuse

R IY0 Y UW1 S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reuse-, *reuse*
Possible hiragana form: れうせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reuse[VT] นำกลับมาใช้ใหม่, Syn. recycle
reuse[N] การนำกลับมาใช้ใหม่, Syn. recycle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reuse(รียูซ') vt. เอาไปใช้อีก,ใช้อีก,ใช้สอยอีก n. การนำไปใช้ใหม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reuseใช้ซ้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reuse การใช้, การใช้ใหม่, การใช้ซ้ำ, การใช้อีกครั้ง
การใช้ของเสียโดยตรง โดยไม่มีการแยกหรือการบำบัด เช่น ใช้น้ำล้างจานมาล้างจานสกปรก การใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำ หรือการนำกลับมาใช้ อีกครั้ง ได้แก่ ภาชนะบรรจุต่าง ๆ เช่น การนำขวดน้ำหวานมาบรรจุน้ำดื่ม [สิ่งแวดล้อม]
Reuse การใช้อีกครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
reuseใช้ซ้ำ, นำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยอาจใช้งานในรูปแบบเดิม หรือดัดแปลงเพื่อใช้งานในรูปแบบอื่น เช่น การนำขวดน้ำพลาสติกที่ดื่มน้ำจนหมดแล้วกลับมาบรรจุน้ำดื่มใหม่ หรือนำไปดัดแปลงใช้เป็นกระถางต้นไม้ หรือกล่องใส่ดินสอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which means we have to reuse my kid's Pampers.นั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องเอาผ้าอ้อมเด็กกลับมาใช้ใหม่ Audition (2010)
Even the atoms of dead people get reused.แม้อะตอมของคนที่ตายแล้วกลับมา ใช้ใหม่ได้ Is There Life After Death? (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้า[n.] (bao) EN: cast ; crucible   FR: creuset [m]
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
ห้ามเด็ดขาด[adj.] (hām detkhāt) EN: absolutely forbidden   FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously   FR: bravement ; valeureusement
อิฐกลวง[n. exp.] (it klūang) EN: hollow brick   FR: brique creuse [f]
เจาะรู[v. exp.] (jǿ rū) EN: make a hole ; perforate   FR: trouer ; perforer ; faire un trou ; creuser un trou ; percer un trou
การใช้ซ้ำ[n. exp.] (kān chai sam) EN: reuse   FR: réutilisation [f]
การสารภาพรัก[n. exp.] (kān sāraphāp rak) FR: confession amoureuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REUSE    R IY0 Y UW1 S
REUSE    R IY0 Y UW1 Z
REUSED    R IY0 UW1 Z D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reuse {f} | Reusen {pl}weir | weirs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャルトルーズ;シャトルーズ[, sharutoru-zu ; shatoru-zu] (n) chartreuse (fre [Add to Longdo]
リユース[, riyu-su] (n) reuse [Add to Longdo]
再使用[さいしよう, saishiyou] (n) reuse [Add to Longdo]
再利用[さいりよう, sairiyou] (n,vs) reuse; recycling [Add to Longdo]
再利用率[さいりようりつ, sairiyouritsu] (n) {comp} reuse factor [Add to Longdo]
持ち駒[もちごま, mochigoma] (n) a captured piece than can be reused (shogi); a person or object held in reserve; available means [Add to Longdo]
若草色[わかくさいろ, wakakusairo] (n) bright green; chartreuse green [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再使用[さいしよう, saishiyou] reuse [Add to Longdo]
再利用率[さいりようりつ, sairiyouritsu] reuse factor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reuse
   v 1: use again after processing; "We must recycle the cardboard
      boxes" [syn: {recycle}, {reprocess}, {reuse}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Reuse /rɔizə/ 
  weir

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top